Dato for udgivelse
07 Mar 2017 10:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 Mar 2017 10:56
SKM-nummer
SKM2017.148.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
17-0283713
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Told
Overemner-emner
Forsendelse og transitering
Emneord
Luftfragtgods, konsolideret
Resumé

EU-Kommissionen fastsatte i 2004 en administrativ ordning, hvorefter luftfartsselskaber, der forsender luftfragt ad landevej mellem to lufthavne, kunne anvende varebetegnelsen "konsolideret" i standardforsendelsesangivelser, forudsat at visse betingelser var opfyldt.

EU-Kommissionen har meddelt, at der som følge af EU-toldkodeksens ikrafttræden ikke længere er hjemmel til at opretholde denne administrative ordning.

Den administrative ordning, der er beskrevet i Den juridiske vejledning 2017-1 afsnit F.A.20.7.9.4, ophæves med øjeblikkelig virkning. 

Hjemmel

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/2446, artikel 2, stk. 4.
Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/341, artikel 24, 26, 27, 46, 47 og 52.

Reference(r)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/2446, artikel 2, stk. 4.
Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/341, artikel 24, 26, 27, 46, 47 og 52.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit F.A.20.7.9 Flytransport

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit F.A.20.7.9.4 Administrativ ordning for luftfragt, der transporteres ad landevej


1. Sammenfatning

Styresignalet ophæver den hidtidige administrative ordning for forsendelsesproceduren, der tillader brug af varebetegnelsen "konsolideret" i standardforsendelsesangivelser, der indgives for luftfragt, der skal transporteres ad landevej mellem to lufthavne i EU's toldområde.

Samtidig præciserer SKAT, hvilke minimumskrav der fremadrettet stilles til varebetegnelsen i en standardforsendelsesangivelse, når luftfragt transporteres ad landevej mellem to lufthavne i EU's toldområde.

2. Baggrund og problemstilling

I 2004 oplyste EU-Kommissionen i en note til medlemsstaterne, at uanset at den daværende lempelse for luftfragt, der blev transporteret ad landevej, ophørte pr. 1. januar 2005, kunne det som en administrativ ordning fortsat tillades, at der i standardforsendelsesangivelser anvendtes varebeskrivelsen "konsolideret" i situationer, hvor luftfartsselskaber transporterede luftfragt ad landevejen.

Pr. 1. maj 2016 har den nye EU-toldkodeks (forordning (EU) nr. 952/2013) med tilhørende Kommissionsretsakter fået virkning i alle EU medlemsstater. I disse bestemmelser er der ikke hjemmel til at opretholde den administrative ordning, der blev udmeldt af EU-Kommissionen i 2004.

Dette har medført, at flere medlemsstater ikke længere anerkender brugen af varebetegnelsen "konsolideret" i rubrik 31 på forsendelsesangivelser, der er angivet i NCTS-systemet vedrørende luftfragt, der forsendes af landevejen.

EU-Kommissionen har efterfølgende meddelt, at der efter EU-toldkodeksens ikrafttræden ikke længere er hjemmel til at opretholde den hidtidige administrative ordning, og at varebeskrivelsen "konsolideret" derfor kun kan benyttes i de helt konkrete forsendelsessituationer, hvor der ifølge toldlovgivningen er givet hjemmel hertil.

3. Regelgrundlaget

Det fremgår af artikel 2, stk. 4, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/2446 (herefter DF) som ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/341 (herefter DFO), at i en overgangsperiode indtil datoen for opgradering af NCTS-systemet skal de datakrav for udfyldelse af en forsendelsesangivelse, som fremgår af bilag 9 til DFO, finde anvendelse.

Af bilag 9 til DFO fremgår, at rubrik 31 i en standardforsendelsesangivelse skal indeholde en varebeskrivelse, der er tilstrækkelig præcis til at kunne identificere de omhandlede varer. Varebeskrivelsen skal som minimum bestå af varens normale handelsbetegnelse.

Det fremgår af DFO artikel 24, 26 og 46, at luftfartsselskaber, der er etableret i Unionens toldområde, i en overgangsperiode indtil datoen for opgradering af NCTS-systemet under visse forudsætninger kan få tilladelse til at anvende et papirmanifest som forsendelsesangivelse, når luftfartsselskaber transporterer varer ad luftvejen.

Tilsvarende kan luftfartsselskaber, der er etableret i Unionens toldområde eller har sit hjemsted, hovedsæde eller et fast forretningssted i Unionen, og som endnu ikke har opgraderet de nødvendige systemer, indtil den 1. maj 2018 under visse forudsætninger få tilladelse til at anvende EU-forsendelsesproceduren på grundlag af et elektronisk manifest, når luftfartsselskaber transporterer varer ad luftvejen. Se DFO artikel 24 og 27.

Af DFO artikel 47, stk. 2 og stk. 3, og 52, stk. 3, fremgår, at luftfartsselskaber, når de anvender de førnævnte tilladelser, er forpligtet til i manifestet at angive en handelsbeskrivelse af varerne, herunder alle detaljer, der er nødvendige til identifikation af varerne. Hvis der er tale om samlegods, kan handelsbeskrivelsen i manifestet erstattes af påtegningen "Consolidation", forudsat at de luftfragtbreve (AWB), som vedrører de sendinger, der er anført i manifestet, indeholder handelsbeskrivelsen af varerne, herunder alle detaljer, der er nødvendige til identifikationen af dem.

4. Ophør af den administrative ordning

EU-Kommissionen har meddelt, at den hidtidige administrative ordning for luftfragt, der transporteres ad landevej, hvorefter det var tilladt at benytte varebetegnelsen "konsolideret" i standardforsendelsesangivelsens rubrik 31, ikke længere kan benyttes.

Den administrative ordning, der er beskrevet i Den juridiske vejledning afsnit F.A.20.7.9.4, ophæves derfor med øjeblikkelig virkning.

5. Præcisering af minimumskrav for varebetegnelse

Luftfartsselskaber er herefter henvist til at benytte den almindelige forsendelsesprocedure, når luftfragt, der transporteres ad landevej, skal henføres under forsendelsesproceduren. Når den almindelige forsendelsesprocedure benyttes, skal forsendelsesangivelsen udfyldes i overensstemmelse med bilag 9 til DFO. Dette medfører, at forsendelsesangivelsens rubrik 31 som minimum skal indeholde varens normale handelsbetegnelse.

6. Gyldighed

Indholdet af dette styresignal vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit F.A.20.7.9. Herefter er styresignalet ophævet.