Indhold

Dette afsnit handler om toldkontrol og toldbehandling af lastbiler og andre køretøjer.

Afsnittet indeholder:

  • Toldkontrol ved ind- og udpassage
  • Inkvirering
  • Angivelse
  • Andre køretøjer

Toldkontrol ved ind- og udpassage

Lastbiltrafik mellem det danske toldområde og lande uden for EU er undergivet Toldstyrelsens tilsyn og kontrol. Toldstyrelsen har ret til overalt i lastbilen at foretage de undersøgelser, der er nødvendige for kontrollens gennemførelse.

Alle køretøjer i trafik mellem det danske toldområde og lande uden for EU skal ved ind- og udkørsel af det danske toldområde og i det danske toldområde i øvrigt standse op for kontrol, når Toldstyrelsen forlanger det.

Også køretøjer i trafik mellem det danske toldområde og EU-lande og i det danske toldområde i øvrigt skal standse op for kontrol, når Toldstyrelsen forlanger det.

Se TDL § 16.

Lastbilens fører har pligt til at bekræfte de nødvendige oplysninger for Toldstyrelsen ved kontrollen. Det kan ske ved fremlæggelse af registreringsattest på bilen, og for så vidt angår ladningen ved fragtbreve, fakturaer o.l. Se TBEK § 86, stk. 4.

Inkvirering

Toldstyrelsen har ret til at undersøge lastbiler og kan bestemme, hvor toldbehandlingen skal finde sted. Indtil inkvireringen - dvs. den for kontrollens udøvelse nødvendige undersøgelse - er gennemført, må lastbilen ikke uden Toldstyrelsens tilladelse køre fra kontrolstedet. Der må ikke aflæsses varer, og personer kan nægtes adgang til lastbilen. Se TBEK § 86.

Angivelse

Når en lastbil ankommer til det danske toldområde fra et land uden for EU, skal føreren af lastbilen (eller en dertil bemyndiget person) inden inkvireringen mundtligt give oplysninger til Toldstyrelsen om lastbilen, ladning og proviant m.v. Toldstyrelsen kan dog kræve, at oplysningerne afgives skriftligt i en tolddeklaration. Se TBEK § 86, stk. 2.

Tolddeklaration afgives på blanket 12.011, Tolddeklaration for lastbiler. Blanketten fås også på tysk og engelsk:

  • Blanket 12.012, Zollerklärung für Lastkraftwagen
  • Blanket 12.013, Customs Declaration for Lorries.

Andre køretøjer

Andre køretøjer - bl.a. turistbusser og personbiler - i trafik mellem det danske toldområde og lande uden for EU er omfattet af de samme bestemmelser som lastbiler. Se TBEK § 87.