Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:44
Serienummer
S nr. 54
Resumé

Vejledningen retter sig primært mod personer og virksomheder, der er hjemmehørende i Danmark, eller som driver virksomhed fra et fast driftsted her i landet, og som indgår/udbyder forskellige finansielle produkter (derivater), som er omfattet af kursgevinstlovens § 29, men også private personer kan være omfattet af indberetningspligten.

 

 

Hvad er nyt?

I version 1.2:

Styrelsesnavnet er rettet fra SKAT til Skattestyrelsen. Vejledningen er derudover uændret.

I version 1.1:

Indførelse af TINTypekode 3 fra 1/1-2017 til brug fra og med årsultimoindberetningen for 2016.
TINtypekode 3 anvendes når det trods rimelige anstrengelser ikke har været muligt at indhente alle de krævede identifikationsoplysninger på kunden. 

Ved indberetning med TINtypekode 3, skal landekoden være forskellig fra DK. Fornavn og efternavn skal endvidere være udfyldt for at indberetningen ikke afvises. Der indberettes i øvrigt alle de identifikationsoplysninger på kunden, som man er i besiddelse af.

Opmærksomheden henledes på, at selvom der ikke sker afvisning af indberetningen, vil kunderegisteringen stadig være mangelfuld og dermed ikke opfylde kravene til indberetningspligten. Den indberetningspligtige forventes derfor at fortsætte med at søge de manglende oplysninger indhentet. Der bør mindst én gang årligt tages kontakt til kunden med henblik på at indhente de manglende oplysninger.                         

Når ejeren af kontoen/depotet på et senere tidspunkt bliver korrekt identificeret, skal indberetningen efterfølgende ske på normal vis.

Ophævelse af skattekontrollovens §8X.
Skattekontrollovens §8X blev ophævet med virkning fra 1.1.2016. Som følge heraf er der indført en ny hjemmel til indberetning af udenlandsk identifikationsnummer (TIN-nr.) jf. bekendtgørelse nr. 542 af 30/5-2016.

Opmærksomheden henledes på, at det ikke længere er nok at oplyse fødselsdato, fødselssted og fødselsstat, såfremt den pågældende stat udsteder identifikationsnumre.

Pligten til at oplyse identifikationsnummer (TIN) er udvidet, så den også omfatter udenlandske selskaber.

Det gælder for depoter og konti der er oprettet/aftalt efter d. 1/7-2016  hvis depoter/konti oprettet før 1/7-2016 ændres eller udvides ved aftale mellem den indberetningspligtige og ejeren.

Som følge af ophævelsen af Skattekontrollovens §8X, skal der ikke længere indberettes oplysninger om:

  • Finansielle kontrakter og aftaler tilhørende diplomater
  • Finansielle kontrakter og aftaler på børneopsparingskonti ejet af udlændige.

Indberetning på samtlige ejere.
Opmærksomheden henledes på, at der i forbindelse med oprettelse af depoter efter 1/1-2016, hvor der er mere end to ejere, vil være pligt til at oplyse identiteten på samtlige ejere.

Test og Produktionsperioder.
Bemærk test og produktionsperioder er ændret, se afsnit "Tidsfrister mv." 

ISBN-nummer
978-87-417-0190-5
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen