Indhold

Dette afsnit handler om den praktiske håndtering af toldkontrol og toldbehandling af skibe.

Afsnittet indeholder:

Skibe i det danske toldområde

Skibe, som befinder sig i det danske toldområde, er undergivet Toldstyrelsens tilsyn og kontrol. Sejlende skibe skal stoppe op, når Toldstyrelsen forlanger det. Se TDL § 16, stk. 1 og 5.

Ved skibe forstås skibe, både og søfartøjer af enhver art med undtagelse af søluftfartøjer. Se TBEK § 66, stk. 2.

Skibsførerens pligter

Skibets fører skal til Toldstyrelsen:

  • anmelde skibets ankomst og afgang samt eventuel ladning. Pligten til at anmelde gælder for alle skibe, der ankommer fra lande uden for EU og for skibe, der ankommer fra EU's toldområde med uberigtigede varer som ladning eller proviant eller med varer lastet i et land uden for EU. Meddelelsen skal være afgivet inden lasten losses
  • afgive skriftlig erklæring på IMO FAL-formularer i forbindelse med skibets ankomst og afgang samt i andre tilfælde på forlangende.
  • på forlangende give de oplysninger om skib og ladning mv., som er nødvendige for, at Toldstyrelsen kan gennemføre kontrollen. Oplysningerne skal dokumenteres ved fremlæggelse af skibspapirer og ladningsdokumenter mv., og alle adgange til lasten, rum og gemmer skal afdækkes.

Se TDL §§ 17, stk. 1 og 18, stk. 1 og TBEK §§ 71, 72 og 75.

Bemærk

Afgivelse af IMO FAL-formularer skal indgives elektronisk via det maritime informationsudviklingssystem SafeSeaNet. Se TBEK § 75, stk. 2.

Et skib skal ikke indgive IMO FAL-formularer. Se TBEK § 75, stk. 3, hvis det

  • ikke medbringer told- og afgiftsfri proviant
  • henhører under anvendelsesområdet for direktiv nr. 2002/59/EF af 27. juni 2002
  • er i drift mellem havne beliggende inden for EU's toldområde, og
  • hverken er afsejlet fra, undervejs anløber eller er på vej til en havn uden for EU eller en frizone af kontroltype I som defineret i toldlovgivningen

Toldstyrelsens kontrolbeføjelser

Toldstyrelsen har ret til overalt på skibe at foretage den undersøgelse, som er nødvendig for at gennemføre kontrollen, herunder forlange påvisning, åbning eller afdækning af alle adgange til lasten, rum og gemmer. Se TDL § 16, stk. 1 og § 17, stk. 1.

Toldstyrelsen kan endvidere nægte adgang til og udgang fra skibet, til- eller fraførsel af varer samt forbyde skibe at sejle, indtil undersøgelsen er foretaget. Se TBEK § 69, stk. 2.

Toldstyrelsen kan desuden forlange skibets nationalitets- og målingsdokumenter afleveret, indtil der kan gives tilladelse til afsejling. Se TBEK § 74.