Dato for udgivelse
24 Apr 2017 10:08
SKM-nummer
SKM2017.298.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
15-3152103
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Udbetalingskontrol, udbetalingsfrist, afbrydelse
Resumé

Denne meddelelse fastlægger, hvornår SKAT træffer afgørelse om betaling af eventuel rentegodtgørelse i forbindelse med udbetaling af negative beløb efter 3 ugers fristen i opkrævningslovens § 12. Fremadrettet vil SKAT træffe afgørelse om eventuel rentegodtgørelse samtidigt med, at der træffes afgørelse vedrørende anmodningen om udbetalingen af det negative beløb.

Hjemmel

Opkrævningsloven § 12

Reference(r)

Opkrævningsloven § 12

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit A.B.4.7.1.


1. Indledning

Denne meddelelse fastlægger, hvornår SKAT træffer afgørelse om betaling af eventuel rentegodtgørelse i forbindelse med udbetaling af negative beløb efter 3 ugers fristen i opkrævningslovens § 12.

 

2. Opkrævningslovens § 12

Hvis en virksomheds tilsvar af skatter og afgifter m.v., for en afregningsperiode er negativt, udbetales beløbet til virksomheden. Det samme gælder, når virksomheden ved en fejl har indbetalt for meget, eller når en godtgørelse eller lignende, som skal modregnes i virksomhedens tilsvar, overstiger tilsvaret. Dette fremgår af opkrævningslovens § 12, stk. 1.

Udbetalingen af det negative beløb skal i henhold til opkrævningslovens § 12, stk. 2, ske senest 3 uger efter

  • modtagelsen af angivelsen/indberetningen, hvis denne er modtaget rettidigt,

  • virksomheden har gjort SKAT opmærksom på fejl i indbetalingen, eller SKAT selv har konstateret fejlen.

Udbetalingsfristen på 3 uger afbrydes i følgende tilfælde:

  • Hvis SKAT på grund af virksomhedens forhold ikke kan foretage kontrol af angivelsen/indberetningen. Udbetalingsfristen er afbrudt, indtil virksomhedens forhold ikke længere hindrer kontrollen. Det følger af opkrævningslovens § 12, stk. 3, 1. punktum.

  • Hvis SKAT skønner, at udbetalingen på det foreliggende grundlag vil indebære en nærliggende risiko for afgiftstab. Udbetalingsfristen vil være afbrudt indtil virksomhedens forhold er undersøgt. Dette følger af opkrævningslovens § 12, stk. 3, 2. punktum.

Såfremt SKATs tilbageholdelse af det negative beløb er sket på et uberettiget grundlag, har virksomheden ret til rentegodtgørelse.  

Der henvises i øvrigt til Den juridiske vejledning afsnit A.B.4.7.1.

 

3. Retningslinjer for behandlingen af anmodningen om udbetaling i henhold til opkrævningslovens § 12

Det er en forvaltningsafgørelse, når SKAT beslutter, om der skal tilskrives renter i den situation, hvor SKAT efter 3 ugers fristen, jf. opkrævningslovens § 12, stk. 3, udbetaler det negative momstilsvar. Det er en afgørelse uanset, om en afbrydelse af 3 ugers fristen har været berettiget eller uberettiget. Det betyder, at der skal træffes en afgørelse med begrundelse og klagevejledning og foretages partshøring, når dette er påkrævet.

Der skal først træffes afgørelse om, hvorvidt der skal tilskrives renter ved udbetalingen, når SKAT har behandlet selve anmodningen om udbetaling af det negative momstilsvar. Afgørelsen om rentegodtgørelse kan træffes samtidigt med afgørelsen om opgørelse af det negative momstilsvar og kan indgå som en del af denne afgørelse.

Den materialeindkaldelse, som sendes til virksomheden i forbindelse med udbetalingskontrollen, skal indeholde en beskrivelse af i hvilke situationer udbetalingsfristen på 3 uger kan afbrydes, samt om virksomhedens mulighed for rentegodtgørelse, hvis en eventuel afbrydelse af 3 ugers fristen er sket på et uberettiget grundlag.

 

4. Virkningstidspunkt

Denne SKAT-meddelelse har virkning fra offentliggørelsen på skat.dk. Retningslinjerne har virkning for alle anmodninger om udbetaling af negative beløb, der modtages efter offentliggørelsen på skat.dk.

Retningslinjerne vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning, 2017-2.