Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:42
Serienummer
S nr. 56
Resumé

Vejledningen beskriver de registrerings-, underretnings-, og indberetningspligter, som de der er omfattet af indberetningspligten, og investeringsinstitutterne /investeringsselskaberne er pålagt, herunder retningslinierne og dataindholdet for de enkelte dispositioner. Skattekontrollovens § 6 A, § 9, § 9 A, § 10 A og § 10 B, og jf. Bekendtgørelse om indberetningspligter mv. efter skattekontrolloven.

Vejledningen gælder for indberetning om alle typer af investeringsinstitutter (med minimumsbeskatning), investeringsselskaber, A/S-selskaber der omfattes af reglerne for et investeringsselskab, SIKAVér (både lagerbeskattede og dem der ikke er), værdipapirfonde, akkumulerende skattepligtige investeringsforeninger, og kontoførende investeringsforeninger. Indberetningspligten gælder uanset om papiret er dansk eller udenlandsk, investor er en person eller et selskab, og uanset om papiret er optaget/ikke optaget til handel på et reguleret marked.

NB: Kontoførende investeringsforeninger har selv indberetningspligten om deres medlemmer/investorer.

Hvis ovenstående typer af investeringsinstitutter mv. har ladet sig indskrive i den danske Værdipapircentral, så udstiller Skattestyrelsen, til brug for indberetningen, deres indmeldte skattemæssige klassifikationer. Klassifikationerne bør derfor anvendes ved indberetningen og den efterfølgende ligningsmæssige behandling. De anførte klassifikationer er dem, som de udstederansvarlige udbydere har foretaget om sig selv, gennem det klassifikationsystem som VP har stillet til rådighed. Dette betyder, at klassifikationerne ikke er verificeret af Skattestyrelsen.

Oversigterne kan hentes fra Skattestyrelsens hjemmeside. Se Årsbrev 2016

Vejledningen er nu opdateret med de ændringer der fremgår af årsbrevet vedrørende indkomståret 2016.

Hvad er nyt?

I version 1.2:

Styrelsesnavnet er rettet fra SKAT til Skattestyrelsen. Vejledningen er derudover uændret.

I version 1.1:

Indførelse af TINTypekode 3 fra 1/1-2017 til brug fra og med årsultimoindberetningen for 2016.
TINtypekode 3 anvendes når det trods rimelige anstrengelser ikke har været muligt at indhente alle de krævede identifikationsoplysninger på kunden. 

Ved indberetning med TINtypekode 3, skal landekoden være forskellig fra DK. Fornavn og efternavn skal endvidere være udfyldt, for at indberetningen ikke afvises. Der indberettes i øvrigt alle de identifikationsoplysninger på kunden, som man er i besiddelse af. TINtypekode 3 medfører et advis om at identifikationsoplysningerne ikke er fuldstændige, men indberetningen afvises ikke.

Opmærksomheden henledes på, at selvom der ikke sker afvisning af indberetningen, vil kunderegisteringen stadig være mangelfuld og dermed ikke opfylde kravene til indberetningspligten. Den indberetningspligtige forventes derfor at fortsætte med at søge de manglende oplysninger indhentet. Der bør mindst én gang årligt tages kontakt til kunden med henblik på at indhente de manglende oplysninger.                         

Når ejeren af kontoen/depotet på et senere tidspunkt bliver korrekt identificeret, skal indberetningen efterfølgende ske på normal vis.

Ophævelse af skattekontrollovens §8X.
Skattekontrollovens §8X blev ophævet med virkning fra 1/1-2016. Som følge heraf er der indført en ny hjemmel til indberetning af udenlandsk identifikationsnummer (TIN-nr.) jf. bekendtgørelse nr. 542 af 30/5-2016.

Opmærksomheden henledes på, at det ikke længere er nok at oplyse fødselsdato, fødselssted og fødselsstat, såfremt den pågældende stat udsteder identifikationsnumre.

Pligten til at oplyse identifikationsnummer (TIN) er udvidet så den også omfatter udenlandske selskaber.

Det gælder for depoter og konti der er oprettet/aftalt efter d. 1/7-2016 eller hvis depoter/konti oprettet før 1/7-2016 ændres eller udvides ved aftale mellem den indberetningspligtige og ejeren.

Som følge af ophævelsen af Skattekontrollovens §8X, skal der ikke længere indberettes oplysninger om:

  • Udbytte af udenlandske beviser og overdragelser af investeringsbeviser tilhørende diplomater
  • Udbytte af udenlandske beviser og overdragelser af investeringsbeviser på børneopsparingskonti ejet af udlændige.

Nyt til felt 80: Kode for særlig tilladelse. 
Skattestyrelsen har den 12/11-2015 opsagt aftale om reduceret indeholdelse af udbytteskat for visse udenlandske investorer (benævnt VP-ordningen) med virkning for udbytteudbetalinger der vedtages den 1/1-2016 og senere.

Ordningens ophør betyder, at der for udbytteudlodninger fra danske papirer, der vedtages den 1/1-2016 og senere skal indeholdes udbytteskat med 27% hos de udenlandske udbyttemodtagere.

Ordningens ophør bevirker desuden, at markering for VP-ordning i felt 80: kode for særlig tilladelse = 2 i individ 2235 ikke må anvendes i forbindelse med udlodninger fra danske papirer, der vedtages den 1/1-2016 eller senere.

Nyt til felt 72: Depotkode.
Præcisering til anvendelse af depotkode REV.

Koncern-og/eller datterselskabsaktier samt anvendelse af depotkode.
Depotkoden REV anvendes til koncern-og/eller datterselskabsaktier jf. Aktieavancebeskatningslovens §§ 4A og 4B, hvor der ikke skal tilbageholdes udbytteskat (ejer andelen udgør 10% eller mere).
Depotkoden REV anvendes også til udbytte af egne aktier, hvor der ikke skal tilbageholdes udbytteskat.

Ny depotkode POR.
Fra 1/1-2016 indføres ny depotkode POR, som anvendes til skattefrie (unoterede) porteføljeaktier jf. Aktieavancebeskatningslovens § 4C. Der skal indeholdes udbytteskat med en reduceret sats på 15,4%.
Det er alene investeringsbeviser i akkumulerende investeringsforeninger, der ikke er investeringsselskaber, der kan blive omfattet af reglerne om skattefri porteføjleaktier.

Udbytteskat indeholdt i udlandet.
Ny indberetningspligt for indkomståret 2016 vedrørende den faktiske indeholdte udenlandske udbytteskat. Pligten indeholder alene indberetning af skatten og ikke indeholdelsesprocenten.

Indberetningspligt på samtlige ejere.
Opmærksomheden henledes på, at der i forbindelse med oprettelse af depoter efter 1/1-2016, hvor der er mere end to ejere, vil være indberetningspligt til at oplyse identiteten på samtlige ejere.

Indberetning af alle udbyttemodtagere.
Opmærksomheden henledes på at sikre, at alle udbyttemodtagere, herunder udbytte vedrørende institutternes egen beholdning indberettes.

Den eneste undtagelse til indberetning af udbyttemodtagere, er udbytte til Kongehuset, der ikke er omfattet af indberetningspligten. Alle øvrige udbyttemodtagere skal indberettes.

Tilbagesalg til udstedende selskab
Ved lov nr. 652 af 8/6-2016 er ligningslovens § 16 B ændret, således at tilbagesalg af aktier eller beviser til det udstedende investeringsinstitut skal beskattes som udbytte, hvori der skal indeholdes udbytteskat.

Det omfatter beviser udstedt af et investeringsinstitut, der ikke er optaget til handel eller ikke er omfattet af UCITS-direktivet. Reglen har virkning for salg foretaget 23/2-2016 og derefter. Pligten til at indeholde udbytteskat har virkning fra 1/7-2016.

Pligten til at foretage indberetning af udbyttemodtager gælder tilbagesalg der er foretaget den 23/2-2016 og derefter, og er derfor gældende allerede for den løbende indberetning i 2016.

Indberetning af udbytte skal foretages efter gældende regler i denne vejledning.  

  
Test og produktionsperioder.
Bemærk test og produktionsperioder er ændret, se afsnit "Tidsfrister mv."

ISBN-nummer
978-87-417-0192-9
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen