Når din virksomhed importerer eller eksporterer en vare, skal du oplyse varens oprindelse i import- eller eksportangivelsen.

Begrebet "varers oprindelse" drejer sig om at fastslå, hvor en vare kan anses for at være produceret, og det er nødvendigt i forhold til primært at få præference for de varer, der føres ind i EU eller eksporteres fra EU.

Når en vares oprindelse skal fastlægges, skelnes der mellem:

 • ikke-præferentiel oprindelse
 • præferentiel oprindelse. 

Læs mere om varens oprindelse på EU's hjemmeside og få hjælp til at forstå oprindelsesreglerne i praksis.

Du kan også læse mere om reglerne for varens oprindelse på EU’s hjemmeside (pdf).

Varer med ikke-præferentiel oprindelse

Reglerne for varer med ikke-præferentiel oprindelse er baseret på at fastlægge oprindelsen og tariferingen af varer for at kunne fastsætte told og tilsvarende afgifter på importen af varer fra et bestemt land eller område. Det kan fx være i forbindelse med at forhindre, at varer fra bestemte lande kommer ind i EU eller for at beskytte EU's producenter ved at pålægge varer med oprindelse i bestemte lande fx antidumpingtold i forbindelse med indførslen.

Varer med præferentiel oprindelse

EU har indgået en række handelsaftaler med lande, der ikke er medlemmer af EU. Aftalerne indeholder regler og krav til varerne, som skal være opfyldt, før de kan komme ind i EU eller aftalelandet til en lavere told end den tarifmæssige told (toldpræference).
EU's handelsaftaler med lande uden for EU (også kaldet tredjelande) har alle en oprindelsesprotokol, der indeholder regler som skal fastsætte varernes oprindelse. For at en vare kan komme ind til præferencetold (nedsat told eller ingen told) ved import i EU eller aftalelandet, er det nødvendigt at finde ud af om varen har oprindelse. Varen skal opfylde ét af de to begreber for at få oprindelse:

 • Varen skal være fuldt ud fremstillet
 • Varen skal være tilstrækkeligt bearbejdet eller forarbejdet.

Præferentiel oprindelse handler således om hvorvidt varen er omfattet af en handelsaftale som EU har indgået med et land uden for EU, og om varen kan opfylde de betingelser som fremgår af denne handelsaftale. I så fald kan varen få en lavere præferencetold.

Læs mere om reglerne i Den juridiske vejledning afsnit F.A.9.4.1.

Oversigtsskema over handelsaftaler.

Varer med ikke-præferentiel oprindelse

Når en virksomhed importerer varer til EU, skal den angive, hvor varerne har oprindelse.

For produkter med oprindelse i et land uden for EU, hvor der er indført særlige importordninger i EU, skal det kunne bevises overfor toldmyndighederne i EU, i hvilket land varen har oprindelse. Ved import til EU skal man kunne fremvise et oprindelsescertifikat for varernes oprindelse fra eksportøren uden for EU. Oprindelsescertifikatet udstedes af de kompetente myndigheder i det land (uden for EU), hvori de produkter har oprindelse, som de særlige ikke-præferentielle importordninger finder anvendelse på. Det kan også være en almindeligt anerkendt organisation, der er bemyndiget til formålet af disse myndigheder. Oprindelsescertifikatet skal udstedes i overensstemmelse med bilag 22-14 i EUTK GF og fremlægges for toldmyndigheder i EU.

Varer med præferenceoprindelse

Importøren skal lave en toldangivelse, når varerne skal overgå til fri omsætning (importeres). Hvis virksomheden ønsker at nøjes med at betale den lavere præferencetoldsats skal den ansøge om det ved at angive en særlig kode på toldangivelsen. For at virksomheden kan opnå den lavere præferencetoldsats skal den bl.a. kunne dokumentere varernes oprindelse.
Varernes oprindelse dokumenteres ved, at eksportøren medsender et oprindelsesbevis. Man kan se i den enkelte aftale, hvilket af disse oprindelsesbeviser, der skal bruges:

 • Oprindelsescertifikat EUR 1 eller EUR-MED
 • Fakturaerklæring (godkendt eksportør)
 • Oprindelsescertifikat FORM A (også kaldt GSP-certifikat)
 • Udtalelse om oprindelse (Vil i de kommende år erstatte Oprindelsescertifikat FORM A)
 • Oprindelseserklæring (bruges i aftalerne med Sydkorea og Canada)

Derudover skal der fremlægges oplysninger om varernes transport fra eksportøren til importøren. I de fleste aftaler er det et krav, at transporten skal være sket direkte mellem de to parter. Hvis transporten ikke er direkte, er det et krav, at eventuelle afvigelser eller ophold i andre lande skal ske under toldtilsyn. Kravene til transporten skal hjælpe med at sikre, at de varer, der afsendes fra eksportøren, er de samme, som ankommer til importøren. Det kan fx dokumenteres ved et gennemgående fragtbrev.

Varer med ikke-præferentiel oprindelse

I samhandel med lande uden for EU kan det være nødvendigt at kunne dokumentere en vares oprindelse, selvom der ikke er en præferenceaftale.

Eksportører vil derfor blive anmodet om at udfærdige et oprindelsesbevis, som dokumenterer de leverede varers oprindelse.

I Danmark anvender vi et oprindelsescertifikat, som har blanket nr. A-100. Certifikatet skal stemples af Toldstyrelsen eller af en af de organisationer, der er autoriseret hertil:

 1. Dansk Erhverv
 2. SMVdanmark
 3. Dansk Industri
 4. Landbrug & Fødevarer

Varer med præferentiel oprindelse

Hvis virksomhedens kunde, i et land uden for EU, ønsker at anvende præferencetoldsatsen for de pågældende varer, vil virksomheden blive anmodet af kunden om at udstede et bevis for varernes EU-oprindelse.

En vare kan anses for at have EU-oprindelse, hvis den enten er fuldt ud fremstillet eller tilstrækkeligt bearbejdet eller forarbejdet i EU.

Det fremgår af alle aftaler, hvilke krav, der skal være opfyldt, før en vare kan anses for at være fuldt ud fremstillet eller tilstrækkeligt forarbejdet.

Varernes EU-oprindelse kan alt efter den enkelte aftale enten dokumenteres ved:

Vær opmærksom på, at hvis værdien af sendingen er over en vis størrelse (typisk 6000 EUR) skal virksomheden have en bevilling til at udstede fakturaerklæringer eller oprindelseserklæringer. Det er derfor nødvendigt at se efter værdigrænsen i den enkelte aftale. Bevillingen skal ansøges for hver enkelt aftale.

Oversigtsskema over handelsaftaler.

EU har indgået en række handelsaftaler med lande, der ikke er medlemmer af EU. Aftalerne indeholder regler og krav til varerne, som skal være opfyldt, før de kan komme ind i EU eller aftalelandet til en lavere told end den tarifmæssige told (toldpræference).

En række af de lande og områder, som EU har frihandelsaftaler med, skal anvende det såkaldte REX-system for at kunne benytte sig af de fordele, der er knyttet til aftalen. REX står for Registered Exporter System og er et system, hvor eksportører skal registreres for at kunne udstede et oprindelsesbevis. Det skal således ikke udstedes og attesteres af toldmyndighederne. Oprindelsesbeviset udfærdiges således af eksportøren, og det anvendes af importøren til at opnå nedsat told eller toldfrihed.

Vær opmærksom på, at eksportøren altid skal være registreret i REX systemet for at kunne udstede et oprindelsesbevis, hvis værdien af de sendte varer med præferentiel oprindelse overstiger 6.000 euro (for OLT-lande 10.000 euro). Hvis den samlede værdi ikke overstiger 6.000 euro (for OLT-lande 10.000 euro), behøver eksportøren derimod ikke at være registreret i REX-systemet for at kunne udstede oprindelsesbeviset. Læs mere om præferentiel oprindelse under afsnittet "Intro til varens oprindelse".

Lande og områder der skal bruge REX-systemet

Følgende lande og områder, som EU har frihandelsaftaler med, skal bruge REX-systemet.

Lande, der er med i GSP-ordningen

EU’s side om REX-systemet kan du finde en liste over, hvilke lande der er med i GSP-ordningen, og hvornår de er klar til at bruge REX-systemet.

Ved handel med GSP-lande skal følgende bruge REX-systemet:

 • Ved eksport fra GSP-lande til importører i EU, skal eksportøren i GSP-landet udstede udtalelse om oprindelse (Bilag 22-07). 
 • Hvis din virksomhed ønsker at videresende varer eller nogle varer til Schweiz, Norge eller et andet EU-land, skal videreforsenderen i EU udstede erstatningsbevis. Du finder reglerne for dette i Exchange of Letters (EoL).
 • Eksportører i EU, som eksporterer varer til et eller flere GSP-lande med henblik på bilateral kumulation, skal udstede udtalelse om oprindelse til importøren i GSP-landet.

EU-Canada-aftalen (CETA)

CETA står for frihandelsaftalen mellem EU og Canada. Her gælder følgende:

 • Ved eksport fra EU til Canada skal eksportøren i EU udstede en oprindelseserklæring (bilag 2 side 487) til importøren i Canada. 
 • Hvis din virksomhed ønsker at videresende varer eller nogle varer til et andet EU-land, skal videreforsenderen i EU udstede et erstatningsbevis. Det kan kun ske, når varerne endnu ikke er overgået til fri omsætning, men er under et EU-toldsteds kontrol. Det fremgår af artikel 69 i Europa-Kommissionens gennemførelsesforordning.
 • Eksportører i Canada anvender ikke REX systemet, men deres egne Business numbers. De skal dog bruge oprindelseserklæringen i EU-Canada aftalen bilag 2 side 487 ved eksport til EU.

Du kan læse mere om EU-Canada-aftalen og få hjælp til at forstå reglerne for EU-Canada-aftalen.

Japan-aftalen

For frihandelsaftalen mellem EU og Japan gælder følgende:

 • Ved eksport fra EU til Japan skal eksportøren i EU udstede udtalelse om oprindelse (oprindelsesbevis) til importøren i Japan. Du finder udtalelse om oprindelse i EU-Japan-aftalen (bilag 3-D).
 • Hvis din virksomhed ønsker at videresende varer eller nogle varer til et andet EU-land, skal videreforsenderen i EU udstede et erstatningsbevis. Det kan kun ske, når varerne endnu ikke er overgået til fri omsætning, men er under et EU-toldsteds kontrol. Det fremgår af artikel 69 i Europa-Kommissionens gennemførelsesforordning.
 • Eksportører i Japan anvender ikke REX systemet, men deres egne Corporate numbers, men skal anvende udtalelse om oprindelse i EU-Japan aftalen bilag 3-D ved eksport til EU.

I EU-Japan-aftalen kan du læse mere om oprindelsesreglerne samt tilhørende bilag, og du kan få vejledning og hjælp til at forstå reglerne for EU-Japan aftalen.

OLT-lande

Ved handel med OLT-lande skal følgende bruge REX-systemet:

Ansøg om bevilling til registreret eksportør (REX)

For at blive registreret som eksportør i REX-systemet, skal du have en bevilling. For at få denne, skal du sende en ansøgning til Toldstyrelsen.

Du skal udfylde, underskrive og herefter sende ansøgningen til rex@toldst.dk

Når din ansøgning er behandlet, tildeler toldmyndighederne dig et eksportørnummer og indfører det registrerede eksportørnummer, registreringsoplysningerne og registreringens gyldighedsdato i REX-systemet.

Verificering af registreret eksportør

Hvis du importerer varer til EU, skal du altid verificere gyldigheden af eksportøren, der er registreret i REX systemet, som du modtager oprindelsesbeviset fra. Det gør du ved at søge på EU REX Number Validation.

Læs mere om registrering af eksportører i REX-systemet, hvor du også kan finde hjælp og vejledning til REX.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.