Registreringsafgift betaler du første gang, du indregistrerer et køretøj. Brintbiler er fritaget for afgifter. Fra 1. januar 2016 er elbiler ikke længere fritaget for afgifter.

Importerer du et køretøj fra udlandet, skal du også betale registreringsafgift

Køber du en ny bil i Danmark, sørger forhandleren normalt for registreringsafgift og nummerplader.

Lov om nye bilafgifter

Vær opmærksom på, at et flertal i Folketinget har vedtaget lov om nye bilafgifter (lov nr. 203 af 13. februar 2021). Reglerne vedrørende registreringsafgift træder i kraft den 1. juni 2021, men de har virkning fra og med den 18. december 2020.
Reglerne for registreringsafgift ændrer sig, så nogle biler stiger i afgift, mens andre falder. Forhandlerne kan derfor vælge at justere bilpriserne allerede fra den 18. december 2020. Hvis den bil, du køber, er faldet eller steget i afgift sammenlignet med perioden før den 18. december 2020, vil den eventuelle difference mellem den gamle og den nye registreringsafgift være et mellemværende mellem forhandlerne og Motorstyrelsen.

Du kan se eksempler på ændrede priser i faktaark på Skatteministeriets hjemmeside.

Køretøj Registreringsafgift
Personbiler

85 % af afgiftsværdien op til 197.700 kr. og 150 % af resten i 2020.

85 % af afgiftsværdien op til 202.200 kr. og 150 % af resten i 2021.

Motorcykler

0 kr. af de første 10.200 kr. af afgiftsværdien, 85 % af værdien mellem 10.200-62.300 kr. og 150 % af resten i 2020.

0 kr. af de første 10.500 kr. af afgiftsværdien, 85 % af værdien mellem 10.500-63.800 kr. og 150 % af resten i 2021.

Varebiler og lastbiler (op til 4.000 kg)

0 kr. af de første 62.000 kr. af afgiftsværdien og 50 % af resten i 2020.

Undtagelse: For åbne varebiler (pick-ups/ladvogne) og kassevogne uden siderude i venstre side bag forsædet, som vejer fra 2.501-4.000 kg, betales 0 kr. af de første 38.200 kr. af afgiftsværdien og 30 % af resten. Hvis bilen vejer over 3.000 kg, er afgiften dog højest 56.800 kr.

0 kr. af de første 63.400 kr. af afgiftsværdien og 50 % af resten i 2021.

Lastbiler (over 4.000 kg) Der skal som udgangspunkt ikke betales registreringsafgift.
Busser 0 kr. af de første 12.100 kr. af afgiftsværdien og 60 % af resten.
Elbiler

Afgiften beregnes efter de almindelige regler for personbiler, motorcykler, varebiler og busser.

Af den beregnede afgift betales 20 % for elbiler, som indregistreres i 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020 og herefter 65 % i 2021, 90 % i 2022 og 100 % i 2023.

I 2016, 2017 og 2018 gives derudover et fradrag på 10.000 kr. af den endelige afgift. I 2019 og 2020 forhøjes fradraget til 40.000 kroner. Herefter bortfalder fradraget.

Plug-in hybridbiler

Afgiften beregnes efter de almindelige regler for personbiler, motorcykler, varebiler og busser.

I 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020 betales i tillæg 20 % af forskellen på afgiften med og uden indregning af elforbruget i brændstofforbruget. Den andel af forskellen stiger herefter til 65 % i 2021, 90 % i 2022 og 100 % i 2023.

I 2016, 2017 og 2018 gives derudover et fradrag på 10.000 kr. af den endelige afgift. I 2019 og 2020 forhøjes fradraget til 40.000 kr. Herefter bortfalder fradraget.

Afgiften på brugte køretøjer

Afgiften for brugte personbiler, motorcykler og varebiler bliver i princippet beregnet på samme måde som for nye. Afgiftsværdien og fradrag og tillæg for udstyr mv. bliver nedsat med den procentdel, som køretøjets værdi inklusive afgift er ændret (værditabet på bilen) sammenlignet med et tilsvarende nyt køretøj.

Afgiftsværdien på brugte biler fastsættes ud fra handelsprisen her i landet, det vil sige markedsprisen. Afgiftsværdien på nye biler fastsættes ud fra nyprisen. Det svarer til bilens almindelige pris ved salg til en bruger her i landet.

Importerer du en bil eller MC, så læs her

Se tidligere vurderinger af køretøjer

Særligt om varebiler registreret første gang den 3. juni 1998 til og med den 24. april 2007

Hvis du importer en varebil, der er registreret første gang den 3. juni 1998 til og med den 24. april 2007, og køretøjet kan synes med en totalvægt på 2.000 kg eller derunder, skal du vælge, om du vil betale 50 eller 95 % i registreringsafgift.

Vælger du at betale 95 % i registreringsafgift, betaler du løbende en lavere privatbenyttelsesafgift på køretøjet. Hvis du betaler 50 % i registreringsafgift, betaler du en højere løbende privatbenyttelsesafgift.

Når du anmoder om værdifastsættelsen i Motorregistret, skal du skrive satsen i bemærkningsfeltet.

Satserne for vægt- og udligningsafgift og privatbenyttelsesafgift (skatteministeriet.dk).

Du betaler registreringsafgiften via netbank, bank eller i en af vores motorekspeditioner. Betalingsoplysningerne står i afgørelsen.

For nye person- og varebiler justeres registreringsafgiften i forhold til bilens brændstofforbrug.

Benzindrevne person- og varebiler

Afgiften hæves med 6.000 kr. for hver kilometer, som bilen kører under 20 km/l. Omvendt sænkes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, som bilen kører over 20 km/l.

Dieseldrevne person- og varebiler

Afgiften hæves med 6.000 kr. for hver kilometer, som bilen kører under 22 km/l. Omvendt sænkes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, som bilen kører over 22 km/l.

Elbiler og plug-in hybridbiler

Afgiften hæves eller sænkes ligesom for benzin- og dieseldrevne person- og varebiler afhængigt af, om brændstofforbruget er opgjort som km/l benzin eller km/l diesel.

Nogle typer køretøjer har lavere registreringsafgift, og andre er helt fritaget for registreringsafgift. I de fleste tilfælde skal du kontakte os i Motorstyrelsen, før du kan få køretøjet registreret.

Sådan gør du:

 1. Send en mail til motorekspedition@motorst.dk. Skriv Klausul i emnefeltet.
 2. Vedhæft blanketten Anmeldelse om afgiftsfritagelse eller afgiftsnedsættelse (21.022). (Taxa eller hyrevogn: Vedhæft blanketten Anmeldelse - Taxikørsel eller sygetransport (21.015) og fx taxibevilling eller andet bevis for fritagelse).
 3. Vedhæft eventuelt supplerende materiale.
 4. Du får en mail fra med kopi af kvitteringsbilledet i løbet af cirka to hverdage.
 5. Køretøjer, som finansieres af kommunen (klausul 401 - kommunallåneklausul)

  Send en mail med dokumentation til brug for registrering af et køretøj med kommunal låneklausul. Vedlæg den samme dokumentation, som du skal medbringe ved personlig henvendelse.

  • Send en mail til nummerplader@motorst.dk. Skriv Registrering af invalidekøretøj i emnefeltet
  • Når vi har registreret køretøjet, sender vi en mail med kopi af kvitteringsbilledet til den, der har anmeldt køretøj.
  • Kvitteringen sendes sammen med nummerpladerne.

  Afgiftsfrie køretøjer (Den juridiske vejledning)

  Busser og autocampere, sygetransportkøretøjer, taxi og limousiner (Den juridiske vejledning)

En autocamper, der er konstrueret til ophold og beboelse, har en lavere registreringsafgift end almindelige personbiler.

Der gælder særlige regler for disse autocampere. Læs om reglerne for indretning og anvendelse af autocampere.

Køretøjer, der er mere end 35 år gamle og fremtræder som ved første registrering (dvs. i original stand), er defineret som veterankøretøjer i registreringsafgiftsloven.

Registreringsafgiften bliver beregnet efter de almindelige regler for brugte køretøjer (se Satser for registreringsafgift ovenfor). Afgiften må dog ikke være højere end en afgift, der er beregnet ud fra 40% af køretøjets nypris i Danmark, inkl. moms men ekskl. registreringsafgift.

Brændstofforbrug

Køretøjets brændstofforbrug bliver også brugt til at beregne registreringsafgiften. For originale veterankøretøjer gælder nogle særlige regler.

Læs om tillæg og fradrag til registreringsafgiften for brændstofforbrug (Den juridiske vejledning)

Vægtafgift

Veterankøretøjer betaler vægtafgift, udligningsafgift og tillæg for privat anvendelse med ¼ af satserne i vægtafgiftsloven.

Syn

Veterankøretøjer bliver kun indkaldt til periodisk syn hvert 8. år, men må så kun benyttes lejlighedsvis. Perioden kan dog være kortere første gang efter, at køretøjet er registreret som veterankøretøj.

Køretøjer, der benyttes erhvervsmæssigt (fx buskørsel, transport af farligt gods, udrykningskørsel eller udlejning uden fører), kan ikke registreres som veterankøretøjer.

Tidligere eksporterede køretøjer

Importerer du et veterankøretøj, som tidligere har været eksporteret mod udbetaling af eksportgodtgørelse, bliver afgiften fastsat til den udbetalte eksportgodtgørelse uden nedslag i afgiftsbeløbet.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.