Dato for udgivelse
25 Jan 2017 08:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 May 2016 14:05
SKM-nummer
SKM2017.51.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
S-2183-15 og S-3401-15
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, registreringsafgift, dokumentfalsk, beslaglæggelse, parkeringsafgifter, nummerplader
Resumé

T var tiltalt for overtrædelse af registreringsafgiftsloven og dokumentfalsk. T havde i perioden 12. november 2013 og frem til 30. april 2014 anvendt en varebil med en identitet tilhørende en anden varebil og havde i den forbindelse gjort brug af en falsk nummerplade for at unddrage registreringsafgift. Ved politiets beslaglæggelse af bilen den 30. april 2014 sad der én falsk og én ægte nummerplade på bilen. Han havde derved unddraget for 33.804 kr. i registreringsafgift.

T forklarede at bilen var hans, og at han ikke havde betalt registreringsafgift. Han bestilte to nummerplader fra udlandet på internettet efter at have købt bilen af en mand, og disse nummerplader sad på bilen, ved politiets henvendelse den 30. april 2014. Han kunne dog ikke huske, om han satte begge de via internettet bestilte nummerplader på bilen. Han havde alene ejet bilen en måneds tid forud for den 30. april 2014. Han hentede bilen et par dage før den 30. april 2014. Han ejede ikke bilen på tidspunkterne for pålæggelse af parkeringsafgifterne og han havde alene kørt i den et par gange forud for den 30. april 2014.

Byretten fandt T skyldig i svig med registreringsafgift og dokumentfalsk. Retten tillagde blandt andet de løbende pålagte parkeringsafgifter på bilen betydning. Retten fandt det bevist, at T fra den 12. november 2013 og frem til den 30. april 2014 anvendte bilen med i hvert fald én falsk nummerplade. T idømtes 40 dages ubetinget fængsel. Den anså det for en skærpende omstændighed, at den begåede dokumentfalsk var sket med henblik på at undgå betaling af registreringsafgift.

Landsretten stadfæstede byretsdommen. Landsretsdommen vedrørte anke af to domme. Den anden vedrørte spirituskørsel. Der blev udmålt en fællesstraf af fængsel i 3 måneder og en tillægsbøde på 18.000 kr. samt frakendelse af førerretten i 10 år.

Reference(r)

Registreringsafgiftslovens § 27, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 3
Straffelovens § 171, jf. § 71 og bekendtgørelse nr. 1315 af 9. december 2014 (tidligere nr. 20 af 15. januar 2013) om registrering af køretøjer m.v. § 117, stk. 3, jf. § 70, stk. 2

Henvisning

-


Afsagt den 11. maj 2016 af Østre Landsrets sag. Nr. nr. S-2183-15 og S-3401-15:

Parter

Anklagemyndigheden

Mod

T

(Advokat Karoline Døssing Normann, besk.)

Afsagt af landsretdommerne 

Nikolaj Aarø-Hansen, Ulla Staal og Julie Arnth Jørgensen (kst.) med domsmænd.

...............................................................................................

Byrets dom afsagt den 12. august 2015 i sag. Nr. SS 3-16698/2015

Sagens baggrund og parternes påstand

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 3. juli 2015 og berigtiget under hovedforhandlingen.

T er tiltalt for

1.

overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 27, stk. 1, nr. 3, jf.  stk. 3,

ved med forsæt til unddragelse af registreringsafgift at have anvendt varebil, BMW X5, 3,0 I, stel nr. ...11, på offentlig vej i perioden fra den 12. november 2013 og frem til den 30. april 2014 under en identitet tilhørende en anden BMW X5 (stel nr. ...12) med registreringsnummer ...Q, alt hvorved den danske stat blev unddraget et afgiftsbeløb på 33.804 kr.

2.

dokumentfalsk efter straffelovens § l 7I, jf. § 172, og bekendtgørelse nr. 1315 af 9. december 2014 (tidligere nr. 20 af 15. januar 2013) om registrering af køretøjer m.v., § 117, stk. 3, jf. § 70, stk.  2,

ved i perioden fra 12. november 2013 til den 30. april 2014 for at skuffe i retsforhold, i forbindelse med kørsel på offentlig vej, uberettiget på varebil BMW XS 3,0 I, ...11 at have gjort brug af en falsk nummerplade med registreringsnummer ...Q, for at unddrage betaling af registreringsafgift som anført i forhold 1.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf og tillægsbøde.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at der hos tiltalte i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, konfiskeres en uoriginal nummerplade (forhold 2).

Tiltalte har delvist erkendt sig skyldig.

Tiltalte har ikke protesteret mod konfiskationspåstanden.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnet IH.

Forklaringerne gengives ikke i dommen, idet disse er blevet lydoptaget.

Oplysningerne i sagen

Der er dokumenteret udskrift fra CMR hvoraf fremgår, at bilen BMW XS med stel.nr. ...11 blev afmeldt den 3. oktober 2012.

Af slutseddel efter det oplyste fremlagt af tiltalte og underskrevet af vidnet IH den 9. april 2014 fremgår blandt andet, at pågældende på denne dato solgte bilen BMW XS med stel.nr. ...11 til tiltalte, der samme dag ligeledes skulle overtage den.

Den 30. april 2014 konstaterede politiet, at bilen BMW XS med stel.nr. ...11 var påført nummerplader med reg.nr. ...Q. Ved kriminaltekniske undersøgelser er det fastslået, at den ene nummerplade var ægte og den anden uægte.

Af politirapport af 26. maj 2014 udarbejdet i forbindelse med ransagningen af bilen BMW X5 med stel.nr. ...11 den 30. april 2014 fremgår blandt andet, at der i bilen blev fundet parkeringsbilletter samt to parkeringsafgifter. Der er under hovedforhandlingen dokumenteret fotos af disse hvorved det kan konstateres, at parkeringsbilletterne er dateret 23. januar 2014, 9. april 2014 og 24. april 2014, og at parkeringsafgifterne er på­ lagt en bil med reg.nr. ...Q den ll. februar og den 24. marts 2014.

Der er fremlagt udskrifter fra Y1s Kommune, forvaltning for Parkering, vedrørende pålagte parkeringsafgifter. Udskrifterne indeholder oplysninger om bilen samt fotos af bilen. Den 12. november 2013, 26. december 2013, 3. januar 2014, 13. februar 2014 samt 18. februar 2014 er der pålagt en bil af mærket BMW med reg.nr. ...Q parkeringsafgifter. Af udskrifternes fotos ses, at nummerpladen er udformet med samme karakteristiske bogstaver/tal som den uægte nummerplade konstateret på tiltaltes bil BMW XS med stel.nr. ...11 af politiet den 30. april 2014.

Personlige oplysninger

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han de sidste par måneder har haft fuldtidsarbejde inden for fitness. Han har tidligere i ca. fire år drevet selvstændig virksomhed. Han bor i lejlighed og er ikke gift og har ingen børn.

Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for sagen.

Rettens begrundelse og resultat

Tiltalte har forklaret, at bilen BMW X5, 3,0 I, stel.nr. ...11 er hans, og at han ikke havde betalt registreringsafgift. Tiltalte har forklaret, at han bestilte to nummerplader fra udlandet på internettet efter at have købt bilen af vidnet IH, og at disse nummerplader sad på bilen, ved politiets henvendelse den 30. april 2014, idet tiltalte dog ikke har kunnet huske, om han satte begge de via internettet bestilte nummerplader på bilen. Det lægges efter de foreliggende kriminaltekniske oplysninger til grund, at der ved politiets beslaglæggelse af bilen den 30. april 2014 sad en falsk og en ægte nummerplade på bilen.

På baggrund af de foreliggende oplysninger om de løbende pålagte parkeringsafgifter på bilen, hvoraf den første er pålagt den 12. november 2013, finder retten det i lyset af tiltaltes egen forklaring om nummerpladerne ubetænkeligt at anse det for bevist, at tiltalte fra den 12. november 2013 og frem til den 30. april 2014 anvendte bilen med i hvert fald en falsk nummerplade. Retten tilsidesætter således tiltaltes forklaring om, at han alene havde ejet bilen en måneds tid forud for den 30. april 2014, at han hentede bilen et par dage før den 30. april 2014, at han ikke ejede bilen på tidspunkterne for pålæggelse af parkeringsafgifterne, og at han alene havde kørt i den et par gange forud for den 30. april 2014. Den af vidnet IH afgivne forklaring i retten har fremstået med en sådan grad af usikkerhed, navnlig vedrørende tidspunktet for tiltaltes køb af bilen af ham, herunder omkring udarbejdelsen af flere slutsedler, at forklaringen ikke kan tillægges bevismæssig værdi.

Tiltalte findes herefter skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale.

Straffen fastsættes til fængsel i 40 dage, jf. registreringsafgiftslovens § 27, stk. I, nr. 3, jf. stk. 3, og straffelovens § 171, jf. § 172, og bekendtgørelse nr. 1315 af 9. december 2014 om registrering af køretøjer m.v.§   117, stk. 3, jf. § 70, stk. 2.

Retten har ved udmålingen af fængselsstraffen lagt vægt på kriminalitetens karakter og omfang, idet retten har anset det for en skærpende omstændighed, at den begåede dokumentfalsk er sket med henblik på at undgå betaling af afgifter inden for skatte- og afgiftslovgivningen. Af samme grunde har retten ikke fundet grundlag for at gøre fængselsstraffen helt eller delvis betinget.

I medfør af straffelovens§ 50, stk. 2, idømmes tiltalte en tillægsbøde på 18.000 kr., subsidiært fængsel i 10 dage. Retten har herved lagt vægt på, at den begåede dokumentfalsk har tilsigtet at give tiltalte en økonomisk gevinst.

Påstanden om konfiskation tages i medfør af den påberåbte bestemmelse til følge som nedenfor bestemt.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Tiltalte T straffes med fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 18.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Hos tiltalte konfiskeres en uoriginal nummerplade (forhold 2).

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 7.500 kr. med tillæg af moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat MN.

...............................................................................................

Afsagt den 11. maj 2016 af Østre Landsrets sag. Nr. nr. S-2183-15 og S-3401-15:

Byrettens dom af 12. august 2015 (SS 3-16698/2015) er anket af T med påstand om formildelse, navnlig således at straffen gøres betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

T har endvidere anket Byrettens dom af 30. november 2015 (SS 2- 19439/2015) med påstand om formildelse.

Anklagemyndigheden har vedrørende begge domme påstået skærpelse, herunder således at tiltalte frakendes førerretten i 10 år fra endelig dom.

Sagerne er hovedforhandlet sammen i landsretten.

Forklaringer

Tiltalte har i landsretten om sine personlige forhold supplerende forklaret blandt andet, at han fortsat er ansat i G1, som ejes af hans bror, og at han fortsat er i samme kæresteforhold som ved byrettens behandling af sagerne.

Landsrettens begrundelse og resultat

Straffen for de ved begge domme påkendte forhold fastsættes i medfør af straffelovens § 88 til en samlet fællesstraf af fængsel i 3 måneder og en tillægsbøde på 18.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 10 dage.

Navnlig henset til forholdenes karakter og til, at tiltalte tidligere er idømt samfundstjeneste, og at de påankede forhold er begået, efter at samfundstjenesten er udført, og prøvetiden er udløbet, findes der ikke grundlag for at gøre frihedsstraffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Da tiltalte ved dommen af 30. november 2015 er fundet skyldig i spirituskørsel i et tredje­ gangstilfælde med en alkoholkoncentration i blodet under eller efter kørslen, der oversteg 1,20 promille, fastsættes frakendelsestiden for førerretsfrakendelsen til 10 år fra endelig dom.

T h i  k e n d e s  f o r r e t:

T straffes med en samlet fællesstraf af fængsel i 3 måneder og en tillægsbøde på 18.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 10 dage.

Tiltalte frakendes førerretten i 10 år fra landsrettens dom.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.