Hvis betingelsen vedrørende grænsen på de 10 eller 20 pct. overskrides, er konsekvensen, at tildelte aktier mv. op til beløbsgrænsen kan omfattes af LL § 7 P, hvis de øvrige betingelser er opfyldt. Den overskydende del bliver omfattet af reglen om beskatning på retserhvervelsestidspunktet i LL § 16 eller for så vidt angår købe- og tegningsretter på udnyttelses- eller salgstidspunktet efter LL § 28, såfremt betingelserne er opfyldt. I begge tilfælde vil der være fradragsret for selskabets modsvarende udgift efter SL § 6, stk. 1, litra a.

Skatteansættelsen kan genoptages inden for fristerne for genoptagelse efter reglerne i SFL § 26, stk. 2, eller § 27, stk. 1, nr. 1.

Se også

Se også afsnit

  • A.A.8.2.1 om ordinær genoptagelse
  • A.A.8.2.2 om ekstraordinær genoptagelse
  • C.A.5.17.3.3.4.4 om muligheden for at periodisere vederlaget over flere år, hvis retserhvervelsen sker over en flerårig periode.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

 

Skatterådet

SKM2019.77.SR

Spørger ønskede Skatterådets stillingtagen til, hvad der skulle forstås ved "årslønnen" i ligningslovens § 7 P.

Spørger var af den opfattelse, at der ved "årsløn" skulle forstås indkomstskattepligtig løn, herunder også indkomstskattepligtige aktier og købe- og tegningsretter, m.v., og at gratisaktier som overstiger 10 % af den ansattes årsløn, og som dermed bliver skattepligtig i henhold til ligningslovens § 16, vil skulle indgå i den årsløn, som danner grundlaget for beregningen af 10 %-grænsen i henhold til ligningslovens § 7 P.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at den del der overstiger 10 %-grænsen i ligningslovens § 7 P, og som dermed bliver skattepligtig indkomst efter ligningslovens § 16, skal medregnes i grundlaget for årslønnen, ved anvendelsen af ligningslovens § 7 P. Der skal ses på årslønnen på det tidspunkt hvor den konkrete aftale indgås. Der skal således ikke tages højde for aftaler, om løntillæg m.m., som ikke allerede er indgået på det tidspunkt, hvor aftalen om anvendelse af ligningslovens § 7 P indgås.

Skatterådet kunne heller ikke bekræfte, at såfremt der i en aftale om anvendelse af ligningslovens § 7 P, som kan holdes indenfor 10 %-grænsen, i samme aftale indgås et lønelement omfattet af ligningslovens § 16, vil sidstnævnte ikke skulle medregnes i grundlaget for årslønnen, ved anvendelsen af ligningslovens § 7 P.