Udskydelse af betalingsfrister for A-skat og am-bidrag

For at hjælpe de virksomheder, der oplever negative økonomiske konsekvenser som følge af coronavirus er regeringen kommet med flere lovforslag - det gælder blandt andet udskydelse af betalingsfrister. På skat.dk/corona kan du læse mere om regeringens hjælpepakke til virksomhederne.

Herunder kan du få vejledning om udskydelse af betalingsfrister for A-skat og am-bidrag.

Udskydelse af betaling - indberetning til normale frister
Det er kun fristerne for betaling af A-skat og am-bidrag, der er forlænget. Det betyder, at du fortsat skal indberette til de normale frister. 

De indberettede lønoplysninger vil ligge til grund for den lønkompensation, der via Erhvervsstyrelsen vil blive adgang til vedrørende fyringstruet personale.

Udskydelsen af betalingsfrister gælder ikke offentlige virksomheder, som er omfattet af Kildeskattelovens § 56.

For dig, der vil betale inden den udskudte frist
Hvis du vil betale tidligere end de udskudte frister, skal du indsætte en ny udbetalingsgrænse på skattekontoen. Det skal du gøre inden du betaler.

Hvis du ikke sætter en ny udbetalingsgrænse, vil betalingen gå retur fra skattekontoen til virksomhedens nemkonto, som en overskydende betaling. Udbetalingsgrænsen skal sættes så højt, at den mindst dækker det samlede beløb, der betales før tid. Udbetalingsgrænsen bliver automatisk sat til 0 kr. igen umiddelbart efter den 30. november 2020.

Udbetalingsgrænsen kan maksimalt sættes til 10 mio. kr.   

For dig, der bruger automatisk betalingstræk
Bruger din virksomhed automatisk betalingstræk (Overførselsservice), og får du besked om en overførsel af A-skat og am-bidrag til de hidtil gældende frister, skal du afvise betalingen.

For dig, der er tilmeldt LetLøn
Fristerne for indberetning i LetLøn er ikke ændret. Betalingsfrister er som for øvrige virksomheder. Betaling skal fortsat ske til LetLøn, men efter de udskudte frister, som forventes at fremgå af faktura/opkrævning mv. Hvis du ikke ønsker at gøre brug af de udskudte betalingsfrister, skal du forholde sig som beskrevet ovenfor.

Er du tilmeldt LetLøn, og bruger du samlebetaling, vil der komme særskilt opkrævning af ATP-betalingen for andet kvartal (april kvartal) 2020. ATP-betalingen er ikke omfattet af de udskudte betalingsfrister for A-skat og am-bidrag. Derfor skal ATP for andet kvartal 2020 betales 7. august 2020 til LetLøn. 

Tidligere offentliggjort

Om grønne firmabiler - krav til tekst i felt 68

I ligningslovens § 16, stk. 4, er der indsat en bestemmelse om, at den årlige skattepligtige værdi af en eldrevet bil, pluginhybridbil eller brændselscelledrevet bil, jf. registreringsafgiftslovens §§ 5 b-5 d, i perioden fra og med den 1. april 2020 til og med den 31. december
2020 nedsættes med 40.000 kr.

Eksempel på udregning af den skattepligtige værdi efter de nye regler fra 1.4.2020 til 31.12.2020:

Januar - marts 2020 og igen fra januar 2021 April - december 2020 Forskel
Nyvognspris 400.000 kr. 400.000 kr. 0 kr.
Miljøtillæg - inkl. 50 %-tillæg
25 % af 300.000 kr
20 % af værdien over 300.000 kr.
990 kr.
75.000 kr.
20.000 kr.
990 kr.
75.000 kr.
20.000 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
Skattepligtig værdi før fradrag, årsniveau
Fradrag i skattepligtig værdi, årsniveau
Skattepligtig værdi efter fradrag, årsniveau
Skattepligtig værdi efter fradrag, pr måned
 
95.990 kr.
0 kr.
95.990 kr.
7.999 kr.
95.990 kr.
-40.000 kr.
55.990 kr.
4.666 kr.
0 kr.
-40.000 kr.
-40.000 kr.
-3.333 kr.

I ovenstående eksempel skal der fra januar til marts 2020 og igen fra januar 2021 angives 7.999 kr i felt 19 Værdi af fri bil, og dette beløb skal også være indeholdt i beløbet i felt 13 Am-bidragspligtig A-indkomst. I perioden april til december 2020 angives 4.666 kr i felt 19 Værdi af fri bil, og dette beløb skal også være indeholdt i felt 13 Am-bidragspligtig A-indkomst.

For at man senere kan se, hvem der har gjort brug af grønne firmabiler, skal der i felt 68 indsættes teksten GRØN i perioden, hvor nedsættelsen er gældende. I onlinebilledet i eIndkomst findes tekstfeltet helt nederst og er benævnt: Yderligere tekstoplysninger til bl.a. indtægtsart. I filindberetning skal felt 68 angives i record 6004. 

 

Tidligere varslet teknisk omlægning af eIndkomst, herunder Sterling File Gateway løsningen

Omlægningen, der har været varslet til både første weekend i oktober og første weekend i november 2019, er nu endelig fastlagt til første weekend i maj 2020.

Om fri telefon for 2020
Den tidligere berammede afskaffelse af beskatning af fri telefon er rullet tilbage, så de hidtidige beskatningsregler er videreført efter 31.12.2019, men med justeret sats. Den nye sats (2.900 kr. pr. år), er anført i afsnit 8.4.

Sidste frist for indberetning til årsopgørelsen for 2019

Frister for indberetning til eIndkomst, når indberetningen skal have virkning på medarbejderens 2019-årsopgørelse fra Skattestyrelsen:

Sidste frist for ordinær indberetning af oplysninger til eIndkomst for indkomståret 2019 var 30. december 2019 for store virksomheder og 17. januar 2020 for små virksomheder.

Rettelser mv., der modtages efter ovenstående frister til og med 28. februar 2020 kl. 16.00 vil også komme med på medarbejderens første årsopgørelse for 2019.

Rettelser mv., modtaget efter den 28. februar 2020 kl. 16.00 vil ikke i alle tilfælde automatisk medføre en ny og ændret årsopgørelse. Arbejdsgiver skal derfor underrette medarbejderen om indberetninger/rettelser til 2019 fra dette tidspunkt. Medarbejderen bør selv kontrollere, om rettelserne kommer med på en ny årsopgørelse. Dette gælder specielt medarbejdere, der ikke udelukkende er almindelige lønmodtagere.

 

Vejledningsside om overgangsåret i forbindelse med den nye ferielov

Vi har udarbejdet en ny vejledningsside udelukkende om overgangsåret i forbindelse med den nye ferielov. Du finder den på skat.dk/nyferielov. Er du i tvivl om indberetninger for overgangsåret, så prøv om ikke siden kan svare på dit spørgsmål.

 

Om fremtidig beskatning af feriepenge - fra 01.09.2020

Feriepenge optjent efter den nye ferielov pr 01.09.2020 skal, når feriepengeudbetaler ikke er FerieKonto eller en feriekasse, først beskattes, når de udbetales i forbindelse med ferieafholdelse. Det giver anledning til at ændre reglerne for brug af fradrag fra hovedkortet, når det drejer sig om optjente feriepenge for timelønnede, der beskattes ved optjening.

For at ensrette reglerne for ansatte hos arbejdsgivere, der bruger FerieKonto/feriekasse og arbejdsgivere, der først skal beskatte feriepengene ved udbetaling, er det besluttet at vejlede om ikke at anvende fradrag i forbindelse med beskatning af feriepengene. Det gælder både i det tilfælde, hvor der beregnes skat ved optjeningen (arbejdsgiver anvender FerieKonto/feriekasse), og i de tilfælde hvor beskatning først sker ved udbetaling.

Lønsystemer, der i dag tildeler forholdsvise fradrag til feriepengebeskatning, i forhold til lønperiodens længde (fx 1,5 dagsfradrag for en 14-dagesløn, som nævnt i eSkattekortvejledningens afsnit 10.1), skal derfor tilrettes til ikke at tildele særligt fradrag til feriepengene. Til gengæld skal der også anvendes fuldt fradrag for lønperioder, hvor der afholdes ferie. Et eventuelt ikke udnyttet fradragsbeløb kan overføres til den efterfølgende lønperiode. 

Reglerne er gældende for lønperioder, der slutter senere end 31.08.2020.

For fratrædende funktionærer sker der ingen ændring af brugen af fradrag for feriegodtgørelse. Dvs der bruges bikort ved beskatning af feriegodtgørelse for en fratrædende funktionær, og der tildeles fuldt fradrag for lønperioder, hvor der afholdes ferie.

Om fremtidig indberetning af feriepenge, der beskattes og udbetales i forbindelse med ferieafholdelse

Når der efter den nye ferielov udbetales feriepenge, som arbejdsgiver skal beskatte i forbindelse med udbetaling, skal feriepengebeløbet principielt indberettes som almindelig løn. Hvis indberetningen sker separat for feriepengene, skal lønperioden være ferieafholdelsesperioden. Dvs de hverdage der er omfattet af ferien skal være indeholdt i lønperioden. Det er uvæsentligt, hvorvidt man tager lørdag, søndag og helligdage grænsende op til ferien med i lønperioden. Dispositionsdatoen skal være den dato feriepenge udbetales til den ansatte. Løntypen skal altid angives som Bagud. Årsagen er, at feriepengene er skattepligtige på udbetalingstidspunktet, uagtet at de udbetales før den ferieperiode de dækker. Feriepengeudbetalinger kan derfor ikke indberettes sammen med forudløn.

Feriepengebeløbet indberettes som løn i felt 13 Am-bidragspligtig A-indkomst, men skal yderligere specificeres i et nyt felt 113 A-indkomst, udbetalt som feriepenge. Dvs. hvis feriepengene udbetales sammen med løn (på samme dato), da kan lønnen og feriepengene indberettes som ét beløb i felt 13. Den del af beløbet i felt 13, der er feriepenge skal angives i felt 113 A-indkomst, udbetalt som feriepenge.

Felt 113 A-indkomst, udbetalt som feriepenge, kan indberettes fra august 2020. Vi giver besked her, når feltet kan indberettes i testsystemet.

 

Sådan kan du få besked, når der er nyheder om eIndkomst

1. Driftsforstyrrelser meddeles om muligt i vores driftslog. På siden med driftsloggen kan du tilmelde dig abonnement på RSS-feeds om nyhederne på driftsloggen.

2. Direkte mail ved nye versioner af vejledninger til eIndkomst og om uregelmæssigheder. Hvis du ønsker dette, så send en mail til

eIndkomst.proces@sktst.dk

Emne: Mailvarsling til VIP

I teksten anfører du den mailadresse vi skal registrere. Du må også gerne give os dit telefonnummer, da vi af og til gerne vil have kundernes mening om påtænkte ændringer mv.