Dato for udgivelse
11 Apr 2017 12:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Mar 2017 10:30
SKM-nummer
SKM2017.285.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
16-1720867
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL)
Emneord
E-sportsudøver, Counter-Strike, sportspension
Resumé

Skatterådet bekræftede, at den indkomst, der hidrørte fra spørgers professionelle e-sportsudøvelse, kunne indskydes på en pensionsordning efter reglerne i PBL § 15 B. Ved vurderingen af, om spørger kunne oprette en sportspension efter reglerne i PBL § 15 B, blev der lagt vægt på, at en fortolkning af PBL § 15 B tilsagde, at der kan stilles visse, men ikke strenge krav til den skattepligtiges fysiske udfoldelse. Efter en samlet vurdering fandt Skatterådet, at spørger som professionel e-sportsudøver udøvede tilstrækkelig udfoldelse til, at betingelsen om fysisk udfoldelse var opfyldt. Endvidere fandt Skatterådet, at bestemmelsens øvrige betingelser om væsentligt konkurrenceelement og færdigheder i det konkrete tilfælde måtte anses for opfyldt.

Hjemmel

Pensionsbeskatningsloven § 15 B

Reference(r)

Pensionsbeskatningsloven § 15 B

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit C.A.10.2.2.3.6.1.


Spørgsmål

 1. Kan spørger som professionel e-sportsudøver oprette en sportspension i 2017 efter pensionsbeskatningslovens § 15 B?       

Svar

 1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er ansat som professionel e-sportsudøver hos hold-X, som konkurrerer inden for spillet Counter-Strike. Spørger er professionel e-sportsudøver, og spørger vil gerne oprette en sportspension efter pensionsbeskatningslovens § 15 B til brug for en evt. videregående uddannelse om nogle år.

Beskrivelse af Counter-Strike og "scenen":

"Counter-Strike" er et team-baseret first person shooter spil. Steam er et software program, der anvendes af Counter-Strike til matchmaking service, ved at finde modstandere og være spillevært. I Counter-Strike er der to hold: terrorist-holdet og counter-terrorist-holdet. Terroristerne skal plante en bombe på et af to anviste steder. Enten på bombested A eller B. Dette kalder man ofte "A-spot og B-spot". Antiterroristernes mål er at forhindre at bomben sprænges. Når bomben er armeret, sprænger den efter ca. 35 sekunder.

Spillet spilles i runder, som sædvanligvis varer i to til tre minutter, afhængigt af serverens indstillinger. Efter hver runde bliver alle bragt til live igen, returneres til sine startpositioner ("spawns"), og en ny runde starter. For hver gang antiterroristerne klarer at "demontere" bomben eller terroristerne klarer at få den sprængt, får det respektive vinderhold af runden flere penge til at købe kraftigere og bedre våben til at vinde fremtidige runder. Der spilles 3 baner med hver 16 runder, og en kamp varer typisk 1 times tid.

Aftaleforholdet med hold-X:

Spørger er ansat som Counter-Strike-spiller hos hold-X. Det fremgår af den vedlagte kontrakt, at spørger er berettiget til en månedlig løn i størrelsesordenen XXXX kr. i 2017. Herudover fremgår det af kontrakten, at spørger er berettiget til at modtage en vis procentdel af de pengepræmier, som hold-X vinder ved turneringer. Endvidere følger det af kontrakten, at spørger under nærmere angivne betingelser vil være berettiget til at modtage warrants fra hold-X.   

Beskrivelse af Counter-Strike turneringer:

Spørger spiller såvel online-turneringer som on site turneringer. Turneringerne foregår typisk over 5-7 dage - og stort set altid udenfor Danmark. Online turneringerne kan løbe over flere uger. Kvalifikation til on site turneringerne foregår typisk online. Turneringer i udlandet afholdes i store arenaer (f.eks. kongreshaller/convention centre o.a.), hvor der er plads til ml. 5-25.000 (betalende) tilskuere. Man spiller de indledende kampe, hvorefter man kan kvalificere sig til semifinaler og finalekampen. Spørger har ca. 200 rejsedage om året.

At være e-sportsudøver:

At være professionel e-sportsudøver er et fuldtidsarbejde. Spørger træner typisk 7-10 timer de dage, hvor vi ikke er afsted til turneringer. Træningen består af såvel strategi/teknik/kamptræning i samarbejde med en professionel træner i selve spillet samt fysisk træning af hele kroppen. Den mentale del trænes via en ansat sportspsykolog.

Færdigheder, der kræves for at være konkurrencedygtig Counter-Strike spiller:

Træning, træning, træning. Der skal studeres en masse kampe. Hurtighed, samarbejdsfærdigheder og overblik. Man skal lære alle facetterne i spillet. Mental og fysisk styrke er også rigtig vigtig.

Krav til fysik og mental styrke:

Det kræver mange års træning, hvis man vil være med i toppen af e-sport - og grundformen skal hele tiden holdes ved lige. Træningskampene kan sammenlignes med træningskampe i fodbold, hvor det handler om at træne kampsituationer, så man til sidst kender dem ned til mindste detalje. Både egen og holdets træning kan også sammenlignes med en cykelrytters træningsprogram inden et stort cykelløb, hvor det handler om at have den rette form og motivation, når turneringsdagen kommer.

Man trapper op eller ned afhængig af, hvad der kommer forude. Det er lidt ligesom med cykling, hvor man skal peake på det rigtige tidspunkt. Det kan man også godt sørge for, at man gør i Counter-Strike. Derfor er både den fysiske del samt den mentale træning rigtig vigtig.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger har ikke tilkendegivet en opfattelse eller begrundelse for resultatet.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger som professionel e-sportsudøver kan oprette en sportspension i 2017efter pensionsbeskatningslovens § 15 B?

Begrundelse

Sagen drejer sig om, hvorvidt spørger som professionel e-sportsudøver kan oprette en pensionsordning efter pensionsbeskatningslovens § 15 B.

Reglerne om opsparingsordning for sportsudøvere blev indsat ved lov nr. 317 af 5. maj 2004.

Det fremgår af pensionsbeskatningslovens § 15 B, stk. 1, 1. pkt., at et beløb, svarende til den indkomst, der hidrører fra den skattepligtiges sportsudøvelse, kan indskydes på en rateforsikring i pensionsøjemed, eller en rateopsparing i pensionsøjemed.

Ved vurderingen af, hvilken indkomst, der kan indsættes på en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 15 B, skal der tages udgangspunkt i, hvad der forstås ved indkomst, der hidrører fra sportsudøvelse.

Lovbestemmelsens ordlyd giver ingen vejledning med hensyn til, hvad der skal forstås ved indkomst, der hidrører fra sportsudøvelse. 

Det er i bemærkningerne til pensionsbeskatningslovens § 15 B nærmere beskrevet, hvad der skal forstås ved indkomst, der hidrører fra sportsudøvelse. Det fremgår af bemærkningerne, at der ved fastlæggelsen af begrebet indkomst, der hidrører fra sportsudøvelse, tages udgangspunkt i, hvad der i almindelighed opfattes som sport: 

"Idet der tages udgangspunkt i, hvad der i almindelighed opfattes som sport, kan »indkomst, der hidrører fra den skattepligtiges sportsudøvelse,« beskrives som indkomst, der hidrører fra den skattepligtiges fysiske udfoldelse eller aktivitet, bestemt af et væsentligt konkurrenceelement, hvor den skattepligtiges færdigheder har betydning for resultatet af udfoldelserne eller aktiviteterne. "

Med udgangspunkt i ordlyden af definitionen, kan der udskilles tre betingelser, der skal være opfyldt for at anvende pensionsordningen efter pensionsbeskatningslovens § 15 B, stk. 1:

(i) indkomsten hidrører fra den skattepligtiges fysiske udfoldelse eller aktivitet, (ii) som er bestemt af et væsentligt konkurrenceelement og (iii) den skattepligtiges færdigheder har betydning for resultatet af udfoldelserne eller aktiviteterne.

Det fremgår af Skatteministeriets kommentar til Finansrådets høringssvar, at spørgsmålet om, hvorvidt en indkomst hidrører fra den skattepligtiges sportsudøvelse, beror på en konkret vurdering af sagens faktiske omstændigheder.

Det beror således på en konkret vurdering af sagens faktiske omstændigheder om, hvorvidt en given indtægt retligt kan kvalificeres som indkomst, der hidrører fra sportsudøvelse.

Fysisk udfoldelse og aktivitet

Det fremgår af ændringsforslaget til lovforslaget, at det ikke kan stilles som betingelse, at sportsudøveren er professionel. Alle sportsudøvere, der har indkomst, som hidrører fra sportsudøvelse, kan oprette en pensionsordning efter pensionsbeskatningslovens § 15 B. Pensionsbeskatningslovens § 15 B sondrer herefter ikke mellem, om indkomsten hidrører fra professionel eller ikke-professionel sportsudøvelse.

Henset til, at bestemmelsens anvendelsesområde også omfatter ikke-professionelle sportsudøvere, er det SKATs opfattelse, at der kan stilles visse, men ikke strenge krav til den skattepligtiges fysiske udfoldelse og aktivitet for at oprette en pensionsordning efter pensionsbeskatningslovens § 15 B.

Efter en samlet vurdering finder SKAT, at spørger som professionel Counter-Strike spiller udøver tilstrækkelig fysisk udfoldelse til, at betingelsen om fysisk udfoldelse og aktivitet må anses for opfyldt.

SKAT har ved vurderingen lagt vægt på, at der kan kræves visse, men ikke strenge krav til den skattepligtiges fysiske udfoldelse. SKAT har i den forbindelse lagt vægt på spørgers beskrivelse af sit træningsprogram og de fysiske krav, herunder hurtig reaktionsevne, der efter det oplyste må anses for påkrævet, for at være professionel Counter-Strike spiller.

Væsentligt konkurrenceelement

Henset til, at Counter-Strike turneringer i almindelighed er reguleret ved regler, der fastsætter, at Counter-Strike holdene mødes indbyrdes og kæmper om at gå videre til finalen, finder SKAT, at betingelsen om væsentligt konkurrenceelement er opfyldt.

Færdigheder, der har betydning for resultatet af aktiviteterne

Spørger har oplyst, at det er en forudsætning for at være professionel Counter-Strike spiller, at spillerne har hurtig reaktionsevne, samarbejdsfærdigheder og overblik over spillets facetter.

SKAT finder på denne baggrund, at Counter-Strike spillernes færdigheder inden for Counter-Strike har betydning for det samlet resultat af aktiviteterne. 

SKAT's vurdering

Det er SKAT's vurdering, at den indkomst, der hidrører fra spørgers professionelle e-sportsudøvelse, kan indskydes på en pensionsordning efter reglerne i pensionsbeskatningslovens § 15 B.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Kan spørger som professionel e-sportsudøver oprette en sportspension i 2017 efter pensionsbeskatningslovens § 15 B?

Lovgrundlag

Pensionsbeskatningslovens § 15 B.

§ 15 B. Et beløb svarende til den indkomst, der hidrører fra den skattepligtiges sportsudøvelse, kan indskydes på en rateforsikring i pensionsøjemed, jf. § 8, eller en rateopsparing i pensionsøjemed, jf. § 11 A, hvorfra rateudbetalingen kan påbegyndes før udløbet af det indkomstår, hvor den skattepligtige fylder 40 år. For sådanne rateudbetalinger finder § 20 anvendelse.

Stk. 2. Ved oprettelsen af en ordning som nævnt i stk. 1 skal policen eller opsparingskontrakten påføres en oplysning om, at ordningen er omfattet af stk. 1. Påtegningen skal slettes i det indkomstår, hvor den forsikrede eller kontohaveren fylder 41 år. Reglerne i § 8 henholdsvis § 11 A finder anvendelse fra og med det indkomstår, hvor påtegningen er slettet.

Stk. 3. De samlede indbetalinger til en ordning som nævnt i stk. 1 kan højst udgøre et grundbeløb på i alt 1.708.500 kr. (2010-niveau) reguleret efter personskattelovens § 20 i indkomståret for den sidste indbetaling, jf. dog stk. 6, 10. pkt. Ved opgørelsen af de samlede indbetalinger ses bort fra erlagte arbejdsmarkedsbidrag.

Stk. 4. En rateforsikring i pensionsøjemed som nævnt i stk. 1 skal indeholde bestemmelse om, at den aftalte forsikringssum skal udbetales i rater over højst 10 år efter reglerne i § 8. Den samlede årlige rateudbetaling kan højst udgøre et grundbeløb på 341.700 kr. (2010-niveau) reguleret efter personskattelovens § 20 for hvert indkomstår, hvor der sker udbetaling. For ordningens eventuelt resterende værdi finder reglerne i § 8 anvendelse. Stk. 5, 6. og 7. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. En rateopsparing i pensionsøjemed som nævnt i stk. 1 skal indeholde bestemmelse om, at det opsparede pensionsbeløb skal udbetales i rater over højst 10 år. Den samlede årlige rateudbetaling kan højst udgøre et grundbeløb på 341.700 kr. (2010-niveau) reguleret efter personskattelovens § 20 for hvert indkomstår, hvor der sker udbetaling. Hvis rateudbetalingen skal påbegyndes i overensstemmelse med stk. 1, vælger kontohaveren, hvor stor en del af ordningens værdi der skal danne grundlag for rateudbetalingen. Udbetalingsforløbet fastlægges efter § 11 A, stk. 2 og 3. For ordningens resterende værdi finder reglerne i § 11 A anvendelse. Der kan ikke foretages indskud på ordningen, før det udbetalingsforløb, der er påbegyndt i overensstemmelse med stk. 1, er afsluttet. Herefter kan indskud tidligst foretages i det indkomstår, der følger efter indkomståret for sidste rateudbetaling.

Stk. 6. Fradrag for præmier og bidrag til pensionsordninger omfattet af stk. 1-5 kan højst omfatte én police eller én konto pr. person. Fradrag for præmier, der forfalder i indkomståret, til rateforsikring i pensionsøjemed omfattet af stk. 1-5 og fradrag for indkomstårets bidrag til rateopsparing i pensionsøjemed omfattet af stk. 1-5 kan ikke overstige den indkomst hidrørende fra den skattepligtiges sportsudøvelse, som den skattepligtige har erhvervet ret til i samme indkomstår. Det samlede fradrag for præmier og bidrag til rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed omfattet af stk. 1-5 kan ikke overstige det beløb, som efter stk. 3 må indbetales. 2. og 3. pkt. gælder ikke for ordninger som nævnt i stk. 4, 3. og 4. pkt., og stk. 5, 5.-7. pkt.

Forarbejder

Bemærkninger til L 111 2003/2004 vedtaget som lov nr. 317 af 5. maj 2004

"Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

1. Lovforslagets formål og baggrund

(...)

Formålet med lovforslaget er at give professionelle sportsfolk mulighed for at etablere en ratepensionsordning, hvorfra der kan ske rateudbetaling før det fyldte 60. år. Da ordningen etableres i pensionsbeskatningslovens regi, vil der være bortseelsesret henholdsvis fradrag i den personlige indkomst for indbetalingerne. Udbetaling vil ske mod almindelig indkomstbeskatning.

Mange professionelle sportsfolk begynder en karriere som fuldtidsprofessionelle i en meget ung alder, og får derfor ikke taget en uddannelse, medens de er helt unge. Med dette lovforslag får professionelle sportsfolk mulighed for at spare op af de indtægter, de har, medens de er professionelle sportsudøvere, således at den enkelte kan vælge at få de opsparede midler udbetalt på det tidspunkt, hvor den pågældende stopper sin karriere som professionel sportsudøver og begynder på en tilværelse som f.eks. studerende eller iværksætter. Dermed får de professionelle sportsudøvere mulighed for at forberede og lette det karriereskift, som de fleste skal gøre, når de holder op som professionelle sportsudøvere.

2. Lovforslagets indhold

Det foreslås, at et beløb svarende til den indkomst, der hidrører fra den skattepligtiges sportsudøvelse, skal kunne indskydes på en rateforsikring i pensionsøjemed eller en rateopsparing i pensionsøjemed, hvorfra udbetalingerne kan påbegyndes inden den pågældende fylder 40 år, med almindelig indkomstbeskatning til følge.

Idet der tages udgangspunkt i, hvad der i almindelighed opfattes som sport, kan »indkomst, der hidrører fra den skattepligtiges sportsudøvelse,« beskrives som indkomst, der hidrører fra den skattepligtiges fysiske udfoldelse eller aktivitet, bestemt af et væsentligt konkurrenceelement, hvor den skattepligtiges færdigheder har betydning for resultatet af udfoldelserne eller aktiviteterne.

»Indkomst, der hidrører fra den skattepligtiges sportsudøvelse«, kan være indkomst, der er erhvervet i direkte tilknytning til den skattepligtiges sportsudøvelse eller i tilknytning til den skattepligtiges deltagelse i en konkret sportsbegivenhed, herunder f.eks. løn i henhold til en ansættelseskontrakt med en sportsklub, præmier, den skattepligtige vinder, samt bonus, der opnås i forbindelse med, at den skattepligtige vinder eller er med til at vinde en turnering eller et stævne. Det er dog ikke en betingelse, at der er en direkte sammenhæng mellem sportsudøvelsen og indkomsterhvervelsen. Det er således tilstrækkeligt, at sportsudøveren har erhvervet indkomsten i sin egenskab af at være sportsudøver. Således er f.eks. også sponsorindtægter omfattet af begrebet »indkomst, der hidrører fra den skattepligtiges sportsudøvelse«.

Forslaget om, at rateudbetalingerne kan påbegyndes inden den professionelle sportsudøver bliver 40 år, er begrundet i, at formålet med ordningen er, at give den enkelte sportsudøver mulighed for at lette det karriereskift den pågældende må foretage i en forholdsvis ung alder, nemlig når den professionelle karriere afsluttes eller »trappes ned«, og sportsudøveren f.eks. påbegynder en uddannelse eller etablerer sig som selvstændigt erhvervsdrivende. I den forbindelse er 40 år fundet passende, idet det skønnes, at dette alderstrin ligger lidt over den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder for en professionel sportsudøver.

Aldersbetingelsen er også fundet hensigtsmæssig, fordi der ikke umiddelbart gives noget operationelt kriterium for, hvornår en karriere som professionel sportsudøver er afsluttet. Aldersbetingelsen er således også indsat for at lette administrationen af denne type ordninger mest muligt. Det betyder samtidig, at der ikke er noget til hinder for, at rateudbetaling kan påbegyndes før karrieren afsluttes, hvis blot rateudbetalingen påbegyndes inden sportsudøveren bliver 40 år.

(...)"

Ændringsforslag til lovforslag nr. 111, 2003-2004

(...)

"4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Af skatteministeren, tiltrådt af et mindretal (V, DF og KF):

Til titlen

1) I undertitlen udgår ordet »professionelle«.

[Ændring af forslagets undertitel som konsekvens af ændringsforslag nr. 4]

(...)

4) Nr. 5 affattes således:

»5. Efter § 15 A og før overskriften Fælles bestemmelser indsættes:

»Pensionsordninger for sportsudøvere«

§ 15 B. Et beløb svarende til den indkomst, der hidrører fra den skattepligtiges sportsudøvelse, kan indskydes på en rateforsikring i pensionsøjemed, jf. § 8, eller en rateopsparing i pensionsøjemed, jf. § 11 A, hvorfra rateudbetalingen kan påbegyndes før det fyldte 40. år og tidligere end 5 år efter, at policen eller kontoen er oprettet.

(...)

Bemærkninger

(...)

Til nr. 4

Det foreslås, at ordet »professionelle« udgår af overskriften til den foreslåede § 15 B. Dermed bringes overskriften i bedre overensstemmelse med forslaget til § 15 B, hvor det ikke stilles som betingelse, at den forsikrede henholdsvis kontohaveren er professionel sportsudøver. Det præciseres dermed, at alle sportsudøvere, der har indkomst, som hidrører fra sportsudøvelsen, kan benytte den i § 15 B foreslåede opsparingsordning.

(...)"

Skatteministeriets kommentarer til Finansrådets høringssvar - L 111.

"Det kan bekræftes, at det er en ligningsmæssig vurdering, der skal foretages af den skatteansættende myndighed, om der i en konkret situation er tale om "indkomst, der hidrører fra den skattepligtiges sportsudøvelse".

Det vurderes, at der vil være store vanskeligheder forbundet med at foretage en udtømmende afgræsning af, hvilke personer der kan benytte opsparingsordningen. Det er således korrekt, at der ikke i lovforslaget eller bemærkningerne er søgt foretaget en sådan afgræsning. I stedet er kriteriet "et beløb, der svarer til den indkomst, der hidrører fra den skattepligtiges sportsudøvelse" benyttet til at fastslå, hvor store beløb, der kan indskydes på opsparingsordningen. "

Praksis

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit C.A.10.2.2.3.6.1 Regler og krav til en sportspension

"Formålet med reglerne

Formålet med bestemmelsen er at give sportsudøvere mulighed for at etablere en ratepensionsordning, hvorfra der kan ske rateudbetaling, før pensionsudbetalingsalderen er opnået. Derfor blev PBL § 15 B indsat i pensionsbeskatningsloven ved lov nr. 317 af 5. maj 2004.

Mange sportsudøvere begynder en karriere som fuldtids professionelle i en meget ung alder og får derfor ikke taget en uddannelse, mens de er helt unge.

Med reglerne i PBL § 15 B har sportsudøvere mulighed for at spare op af de indtægter, de har, mens de er sportsudøvere, så den enkelte kan vælge at få de opsparede midler udbetalt på det tidspunkt, hvor han eller hun stopper sin karriere som sportsudøver og begynder på en tilværelse som fx studerende eller iværksætter. Dermed får sportsudøverne mulighed for at forberede og lette det karriereskift, som de fleste skal foretage, når de holder op som sportsudøvere.

Regel

En skattepligtig sportsudøver kan indskyde et beløb, der svarer til den indkomst, der stammer fra hans eller hendes sportsudøvelse på en særlig ratepension, der giver mulighed for at få udbetalt pension på et tidligere tidspunkt end fra en almindelig ratepension.

Der er følgende betingelser for en ratepension, der er oprettet efter PBL § 15 B:

 • Den skal være oprettet som enten en rateforsikring i pensionsøjemed eller en rateopsparing i pensionsøjemed.
 • Rateudbetalingen kan begynde før udløbet af det indkomstår, hvor sportsudøveren fylder 40 år.
 • De samlede indbetalinger kan ikke overstige en bestemt beløbsgrænse.
 • Den enkelte sportsudøver kan kun oprette én ratepension, dvs. én police eller én konto, efter PBL § 15 B.
 • Ratepensionen skal indeholde en bestemmelse om, at den skal udbetales i rater over højst ti år.

Se PBL § 15 B.

Hvad forstås ved indkomst fra sportsudøvelse?

Der tages udgangspunkt i, hvad der i almindelighed forstås ved sport. Se lovbemærkningerne til L 111 fremsat den 10. december 2003.

Indkomst fra sportsudøvelse er derfor indkomst

 • der stammer fra den skattepligtiges fysiske udfoldelse eller aktivitet, bestemt af et væsentligt konkurrenceelement, og
 • hvor den skattepligtiges færdigheder har betydning for resultatet af udfoldelserne eller aktiviteterne.

Det er ikke en betingelse, at der er en direkte sammenhæng mellem sportsudøvelsen og indkomsterhvervelsen. Det er tilstrækkeligt, at sportsudøveren har erhvervet indkomsten i sin egenskab af at være sportsudøver.

Indkomsten fra den skattepligtiges sportsudøvelse kan være erhvervet

 • i direkte tilknytning til hans eller hendes sportsudøvelse eller
 • i tilknytning til hans eller hendes deltagelse i en konkret sportsbegivenhed.

Eksempler på indkomst fra sportsudøvelse

Dette er eksempler på indkomst fra sportsudøvelse:

 • Løn i henhold til en ansættelseskontrakt med en sportsklub
 • Præmier sportsudøveren vinder
 • Bonus, der opnås i forbindelse med, at sportsudøveren vinder eller er med til at vinde en turnering eller et stævne
 • Sponsorindtægter.

Hvilken type pensionsordning er omfattet af reglen?

Ratepensionen kan oprettes som en

 • arbejdsgiveradministreret ordning eller
 • privattegnet ordning.

Påtegning

Ved oprettelsen skal forsikringsselskabet, banken mv. påføre policen eller opsparingskontrakten en oplysning om, at ordningen er omfattet af PBL § 15 B, stk. 1.

Påtegnelsen skal slettes i det indkomstår, hvor sportsudøveren fylder 41 år. Fra og med dette indkomstår gælder de almindelige regler i PBL § 8 og § 11 A om henholdsvis rateforsikringer og rateopsparinger. "

(...)