Dato for udgivelse
03 Apr 2017 07:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 Mar 2017 06:56
SKM-nummer
SKM2017.239.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
11A-7465/2016
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, registreringsafgiftsbekendtgørelse, mærkning, prøvesag
Resumé

T var tiltalt for overtrædelse af registreringsafgiftsbekendtgørelsen, idet han den 11. december 2015 ca. kl. 17.45 havde anvendt sin varebil, der har en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons og er registreret udelukkende til erhvervsmæssig brug med T's personlige virksomhed som registreret ejer og bruger - uden at have mærket siderne på varebilen med oplysninger om virksomhedens navn eller logo samt virksomhedens cvr-nummer.

T nægtede sig skyldig.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 5.000 kr. Straffen fastsattes i overensstemmelse med forarbejderne til registreringsloven til en bøde på 5.000 kr.

Reference(r)

Lov om registrering af køretøjer - lovbekendtgørelse nr. 16 af 9. januar 2013 § 20, stk. 2, jf. § 7, stk. 7, jf. bekendtgørelse om registrering nr. 1315 af 9. december 2014 § 117, stk. 3, jf. § 87

Henvisning

-


Parter

Anklagemyndigheden

Mod

T

Afsagt af byretsdommer 

Anne Schultz-Nielsen

Sagens oplysninger

Anklageskrift er modtaget den 9. december 2016.

T, c/o G1, Y1-adresse er tiltalt for overtrædelse af,

lov om registrering af køretøjer - lovbekendtgørelse nr. 16 af 9. januar 2013 § 20, stk. 2, jf. § 7, stk. 7, jf. bekendtgørelse om registrering nr. 1315 af 9. december 2014 § 117, stk. 3, jf. § 87,

ved fredag den 11. december 2015 ca. kl. 17.45 ad Y2 i Y3 Kommune som personlig ejer af virksomheden G1 med CVR nr. ...11 og som registreret bruger af varebil ...Q på ikke over 4 t, der er indregistreret til udelukkende erhvervsmæssig brug, at have anvendt køretøjet uden at have mærket siderne med oplysninger om virksomhedens navn eller logo samt virksomhedens CVR nr.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er under hovedforhandlingen i sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Forklaringen er gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter tiltaltes forklaring lægger retten til grund, at han den 11. december 2015 var ejer af virksomheden G1 samt varebilen med registreringsnummer ...Q. Retten lægger videre til grund, at bilen ikke var mærket med oplysninger om hverken navn, logo eller CVR- nummer. Af udskrift fra Motorregisteret af 22. december 2015 fremgår, at varebilen var registreret til erhvervsmæssig anvendelse.

På denne baggrund finder retten, at tiltalte ved ikke at have mærket varebilen med hverken navn, logo eller CVR-nummer har overtrådt registreringslovens § 7, stk. 7, og § 87 i bekendtgørelse nr. 1315 af 9. december 2014 om registrering af køretøjer.

Straffen fastsættes i overensstemmelse med forarbejderne til registreringsloven til en bøde på 5.000 kr., jf. § 20, stk. 2, jf. § 7, stk. 7, jf. § 117, stk. 3, jf. § 87 i bekendtgørelse nr. 1315 af 9. december 2014 om registrering af køretøjer.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

T skal betale en bøde på 5.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 8 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.