Dato for udgivelse
24 Apr 2017 13:20
SKM-nummer
SKM2017.302.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
14-2581590
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Genoptagelse, fradrag for forbedringer, grundværdi, dokumentation
Resumé

Sagen omhandlede en anmodning om genoptagelse af fradrag for forbedringer. Landsskatteretten fandt, at der ikke forelå tilstrækkelig dokumentation pr. 1. januar 2013. Materialet måtte således anses for at udgøre stærkt mangelfuld dokumentation. Sagen skulle følgelig behandles efter reglerne om de skærpede dokumentationskrav, jf. ændringslovens § 3, stk. 6 og 7, 1. pkt. (til vurderingsloven), og det af klageren indsendte materiale opfyldte ikke disse dokumentationskrav. En klage over grundværdien blev afvist, idet klageren ikke ansås at have anmodet om genoptagelse af grundværdien, og SKAT havde ikke truffet afgørelse herom.

 

Reference(r)

Vurderingslovens § 13, stk. 1, § 17, § 18
Ændringslov nr. 925 af 18. september 2012, § 1, § 3, stk. 6-7 samt stk. 7, 1.-2. pkt.
Skatteforvaltningslovens § 11, § 11, stk. 1, nr. 1

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit H.A.3.3.1


Klagen vedrører fastsættelse af fradrag for forbedringer for vurderingsårene 2006, 2008, 2009, 2010 og 2012 samt grundværdiansættelse.

Fradrag for forbedringer

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Intern kloakforsyning

0 kr.

546.330 kr.

Stadfæstelse

Eksternt vejanlæg

0 kr.

390.000 kr.

Stadfæstelse

Fradrag for forbedringer stadfæstes. Det samlede fradrag udgør herefter fortsat 0 kr.

Grundværdi
Landsskatteretten afviser at behandle grundværdiansættelsen.

Faktiske oplysninger
Ejendommen er en samlet ejendom beliggende på matrikelnumrene [..] og [..], By Y1 Jorder.

Klageren overtog ejendommen den 1. juli 2006.

Grundværdien i de påklagede vurderingsår udgør:

2006

3.378.800 kr.

2008

5.631.300 kr.

2009

5.162.500 kr.

2010

5.162.500 kr.

2012

5.162.500 kr.

Ved brev til SKAT af 3. marts 2010 anmodede klageren om genoptagelse af fradrag for forbedringer. Anmodningen er modtaget af SKAT den 4. marts 2010. Af brevet fremgår:

"Jeg har noteret mig, at grundene/ejendommene er beliggende i grundværdiområde GO259, med en område pris i 2008 på kr. 2.500 m2. Ejendomsskatterne for 2010 beløber sig til kr. 250.672,90. I 2008 udgjorde de 202.507,15 eller en stigning på knap 24 %. Du bedes oplyse om naboejendommene "[...]", Adresse Y1 og Y1A med tilstødende arealer og "[...]", Adresse Y2A med tilstødende arealer er vurderet til samme værdi pr. m2. De nævnte ejendomme er historisk udstykket i samme størrelsesorden, men ifølge det mig oplyste er der stor forskel på ejendomsskatternes niveau.

"[...]'' med tilhørende matrikler er erhvervet af undertegnede i perioden 2006-2008. Der er udover om- og tilbygning af ejendomme foretaget grundforbedringer, som kan dannes basis for fradrag i grundværdierne.

Grundværdiforbedringerne omfatter:
Omkostninger til Landinspektør.
Projektering og tilsyn vedrørende grundværdiforbedrende arbejde.
Vejanlæg inkl. afvanding, kantsten, fortov mv.
Tilslutningsafgifter.
Interne veje og grønne arealer.
Etablering af dræn og kloaker.

Vi har bedt [...] Arkitekter A/S på baggrund af byggeregnskabet at afgive en erklæring om de afholdte udgifter hertil. Når denne foreligger fremsendes den til Vurderingsmyndighedens orientering."

Der er ikke vedlagt bilag til anmodningen.

SKAT har ved brev til klageren af 13. april 2010 anført:

"SKAT har modtaget dit brev af 3. marts 2010, hvor du ønsker en forklaring på forskellen i ejendomsskatterne mellem din ejendom og [...] (Adresse Y1 -Y1A), samt [...] (Adresse Y2A).

Det kan oplyses, at områdeprisen for alle 3 ejendomme er på 2.500 kr. pr. m2. Forskellen på ejendomsskattegrundlaget består i forskelle i grundværdispecifikationerne. Dette giver sig bl.a. udslag i forskellige "knæk", ligesom der er stor forskel på de enkelte nedslag og tillæg i grundværdien. Dette vil blive nærmere gennemgået til næste ordinære vurdering.

En ændring af grundværdiansættelsen uden omvurderingsgrund, vil dog ikke få betydning for ejendomsskattegrundlaget, idet vi ikke har lovhjemmel til at ændre selve grundskatteloftet uden en omvurderingsgrund. Ændringen af grundværdien vil således først få betydning for ejendomsskattegrundlaget i forbindelse med en omvurderingsgrund, som f.eks. en frastykning eller en planændring.

Med hensyn til din grundværdi, så finder jeg som tidligere oplyst, at den som udgangspunkt står korrekt vurderet.

For så vidt angår fradrag for forbedringer, skal det bemærkes, at der som udgangspunkt kun kan gives fradrag for afholdte omkostninger uden for grunden.

Jeg vedlægger skema til udfyldelse med hensyn til beregningen af fradragene."

Ved e-mail af 15. december 2010 har SKAT modtaget et skema med opgørelse over byggemodningsomkostninger udfyldt af Revisionsfirmaet R1.

Det fremgår af CVR, at klageren, A, er direktør i Revisionsfirmaet R1.

Af klagerens indsigelser til SKATs forslag til afgørelse af 14. august 2013 fremgår:

"I fortsættelse af jeres brev af 26. juni 2013, kan vi oplyse at vi er uenige i forslaget. Vi mener fortsat at der bør gives fradrag i ejendomsvurderingen, da der er tale om anden fase af byggearbejdet fra 2008 for Adresse Y3 og Y4 hvor ejendommen Adresse Y5+"Y6" og "Y7"+ Y8 forsynes med ny privat fællesvej, kloak og afløb samt forsyningsledninger.

Der er tale om etablering af ny privat fællesvej. Vejen, der ikke er en offentlig vej, og som fungerer som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, som færdselsarealet ligger på. Ejendommene ikke har samme matrikelnummer, og vejen er etableret i skel mellem ejendommene på adresserne nr. Y4+Y5+"Y6" og "Y7"+ Y8. Adresserne Y6 og Y7 er endnu ikke særskilt vurderet. Se i øvrigt vedhæftede bilag 1.

Herudover er der således tale om delvis omlægning af privat fællesvej, hvor vejret, kloak og afløb til Adresse Y8 "den gamle private fællesvej jf. bilag 2" i stedet udlægges og anlægges som privat fællesvej og tildeles vejret samt forsynes med kloak og afløb. Ejendommen på Adresse "Y7"+Y8 og Y5+"Y6" var tidligere udelukkende tilsluttet el og der var ikke vejadgang til ejendommen Adresse Y5."

SKAT traf afgørelse den 7. februar 2014 vedrørende fradrag for forbedringer.

Skatteankestyrelsen har udbedt nærmere dokumentation for de indarbejdede oplysninger, som fremgår af skema indsendt til SKAT den 15. december 2010. Skatteankestyrelsen har ikke modtaget dokumentationen.

Der er ikke fremlagt yderligere dokumentation.

SKATs afgørelse
Fradrag for forbedringer
Der er ikke godkendt fradrag for udgifter til intern kloakforsyning og eksternt vejanlæg, jf. de dagældende bestemmelser i vurderingslovens §§ 17 og 18.

Som begrundelse er i SKATs forslag til afgørelse af 26. juni 2013 anført:

"Fradrag for udgifter til forbedringer behandles efter reglerne i §§ 1 og 3 i lov nr. 925 af 18. september 2012 Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven samt efter de gamle regler i vurderingslovens §§ 17 og 18.

(...)

Anlægsudgifter
I har opgjort udgiften til anlægsudgifter til i alt 2.099.203 kr. Udgiften fordeler sig med:

Kloakanlæg, regnvand m.m.

1.223.486 kr.

Vandforsyningsnet

307.355 kr.

Elforsyningsnet

126.081 kr.

Fjernvarmeforsyning

442.280 kr.

 

2.099.203 kr.

Vi har ikke godkendt udgifterne til ovenstående, fordi den eneste udgift til forsyningsanlæg uden for grunden, som grundejeren betaler, er tilslutningsbidraget. Tilslutningsbidraget afspejler, hvor meget det i gennemsnit koster pr. grund, når forsyningsvirksomhederne skal anlægge kollektive forsyningsnet ud til grundene. Et tilslutningsbidrag er derfor grundejerens bidrag til betaling af forsyningsanlæggene uden for grunden. Derfor kan vi maksimalt give et fradrag for udgifter til forsyningsanlæg uden for grunden, der svarer til tilslutningsbidraget.

Stikledninger
Udgift til stikledning fra hovedledninger og frem til den enkelte bolig afholdes af grundejeren. Efter vores opfattelse knytter disse udgifter sig imidlertid til byggeriet og forøger derfor ikke grundens værdi i ubebygget stand. Vi kan derfor ikke give fradrag for udgifter til stikledninger.

Forsyningsanlæg er ældre end 30 år ud fra historisk kortmateriale
I kan ikke få fradrag for udgifterne til tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidrag dækker grundejerens andel af udgiften til forsyningsanlæg uden for grunden. Vi har ud fra historisk kortmateriale året 1985, hentet på Historisk Atlas, http://historiskatlas.dk, konstateret at vejen allerede her er anlagt. Sammenholdt med approbationsdato fra de forskellige ejendomme i [...], fremgår at vejen er anlagt i 1976. Det er derfor vores opfattelse, at de forsyningsledninger der fører hen til grunden er ældre end 30 år gamle. Udgiften til forsyningsledningerne og tilslutningsbidrag er derfor forældet.

Vi må ikke give fradrag for forbedringer, der er ældre end 30 år i forhold til vurderingsåret. Det står i vurderingslovens afsnit D.

Boligvejen / Stamvej er ældre end 30 år ud fra historisk kortmateriale
I kan ikke få fradrag for [...]. Vi har ud fra historisk kortmateriale året 1985, hentet på Historisk Atlas, http://historiskatlas.dk, konstateret at vejen allerede her er anlagt. Sammenholdt med approbationsdato fra de forskellige ejendomme i [...], fremgår at vejen er anlagt i 1976. Vi kan ikke give fradrag for forbedringer som har fundet sted for over 30 år siden.

Det er derfor vores opfattelse, at vejen [...] er ældre end 30 år gammel. Udgiften til vejen er derfor forældet. Reglerne står i vurderingslovens afsnit D."

Som begrundelse er i SKATs afgørelse af 7. februar 2014 yderligere anført:

"Vedrørende adgangsveje
Adresse Y5, omtalt som Y5 + "Y6" i indsigelsen (grunden har ét ejendomsnummer, [...], men to matr.nr. [...] og [...]). Den nuværende grund, nr. Y5, ses på historisk kortmateriale bebygget før 1954. Af samme og senere kort ses grunden at have adgangsvej før det nye vejanlæg. Se kort herunder. 

(...)

Indkørsel og omlægning af vejanlæg
Fradrag for veje gives for vejanlæg, som giver adgang til en grund. En omlægning eller ny-belægning af eksisterende adgangsvej er ikke i sig selv fradragsberettiget.

For vejstykket beliggende på grundene Adresse Y8 og Y5 (se matrikel-kort herunder) gælder det, at veje anlagt inden for grunden betragtes som indkørsler, og indkørsler er ikke fradragsberettigede. Det er fordi udgiften til en indkørsel knytter sig til byggeriet, og fradrag for forbedringer i grundværdien gives for den del af byggemodningen, som har en værdiforøgende effekt på grunden i ubebygget stand.

Vedr. forsyninger
Da Adresse Y4 og Y5 (nuværende) begge ses bebygget før 1954 og med adgangsveje fra samme år, vurderes det, at forsyningsledningerne er anlagt senest i 1954. Forsyningsledninger, der fører hen til grunden, er dermed ældre end 30 år. Udgiften til eksternt forsyningsanlæg er derfor forældet, jf. vurderingsloven § 18, stk. 2.

Udgifter til forsyninger, afholdt i forbindelse med den senere byggemodning, vurderes at angå udgifter til fremførelse af stikledninger og til tilslutningsbidrag i forbindelse med tilslutning til eksisterende hovedforsyningsledninger.

Det er ikke indsendt dokumentation for afholdte udgifter til forsyninger eller dokumentation for, at der er anlagt forsyningsledninger inden for de seneste 30 år.

Derfor fastholder vi vores afgørelse."

Grundværdi
SKAT har ikke behandlet grundværdiansættelsen, jf. vurderingslovens §§ 6 og 13.

Klagerens opfattelse
Påstanden vedrører nedsættelse af grundværdien samt fradrag for følgende udgifter:

Intern kloakforsyning

546.330 kr.

Eksternt vejanlæg

390.000 kr.

I alt

936.330 kr.

Til støtte for påstanden er anført:

"Vedr. adgangsvej:
Adresse Y5, omtalt som Adresse Y5+"Y6" i indsigelsen, er som oplyst bebygget før 1954. Samtlige ejendomme omfattet af klagen var indtil 1975 ejet af samme ejer, hvilket ændrede sig efter 1975, hvor ejendommene Adresse Y3, Y4, Y5 og Y9 blev solgt.
Den oprindelige vejføring fra før 1954 har efter 1975 ikke givet adgang til Adresse Y5+"Y6".
SKATs fortolkning af dokumentation fra 1995 er ikke retvisende, da der ingen fysisk adgang forefandtes mellem Adresse Y8 og Y5+Y6. Undertegnede har derfor etableret vejforbindelse til Y5+"Y6", da en sådan ikke forefandtes.

Vedr. forsyninger:
Der forefandtes elforsyning til Adresse "Y6" og Y8. Der var ingen kloakforbindelser til ejendommene, og afløb gik direkte i [...].
Det er derfor en forkert antagelse fra SKATs side, at forsyningsledninger er ældre end 30 år. De forefandtes ikke før min nyetablering heraf.

Det er min opfattelse, at de afholdte udgifter til vejanlæg som adgang til grundene Adresse Y5 og "Y6" er fradragsberettiget,

Det er yderligere min opfattelse, at udgifterne til forsyningsledningerne til Adresse Y5 + "Y6" og "Y7" + Y8 er en fradragsberettigede udgift, da ejendommene aldrig har været tilkoblet kloakanlæg, men havde afløb direkte i [...]."

Klageren har yderligere tilføjet:

"Som svar på Skatteankestyrelsens brev af 20. oktober 2016 kan vi oplyse, at de i sagen fremsendte skemaer for afholdte Byggemodningsomkostninger er fremsendt fra vort firma på vegne af skatteyder.

Vi fremsender særskilt som udbedt nærmere dokumentation for de i skemaerne indarbejdede oplysninger.

Skat har fastholdt ejendomsvurderingerne for ejendommene Adresse Y3, Y4, Y5, Y10, Y9 og Y8 primært begrundet med at der var bebyggelse med udgangspunkt for 1954 og at der eksisterede vejadgang på dette tidspunkt.

Adgangsvejen til daværende bygninger var af en vej over naboejendommen [...], Adresse Y11, hvilket blev ændret ved etablering af ny tilkørselsvej i ca. 1985, hvor der samtidig skete opdeling af ejendommen i flere matrikler.

Disse matrikler fik forskellige ejere, og der blev i efterfølgende år opført nye bygninger på flere af matriklerne.

Ved skatteyders erhvervelse af de omhandlede ejendomme i perioden 2006 til 2011, blev nye adgangsveje etableret til bygningerne.

Der er således i denne sag tale om nye udgifter afholdt i perioden 2006 - 2011 og ikke som af SKAT anført historiske omkostninger, der søges taget i betragtning.

Skatteyder har udover ønsket om at få nedslag for udgifter for grundforbedringer påpeget, at de anvendte værdiansættelser af grundene ikke er i harmoni med nærliggende tilsvarende grunde, som alle er vurderet væsentligt lavere.

Naboejendommene [...], Adresse Y11 og Y11A på i alt 12.984 kvm er således vurderet til 11.685.600 kr. eller 900 kr. pr. kvm, og [...], Adresse Y2 A på i alt 18.065 kvm er vurderet til 11.597.800 kr. eller 642 kr. pr. kvm.

Skatteyders ejendom [...] på 19.144 kvm er vurderet til 31.673.100 eller 1.654 pr. kvm.

SKAT udtaler i brev af 13. april 2010 at alle 3 ejendomme er områdeprissat til 2.500 kr. pr. kvm og taler om nogle forskellige "knæk" og nedslat. SKAT mener, at skatteyders ejendom er korrekt værdiansat.

På trods af at SKAT mener at de tre ejendomme er vurderet ens, er resultatet at skatteyder i sin ejertid har betalt betydeligt større beløb i ejendomsskat pr. kvm end de sammenlignelige naboejendomme.

Der mangler i sagen dokumentation for det påståede lighedsprincip af beskatningsgrundlaget fra SKATs side.

Vi er i besiddelse af tegningsmateriale og matrikelkort som vil kunne visualisere det historiske forløb for de adgangsmæssige forhold til grundene, og de nybygninger der er opført på grundene, som har krævet nye adgangsveje og leningsføringer. Herudover har vi dokumentation af de omtalte naboejendomme."

Landsskatterettens afgørelse og begrundelse
Vurderingslovens § 13, stk. 1, har følgende ordlyd:

"§ 13. Ved grundværdien forstås værdien af grunden (med grundforbedringer) i ubebygget stand under hensyn til beskaffenhed og beliggenhed og til en i økonomisk henseende god anvendelse."

Af dagældende bestemmelser i vurderingslovens §§ 17 og 18 fremgår følgende:

"§ 17.  Såfremt de fornødne oplysninger foreligger, skal der ved vurderingen med de af §§ 18 og 21 følgende begrænsninger gives fradrag i grundværdien for forbedringer, der bevirker en stigning i grundværdien, hvad enten forbedringerne består i kapitalanvendelse eller i ejers arbejde.

§ 18. Fradrag i grundværdien for forbedringer må kun gives i det omfang, hvori forbedringerne må antages at virke værdiforøgende ved ansættelse af grundværdien, og må ikke overstige de af ejeren anvendte bekostninger, heri medregnet værdien af ejers eget arbejde.
Stk. 2. Fradrag må ikke gives for forbedringer, som er fuldført længere tilbage end 30 år - for skov, der vurderes i henhold til § 15, stk. 1-3, dog 60 år - før vurderingen."

Reglerne i vurderingslovens §§ 17 og 18 blev ophævet ved § 1 i ændringslov nr. 925 af 18. september 2012, som trådte i kraft den 1. januar 2013. Ved ændringsloven blev der indført skærpede dokumentationskrav for visse typer af sager vedrørende fradrag for forbedringer. For sager vedrørende ansættelse af fradrag for forbedringer eller genoptagelse heraf fremgår følgende af ændringslovens § 3, stk. 7, 2. pkt.:

"Stk. 7. (...) Er anmodning om ansættelse af fradrag som nævnt i stk. 4 og 5 modtaget af told- og skatteforvaltningen før den 1. januar 2013, og foreligger der ikke tilstrækkelig dokumentation pr. denne dato, skal dokumentation som nævnt i stk. 6 være modtaget af told- og skatteforvaltningen senest den 1. maj 2013."

Af lovforslag nr. 198 fremsat den 14. august 2012 fremgår af bemærkningerne til ændringslovens § 3, stk. 7:

"I visse tilfælde fremsendes anmodninger om genoptagelser af ansættelse af grundforbedringsfradrag efter de gældende regler til SKAT med meget mangelfuld dokumentation eller helt uden. Hvis en anmodning om ansættelse af grundforbedringsfradrag er modtaget hos SKAT før lovens ikrafttræden den 1. januar 2013, uden at den fornødne dokumentation er til stede, skal dokumentation som nævnt i stk. 6 være modtaget senest den 1. maj 2013. Sagerne vil herefter blive behandlet på det grundlag, der den 1. maj 2013 var til stede."

Af Skatteministeriets kommentarer til høringssvar fra R2 i forbindelse med behandlingen af lovforslaget fremgår følgende vedrørende ændringslovens § 3, stk. 7, 2. pkt.:

"Følgende skal hermed præciseres:
Hvis en sag er modtaget hos SKAT før den 1. januar 2013, og fuld dokumentation efter de hidtil gældende regler på dette tidspunkt også er modtaget hos SKAT, så gælder alene de hidtil gældende regler. Der er således ikke tale om, at de nye dokumentationskrav vil skulle opfyldes i verserende sager, som allerede er tilstrækkeligt dokumenteret efter de regler, der gælder i dag.

Hvis en sag er modtaget hos SKAT før den 1. januar 2013 uden at fuld dokumentation på dette tidspunkt foreligger, vil de nye dokumentationskrav skulle opfyldes. Dokumentationen skal være modtaget hos SKAT senest den 1. maj 2013. Som et eksempel vil en grundejer eller en rådgiver således ikke umiddelbart før den 31. december 2012 kunne indlevere en sag uden eller med stærkt mangelfuld dokumentation, hvis han ønsker sagen behandlet efter de regler, der gælder i dag."

For sager omfattet af de skærpede dokumentationskrav fremgår følgende af ændringslovens § 3, stk. 6:

"Stk. 6. Ejendommenes ejer skal ved anmodninger efter stk. 4 og 5 vedlægge dokumentation for de udgifter, som der ønskes fradrag for, i form af skøde, købsaftale, lokalplan, luftfoto af udstykningen eller storparcellen, byggeregnskab med underbilag for de pågældende poster og fakturaer eller anden dokumentation for det udførte arbejde og udgiftens størrelse. Ønskes der fradrag for anlægsudgifter, skal der på luftfoto eller kortprint være markeret de veje, stier eller andre anlægsarbejder, der ønskes fradrag for, herunder skal der foreligge kopi af originale ledningskort med markering af det forsyningsanlæg eller hovedanlæg, der ønskes fradrag for, når dette er aktuelt. Ønskes fradrag for tilslutningsafgifter, skal der fremsendes takstblade, vedtægter, fakturaer eller anden dokumentation, der indeholder en beskrivelse af, hvilke grundforbedrende arbejder tilslutningsafgiften indeholder for den pågældende ejendom på byggemodningstidspunktet."

Af lovforslag nr. 198 fremsat den 14. august 2012 fremgår følgende af bemærkningerne til ændringslovens § 3, stk. 6:

"Det foreslås, at der ved anmodninger som nævnt i stk. 4 og 5 skal opfyldes et dokumentationskrav. Som tidligere omtalt indeholder den gældende lov kun en formulering om, at de nødvendige oplysninger skal foreligge, og dette er ikke tilstrækkeligt for en tilfredsstillende sagsbehandling. Det foreslås derfor, at anmodninger modtaget fra det tidspunkt, hvor loven træder i kraft, skal være vedlagt dokumentation for de udgifter, som grundejeren ønsker fradrag for."

Endvidere fremgår følgende af ændringslovens § 3, stk. 7, 1. pkt.:

"Stk. 7. Der gives kun fradrag efter stk. 4-6 for faktisk dokumenterede udgifter."

For at en sag, hvori der før den 1. januar 2013 er anmodet om ansættelse af fradrag for forbedringer eller genoptagelse heraf, kan behandles efter de dagældende bestemmelser i vurderingslovens §§ 17 og 18 alene, skal der hos SKAT have foreligget tilstrækkelig dokumentation pr. 1. januar 2013, jf. ændringslovens § 3, stk. 7, 2. pkt. modsætningsvis.

Såfremt der pr. 1. januar 2013 hos SKAT ikke forelå tilstrækkelig dokumentation, skal en sag, hvori der før den 1. januar 2013 er anmodet om ansættelse af fradrag for forbedringer eller genoptagelse heraf, behandles efter reglerne om de skærpede dokumentationskrav i ændringslovens § 3, stk. 6 og stk. 7, 1. pkt., jf. ændringslovens § 3, stk. 7, 2. pkt. Dokumentationen som nævnt i lovens § 3, stk. 6, skal i disse sager være modtaget af SKAT senest den 1. maj 2013, og sagerne vil herefter blive behandlet på det grundlag, der var til stede på denne dato.

I nærværende sag har SKAT modtaget anmodningen om genoptagelse af fradrag for forbedringer før den 1. januar 2013. Der skal derfor tages stilling til, hvorvidt der pr. 1. januar 2013 forelå tilstrækkelig dokumentation.

Det fremgår ikke af ændringslovens § 3, stk. 7, 2. pkt., hvad der skal forstås ved udtrykket "tilstrækkelig dokumentation".

Retten finder, at kravet om tilstrækkelig dokumentation i ændringslovens § 3, stk. 7, 2. pkt., skal fortolkes lempeligt.

Retten har herved lagt vægt på den usikkerhed, der er omkring fortolkningen af udtrykket "tilstrækkelig dokumentation" i bestemmelsen, bestemmelsens indgribende virkning, den manglende mulighed for på forhånd at gøre sig bekendt med, hvad SKAT i det konkrete tilfælde i relation til de før den 1. januar 2013 gældende regler ville kræve fremlæggelse af, samt den vilkårlighed der kan være med hensyn til, om SKAT har behandlet og truffet afgørelse i sagen før den 1. januar 2013 eller ej.

Med henvisning til bestemmelsens forarbejder kan bestemmelsen dog ikke fortolkes så lempeligt, at tilfælde, hvor der pr. 1. januar 2013 forelå ingen eller stærkt mangelfuld dokumentation, ikke er omfattet af de skærpede dokumentationskrav.

Det er herefter rettens opfattelse, at kravet i ændringslovens § 3, stk. 7, 2. pkt., om, at der skal foreligge tilstrækkelig dokumentation pr. 1. januar 2013, må anses for at være opfyldt i tilfælde, hvor der pr. 1. januar 2013 forelå mere end, hvad der kan betegnes som stærkt mangelfuld dokumentation.

Pr. 1. januar 2013 forelå der i nærværende sag alene et skema med opgørelse over byggemodningsomkostninger. Skemaet var efter forespørgsel fra SKAT udfyldt af Revisionsfirmaet R1, hvori klageren er direktør. Skemaet er således udfyldt af klageren selv.

Efter rettens opfattelse kan et sådant materiale anses for at udgøre stærkt mangelfuld dokumentation.

På baggrund heraf finder retten, at der ikke forelå tilstrækkelig dokumentation pr. 1. januar 2013.

Landsskatteretten finder derfor, at nærværende sag skal behandles efter reglerne om de skærpede dokumentationskrav i ændringslovens § 3, stk. 6 og stk. 7, 1. pkt., hvorefter dokumentationen for ansættelse af fradrag for forbedringer skal være modtaget af SKAT senest den 1. maj 2013. Retten behandler således sagen på baggrund af den dokumentation, der var til stede senest den 1. maj 2013.

Fradrag for forbedringer
Intern kloakforsyning
SKAT har ikke godkendt fradrag for udgifter til intern kloakforsyning.

Der er fremlagt et skema med opgørelse over byggemodningsomkostninger, som er udfyldt af Revisionsfirmaet R1. Retten bemærker, at skemaet er udfyldt af klageren selv, hvorfor det ikke dokumenterer, at der er afholdt en udgift til intern kloakforsyning, herunder med hvilket beløb udgiften er afholdt.

Der er ikke senest den 1. maj 2013 fremlagt byggeregnskab, fakturaer eller lignende materiale, som dokumenterer, at der er afholdt en udgift til etableringen af den interne kloakforsyning. Retten finder på denne baggrund, at klageren ikke har løftet bevisbyrden for bekostning, jf. ændringslovens § 3, stk. 6 og stk. 7, 1. pkt.

Henset til ovenstående godkendes der ikke fradrag for udgifter til den interne kloakforsyning.

Landsskatteretten stadfæster hermed SKATs afgørelse.

Ekstern vej
[...]
SKAT har ikke godkendt fradrag for udgifter til den eksterne vej, [...].

Der er fremlagt et skema med opgørelse over byggemodningsomkostninger, som er udfyldt af Revisionsfirmaet R1. Retten bemærker, at skemaet er udfyldt af klageren selv, hvorfor det ikke dokumenterer, at der er afholdt en udgift til eksternt vejanlæg, herunder med hvilket beløb udgiften er afholdt.

Der er ikke senest den 1. maj 2013 fremlagt byggeregnskab, fakturaer eller lignende materiale, som dokumenterer, at der er afholdt en udgift til anlæggelse af [...], ligesom der ikke foreligger dokumentation for eller oplysninger om, hvorvidt de enkelte ejendomme har betalt for anlæggelsen af [...], eller hvor meget der er betalt. Retten finder på denne baggrund, at klageren ikke har løftet bevisbyrden for bekostning, jf. ændringslovens § 3, stk. 6 og stk. 7, 1. pkt.

Henset til ovenstående godkendes der ikke fradrag for udgifter til den eksterne vej, [...].

Landsskatteretten stadfæster hermed SKATs afgørelse.

Grundværdi
Reglerne om Landsskatterettens saglige kompetence fremgår af skatteforvaltningslovens § 11. Af skatteforvaltningslovens § 11, stk. 1 fremgår:

"§ 11. Landsskatteretten afgør, medmindre andet er bestemt af skatteministeren efter § 14, stk. 2, klager over:

  1. Told- og skatteforvaltningens afgørelser, hvor klagen ikke afgøres af skatteankeforvaltningen, et skatteankenævn, et vurderingsankenævn eller et motorankenævn.
  2. Skatterådets afgørelser."

Det fremgår af klagerens brev til SKAT af 3. marts 2010, at der anmodes om genoptagelse af fastsættelsen af fradrag for forbedringer, samt at der efterspørges oplysninger vedrørende grundværdien.

Ved brev til klageren af 13. april 2010 har SKAT fremsendt oplysninger vedrørende grundværdien.

SKAT har ved forslag til afgørelse af 26. juni 2013 ikke behandlet grundværdien, og klageren har ved brev af 14. august 2013 ikke fremsat indsigelser hertil.

SKAT har ved afgørelse af 7. februar 2014 ej heller behandlet grundværdien.

På baggrund heraf lægger retten til grund, at klageren ikke har anmodet om genoptagelse af grundværdien, og at grundværdien ikke har været behandlet af SKAT.

Idet Landsskatteretten alene afgør klager over SKATs afgørelser, jf. skatteforvaltningslovens § 11, stk. 1, nr. 1, afviser retten at behandle grundværdien i sin helhed. Landsskatteretten henviser til Vestre Landsrets dom af 21. april 2015, offentliggjort i SKM2015.358.VLR.