Indhold

Afsnittet handler om reglerne for toldbehandling af personer. Disse regler omfatter også personer, der som fører eller besætningsmedlem indrejser med skib, fly, tog, lastbil eller bus.

Afsnittet indeholder:

  • Kontrol og toldbehandling
  • Eftersyn på personer
  • Angivelse ved indrejse
  • Toldsats

Kontrol og toldbehandling

Personer, som rejser mellem lande uden for EU og det danske toldområde, skal ved både ind- og udrejse uopfordret standse op for kontrol.

Desuden har disse personer pligt til over for Toldstyrelsen at angive alle de medbragte varer, som ikke er i fri omsætning i EU, eller som udføres fra EU's toldområde. De skal desuden give Toldstyrelsen de oplysninger, som er nødvendige for Toldstyrelsens udøvelse af kontrol. Se TDL § 23, stk. 1-2.

I alle tilfælde skal personer, som indrejser til det danske toldområde, og som har været om bord på skibe eller i fly, som befinder sig i tog, eller som færdes på offentlige veje, ved landegrænsen, langs kysterne, i havne, i lufthavne eller på landingssteder, standse op for toldkontrol, når det forlanges af Toldstyrelsen, og i øvrigt give de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre kontrollen. Se TDL § 23, stk. 3. Toldstyrelsen har hjemmel til at kontrollere både indenrigs- og udenrigspassagerer.

Ønsker det kontrolførerende personale at undersøge en bil, båd, bagage mv., skal personen selv pakke bagagen ud og pakke den ned igen.

Ved toldbehandling har den rejsende pligt til at dokumentere, at betingelserne for told- og afgiftsfrihed er til stede, fx varigheden af opholdet i udlandet, aldersbetingelserne eller varens beskaffenhed og pris. Se TBEK § 129.

Eftersyn på personer

I forbindelse med toldkontrol er Toldstyrelsen berettiget til at foretage eftersyn på personer. Se TDL § 25, stk. 1.

Undtagelser

En række personer er undtaget fra de normale regler om eftersyn, når dette er aftalt i en international aftale som Danmark har tiltrådt.

Undtagelser gælder fremmede landes diplomatiske udsendinge og udsendte lønnede konsuler og deres familier samt personer, der arbejder for internationale organisationer og institutioner og medlemslandenes repræsentanter i sådanne organisationer og institutioner. Se TBEK § 130.

Angivelse ved indrejse

Personer, som rejser ind i Danmark fra lande uden for EU, skal straks foretage angivelse af medbragte varer, der skal told- og afgiftsberigtiges, eller som er omfattet af særlige indførselsbestemmelser. Hvis der ikke medbringes varer til erhvervsmæssig anvendelse, kan angivelsen ske mundtligt, medmindre Toldstyrelsen finder det nødvendigt, at angivelsen og oplysninger i øvrigt afgives skriftligt.

Toldstyrelsen kan bestemme, at angivelse også kan foretages ved at passere et kontrolområde, som består af 2 kanaler, en rød og en grøn. Den røde kanal er mærket med "varer at angive" og den grønne kanal er mærket med "ingen varer at angive". Personer, der går gennem den grønne kanal, har ved denne handling angivet over for Toldstyrelsen, at der ikke medbringes varer, som skal told- og afgiftsberigtiges, eller som er undergivet særlige indførselsbestemmelser.

Hvis personer ved indrejse fra lande uden for EU har varer med, der ikke kan indføres told- og afgiftsfrit, kan varerne indføres mod betaling af told og afgifter.

Se TDL § 23, stk. 2, og TBEK § 126, stk. 3.

Toldsats

Tolden beregnes efter en enhedstoldsats på 2,5 % af værdien, når indførslen ikke har erhvervsmæssig karakter, og den samlede værdi pr. person ikke overstiger 700 EUR.

Enhedstoldsatsen gælder ikke for tobaksvarer.

Der kan ved toldbehandlingen anmodes om, at varerne fortoldes efter den gældende toldsats i toldtariffen.

Momsgodtgørelse

Til brug ved godtgørelse af moms for varer indkøbt i Norge i afgiftsberigtiget stand kan der ved indrejsen i Danmark fås attest om, at varerne er indført i Danmark. Der skal i forbindelse hermed betales moms af varerne.

Ordningen gælder dog kun for varer, hvis enhedsværdi inklusive moms overstiger 430 euro for rejsende med fly eller skib og 300 euro for rejsende over land.

Attesten gives på fakturaen eller et tilsvarende bilag, der er beregnet til returnering til sælgeren til brug ved godtgørelse af moms i købslandet.

Se TBEK § 131.