Indhold

Dette afsnit handler om, hvilke oplysninger den skattepligtige skal give.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • ►Hvordan kan oplysningerne gives af skattepligtige juridiske personer?
 • Hvilke oplysninger skal der gives af skattepligtige juridiske personer?
 • Hvordan kan oplysningerne gives af skattepligtige fysiske personer?
 • Hvilke oplysninger skal der gives af skattepligtige fysiske personer?◄

Regel

Den skattepligtige skal i oplysningsskemaet oplyse om art og omfang af handelsmæssige eller økonomiske transaktioner (kontrollerede transaktioner). Se SKL § 37 og § 38.

Se også

 • Afsnit C.D.11.12.4 om sanktioner når oplysningspligten ikke opfyldes
 • Afsnit C.D.11.13 om dokumentation- og rapporteringspligten.

Hvordan kan oplysningerne gives af skattepligtige juridiske personer?

For selskabsskattepligtige enheder undtagen andelsselskaber og kulbrinteskattepligtige kan oplysningspligten opfyldes via TastSelv Selskabsskat.

Øvrige skattepligtige juridiske personer, herunder andelsselskaber samt kulbrinteskattepligtige enheder, kan opfylde deres oplysningspligt ved at udfylde og indsende blanket 05.021"kontrollerede transaktioner - bilag til oplysningsskemaet". Blanketten findes også i en engelsk version 05.022.

Blanketten er et bilag til oplysningsskemaet, og fristen for at indsende blanketten er den samme som fristen for at indsende oplysningsskemaet. Oplysningspligten gælder for hver enkelt skattepligtig enhed, og oplysningerne skal derfor gives for hver enkelt skattepligtig enhed.

Blanketterne findes på www.skat.dk under Blanketter.

Oplysningerne kan indberettes:

 • Digitalt via Tast-Selv Selskabsskat.
 • Indsendes som vedhæftet fil til en e-mail til Skattestyrelsen.

For kulbrinteselskaber der ikke kan oplyse via TastSelv Selskabsskat (DIAS), indsendes blanketten sammen med kulbrinteoplysningsskemaet.

Hvilke oplysninger skal der gives af skattepligtige juridiske personer?

Når der oplyses via Tast-Selv, skal følgende spørgsmål blandt andet altid besvares:

 • Tilhører den skattepligtige kredsen omfattet af SKL § 38 om kontrollerede transaktioner?
 • Har der været handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med koncernforbundne parter?
 • Har der været kontrolleret gæld over 10 mio. kr., og er den samlede fremmedkapital inkl. kontrolleret gæld mere end 4 gange egenkapitalen, jf. SEL § 11? 

Se også

 • Se også vejledningen til blanket 05.021, hvor der er givet nærmere vejledning om de konkrete oplysninger, der skal gives på blanketten.

►Hvordan kan oplysningerne gives af skattepligtige fysiske personer?

Fysiske personer, der skal oplyse om kontrollerede transaktioner, vil fra marts/april måned 2021 kunne indgive oplysninger om kontrollerede transaktioner i indkomståret 2020 digitalt på en kommende ny blanket 04.021.

Den kommende blanket 04.021 er en ny digital blanket, udelukkende til brug for fysiske personers oplysningspligt om kontrollerede transaktioner.

Blanketten vil kunne tilgås via et link på skat.dk under blanketter 04 skat; oplysningsskema og forskud - personer i marts/april måned 2021. 

Hvis du vil give oplysninger om kontrollerede transaktioner for indkomståret 2020 før den nye blanket 04.021 er tilgængelig på skat.dk, kan du anvende blanket 05.021.

Hvilke oplysninger skal der gives af skattepligtige fysiske personer?

Hvis du oplyser via blanket 05.021, skal alle punkterne 1-35 som udgangspunkt besvares. Hvis der ikke har været kontrollerede transaktioner, eller der alene har været kontrollerede transaktioner i form af indberettet deklareret udbytte udbetalt kontant og/eller løn, der er indberettet som A-indkomst og udbetalt kontant, skal alene punkt 1-9 besvares.

Hvis du oplyser via blanket 04.021, skal du først svare på, om der har været kontrollerede transaktioner. Hvis der ikke har været kontrollerede transaktioner, og der derfor kan svares nej, er blanketten færdigudfyldt og kan indsendes.

Hvis der har været kontrollerede transaktioner, og der derfor skal svares ja på det første spørgsmål, er næste spørgsmål, om der har været kontrollerede transaktioner udover kontrollerede transaktioner i form af indberettet deklareret udbytte, udbetalt kontant og/eller løn, der er indberettet som A-indkomst og udbetalt kontant, samt løn i form af fri bil og/eller fri telefon, der er indberettet som A-indkomst. Hvis der kan svares nej på dette spørgsmål, er blanketten færdigudfyldt og kan indsendes. Skal der derimod svares ja, skal der gives oplysninger om de øvrige kontrollerede transaktioner.

De oplysninger der skal gives på blanket 04.021 afhænger derfor af, om der har været kontrollerede transaktioner og i givet fald da af, hvilke kontrollerede transaktioner der har været.

Fysiske personers kontrollerede transaktioner

Ved fysiske personers kontrollerede transaktioner forstås transaktioner mellem bl.a.:

  1. en skattepligtig fysisk person og en juridisk person hjemmehørende i Danmark eller i udlandet, som den skattepligtige udøver en bestemmende indflydelse over,
  2. en skattepligtig fysisk person og dennes faste driftssted beliggende i udlandet,
  3. en skattepligtig, der er en udenlandsk fysisk person, og dennes faste driftssted i Danmark og
  4. en skattepligtig, der er en udenlandsk fysisk person, og dennes kulbrintetilknyttede virksomhed i Danmark omfattet af kulbrinteskattelovens § 21, stk. 1 eller 4.

Ved juridiske personer i litra a. ovenfor forstås selvstændige skattesubjekter, uanset om de er skattepligtige, og uanset om de er hjemmehørende i Danmark eller i udlandet. Fx anparts- og aktieselskaber og tilsvarende kapitalselskaber, fonde og foreninger.

Ved bestemmende indflydelse i litra a. ovenfor forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 pct. af stemmerne. Ved bedømmelsen af, om den skattepligtige anses for at have bestemmende indflydelse på en juridisk person, medregnes ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af andre selskabsdeltagere, med hvem selskabsdeltageren har en aftale om udøvelse af fælles bestemmende indflydelse. Tilsvarende medregnes ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af en person eller et dødsbo, i fællesskab med nærtstående eller i fællesskab med en fond eller trust stiftet af den skattepligtige eller dennes nærtstående eller fonde eller truster stiftet af disse.

Nærtstående er ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med oprindeligt slægtskabsforhold.

Hvis man alene eller i fællesskab med nærtstående fx direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller råder over mere end 50 pct. af stemmerne, har man bestemmende indflydelse.

Hvis en ægtefælle fx ejer 30 pct. af aktiekapitalen i et selskab, og den anden ægtefælle fx ejer 21 pct. af aktiekapitalen i det samme selskab, udøver ægtefællerne i fællesskab bestemmende indflydelse over selskabet, og begge ægtefæller skal derfor hver især indsende bilag til oplysningsskemaet om kontrollerede transaktioner.

Hvis en ægtefælle fx ejer 51 pct. af aktiekapitalen i et selskab, og den anden ægtefælle ingen aktier ejer i det selskab, er det kun den ægtefælle, der ejer 51 pct., der udøver bestemmende indflydelse og derfor skal indsende bilag til oplysningsskemaet om kontrollerede transaktioner.

Kontrollerede transaktioner omfatter alle handelsmæssige og økonomiske forbindelser mellem fx en skattepligtig fysisk person, og en juridisk person, som den skattepligtige fysiske person udøver en bestemmende indflydelse over.

Alle transaktioner, fx køb/salg af fast ejendom, bil mv., mellem fx en selskabsdeltager og selskaber, som selskabsdeltageren direkte eller indirekte, i fællesskab med nærtstående mv. eller i henhold til aftale med andre selskabsdeltagere udøver bestemmende indflydelse over, er kontrollerede transaktioner.

En aktionærs tilgodehavende på en mellemregning for udlæg for sit selskab er også en kontrolleret transaktion.

Bemærk: Hvis en nærtstående til en aktionær med bestemmende indflydelse ikke selv ejer aktier mv., vil transaktioner mellem en sådan nærtstående og den nærtståendes aktionærs selskab ikke opfylde definitionen på kontrollerede transaktioner. Men da sådanne transaktioner som regel er afledt af aktionærens bestemmende indflydelse, anses de, når det er tilfældet, for at have passeret aktionæren og er derfor kontrollerede transaktioner mellem aktionæren og det selskab, aktionæren udøver bestemmende indflydelse over.◄