Indhold

Dette afsnit beskriver hvornår, der skal angives told og hvordan afregning af told skal ske til Toldstyrelsen - alt efter om man som importør/varemodtager, er importørregistreret eller ej.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Angivelse af told
  • Hvordan skal afregning ske til Toldstyrelsen?

Regel

EU-forordning nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 (EUTK), toldloven (TDL), se lovbekendtgørelse nr. 28 af 11. januar 2018, og  bekendtgørelse nr. 403 af 3. maj 2012 om toldbehandling, som ændret ved bek. nr. 536 af 11. juni 2012, bek. nr. 1665 af 27. december 2013, bek. nr. 340 af 7. april 2016, bek.nr. 589 af 1. juni 2016 og bek.nr. 1453 af 30. november 2016.

Angivelse af told

Der skal angives varer, der indføres til eller udføres fra det danske toldområde eller fraføres eller tilføres en frihavn eller et toldoplag i det danske toldområde, når en sådan angivelse er foreskrevet i TDL, toldbekendtgørelsen eller i EUTK art. 127, stk. 1, art. 145, stk. 1, art. 158, stk. 1, art. 263, stk. 1, art. 270, stk. 1, art. 271, stk. 1 og art. 274, stk. 1.

Se nærmere TDL § 13 og bekendtgørelse om toldbehandling kapital 1 og 2, herunder den materielle gennemgang i F.A.

Overholdes fristen som fastsat i EUTK art. 149 for angivelse ikke, kan Toldstyrelsen foretage ansættelsen på grundlag af en skønsmæssigt ansat mængde eller værdi af varerne og efter de satser, der var gældende den dag, hvor varerne senest kunne være angivet ved rettidig fortoldning. Se TDL § 13.

Er en sådan ansættelse for lav, skal der inden 14 dage efter modtagelse af afgørelsen af den angivelsespligtige ske underretning til Toldstyrelsen. Se TDL § 13.

Se nærmere om de særlige sagsbehandlingsregler på toldområdet afsnit A.A.7.

Hvordan skal afregning ske til Toldstyrelsen?

I forbindelse med, at en virksomhed bliver importørregistreret, skal der tages stilling til, hvordan den ønsker og kan betale told med videre.

Måden og tidspunktet for, hvornår told med videre skal betales til Toldstyrelsen, afhænger af, hvordan importøren/varemodtageren er importørregistreret.

Kontant

Virksomheden kan vælge at betale told mv. kontant i forbindelse med hver fortoldning ("5-dages afregner"), herunder de der afregner kontant. Se nærmere TDL § 33, stk. 4.

Kredit

For at opnå kredit med betalingen af tolden, så virksomheden betaler en gang om måneden, skal der stilles sikkerhed for tolden. Se EUTK art. 89 og TDL § 30, stk. 1 og stk. 2.

Sikkerhed efter EUTK art. 89 og TDL § 30, stk. 2 kan stilles ved at varemodtageren, det vil sige en importør af varer, stiller sikkerhed for kredit ved enten at deltage i Toldstyrelsens sikkerhedsstillelsesordning eller anvender anden form for sikkerhed i form af fx bankgaranti, spærrede bankbøger eller børsnoterede obligationer, der er ihændehaverpapirer. Se nærmere bekendtgørelsen om toldbehandling med tilhørende ændringer i §§ 64 og 65

Varemodtagere og afsendere, der ønsker at deltage i Toldstyrelsens sikkerhedsstillelsesordning for allerede opstået toldskyld eller potentiel toldskyld, skal tilmelde sig ordningen før import eller eksport af varer kan foretages. Til de tilmeldte varemodtagere og afsendere udstedes et bevis for tilmeldingen. Se nærmere bek. nr. 1453 af 30. november 2016 § 64, stk. 1.

Den særlige danske sikkerhedsstillelsesordning fremgår oprindeligt af art. 197, stk. 1, i Rådsforordning 2913/92, hvor virksomheder ved betaling af et bidrag, deltager i en almindelig garantiordning, der er hos Toldstyrelsen.

Sikkerhedsstillelsesordningen er baseret på, at der opkræves et bidrag på 3,5 promille af toldbeløbet ved hver fortoldning. Bidraget skal betales sammen med tolden den 16. i måneden efter afregningsperioden.

For allerede opstået toldskyld fastsættes bidraget for deltagelse i ordningen til 3,5 promille af toldbeløbet eller af eksportafgiftsbeløbet. Se nærmere bek. nr. 1453 af 30. november 2016 § 64, stk. 3.

Efter EUTK art. 97, art. 148, art. 211, art. 223 og art. 262, skal virksomhederne stille sikkerhed for potentiel toldskyld, dvs. en mulig fremtidig toldskyld, hvilket fx er ved toldoplag og aktiv forædling. Se også TDL § 30, stk. 3. Toldstyrelsens sikkerhedsstillelsesordning kan anvendes ved potentiel toldskyld. 

Skatteministeriet har en bemyndigelse til at fastsætte regler om Toldstyrelsens sikkerhedsstillelse efter TDL § 30, stk. 4 og anvendelsesområdet for potentiel toldskyld fremgår af bek. nr. 1453 af 30. november 2016 § 64.

Bidrag for potentiel toldskyld vedrørende midlertidig opbevaring og særlig toldprocedure, bortset fra forsendelse, fastsættes for perioden 1. maj 2016 til 31. december 2016 til 0 promille pr. toldangivelse. Se nærmere  bek. nr. 340 af 7. april 2016 i § 64, stk. 5.

Det indebærer, at der ikke i 2016 skal stilles sikkerhed for potentiel toldskyld.

Fra 1. januar 2017 fastsættes bidraget for potentiel toldskyld vedrørende midlertidig opbevaring og særlig toldprocedure, bortset fra forsendelse, for at deltage i ordningen til 10 kr. pr. indgivet angivelse for de pågældende procedurer. Bidraget opkræves månedsvis og betales efter TDL § 30, stk.4, jf. stk.1. Se nærmere bek. nr. 1453 af 30. november 2016 § 64, stk. 4.

Virksomheden skal have en bevilling hos Toldstyrelsen.

Valget mellem de i TDL § 30, stk. 3 nævnte sikkerhedsstillelsesformer er bindende for et år. Ændringen kan finde sted pr. 1. marts. Anmodning om ændring skal være modtaget af Toldstyrelsen inden udgangen af den forudgående januar måned. Det kan tillades at ændringen foretages på andre tidspunkter, når omstændighederne taler derfor. Se nærmere bek. nr. 1453 af 30. november 2016 § 64, stk. 1.

Toldstyrelsens sikkerhedsstillelsesordning dækker told-og eksportafgiftsbeløb, der ikke kan inddrives på anden måde. Se nærmere bek. nr. 1453 af 30. november 2016 § 64, stk. 5.

Ved dækning af en varemodtagers eller afsenders toldskyld indtræder Toldstyrelsens sikkerhedsstillelsesordning i kravet mod varemodtageren eller afsenderen. Se nærmere bek. nr. 1453 af 30. november 2016 § 64, stk. 6.

Se også afsnit F.A.33.2 om vareindførsel i erhvervsmæssigt øjemed under sikkerhedsstillelse.

Importørregistrerede virksomheder der har stillet sikkerhed har toldkredit

Afregningsperioden for told og moms af varer, der indføres af varemodtagere, der er importørregistrerede, og som har stillet sikkerhed for told og afgifter og dermed har toldkredit, er kalendermåneden, se TDL § 30, stk. 1. Skønner Toldstyrelsen konkret, at der er nærliggende risiko for at der ikke betales rettidigt, kan varemodtager nægtes kredit. Se TDL § 29, stk. 2.

Importørregistrerede virksomheder der ikke har stillet sikkerhed har ikke toldkredit

Varemodtagere, der er importørregistrerede, men som ikke ønsker at stille sikkerhed, skal betale tolden senest den 5. hverdag efter fortoldningsdagen, se TDL § 33, stk. 4. Skønner Toldstyrelsen konkret, at der er nærliggende risiko for at der ikke betales rettidigt, kan varemodtager nægtes kredit. Se TDL § 29, stk. 2.

Varerne er ikke til fri disposition, før tolden er betalt.

Importørregistrerede virksomheder der ikke har eller er frataget toldkredit

Varemodtagere, der er importørregistrerede, men som ikke har opnået eller er blevet frataget kreditten, skal betale told med videre ved fortoldningens afslutning, se TDL § 33, stk. 2-3.

Varerne er ikke til fri disposition, før tolden er betalt.

Ikke importørregistrerede virksomheder (fx private fortoldninger)

Er varemodtageren ikke importørregistreret, sker afregningen af told og moms med videre ved fortoldningens afslutning, se TDL § 32.

Varerne er ikke til fri disposition, før tolden er betalt.skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter