Dato for udgivelse
26 Apr 2017 10:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Mar 2017 12:37
SKM-nummer
SKM2017.310.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
17-0110744
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Handel med udlandet og betalingspligtige personer
Emneord
Onlinebutik - leveringssted - involvering i transporten
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at Spørgers salg af træpiller o.lign., som udleveres til kunderne fra et lager i Tyskland, ikke har leveringssted i Danmark, og derfor ikke skal pålægges dansk moms.  

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 1

Reference(r)

Momsloven § 14, stk. 1, og § 48, stk. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit D.A.6.1.6


Spørgsmål:

  1. Er Skatterådet enig i, at Spørgers salg af træpiller o.lign., som udleveres til kunderne fra et lager i Tyskland, ikke har leveringssted i Danmark, og derfor ikke skal pålægges dansk moms?

Svar:

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger driver virksomhed med salg af træpiller og har pt. en dansk webshop og et lager med tilhørende salgssted i byen X. På salgsstedet kan folk komme og afhente/købe kontant.

Spørgers salg foregår gennem webshop, opsøgende salg og kunder, som kommer og handler i byen X. Kunderne køber og betaler kontant og tager varen med.

Det opsøgende salg foregår derved, at Spørger står på markeder om sommeren, hvor folk kan se Spørgers varer og man kan få en snak om produkterne og derefter give dem et tilbud. Der er ingen salg på markederne.

Spørger påtænker fremadrettet at have salg af træpiller, briketter og træ fra et lager i Tyskland. Spørger påtænker at lade sig momsregistrere i Tyskland.

Spørgers leverandører er typisk etablerede i østeuropæiske lande, herunder både lande, der er medlem af EU og lande, der ikke er. Leverandørerne vil levere varerne direkte på et lager i Tyskland, evt. et lagerhotel, som modtager varerne og udleverer dem til en dansk vognmand eller til en privat kunde.

Varerne har således ikke på noget tidspunkt inden overdragelsen til kunderne befundet sig i Danmark.

Når en kunde bestiller en vare vil det være fra Spørgers webshop, hvor man kan vælge via et link at købe varerne med tysk moms på betingelse af, at kunderne henter varerne på lageret i Tyskland.

Kunden betaler online, og bliver gjort opmærksom på, at køberen selv skal stå for transporten.

Spørgers bogholderi er i Danmark, og bogholderiet sender faktura og ordrebekræftelse fra Danmark til kunder, der bestiller online med tysk moms.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er Spørgers opfattelse, at Spørgers nuværende webshop med et link på webshoppen, hvor der klart og tydeligt gøres opmærksom på, at når der klikkes på dette link går man til en side, hvor de priser, der ses, er inkl. tysk moms, og kunden selv skal stå for afhentning, kan sælge varerne uden dansk moms.

Spørger har anført, at det ikke gør nogen forskel for det momsmæssige leveringssted, at webshoppen både tilbyder salg med dansk moms, og salg med tysk moms, når disse er klart adskilte, og der ved salg med tysk moms tydeligt tilkendegives, at varerne faktureres med tysk moms og skal afhentes i Tyskland.

Det er således efter Spørgers opfattelse ikke nødvendigt at oprette en selvstændig webshop til den del af varerne, som har leveringssted i Tyskland.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørgers salg af træpiller o.lign., som udleveres til kunderne fra et lager i Tyskland, ikke har leveringssted i Danmark, og derfor ikke skal pålægges dansk moms.

Begrundelse

Ved salg af træpiller o.lign. fra Spørgers virksomhed vil Spørger skulle fakturere med dansk moms, såfremt træpillerne i henhold til momsloven har leveringssted i Danmark.

Det bemærkes, at Spørger er en dansk virksomhed, som i dag sælger træpiller o.lign. fra sin webshop. Træpillerne udleveres fra Spørgers lager i byen X, og disse salg er derfor momspligtige i Danmark.

Spørger påtænker, at udvide aktiviteterne ved at sælge træpiller o.lign. til danske kunder på betingelse af, at kunderne selv afhenter varerne på et lager i Tyskland.

Salget vil ske gennem Spørgers eksisterende webshop derved, at kunderne på webshoppen kan vælge at få varerne udleveret fra et lager i Tyskland i stedet for Spørgers lager i byen X. Kunderne skal herefter selv stå for transporten af varerne hjem til Danmark.

Varerne, som udleveres fra lageret i Tyskland, får Spørger leveret fra østeuropæiske producenter, og ingen af de pågældende varer har derfor befundet sig på dansk grund, førend de overdrages til kunderne fra lageret i Tyskland.

Det er SKATs vurdering, at der ikke med baggrund i Højesterets dom, SKM2010.396.HR er tilstrækkeligt grundlag for at antage, at salget af træpiller o. lign. til danske kunder har leveringssted i Danmark, jf. momslovens § 14, stk. 1, nr. 1.

Der er herved henset til det oplyste om, at varerne aldrig har befundet sig på dansk grund inden de bliver overdraget til kunderne fra lageret i Tyskland, hvilket er et ufravigeligt krav, jf. SKM2010.734.SKAT.

Det har herefter i relation til denne vurdering ingen betydning, hvordan salget i øvrigt er tilrettelagt på Spørgers webshop.

Efter reglerne i momslovens § 14, stk. 1, nr. 3, er leveringsstedet endvidere i Danmark, når varen sælges ved fjernsalg fra et andet EU-land, og når virksomheden er registreringspligtig for dette salg her i landet, jf. momslovens § 48, stk. 3. Registreringspligten indtræder ved en omsætning på 280.000 kr.

Ved fjernsalg forstås salg af varer, bortset fra varer afgiftsberigtiget som brugte varer m.v. efter reglerne i kapitel 17 eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land, fra et EU-land til et andet EU-land, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes af sælgeren eller på dennes vegne til en køber, der ikke er registreret, jf. momslovens § 14, stk. 1, nr. 2.

Det er SKATs vurdering, at det ikke kan tillægges vægt ved vurderingen af, om der er tale om fjernsalg eller ej i momslovens forstand, at samme webshop både tilbyder salg af varer med leveringssted i Danmark og salg af varer med leveringssted uden for Danmark.

Det er på denne baggrund SKATs opfattelse, at Spørgers salg af træpiller o.lign., som udleveres til kunderne fra Spørgers lager i Tyskland, ikke har leveringssted i Danmark, og de skal derfor ikke faktureres med dansk moms.

Det forudsættes herved, at Spørger ikke efter en konkret vurdering må anses for at opfylde de øvrige betingelser for at blive anset for direkte eller indirekte involveret i transporten af varerne til de danske kunder, jf. SKM2016.112.SKAT.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Momslovens § 14, stk. 1, nr. 1, 2 og 3, har følgende ordlyd:

"§ 14. Leveringsstedet for varer er her i landet i følgende tilfælde:

1. Når varen ikke forsendes eller transporteres og varen befinder sig her i landet på leveringstidspunktet.

2. Når varen forsendes eller transporteres og varen befinder sig her i landet på det tidspunkt, hvor forsendelsen eller transporten til aftageren påbegyndes. Leveringsstedet er dog ikke her i landet, når varen installeres eller monteres i udlandet af leverandøren eller for dennes regning, eller når varen sælges ved fjernsalg til andre lande og virksomheden er registreringspligtig for dette salg i det andet EU-land. Ved fjernsalg forstås salg af varer, bortset fra varer afgiftsberigtiget som brugte varer m.v. efter reglerne i kapitel 17 eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land, fra et EU-land til et andet EU-land, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en køber, der ikke er registreret efter §§ 47, 49-50 a eller 51 eller 51 a eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land.

3. Når varen forsendes eller transporteres her til landet og varen installeres eller monteres her i landet af en udenlandsk leverandør eller for dennes regning eller varen sælges ved fjernsalg fra et andet EU-land, når virksomheden er registreringspligtig for dette salg her i landet, jf. § 48, stk. 3."

Momslovens § 48, stk. 3, har følgende ordlyd:

"Afgiftspligtige personer, der leverer varer ved fjernsalg her til landet fra andre EU-lande, jf. § 14, nr. 3, skal uanset § 47, stk. 2, ikke registreres og betale afgift her i landet, når leveringen vedrører andre varer end punktafgiftspligtige varer, jf. § 34, stk. 1, nr. 3, og den samlede levering her til landet ved fjernsalg hverken i det løbende eller i det foregående kalenderår overstiger 280.000 kr."

Praksis

SKM2010.396.HR

H1 ApS, som drev detailforretning i Danmark med salg af bl.a. jetbåde, markedsførte i årene 1998 til 2002 et grænsehandelsarrangement, hvorefter firmaets varer kunne købes med tysk moms i stedet for med dansk moms, hvis kunden købte båden hos G1 i Tyskland og afhentede båden der.

Om dette arrangement lagde Højesteret til grund, at bådene blev forevist i H1 ApS forretningslokaler i Danmark. Efter kundens valg af en båd kontaktede H1 ApS G1 og oplyste, at der ville komme en kunde, hvorefter H1 ApS transporterede båden til Tyskland. Kunden fik båden udleveret mod kontant betaling til G1, og G1 betalte herefter H1 ApS. G1s fortjeneste bestod alene i et fast beløb på 500 kr. pr. båd. G1 drev ikke i øvrigt virksomhed med salg af både, og G1 fandtes heller ikke at være berettiget til at disponere over båden på anden måde, herunder ved salg til tredjemand.

Højesteret fandt, at de danske kunders købsaftale under disse omstændigheder reelt måtte anses for indgået med H1 ApS og ikke med G1, som alene måtte anses for at have fungeret som et uselvstændigt mellemled i forbindelse med bådens udlevering og købesummens betaling. H1 ApS' levering, jf. momslovens § 4, stk. 1, 2. pkt., var således sket til den danske kunde og ikke til G1.

Da båden befandt sig i Danmark på det tidspunkt, hvor transporten til den danske kunde (aftageren) begyndte, var leveringsstedet her i landet, jf. momslovens § 14, nr. 2, 1. pkt., og der skulle derfor betales moms i Danmark.

SKM2016.235.SR

Skatterådet kan bekræfte, at Spørger med baggrund i det beskrevne forretningskoncept kan sælge træpiller uden dansk moms til danske og tyske kunder, idet leveringsstedet for salget af træpillerne ikke kan anses for at være i Danmark.

Ligeledes kan rådet bekræfte, at det ikke gør nogen forskel på fastlæggelsen af leveringsstedet, hvis kunderne eller deres transportører kun kan afhente træpiller på lageret i Tyskland inden for et nærmere fastsat tidsrum

Rådet kan derimod ikke bekræfte, at leveringsstedet for salget af træpillerne ikke er i Danmark, når Spørgeren alene henviser til én mulig transportør på sin hjemmeside.