Dato for udgivelse
11 May 2017 11:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Oct 2016 06:28
SKM-nummer
SKM2017.358.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
S-170-16
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, momssvig, dokumentfalsk, medvirken, negativ, momstilsvar
Resumé

T1, T2 og T3 var tiltalte for grov momssvig ved i forening og efter forudgående aftale og ved tilskyndelse, råd og dåd for en virksomhed for perioden januar - september 2009 at have afgivet urigtige momsangivelser, idet de angav et negativt momstilsvar på 9.592.287 kr., selvom momstilsvaret rettelig var 0 kr. T1 og T2 var tillige tiltalt for momssvig for 2. kvartal 2009, idet de angav et negativt momstilsvar på 28.004.112 kr., selvom det rettelig var 0 kr. T2 var tillige tiltalt for momssvig for perioden 1. kvartal 2011 hvor han angav et negativt momstilsvar for 1. kvartal 2011 på 6.109.400 kr., selvom det rettelig var 0 kr. samt dokumentfalsk ved overfor revisor og i brev til SKAT at have gjort brug af falske netbank kvitteringer og kontoudskrifter fra banken til at dokumentere den negative moms. Ved fiktive handler mellem de tiltaltes selskaber dannedes grundlag for grov momssvig. Der blev derved unddraget for 43.705.799 kr. i moms i alt.

T1 forklarede at han ville tjene lette penge. Han oprettede selskabet efter anmodning fra T2. Derefter har han kvitteret for betaling af fakturaer, som angav at være udstedt af hans eget selskab, selvom han vidste, at der ikke var sket levering af varer fra hans selskab og der ikke var sket betaling herfor. Han førte sms korrespondance med T2 og modtog herefter 1.479.187,50 kr. fra et selskab, hvoraf han straks hævede 270.000 kr. som han tog med til Thailand. Fra Thailand forsøgte han at få udbetalt resten af indeståendet på sin bankkonto i Danmark hidrørende fra den udbetalte moms. T1 havde opholdt sig hos kvinden, som momsangivelsen i Tast Selv havde IP-adresse til.

T2 forklarede at han var til møde med revisorfirmaet, som har foretaget de 2 angivelser af negativ moms for T2's selskab, hvor de kvitterede fakturaer blev anvendt som dokumentation for udbetaling af momstilsvaret til selskabet. Han var klar over at der ikke var betalt for de udstedte fakturaer og at der ikke var modtaget betalinger. Han har modtaget meddelelser fra SKAT om udbetaling af moms og breve fra revisor om, at negativ moms var angivet overfor SKAT. Han havde haft rådighed over sin bankkonto, hvorfra han har foretaget hævninger, og udbetalingen, samt foretaget flytning af 1 mio. kr. af indeståendet til en anden af ham oprettet konto. Han har via sms meddelt T1, at momsen var på vej og overført 1.479.187,50 kr. til T1's firma.

T3 forklarede at han kun har været ansat og aldrig selvstændig. T2 havde spurgt om at var interesseret i at oprette et selskab, men det var han ikke. Han kunne ikke vedkende sig brev- og mailkorrespondancen. Der måtte være nogen, der var ude på at "tørre noget" af på ham. Med hensyn til kontante indbetalinger på hans konto husker han ikke hvad det angik eller hvorfor, noget af det var, som rod banken lavede og kom ikke til udbetaling. Han skulle hente en pose i udlandet, men vidste ikke, hvad der var i den.

Byretten fandt T1 og T2 skyldige i momssvig og T2 tillige for dokumentfalsk.  Der skete delvis frifindelse for forhold 2. T1 idømtes 2 års fængsel samt en tillægsbøde på 28.000.000 kr. T2 idømtes 3 års fængsel samt en tillægsbøde på 15.700.000 kr. T3 frifandtes, idet hans tilstedeværelse ved kvittering af fakturaer ikke er tilstrækkeligt til, at han kan anses for at have deltaget aktivt.

Landsretten stadfæstede byretsdommen vedrørende T1 og T2. T3 blev idømt 2 års fængsel samt en tillægsbøde på 9.575.000 kr. T3 havde modtaget en ikke uvæsentlig del af udbyttet fra momssvindlen.

Reference(r)

Straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. delvis straffelovens § 23.

Straffelovens § 171, jf. § 172, stk. 2.

Henvisning

-


Østre Landsrets dom af d. 19. oktober 2016, sags nr. S-170-16

Parter

Anklagemyndigheden mod

T1

(v/Adv. Peter B. Hjørne, besk.)

T2

(v/Adv. Anders Nemeth, besk.)

T3

(v/Adv. Klaus Jensen, besk.)

Afsagt af Landsretsdommerne

Steen Mejer, Louise Saul og Per Kiel Lauritsen (kst.)

..................................................................................................

Byrettens dom af d. 8 januar 2016, sags nr. 8-2195/2015

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 4. juni 2015.

T1, JC, T2, T3 og PM er tiltalt for

1.

T1, JC, T2 og T3

Grov momssvig efter straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. delvis straffelovens § 23,

ved i forening og efter forudgående aftale og ved tilskyndelse, råd og dåd medvirkede til i perioden fra januar 2009 til september 2009 for virksomheden G1 v/ T2 (G1), CVR-nr. ...11, Y1-adresse, med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet de angav et negativt momstilsvar på 9.592.287 kr., selv om momstilsvaret rettelig var 0 kr., hvorved statskassen blev unddraget moms for 9.592.287 kr., idet de tiltalte planlagde og udførte følgende:

1) den 15. januar 2009 momsregistrerede G2 v/T1, CVR-nr. ...12, hvorfra der udstedtes fiktive fakturaer til G1 og svigagtigt blev kvitteret for betaling af fakturaerne,

2) den 1. februar 2009 genoptog momsregistreringen af G1, hvorfra der udstedtes fiktive fakturaer til G3 Sweden, Y2-adresse Sverige, SE-nr. ...13,

3) den 13. marts 2009 registrerede den svenske virksomhed "G3 Sweden", JC, SE-nr. ...13, Y2-adresse Sverige,

4) den 18. maj 2009 afgav urigtige og vildledende oplysninger til SKAT om, at G1 havde negativ moms for 1. kvartal 2009 på 2.959.032 kr., som SKAT den 3. juni 2009 udbetalte til G1,

5) den 16. juni 2009 overførte 500.000 kr. fra den af SKAT modtagne udbetaling af negativ moms til LY (tiltalt særskilt for hæleri), som den 24. juni 2009 overdrog beløbet til T3, der derved uberettiget modtog udbytte fra den strafbare handling.

6) den 30. juli 2009 afgav urigtige og vildledende oplysninger til SKAT om, at G1 havde negativ moms for 2. kvartal 2009 på 6.633.255 kr.,

7) i brev af 31. august 2009 til SKAT vedlagt bl.a. de fiktive fakturaer, at have afgivet urigtige og vildledende oplysninger om grundlaget for G1s negative momsangivelse for 2. kvartal 2009, hvorefter SKAT udbetalte momstilsvaret for 2. kvartal 2009 til G1,

2.

T1 og T2

Grov momssvig efter straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. delvis straffelovens § 23,

ved i forening og efter forudgående aftale og ved tilskyndelse, råd og dåd medvirkede til at momsregistre virksomheden G2 v/T1, CVR-nr. ...12, Y3-adresse, og derefter den 1. september 2009 for 2. kvartal 2009 med forsæt til at unddrage statskassen afgift, at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet de angav, at G2 v/T1 havde et negativt momstilsvar på 28.004.112 kr., selv om momstilsvaret rettelig var 0 kr.

3. 

PM og T2

Grov momssvig efter straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. delvis straffelovens § 23,

ved i forening og efter forudgående aftale og ved tilskyndelse, råd og dåd medvirkede til for 1. kvartal 2011 for virksomheden G4 v/PM, CVR-nr. ...14, Y4-adresse, med forsæt til at unddrage statskassen afgift, at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet de angav et negativt momstilsvar på 6.109.400 kr., selv om momstilsvaret rettelig var 0 kr., idet de tiltalte planlagde og udførte følgende:

1) momsregistrerede G4, hvorfra der udstedets fiktive fakturaer til G5, Spanien,

2) oprettede en firmakonto tilhørende G4 i F1-bank,

3) udarbejdede falske fakturaer fra G6, CVR-nr. ...15, til G4,

4) udarbejdede falske kvitteringsbilag fra F1-bank,

5) udarbejdede falske kontoudskrifter fra F1-bank,

6) udarbejdede falske fragtbreve fra G7,

7) den 11. maj 2011 ved hjælp af de fiktive og falske bilag formåede revisor PB til at afgive urigtige og vildledende oplysninger til SKAT om, at G4 have negativ moms for 1. kvartal 2011 på 6.109.400 kr.,

8) den 30. maj 2011 under SKATs kontrolbesøg afgav urigtige og vildledende oplysninger om, at regnskabet for G4 lå hos revisoren og at der var skaffet penge ved lån i banker og lignende,

9) i brev af 30. maj 2011 til SKAT vedlagt bl.a. de fiktive og falske fakturaer og kvitteringer fra F1-bank, at have afgivet urigtige og vildledende oplysninger om grundlaget for G4s negative momsangivelse for 1. kvartal 2011.

4. 

PM og T2

Dokumentfalsk af særlig grov karakter efter straffelovens § 171, jf. § 172, stk. 2,

ved i forening og efter forudgående aftale og ved tilskyndelse, råd og dåd medvirkede til den 11. maj 2011 over for revisor PB og i brev af 30. maj 2011 overfor SKAT at have gjort brug af falske netbank kvitteringer og kontoudskrifter fra F1-bank og falske fakturaer fra G6 til at skuffe i retsforhold, idet de falske dokumenter ikke hidrørte fra de angivne udstedere og blev brugt til at dokumentere, at G4 havde negativ moms som anført i forhold 3.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf.

De tiltalte har nægtet sig skyldige.

Sagens oplysninger

Der er udarbejdet "808-undersøgelser" for alle de tiltalte.

Kriminalforsorgen har i udtalelse af 5. januar 2016 vedrørende T1 blandt andet udtalt følgende:

"Konklusion

Det er Kriminalforsorgens vurdering, at T1 er egnet til at modtage en hel eller delvis betinget dom, hvortil det skal anbefales, at der fastsættes vilkår om 1 års tilsyn af Kriminalforsorgen.

Det er Kriminalforsorgens vurdering, at T1 ikke er egnet til at udføre samfundstjeneste.

Kriminalforsorgens begrundelse:

Kriminalforsorgen har ved vurderingen lagt vægt på, at T1´s arbejdsevne er betydelig nedsat på grund af fysiske og psykiske helbredsproblemer.

Kriminalforsorgen har endvidere lagt vægt på, at T1 har et overforbrug af alkohol.

Kriminalforsorgen finder ikke, at T1´s positive indstilling til at forsøge at gennemføre en samfundstjeneste kan føre til en anden vurdering.

Det er Kriminalforsorgens vurdering, at T1 som led i en eventuel betinget dom vil kunne profitere af et tilsyn, som vil have fokus på støtte og motivation i relation til T1´s sociale forhold, herunder alkoholproblematikken."

Kriminalforsorgen har i udtalelse af 23. december 2015 vedrørende JC blandt andet udtalt følgende:

"Konklusion

Det er Kriminalforsorgens vurdering, at JC er egnet til at modtage en hel eller delvis betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, hvortil det skal anbefales, at der fastsættes vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

Kriminalforsorgens begrundelse:

Kriminalforsorgen har ved vurderingen lagt vægt på JCs velordnede sociale forhold. Desuden er det tillagt vægt, at han tidligere har gennemført afvikling af samfundstjeneste uden problemer. Endelig er der lagt vægt på, at JC er motiveret for at samarbejde med kriminalforsorgen og indstillet på at gennemføre samfundstjeneste såvel som tilsyn."

Kriminalforsorgen har i udtalelse af 6. januar 2016 vedrørende T2 blandt andet udtalt følgende:

"Konklusion

Det er Kriminalforsorgens vurdering, at T2 er egnet til at modtage en hel eller delvis betinget dom, hvortil det skal anbefales, at der fastsættes vilkår om 1 års tilsyn af Kriminalforsorgen.

Det er Kriminalforsorgens vurdering, at det er tvivlsomt, hvorvidt T2 er i stand til at gennemføre et vilkår om samfundstjeneste. Kriminalforsorgen skal dog erklære sig indforstået med at søge et sådant vilkår gennemført.

Det skal anbefales, at der til en hel eller delvis betinget dom med vilkår om samfundstjeneste fastsættes vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

Kriminalforsorgens begrundelse:

På grund af T2s helbredsmæssige forhold, samt den manglende tilknytning til arbejdsmarkedet i hvert fald de sidste 5 år, er det med nogen betænkelighed, at Kriminalforsorgen finder T2 egnet til samfundstjeneste. Med samme begrundelse skønnes der at være behov for tilsyn af Kriminalforsorgen."

Kriminalforsorgen har i udtalelse af 5. januar 2016 vedrørende T3 blandt andet udtalt følgende:

"Konklusion

Det er Kriminalforsorgens vurdering, at T3 er egnet til at modtage en hel eller delvis betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, hvortil det skal anbefales, at der fastsættes vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

Det er Kriminalforsorgens vurdering, at T3 er egnet til at modtaget en betinget dom, hvortil det alene anbefales, at der fastsættes prøvetid.

Kriminalforsorgens begrundelse:

Kriminalforsorgen har ved vurderingen lagt vægt på, at T3 som følge af sine gode og velordnede sociale forhold vil være egnet til at gennemføre samfundstjeneste.

Kriminalforsorgen har lagt vægt på, at T3 trods sine fysiske og psykiske vanskeligheder er i stand til at varetage et arbejde som chauffører.

Derudover har Kriminalforsorgen lagt vægt på, at T3 er motiveret for at samarbejde med kriminalforsorgen og er indstillet på at gennemføre samfundstjeneste såvel som tilsyn."

Kriminalforsorgen har i udtalelse af 5. januar 2016 vedrørende PM blandt andet udtalt følgende:

"Konklusion

Det er Kriminalforsorgens vurdering, at PM er egnet til at modtage en hel eller delvis betinget dom, hvortil det skal anbefales, at der fastsættes vilkår om 1 års tilsyn af Kriminalforsorgen.

Det er Kriminalforsorgens vurdering, at det er tvivlsomt, hvorvidt PM er i stand til at gennemføre et vilkår om samfundstjeneste. Kriminalforsorgen skal dog erklære sig indforstået med at søge et sådant vilkår gennemført.

Det skal anbefales, at der til en hel eller delvis betinget dom med vilkår om samfundstjeneste fastsættes vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

Man skal anbefale, at tilsynstiden får en varighed af 1 år.

Kriminalforsorgens begrundelse:

Da PM har en noget ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet, er det med betænkelig, at Kriminalforsorgen finder ham egnet til at udføre samfundstjeneste. På grund af de personlige og sociale forhold skønnes et tilsyn Kriminalforsorgen at kunne støtte PM." 

Forklaringer

Tiltalte T1 har forklaret, at han ingen uddannelse har. Han har i perioder haft arbejde som maskinpasser og jord og betonarbejder. I 2009 levede han af kontanthjælp. Han har tidligere boet sammen med T2, men på dette tidspunkt boede han for sig selv. T2 spurgte om, han ville være med til at lave nogle penge. Han oprettede et selskab hos SKAT. Han huskede ikke om han i den forbindelse opgav sin mailadresse, men han oplyste sin adresse og bankkontonummer i F2-bank. T2 forklarede ikke nærmere, hvordan de skulle tjene penge på. Efter registreringen af selskabet G2 afleverede tiltalte registreringsbeviset til T2.

Foreholdt mappe 1, fane 8, bilag 2-1-3-8, fakturaer udstedt af G2 til G1, forklarede tiltalte, at han har set fakturaerne før i forbindelse med, at T2 kom med dem og bad tiltalte om at kvittere for, at de var betalt. Han var godt klar over, at der ikke var sket betaling af fakturaerne til G2. De blev skrevet under af 2 omgange, dels i hans lejlighed og dels på et værtshus. Han tænkte nok, at det der foregik ikke var i orden, men han var blevet lovet et beløb for sin indsats. Beløbets størrelse var ikke oplyst. Han tænkte ikke over, at SKAT ville lide et tab ved det der foregik. Tiltalte kendte ikke medtiltalte JC. Tiltalte kunne ikke huske om han var blevet indkaldt til at deltage i et møde hos SKAT. Der blev foretaget arrest i indeståendet på hans konto, mens han var i Thailand. Det fandt han ud af, da han ringede til sin bank fra Thailand for at få overført penge til Thailand.

Foreholdt mappe 1, fane 3, bilag 2-1-3-3, næstsidste side, udskrift af hans konto i F2-bank den 22. september 2009, indbetaling af 1.479.187,50 kr. forklarede han, at lige pludseligt stod pengene på hans konto. T2 havde fortalt ham at der var pengene på vej. Han hævede 270.000 kr. og rejste til Thailand og festede. Han har en gang forud herfor fået 10.000 kr. i a conto beløb. I Thailand mødte han T3 og T2. Han blev selv i Thailand indtil pengene var brugt op i løbet af ca. 1 år, men de andre tog til og fra Thailand. Han har forud for han tog til Thailand set T3 et par gange, hvor han kørte for T2. Ved kvittering af fakturaerne blev T3 siddende i bilen.

Foreholdt mappe 1, fane 4, bilag 2-1-3-4, brev fra SKAT til G2 om momsangivelsen på 28.004.112 kr. og anmodningen om at gennemgå momsregnskabet, kunne han ikke huske, at han har set brevet. Når der kom breve til selskabet fra SKAT afleverede han det til T2. Han ville ikke rode sig for meget ind i det, der foregik. Det kom bag på ham, at der blev indgivet en momsangivelse på 28 mio. kr. Han kendte intet til den elektroniske momsangivelse.

Foreholdt mappe 1, fane 4, bilag 2-1-3-4, side 3, notat fra SKAT om samtalen med ejeren af selskabet G2 kunne han ikke huske samtalen med SKAT. Han har ikke haft noget med selskabet at gøre i forhold til SKAT.

Forespurgt om NB forklarede han, at han ikke umiddelbart kendte en person af det navn. Foreholdt at han skulle have boet hos hende i en periode i 2009 bemærkede tiltalte: "Nå! NK og NB, jo der havde han lånt en seng i en periode". Han troede ikke, at han har haft adgang til at indberette elektronisk til SKAT.

Foreholdt mappe 3, fane 53, bilag 53-1-2-10-2, sms´er udlæst af mobiltelefon fundet hos T2 sendt til eller modtaget fra tiltaltes mobiltelefon, forklarede tiltalte, at han nok har sendt sin e-mailadresse til T2. Han forstod ikke, hvorfor han skulle have sendt SE nr. for G2 til T2 for det måtte han have efter modtagelse af selskabets papirer. Han vidste ikke, hvorfor han har skrevet "LOL" (laughing out loud) i en sms om, at han var inviteret til orienteringsmøde hos SKAT. På det tidspunkt måtte der være gået noget op for ham.

Han har tidligere i en kort periode været momsregistreret i forbindelse med rengøring, men det løb hurtigt ud i sandet. Dengang støttede han sig til revisorbistand. Han havde meget minimalt kendskab til det T2 tilbød ham at deltage i i begyndelsen. T2 oplyste, at der ville komme ting, som han skulle skrive under på og brev fra SKAT, som skulle afleveres til T2. Han vidste ikke, hvad det indgik i, da han skrev under. Han var klar over hvad der foregik, da pengene gik ind på hans konto.

Foreholdt mappe 2, fane 36, bilag 36-2-1, forklarede tiltalte supplerende vedrørende indberetningen på 28 mio. kr., at både NB og NK havde en pc. Han havde selv en pc og har ikke benyttet NBs pc. Han boede hos NB i et par måneder. Han vidste ikke, hvem der har foretaget indberetningen af den negative moms. T3 lærte han at kende, da de var sammen i Thailand. De er ikke venner, men han kom til at kende T3 bedre på det tidspunkt. I dag møder han T3 sporadisk. I 2009 mødte han kun T3, når T3 kørte for T2. De talte ikke sammen i Danmark. Tiltalte har vel hævet i alt 300.000 kr. fra kontoen af de penge, som kom ind på kontoen og han har ikke sendt penge videre til T2. Det var hans hensigt at overføre alle de penge, der var kommet ind på kontoen til en konto i Thailand. Dengang var han i misbrug af speed, kokain og sprut, og han boede dengang i en lejlighed, som han stort set ikke havde råd til at bo i.

Tiltalte T2 har forklaret ad forhold 1 og 2, at han ingen uddannelse har. Han har arbejdet som bartender. I 2008-2009 var han på kontanthjælp. Han har i en periode boet sammen med T1 og T3 kendte han fra gamle dage. Han stiftede G1 i 1993.

Da T3 foreslog, at tiltalte kunne tjene nogle gode penge ved at forhandle komponenter til solceller, momsregistrerede han selskabet igen.

T3 fortalte, at han på grund af en klausul ikke selv kunne sælge solcellerne, men at den kunne omgås ved, at man oprettede 2 selskaber og solgte derigennem. Komponenterne var nogle der skulle forstærke strømkraften.

Han gik ind i det og modtog nogle kasser med paneler, som han sendte videre til det svenske selskab med fragtbrev. Fragtbrevene modtog han færdiglavet med posten.

Der kom en kassebil om natten og læssede dem af uden for hos ham og han bar dem selv ned i kælderen. Så pakkede han kasserne på paller og ringede til G7, som transporterede dem til Sverige til det svenske firma. Varerne skulle komme gennem T3.

Der var en gang, hvor en af kasserne gået i stykker, og han kunne se ind, at det var nogle sorte blanke plader, der var i kasserne. Han spurgte T1 om han ville være med. Det var T3, som forklarede T1, at det gik ud på, at T1 skulle være mellemled for at komme uden om den klausul, som T3 havde. Set i bakspejlet var der nok en anden grund til, at T3 holdt sig uden for. Fakturaerne har han ikke skrevet. Han har været med T3 derude, hvor T3 underskrev noget.

Han overdrog sin NemID til T3 for at han kunne få adgang til tiltaltes bankkonto.

Foreholdt mappe 1, fane 9, bilag 2-1-3-9, breve af henholdsvis 13. oktober og 9. november 2009 fra advokat IH til SKAT på vegne af G1, forklarede tiltalte, at han har været til møde med advokat IH efter han var kommet hjem fra Thailand.

Foreholdt samme bilag, afsnit 4 i brev af 9. november 2009, forklarede han, at han ikke har fortalt advokaten, at det var T1, som havde kontakter til Sverige.

Han har aldrig modtaget betaling for pladerne, der blev sendt til Sverige, og han har ikke betalt for dem til G2.

Foreholdt mappe 1, fane 12, bilag 2-3-1-1, side 64 og 63 forklarede tiltalte, at han aldrig har set de fakturaer før. Han har intet indsendt til SKAT.

Foreholdt mappe 1, fane 8, bilag 2-1-3-8, side 1, brev fra SKAT om momsangivelse på 6.633.255 kr. forklarede tiltalte at han afleverede det til T3. Han undrede sig ikke over, at firmaet skulle have 6.633.255 kr. tilbage i moms. Senere har han tænkt, at der nok var noget lusk med det.

Foreholdt samme bilag, side 3, forklarede tiltalte, at han så brevet, da T3 afleverede det til ham for at tiltalte kunne se, hvad der skete, Indholdet af brevet var sort snak for tiltalte.

Det er korrekt, at det var tiltalte, som rettede henvendelse til T1, men det var T3, som forklarede, hvad det gik ud på.

Foreholdt mappe 3, fane 53, bilag 53-1-2-10-2, og bilag 53-1-2-10-4, sms korrespondance med T1 forklarede tiltalte, at det morsomme var, at ingen af dem "fattede en skid af", hvad der foregik og derfor har T1 skrevet LOL. Det er T3, der har skrevet den sms den 4. maj 2009 kl. 22:14:16. Tiltalte vidste ikke, hvorfor den mobiltelefon lå hos ham ved ransagningen.

Foreholdt mappe 3, fane 53, bilag 53-10-1, undersøgelse af Pc fundet hos tiltalte, forklarede han, at han ikke har bygget pc´en, Det har T3. Adressen 1... kendte han ikke noget til. Tiltalte har kommunikeret via nettet.

Foreholdt mappe 3, fane 53, bilag 53-10-1-2, fragtbrev, forklarede tiltalte, at han havde fået udleveret fragtbreve stemplet med G7.

Foreholdt mappe1, fane 12, bilag 2-3-1-1, forklarede tiltalte, han intet kendte til kort betaling på broen.

Han har tidligere rejst med T3, men nu er forholdet ødelagt og de taler ikke sammen mere.

T3 har ikke betalt penge til tiltaltes far. Da han fik penge fra T3, havde han gæld til sin far, og da han nu kunne betale overførte han selv penge til sin far. T3 krævede senere at få sine penge tilbage, hvorfor tiltalte måtte bede sin far om at returnere de penge, som faren havde modtaget, hvilket skete.

Foreholdt mappe 3, fane 53, bilag 53-5-1 side 5 og 7, dokumenter fundet ved ransagning af pc fundet hos tiltalte, forklarede tiltalte, at det ikke er tiltalte, men T3, som har skrevet brevene til henholdsvis SKAT og advokaten.

Han blev glad, da han så pengene gik ind på kontoen. Han har ikke rådighed over kontoen. Han gav 500.000 kr. til sin far. De penge fik han senere tilbage. Han overførte 500.000 kr. til sin ekskone LY for, at hun kunne hæve dem og give dem til T3.

Han blev ikke afhørt af politiet dengang, da de beskyldte ham for børneporno og var nogle svin.

Foreholdt mappe 1, fane 12, bilag 2-3-1-1, side 37, fragtbrev, forklarede tiltalte, at det var de fragtbreve, som han havde fået udleveret og skulle bruge.

Han kendte intet til momsangivelsen fra G2 i forhold 2. Han ved hvem NK og NB er, men har aldrig været hos dem.

Foreholdt mappe 2, fane 38, bilag 38-9-1-1, side 5, billede på nettet af tiltalte og T1 i Thailand, har han ingen forklaring på, hvorfor T3 har skrevet, at tiltalte er en tyveknægt.

Foreholdt mappe 3, fane 53, bilag 53-37-1-1, mail fra ham til T3, forklarede tiltalte, at han bad T3 om at stå frem og påtage sig ansvaret, idet han var frustreret over at uskyldige mennesker, som han og hans eks. kone, var blevet involveret i sagen. Hans forældre er helt ødelagt af denne sag.

Da han gennemgik sin pc fik han det ene chok efter det andet.

På et tidspunkt flyttede han penge over på en konto, som han oprettede i F3-bank for, at T3 blev tvunget til at få sine penge overført i stedet for at få dem kontant.

Foreholdt mappe 1, fane 3, bilag 2-1-3-3, overførsel af penge til T1, forklarede tiltalte, at det er T3, som har overført pengene til T1s konto.

Foreholdt mappe 1, fane 11, bilag 2-1-3-11, side 2, overførsel fra G1 til KL forklarede tiltalte, at det ikke er ham, men T3, som har foretaget overførslen, og ikke noget han har haft med at gøre.

Foreholdt mappe 1, fane 8, bilag 2-1-3-8, forklarede tiltalte, at han har set brev fra SKAT om den negative angivelse af moms for 6.633.255 kr.

Foreholdt mappe 1, fane 9, bilag 2-1-3-9, 9. sidste side, SKAT's forslag om at ændre momsangivelsen, forklarede tiltalte, at han ikke har set brevet.

Han har ikke forstand på solceller. Det var T3, som kom med ideen til tiltalte og T1 og han så en mulighed for at tjene nogle penge.

T3 forklarede, men sagde intet om at der var noget fordækt ved det. Han sagde, at der ikke var noget at være nervøs for. Han talte med T3 om, at de nu var kommet i gang og at dem, som T3 kunne låne penge af, skulle til at betale. Tiltalte vidste ikke hvem, der har udfyldt fragtbrevene.

T3 havde adgang til tiltaltes konto for at sikre, at T3 fik sine penge og at dem han havde lånt penge af, fik deres penge. Tiltalte havde ikke overblik over hvilken vej pengene gik. Det var lige begyndt med NemID, som han afleverede til T3.

Tiltalte kendte ikke dengang noget til netbank.

Han var et eller andet sted klar over, at der var noget galt, og at det ikke var rigtigt, det der foregik. Tiltalte er stærkt ordblind. Alt er kørt gennem T3 og det er T3, som har skrevet brevene.

T3 har været oppe hos tiltalte og har skrevet mails på tiltaltes pc. Tiltalte kendte ikke advokat IH, men T3 kendte advokat SM, som havde henvist til advokat IH.

Advokaten har troet, at hun var tiltaltes advokat. T3 var med til mødet for at sige, hvad tiltalte skulle sige. Tiltalte har ikke bedt IH om at skrive det, der står om T1.

T3 byggede en pc til tiltalte. De var sammen ude og købe dele til den på Y5. Pc´en blev samlet hjemme hos T3 og derefter fik tiltalte den færdigsamlet. Tiltalte mødte LY i 1992. De blev gift, men skilt i 1996, hvor hun fandt en anden mand. De har fortsat kontakt, da de har børn sammen. Han har til LY fortalt, at han solgte solceller. Vedrørende udbetalingen til LY, forklarede tiltalte, at T3 og LY kendte hinanden. T3 ville kun have kontanter og derfor blev penge overført til LYs konto for, at hun kunne hæve dem og give dem til T3.

T2 blev foreholdt mappe 1, fane 2, bilag 2-5-1 og 2-5-1-1, revisorfirmaet R1s brev af 18. maj 2009 til G1 om returnering af bogføringsbilag, herunder kvittering for momsangivelse 1. kvartal 2009, og han forklarede supplerende, at han ikke huskede brevet. Hvis han havde modtaget brevet, havde han leveret det videre til T3.

Ad samme bilag, side 15, brev fra revisor om fremsendelse af kvittering for 2. kvartal 2009 udvisende en negativ moms på 6.633.255 kr., forklarede tiltalte, at han ikke kunne huske om han havde set brevet. Vedrørende kontoudskrifter havde han givet den digitale signatur til at gå på netbank til T3.

Foreholdt mappe 1, fane 7, bilag 2-1-3-7, kontoudskrifter fra tiltaltes konto i F4-bank forklarede tiltalte, at T3 fik oplysningerne, hvis der blev sendt noget fra banken til tiltalte. Det er korrekt, at der gik indbetalinger fra Y6 kommune til ham ind på kontoen. Han havde et hævekort, så han kunne hæve på kontoen. Da han overførte 649.000 kr. til sin konto, var han nede i banken for at få foretaget overførslen. Overførslen til LY var nok foretaget af T3. T3 ville have kontanter, idet han ikke ville have, at der figurerede penge på sin konto.

På et tidspunkt opdagede tiltalte, at der var noget galt med det der foregik, fordi T3 kun ville have kontanter. Derfor oprettede han en konto i F3-bank, som T3 ikke kendte til. Det var derfra han overførte 1.479.187,50 kr. til T1. T3 fik på et tidspunkt oplysninger om, at tiltalte havde oprettet en ny konto. Det var nok derfor, at T3 omtalte tiltalte som en tyveknægt på nettet.

Foreholdt mappe 3, fane 53, bilag 53-10-1-1, udskrift af live message log fundet på tiltaltes pc, side 3 og 5, forklarede tiltalte, at 1... er T3. Tiltalte kunne ikke huske korrespondancen.

Foreholdt mappe 3, fane 53, bilag 53-1-2-10-2, forklarede tiltalte, at mobilnummer 52...... ikke er hans telefon, men er blevet benyttet af T3.

Foreholdt mappe 3, fane 31, bilag 31-1-1, ransagning hos tiltalte og herunder fundet af denne mobiltelefon hos tiltalte, forklarede tiltalte, at telefonen på et tidspunkt må være blevet lagt tilbage til tiltalte af T3 og så har tiltalte nok brugt den. LN er hans datter.

Foreholdt mappe 1, fane 12, bilag 2-5-1-1, brevet fra revisor til G1 forklarede tiltalte, at han har været til møde med revisor. Det var T3 der kørte ham ind til mødet og fortalte ham, hvad han skulle sige. Tiltalte har så bagefter fortalt T3, hvad der skete.

Tiltalte har ikke givet T3 en fuldmagt til sin konto, men blot udleveret oplysningerne, så T3 kunne logge på banken.

Ad forhold 3 og 4 forklarede tiltalte, at PM kom til tiltalte og fortalte, at han gerne ville oprette et selskab. Han kendte ikke PM før dette. PM lånte tiltaltes pc til at oprette selskabet på. Derefter blev de papirer, der kom vedrørende selskabet til PM, liggende hos tiltalte, idet PMs hund spiste papirer. Tiltalte har aldrig været hos revisor PB.

Foreholdt mappe 4, fane 2, bilag 2-1-3-2, side 2, faktura udstedt af G6 til G4, forklarede tiltalte, at han aldrig har set den faktura før.

Foreholdt mappe 3, fane 52, bilag 52-1-1-4-3, side 1 og 2, kopi af skrivelse udtaget fra koster 01-01-04, pc fundet hos T2, forklarede han, at PM nok har tjekket mail hos ham.

Foreholdt samme mappe og fane, bilag 52-1-1-9, politirapport af 17. december 2012 om fund af papirer i en kurv under chaiselong stilet til G4 v/PM, forklarede tiltalte, at PM havde papirer liggende hos tiltalte. Det er først efter sagen er startet op, at han har set på, hvad der lå på hans pc. PM fik lov til at opholde sig hos tiltalte flere gange, da PM ikke havde strøm, der hvor han boede.

Vedrørende fragtbreve kunne tiltalte ikke huske så langt tilbage.

Tiltalte havde ingen anelse om, hvad der foregik udover, hvad PM måske har fortalt ham på et tidspunkt. Han kendte intet til G4s bankkonto i F1-bank eller kontoudskrifterne fra F1-bank.

Foreholdt mappe 4, fane 2, bilag 2-1-3-2, brev fra PM til SKAT forklarede tiltalte, at brevet angiver at være skrevet af PM. Tiltalte vidste ikke hvem, der har skrevet brevet.

NJ kender han ikke og han kender intet til G8. T2 har supplerende forklaret, at hans forhold til T3 ikke godt i 2011. Han har selv arbejdet i Inco.

Tiltalte JC har forklaret, at han er professionel soldat og selvlært maler. I 2009 havde han job on/off og ellers var han på kontanthjælp. Firmaet G3 Sweden er registreret af ham. Han har flere gange boet i Sverige, ligesom han har boet i Norge og Danmark. Han flyttede til Sverige hos sin kammerat SI, da han indregistrerede firmaet. Da der ikke kom gang i selskabet, flyttede han efter et par måneder, fra Sverige og til Norge for at arbejde.

Selvom han havde anmeldt til folkeregistret, at han var udvandret til USA, var det ikke tilfældet.

Han oprettede selskabet, fordi der var en der kom og spurgte om han ville tjene penge. Han spurgte ikke indtil, hvordan han skulle kunne tjene penge. Personen var T3, som er en kammerat. Han har aldrig modtaget noget fysisk fra de svenske myndigheder. Den post, som kom til firmaet på SIs adresse efter, at tiltalte var flyttet til Norge, sendte SI retur til myndighederne.

Foreholdt mappe 3, fane 39, bilag 39-4-1, forklarede tiltalte, at han har udfyldt blanketten på 2 sider, da han registrerede firmaet. Han skulle anføre en forventet omsætning og skrev derfor 600.000 kr. uden nogen viden om det var realistisk. Han vidste fra T3, at han skulle handle med solceller. T3 var ikke med ved oprettelsen af firmaet. Han havde ingen forståelse for, hvad det skulle bruges til. Han gik fra starten ud fra, at det var helt reelt og havde ikke indtryk af, at det der skulle foregå ville være ulovligt. Han gik ud fra at man opretter et firma for, at der skulle ske noget i det, men der skete ingenting. Da de svenske myndigheder på grund af den anslåede omsætning skulle have en à conto indbetaling, forsøgte han at få kontakt med de andre, men uden held. Firmaet har aldrig haft en bankkonto. Der er ikke udfærdiget regnskab og der er ikke sket indberetninger af afgifter for firmaet.

Foreholdt mappe 2, fane 36, bilag 36-3-1, politirapport af 23. oktober 2012, side 3, afsnit 2 og 3, forklarede han, at hvis der står det, så har han nok forklaret sådan. Han har aldrig brugt regnskabet over for de svenske myndigheder. Han modtog ingen penge fra T3 vedrørende dette. Han har rykket for at tjene penge, da han gerne ville vide, hvad der skete med firmaet.

Foreholdt mappe 1, fane 12, bilag 2-3-1-1, side 76, fakturaer udstedt af G1 til G3 Sweden, forklarede tiltalte at han aldrig har set fakturaerne før, heller ikke faktura udstedt af G2 til G1. T2 var ikke med inde over fra starten af, men kom ind senere. Han var i kontakt med T2 vedrørende, at der ikke var nogle penge. Det var igennem T3, at han fik oplyst, at T2 var inde over.  Da han stod som udrejst til USA, kunne han ikke have en bankkonto i Danmark, derfor spurgte han KL, om der måtte sættes nogle penge ind for udført malerarbejde på hendes konto, hvilket hun sagde ja til. Der blev sat 50.000 kr. og 100.000 kr. ind på hendes konto til ham. Pengene kom fra T3 for noget malerarbejde.

Foreholdt mappe 2, fane 36, bilag 36-3-1, side 4, næstnederste afsnit har han nok forklaret som anført.

Foreholdt mappe 3, fane 52, bilag 52-3-3-14-1, håndskrevne notater, forklarede tiltalte, at han ikke har skrevet det på første side, men på side 2 har han skrevet det ned, som han har fået besked på fra de svenske myndigheder for at huske det. Det, der er skrevet på tværs, angår et malerarbejde.

SI, som han boede hos, vidste intet om firmaet. Tiltalte har intet hørt om moms i forbindelse med forslaget fra T3 om at oprette et firma i Sverige. Der er på intet tidspunkt nævnt noget om, at SKAT skulle snydes.

Som følge af oprettelsen af firmaet i Sverige skylder han de svenske myndigheder skat, som nu er blevet nedsat til 90.000 SEK. Han har intet kendskab til, at der skulle være et momsproblem. Han kendte intet til momsunddragelse eller fakturaer. Han troede ikke, at der skete noget i firmaet, derfor flyttede han til Norge og så til Danmark og glemte alt om det, indtil han flyttede til Sverige igen og blev mødt med skattekravet. Han har først talt med T2 efter firmaet ikke kørte længere, men han havde derimod kontakt til T3. Han kender ikke T1 og har intet hørt om G2.

JC har supplerende forklaret, at han spurgte T3 om, hvorfor selskabet skulle oprettes i Sverige og fik at vide, at der var momsen billigere.

Foreholdt mappe 3, fane 52, bilag 52-3-3-14-11, håndskreven seddel, vidste han ikke, hvem der har skrevet den.

JC har supplerende forklaret vedrørende T3, at en dag ringede tiltaltes kone grædefærdigt til tiltalte, som var på arbejde og fortalte, at T3 var kommet hjem til dem, hvor han havde hældt benzin på deres hegn og truet med at brænde deres hus ned. T3 råbte og skreg om, at tiltalte havde snydt ham for 5 mio. kr. Tiltalte bad konen om at ringe til politiet og anmelde det. Han huskede ikke, hvornår det skete.

Tiltalte T3 har forklaret, at han blev smidt ud af folkeskolen og har ikke gået i 9. klasse. Han har arbejdet som chauffør, arbejdet med fisk og på lager, samt med pc´er.

I 2009 kørte han fisk for G9 i Y7, hvor han fik en arbejdsskade. Han boede på Y8-vej på Y9.

Han har kendt T2 siden 1990´erne. T1 har han mødt gennem T2, da de var i Thailand. Han har kendt JC siden 1990´erne.

Han har ikke haft noget samarbejde med T2 om solceller. Han har kun kørt for ham i Danmark og til Sverige. Han var chauffør for ham og betalingen var 250-500 kr. pr. gang. Han vidste, at T2 har været erhvervsdrivende i mange år og at han rendte rundt og rodede med et eller andet.

Tiltalte har set nogle af de varer T2 handlede med, da han engang kørte for T2 og transporterede nogle kasser fra Sverige til T2´ bopæl. Vedrørende JC syntes T2 interesseret i at oprette et selskab i Sverige og spurgte tiltalte om han var interesseret, men det ville tiltalte ikke, derfor foreslog han JC.

Foreholdt mappe 1, fane 8, bilag 2-1-3-8, side 3, et brev skrevet til SKAT fra G1 forklarede tiltalte, at han aldrig har set det før og at han ikke troede, at han kunne skrive sådan et brev, måske er det nogle af dem, som vi har kørt rundt med varer for.

Foreholdt mappe 3, fane 53, bilag 53-5-1, side 5, 6, 7 og 8, brev skrevet til SKAT og advokat, fundet på pc fundet hos T2 forklarede tiltalte, han ham bekendt ikke har oprette de breve. Han anvender Open Office, når han skriver breve. Der må være nogen, der er ude på at "tørre noget" af på tiltalte. Tiltalte vidste ikke, hvem advokat IH er. Tiltalte har bygget T2´ pc, men har ikke været inde og skrive noget på den.

Han har en gang kørt over broen for T2 og hentet pakker, Det var noget med nogle mørke plader kunne han se, da en af kasserne var gået i stykket. Bemærkningen på nettet skrev han, fordi han ikke ville finde sig i det de havde gjort.

T2s mail til ham om, at han skulle stå frem, fik ham til at gå til advokat, som rådede tiltalte til at vente og se tiden an.

Foreholdt mappe 2, fane 38, bilag 38-11-1-2, side 6, udskrift af transaktioner på tiltaltes konto i F5-bank den 17. august 2009 udbetaling til MK af 50.000 kr., forklarede tiltalte, at han ikke kunne huske, hvorfor det skete.

Foreholdt de kontante indbetalinger på 30.000 kr. og 60.000 kr. på hans konto, forklarede tiltalte, at han ikke kunne huske, hvad det angik eller hvorfor.

Foreholdt mappe 2, fane 38, bilag 38-14-2-4, sidste side, indsættelse af 600.000 kr. på tiltaltes konto den 16. september 2009, hvoraf hæves 590.000 kr. samme dag, forklarede tiltalte, at det var noget rod banken lavede, og pengene kom ikke til udbetaling. Der blev en gang hævet 200.000 kr. for at T2 skulle tælle dem op.

På et tidspunkt havde de 2 mio. kr. liggende derhjemme fra en gevinst, som konen havde vundet på kasinoet.

Forespurgt, hvorfor han ikke havde udtalt sig til politiet forklarede han, at det var efter råd fra advokat Michael Juul Eriksen på det pågældende tidspunkt.

Foreholdt mappe 3, fane 53, bilag 53-35-1-1, mail til bank i Thailand forklarede tiltalte, at det lød "mere højrøvet" at ville sætte 200.000 kr. ind i banken i stedet for 20.000 kr. og så var han irriteret på banken over, at han ikke kunne få oprettet en konto.

Tiltalte kender LY og LK. Han hentede en pose hos LK i dennes restaurant, men han vidste ikke, hvad der var i den. Han troede, at det var mad han hentede og han fik 200 kr. for det af T2.

Foreholdt mappe 3, fane 53, bilag 53-10-1-3, korrespondance på nettet til og fra 1... kunne tiltalte ikke vedkende sig korrespondancen.

Foreholdt mappe 3, fane 53, bilag 53-33-1, gennemsyn af IT-koster fundet hos tiltalte, forklarede han, at det at have folk anført i nettet er det samme, som at have deres telefonnumre på mobilen.

NemID eksisterede først fra juli 2010, så det gjorde vel op med T2s løgn om tiltalte.

Tiltalte har kun været ansat og aldrig selvstændig. Han har primært arbejdet som chauffør og var i 2009 i G9, hvor han havde problemer med ryg og knæ. Han kørte også for T2. Han gik over til kun at køre for T2 og fik fra fagforeningen.

Han er i dag gift, hvilket han har været siden 2012-2013 med en kone, som kommer fra Thailand. Han har tidligere været gift i 15 år med JP. JP spillede i ulovlige klubber og på kasino 2007 -2009.

JP fik en enkelt gevinst på 2 mio. kr., men også mange andre gevinster på mange hundrede tusind kroner.

Medtiltalte T2 har truet tiltalte på livet. T2 har en ide om, at tiltalte skal tage skylden for ham. Medtiltalte T2 lever et liv med manipulationer. For nogle år siden ville T2 have ham til at tage livet af JC, fordi han ikke havde gjort, som han skulle gøre. Det afviste tiltalte at gøre.

Tiltale har sidst talt med T2 i 2010.

Tiltalte PM har forklaret, at han ikke har nogen uddannelse efter folkeskolens 9. kl. I 2010-2011 var han på kontanthjælp og havde nogle få småjobs.

T2 kom til ham og spurgte om han ville tjene nogle hurtige penge. Han havde mødt T2 på Y6 kommunes kontor i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp.

T2 forklarede, at de kunne tjene penge på solceller. Tiltalte skulle bare oprette et selskab og sende bilag til SKAT. Der ville så komme en udbetaling fra SKAT. Han har ikke set tallet 6 mio. kr. før i forbindelse med denne sag. Han syntes, at 6 mio. kr. er "et vildt stort" beløb. Hvis han havde vidst noget om dette, så var han nok ikke gået ind i det. Det var T2 der vidste, hvordan man gjorde og det kan være, at han har prøvet før at få penge fra SKAT på denne måde.

Han tog hjem til sin far og mor og oprettede selskabet. Derefter fik han en mail fra SKAT. Han kunne ikke huske, hvilket telefonnummer han havde dengang. Tiltalte oprettede konto i F1-bank efter ordre fra T2. Han kunne ikke huske, om han fik en Tast Selv-kode fra SKAT. Han gav registreringspapirerne og sin NemID til T2.

Forevist mappe 4, fane 38, bilag 38-3-1-2, brev af 5. maj 2011 fra SKAT, forklarede tiltalte, at han godt kunne huske, at han har modtaget brevet. Han har ikke foretaget momsangivelsen til SKAT.

Foreholdt mappe 4, fane 5, bilag 2-1-3-5, fragtbreve til G5 forklarede tiltalte, at han ikke har set dem før.

Foreholdt mappe 4, fane 38, bilag 38-3-1-4, fakturaer udstedt til G5 forklarede tiltalte, at han heller ikke set dem før. Det er ikke korrekt, at han har boet hos T2 og han har ikke taget ting med hjem til T2 for at få dem opbevaret der.

Foreholdt mappe 4, fane 38, bilag 38-3-1-16, kontoudtog fra F1-bank, som skulle være forfalskede, forklarede tiltalte, at han ikke kendte noget til dem.

Foreholdt gældsbrev bilag 2-1-3-4, som blev udleveret til revisor PB forklarede tiltalte, at ME er hans mor. Hun har ikke, som anført i gældsbrevet lånt ham 50.000 kr. Gældsbrevet blev lavet efter T2 havde bedt ham om det. Hans mor skrev under for at hjælpe ham.

Når han modtog breve til G4, gav han dem videre til T2.

Foreholdt mappe 3, fane 53, bilag 53-8-1, politirapport af 7. marts 2014 IT søgning PM på pc fundet hos T2, hvor der blev fundet dokumenter med hans navn anført, så som kreditrapport, brevet til SKAT ved IK, abonnement på en avis, forskudsopgørelse for 2010 og lønsedler fra G9 forklarede tiltalte, at han intet kendte til kreditrapporten vedrørende ham, at han ikke har skrevet brevet til SKAT og at han i den periode ikke havde natarbejde, at han ikke har haft abonnement på en avis, at han ikke har bedt T2 om at hente hans forskudsopgørelse for 2010 og at han ikke vidste, hvorfor den var fundet på T2´ pc, og endeligt, at han aldrig har arbejdet hos G9. Han har givet T2 sit cpr. nr. helt fra starten af.

Foreholdt mappe 4, fane 38, bilag 38-5-2-1, kontoudskrifter fra hans konto i F1-bank "lån LN" forklarede han, at LN er T2´ datter. Han har aldrig lånt penge til LN. Tiltalte har benyttet kontoen og havde et visa-elektron kort til den.

Vedrørende SKATs kontrolbesøg forklarede tiltalte, at det kom som lyn fra en klar himmel. Der blev banket på hans dør. Han fortalte skattemedarbejderne, at de skulle tale med hans revisor. Han kunne ikke huske, hvad han ellers har sagt under besøget. Han ringede til T2 efter SKAT var kommet og fortalte, at SKAT var kommet på besøg. T2 havde sagt til ham, at hvis SKAT kom på besøg, skulle han sige, at regnskabet lå hos revisor. Han huskede ikke, hvornår T2 havde sagt det til ham. Gældsbrevet er lavet lang tid før SKAT kom på besøg. Han huskede ikke om SKAT havde nævnt beløbet 6 mio. under kontrolbesøget.

Han gjorde sig ikke tanker om, hvad det ulovlige bestod i. Hans andel var at oprette selskabet og senere oprettelsen af bankkontoen. Han vidste ikke, hvad kontoen skulle bruges til. Der blev ikke talt om, hvilken type selskab, han skulle oprette. Han vidste ikke, hvad et ApS er.

Han har aldrig været i kontakt med revisor PB og han er ikke stødt på revisorens navn i forløbet. Han kendte intet til dokumentfalsk i forhold 4. Han gjorde sig ingen forestillinger om, at der ville indgå falske bilag. Han har ikke spurgt ind til noget.

Vidnet NJ har forklaret, at han i 2009 arbejdede på Y10 T1 kender han fra misbrugsmiljøet. T2 kender han gennem T1.

T2 havde startet et firma og fortalte, at der var nogle pengestærke mænd i baghånd. T1 var også igen med et selskab.

T3 kom sammen med T2, som havde en mappe med til vidnet. T2 foreslog, at han startede et firma G8, som skulle sælge skibsmaling. T2 omtalte de pengestærke mænd, som ville gå med.

T3 sagde ikke rigtig noget, det var T2 der førte ordet. T2 fortalte at T3 skulle hjælpe med regnskaberne.

Vidnet registrerede firmaet og kontaktede T2, da der ikke skete noget og spurgte, om der snart kom gang i det, men der skete fortsat ikke noget. Vidnet drøftede situationen med sin far, som rådede ham til at lukke selskabet, hvilket han gjorde. Selskabet blev af andre åbnet igen, hvorefter han selv sørgede for at få det lukket igen. Lige pludselig var T1 også væk.

Vidnet blev foreholdt sin forklaring til politirapport mappe 2, fane 37, bilag 37-1-1, afhøringsrapport af vidnet den 19. marts 2014, som er gennemlæst og underskrevet af vidnet, side 2, nederst og side 3, 2. afsnit. Vidnet afviste, at han har forklaret, at personen, som er anført som "A" var hjernen bag projektet. Det var T2, der kom med mappen med oplysninger om registrering af selskabet m.m. Det har været T2 han har ment, der var hjernen bag projektet. Så måtte han have byttet om på T3 og T2. T3 har måske også sagt noget, men det var T2, der førte ordet. T2 kunne godt finde ud af at lave sådan noget. Han har forsøgt at snyde i vidnets navn. Han har anvendt hans navn på en faktura. Efterfølgende har han over telefonen med T1 drøftet, at nu var de i gang. Det var før T1 tog til Thailand og T1 var kort for hovedet.

Foreholdt samme bilag, side 3, afsnit 7 og 8, forklarede han, at T1 fortalte ham, at han var "taget i røven" med momssvindel.

Foreholdt samme bilag, side 2, afsnit 4, forklarede tiltalte, at det godt kan passe, at det skete i 2009. Dengang var han ude i misbrug og har svært ved at huske. Efter samtalen med T1 forsøgte vidnet at tale med T2, men det lykkedes ikke, da T2´ telefon var lukket. Derefter lukkede han selskabet G8. Efter selskabet var blevet registreret gav han alle firmaets papirer til T2, ligesom han gav T2 bankoplysninger mm. Efter T1 var kommet til Thailand talte vidnet med ham. T1 fortalte, at han havde fået nogle af pengene med til Thailand.

Foreholdt samme bilag, side 4, afsnit 3, forklarede vidnet, at det godt kunne passe, at T1 havde ringet til ham og bedt vidnet om at tage kontakt til T2, da T1 manglede penge i Thailand. Vidnet er mødtes 5-6 gange med T2. T2 har fortalt, at T1 er et fjols og et nemt offer. De gange han mødtes med T2 havde T2 en bodyguard med, som sad i bilen. T2 sagde, at T1 ikke kunne få penge, da de var "frosset" af SKAT. Vedrørende identifikation af T3 kunne vidnet ikke huske, om han havde sendt en sms til politiet om noget på nettet.

Foreholdt mappe 2, fane 37, bilag 37-1-2, politirapport af 19. marts 2014, 2. afsnit forklarede vidnet, at han nu godt kunne huske sms til politiet om T3.

T1 er i sms´en omtalt som "...". Vidnet søgte på nettet efter T3 og fandt et billede af ham sammen med T1 og T2. Det kom politiet og så.

Foreholdt mappe 2, fane 39, bilag 39-5-1, registreringsbevis for G8 forklarede vidnet, at han har underskrevet anmodningen om registrering.

Forevist mappe 4, fane 53, bilag 53-2-1, faktura udstedt af G10 til G5 i Spanien forklarede vidnet, at den intet sagde ham. Han boede dengang på Y11-adresse. Vidnet tog, efter at have fået fakturaen forevist af politiet, kontakt til T3 og T1, men ikke T2, da han ikke kunne få fat på ham, for at få at vide hvem af dem det var, der havde svindlet i hans navn. T1 svarede med det samme, at det ikke var ham, men at han kunne se efter T2. Vidnet var derfor rimelig sikker på, at det var T2, der havde snydt ham. Formålet med henvendelsen til T3 og T1 var at finde T2. T1 har fortalt vidnet, at han i starten troede, at det var legalt, det der foregik. T1 havde ikke dengang fortalt ham, hvordan han var blevet snydt, men havde nævnt, at T2 havde taget alle pengene. Vidnet vidste ikke om T2 havde noget med G9 at gøre.

Foreholdt mappe 2, fane 37, bilag 37-1-1, vidnets forklaring til politirapport, side 2, afsnit 3, bekræftede vidnet, at han var på druk og tog stoffer i den periode i 2009. Han har også været i T2´ lejlighed og taget stoffer. Han mødte T3 første gang, da T3 og T2 kom i vidnets lejlighed med forslag om registrering af selskabet.

Foreholdt samme bilag, side 3, 2. afsnit, forklarede han, at han ikke kendte til T3s evner, men vidste kun det, som han havde fået oplyst af T2.

T2 har talt om de andre, som "nemme ofre" - også T3. T3 sad under besøget og kælede med vidnets hund og talte med hans børn. Vidnet fastholdt, at han under afhøringen har byttet om på T2 og T3. Det var vidnets opfattelse, at T2 havde skrevet det, som stod i mappen.

Foreholdt, at T2 er stærkt ordblind forklarede vidnet, at det var T2, som havde mappen med, men at vidnet ikke vidste om T2 havde skrevet den.

Vedrørende om T3 var IT nørd forklarede vidnet, at T2 havde oplyst, at T3 skulle hjælpe dem med regnskaberne. Vidnet har kun set T3 den ene gang ved besøget i lejligheden.

Forespurgt om vidnet mente, at han huskede bedre i dag end i marts 2014, hvor han blev afhørt af politiet, kunne vidnet ikke besvare spørgsmålet.

Vidnet LY har forklaret, at hun tidligere har været gift med T2. T3 har hun kendt fra hun var 12 år. Den 16. juni 2009 blev der sat 500.000 kr. ind på hendes konto fra T2´ konto. T2 ringede en dag og spurgte om han måtte overføre pengene til hendes konto, fordi pengene var kommet retur fra SKAT. Uden at tænke nærmere over det, sagde hun ja. Hun troede ikke, at der var tale om noget kriminelt. T2 bad hende om at hæve pengene i kontanter. T2 kunne ikke komme samme dag og hente dem og hun ville ikke rende rundt med så mange penge. Det blev aftalt, at T3 kunne hente pengene hos LK. Hun lagde pengene i en kuvert, som hun lagde ned i en plastikpose. Hun kunne ikke huske, hvordan posen så ud. Det var ikke en af de poser, som blev anvendt til take-away mad i LK restaurant.

Vidnet LK har forklaret, at LY, er familie. Vidnet kender LYs eksmand T2. T3 kender hun fra, at han er kommet og har spist i hendes restaurant. Vedrørende episoden i juni 2009 kom LY med en pose til restauranten. LY sagde, at den ville blive afhentet af T2 eller T3. Det var T3, som hentede posen. Hun vidste ikke, hvad der var i posen. Posen var viklet om det, der var i posen. Posen var ikke sådan en, som anvendes i restauranten. De poser er der logo på.

Vidnet NB har forklaret, at i september 2009 boede hun på adressen Y12-adresse. T1 overnattede i en periode hos hende før han tog til Thailand. Baggrunden herfor var, at han ikke havde noget sted at opholde sig. Hun huskede ikke om der i den periode kom nogle af T1s venner på besøg. I den periode drak vidnet meget. Hun kunne ikke huske om T1 havde benyttet hendes internetadgang eller om han havde sin egen pc med.

Forehold mappe 1, ny fane 3, bilag 3-1-4-1, side 2, 1. afsnit, politirapport af 21. marts 2014, vidnets forklaring til politiet, bekræftede hun, at hun godt kan have forklaret som anført.

Vidnet revisor PB har forklaret, at han har været revisor i 45 år. Han har fastnet telefonnummer 47...... og hans adresse er Y13-vej.

Samarbejdet med PM kom i stand ved at en person, som præsenterede sig som PM rettede henvendelse til ham og spurgte om, vidnet kunne hjælpe PM med momsangivelse, idet fristen for indberetning ved at udløbe. Den person, der kom til mødet præsenterede sig som PM. Personen var solbrændt, nydelig, bar læderjakke, og havde et fuldt tandsæt. Han fortalte, at han boede i Spanien. Personen medbragte fakturaer, kontoudtog og fragtbreve. Alt det som revisoren senere indleverede til SKAT. Han bad ikke personen om at præsentere sig. Personen nedskrev på mødet oplysninger om cpr. nr. og selskabsoplysninger og medbragte brevet med adgangskoden til Tast Selv-systemet hos SKAT.

Forespurgt om personen, der kom til mødet var til stede i retten forklarede vidnet, at det var lang tid siden mødet blev holdt. Han kunne ikke umiddelbart genkende personen som en af de tilstedeværende.

Foreholdt mappe 4, fane 38, bilag 28-3-1-2, brevet fra SKAT med adgangskoden er det vidnet, som har skrevet en valgt kode på brevet.

Foreholdt bilag fra samme mappe og fane, bilag 38-3-1-3, en betalingskvittering fra F1-bank var den med i det materiale han fik udleveret af PM.

Foreholdt bilag fra sammen mappe og fane, bilag 38-3-1-15 udskrift fra konto i F1-bank er det ham, der har skrevet den gule lap med sammentælling af fakturaerne.

Foreholdt fra samme mappe og fane, bilag 38-9-2, et klippekort, forklarede han, at personen, som oplyste, at han var PM fortalte, at han var kommet til Y14-by med toget. Personen sagde, at han kendte nogle mennesker i Y15-by. Den håndskrevne seddel blev skrevet af personen med de oplysninger, som vidnet bad om for at kunne foretage momsangivelsen.

Det anførte telefonnummer var for at kunne komme i kontakt med personen. Vidnet foretog angivelsen af det negative momstilsvar. Under samtalen var personen kommet med forskellige oplysninger om, hvad der var sket i selskabet.

Bagefter mødet og efter angivelsen var foretaget syntes vidnet at det hele lød lidt for fantastisk og så en ekstra gang på bilagene. Her konstaterede han, at kontoudtoget så hjemmelavet ud. Han tjekkede leverandør firmaerne og konstaterede, at det var indvandrefirmaer, som var lukkede. Samlet set med de oplysninger han havde, var han ikke sikker på at angivelsen var rigtig.

Derfor ringede han til SKAT og gjorde SKAT bekendt med sine bekymringer om rigtigheden af den momsangivelse, som han havde lavet for selskabet.

Vidnet havde kun denne kontakt med PM, da alle papirer til angivelsen var der. Vidnet har ikke faktureret eller fået betaling for det udførte arbejde.

Vidnet skattemedarbejder IK har forklaret; at hun har haft kontakt til G1 i forbindelse med udbetalingskontrol. Udbetalingskontrollen tjekker udbetaling af blandt andet negativ moms, hvis der er tale om et stort beløb eller andet, som gør at de undersøger forholdene.

Hun anmodede ved brev af 5. august 2009 om dokumentation for udbetaling af negativ moms på 6.633.255 kr. og modtog derefter brevet af 31. august 2009 fra G1 vedlagt faktura udstedt af G2, som bekræftede beløbet, hvorfor hun foretog udbetalingen til G1.

Vidnet havde endvidere kontakt med PM vedrørende anmodning om udbetaling af negativ moms fra G4. På grund af størrelsen af den negative moms, der blev anmodet udbetalt udtog hun anmodningen til kontrol. Det fremgik, at revisoren havde hjulpet med momsangivelsen. Vidnet aflagde sammen med en kollega, PM et uanmeldt besøg og træf ham hjemme. Hun oplyste ham om, hvorfor hun kom og medbragte en udskrift fra systemet med den indgivne momsanmodning, og viste ham momsangivelsen. Det virkede, som om, at han kendte til momsangivelsen og han oplyste, at han ikke havde regnskabet hos sig, idet det var hos revisoren.

Han bad ikke om bistand under mødet. Det var klart, at han godt vidste, at han havde bedt om at få udbetalt 6,6 mio. kr. i moms. Mødet varede ca. 10- 15 minutter. PM kontaktede ikke nogen pr. telefon under mødet.

Hun oplyste ham om, at momsbeløbet ikke ville blive udbetalt. Derefter tog vidnet og kollegaen til selskabets bank og fik udleveret kontoudtog.

Forevist mappe 3, fane 2, bilag 2-1-3-2, forklarede hun, at de modtog brevet fra PM efter et par dage. I brevet var vedlagt de foreviste fakturaer, kontoudtog mm.

Vidnet skattemedarbejder LK har forklaret, at SKAT modtog en henvendelse fra det svenske skattevæsen vedrørende oplysninger om en svensk virksomhed, der skulle have købt mange varer fra et dansk firma. De svenske myndigheder kunne ikke få kontakt til den svenske virksomhed. Han tog derfor ud til G1 for at indhente de oplysninger, som det svenske skattevæsen havde anmodet om. Han aflagde virksomheden besøg, men træf ingen hjemme.

Han lagde besked på telefonsvarer, men der blev ikke ringet tilbage.

Derfor påbegyndte han en undersøgelse af virksomheden og konstaterede, at virksomheden netop havde fået udbetalt 6,6 mio. kr. for 2. kvartal 2009.

T2 havde sendt bilag ind vedrørende 1. kvartal. Vidnet undersøgte, om der også var sendt bilag ind vedrørende 2. kvartal og om G2 havde angivet salgsmoms, hvilket ikke var tilfældet.

Det medførte, at han indhentede bankoplysninger fra selskabet G1 og kunne konstatere, at der ikke var andre bevægelser på kontoen end indbetalingen fra SKAT. Der var heller ikke indgået penge fra det svenske selskab til G1.

Da de 6,6 mio. kr. netop var udbetalt rettede han henvendelse til kammeradvokaten med henblik på at få foretaget arrest i indeståenderne hos G1 og G2 hos henholdsvis F4-bank og F3-bank. Der blev foretaget arrest af ca. 6,6 mio. kr. og der mangler af den udbetalte negative moms ca. 2.9 mio. kr. Der er udarbejdet en opgørelse over SKATs krav.

Der blev af deres it-kyndige foretaget undersøgelse af hvilken IP-adresse, der blev anvendt ved G2s anmodning om udbetaling af negativmoms på 28 mio. kr. Der kom aldrig endelig besked om, hvem der havde foretaget angivelsen.

Momskarrusel er typisk, hvor man handler over landegrænser, hvor der et eller andet sted i kæden ikke betales salgsmoms. Det er normalt, at der er varer indblandet.

Vidnet VJ har forklaret, at han er fysiker og forsker i solceller. Han har arbejdet med fremstilling og salg af solceller.

Foreholdt, at det af en af de af G2 udstedte fakturaer fremgår, at varen er solabsorberende bagplader, forklarede han, at det ikke giver meget mening, da bagpladen skal være reflekterende. Desuden bygger man ikke solceller i Danmark. Prisen er også usædvanlig, idet bagplader koster ca. 50 kr. pr. kvm., men det er solcellen, som er det dyreste med en pris på 2.-

3.000 kr. stk. Et modul vejer 12-15 kg. og op til 20 kg., alt efter størrelse. Målene på en solcelle er enten 80 cm X 130 cm eller 100 cm X 160 cm.

Vidnet JP har forklaret, at hun har været gift med tiltalte T3 i 15 år, indtil hun kom tilbage fra Thailand i april 2010. Hun har ikke arbejdet under ægteskabet og hun kunne gøre, som hun ville.

T3 var meget rar over for hende. T3 havde dengang sit eget selskab. I januar 2010 vandt hun 2,4 mio. kr. i kasinoet på Hotel .... Hun fik udbetalt 200.-300.000 kr. i kontanter til at spille videre med, og resten på en check. Hun satte 1,6 mio. kr. i banken og sendte penge ned til Thailand til sin mor og til et projekt for svagtstillede skolebørn i Thailand. Hun gav T3 nogle af pengene, fordi hun elskede ham.

Da de var gift fik T3 også rådighed over nogle af disse penge. Hun kunne ikke huske, at hun havde givet penge til T3 i 2009, men de penge hun vandt, kunne han bruge af.

Han har også opbevaret større beløb for hende, fordi hun godt kan lide at spille. Hun kunne ikke huske om hun tjente eller tabte mest i 2009. I 2009 havde hun ikke så mange penge at spille for. Hun har tidligere vundet et større beløb på først 200.000 kr. og på 60.000. Når man ankommer til et kasino, skal man registrere sig. Hun vidste ikke om de i kasinoet har registreret, hvad hun har vundet. Hun har kvitteret for modtagelsen af gevinsterne. 

Fortid

Tiltalte T1 er tidligere straffet, senest

Ved Byrettens betingede dom af 20. juni 2011 med fængsel i 3 måneder i medfør af straffelovens § 285, stk. 1, jf. § 279 og § 172, stk. 1, jf. §

171. Prøvetid 2 år fra endelig dom.

Tiltalte har ikke forklaret om sine personlige forhold, men henvist til 808- undersøgelsen.

Tiltalte T2 er ikke tidligere straffet.

Tiltalte har ikke forklaret om sine personlige forhold, men henvist til 808- undersøgelsen.

Tiltalte JC er ikke tidligere straffet af betydning for denne sag.

Tiltalte har ikke forklaret om sine personlige forhold, men henvist til 808- undersøgelsen.

Tiltalte T3 er tidligere straffet

Ved Byrettens dom af 26. maj 2014 idømt fængsel i 50 dage betinget af samfundstjeneste i 40 timer. Prøvetid 1 år fra endelig dom. Dommen er endelig den 10. juni 2014 efter de foreliggende oplysninger. Samfundstjenesten er afviklet.

Tiltalte har ikke forklaret om sine personlige forhold, men henvist til 808- undersøgelsen.

Tiltalte PM er tidligere straffet

Ved Byrettens dom af 3. august 2012 med fængsel i 1 år og 3 måneder for overtrædelse af straffelovens § 216, stk. 1, jf. § 21. prøveløsladt den 22. marts 2013 med prøvetid i 2 år, reststraf 153 dage.

Tiltalte har ikke forklaret om sine personlige forhold, men henvist til 808- undersøgelsen.

Rettens begrundelse og afgørelse

Vedrørende forhold 1

Ad tiltalte T2 kan det lægges til grund, at han aktiverede G1, hvortil der senere af SKAT blev udbetalt negativt momstilsvar med ca. 9.5 mio. kr.

Ifølge den af T1 afgivne forklaring, var det T2, der anmodede T1 om at oprette selskabet G2, at det var T2 der medbragt fakturaer udstedt af G2 til G1, som T1 kvitterede, som betalt uagtet at de begge vidste, at der ikke var sket betaling på fakturaerne og at der ikke var leveret varer fra G2 til G1.

Det kan videre lægges til grund efter tiltaltes forklaring, at han var til møde med revisorfirmaet R1, som har foretaget de 2 angivelser af negativ moms for tiltaltes selskab, hvor de kvitterede faktura blev anvendt som dokumentation for udbetaling af momstilsvaret til G1. T2 har forklaret, at han var klar over, at han ikke havde betalt for de af G2 udstedte fakturaer, og at der ikke var modtaget betalinger fra G3 Sweden.

T2 har modtaget meddelelser fra SKAT om udbetaling af moms og breve fra revisor om, at negativ moms var angivet over for skat. Efter det foreliggende har T2 haft rådighed over sin bankkonto, hvorfra han har foretaget hævninger, og udbetalinger, samt foretaget flytning af 1 mio. kr. af indeståendet til en anden af ham oprettet konto. Han har via sms meddelt T1, at momsen var på vej og overført 1.479.187,50 kr. til G2 ved T1.

Retten finder på denne baggrund, at tiltaltes forklaringer om, at han intet har haft med momssvindlen at gøre kan tilsidesættes.

Retten finder det derimod, med den til domfældelse fornødne sikkerhed bevist, at T2 er skyldig i forsætlig momssvindel jf. straffelovens § 289.

Tiltalte T1 har ved sin forklaring erkendt, at han ville tjene lette penge. Han oprettede selskabet G2 efter anmodning fra T2. Derefter har T1 kvitteret for betaling af fakturaer, som angav at være udstedt af hans eget selskab, uagtet han vidste, at der ikke var sket levering af varer fra hans selskab til G1, og at der ikke var betalt herfor af G1.

Han har ført sms korrespondance med T2 om modtagelse af moms og modtog herefter 1.479.187,50 kr. fra G1, hvoraf han straks hævede 270.000 kr., som han tog med til Thailand.

Ligesom han har forklaret, at han fra Thailand forsøgte at få udbetalt resten af indeståendet på sin bankkonto i Danmark hidrørende fra den udbetalte moms.

Retten finder ikke, at tiltalte har udgjort en underordnet rolle i det, der førte til udbetalingen af moms til G1, hvorfor han findes skyldig i den rejste tiltale i forhold 1.

Ad tiltalte JC er det ikke bevist, at han ved stiftelse af det svenske selskab havde forsæt til momssvindel.

Retten finder ved tiltaltes forklaring, at det kan lægges til grund, at han oprettede selskabet G3 Sweden efter opfordring fra tiltalte T3 for at sælge komponenter til solceller. Tiltalte havde ikke på dette tidspunkt adresse i Sverige, men flyttede til Sverige til en bekendt SI forud for oprettelsen af selskabet, men flyttede efter et par måneder, da der ikke skete noget i forhold til selskabet. Ved oprettelsen af selskabet troede han, at det var helt reelt. Han har aldrig modtaget noget fysisk fra de svenske myndigheder. Det, der blev sendt til adressen efter han var flyttet, blev af SI sendt tilbage til myndighederne. Ved oprettelsen af selskabet skulle han anføre en forventet omsætning og satte et beløb på 600.000 kr., fordi der skulle skrives et eller andet, ikke ud fra en beregning. Tiltalte havde ikke kendskab til de fremlagte fakturaer udstedt til sit selskab. Han troede ikke, at der skete mere i selskabet. De svenske myndigheder opkrævede et beløb i forbindelse med oprettelsen, som han ikke kunne betale. Han forsøgte at få kontakt med T3 for at få penge til betaling af myndighedernes krav.

Retten finder ikke, at der er ført beviser, som kan føre til tilsidesættelse af tiltaltes forklaring.

Retten kan konstatere, at der ikke er oprettet en bankkonto til selskabet, ikke lavet regnskab, eller sket indberetninger til myndighederne. Selskabet har ikke udstedt fakturaer. Der er således ikke tale om et selskab som er kommet videre end til registreringen. Retten finder, at oprettelsen af G3 Sweden ikke fik betydning for udbetaling af den negative moms til G1.

Tiltalte har forklaret, at han har fået 50.000 kr. og 100.000 kr. fra T3 via KLs konto for malerarbejde og for at oprette selskabet.

Retten finder efter alt foreliggende, at tiltalte har handlet uagtsomt, men ikke groft uagtsomt, hvorfor han frifindes.

Ad tiltalte T3 foreligger der ikke egentlige beviser for, at han har medvirket ved momsangivelserne eller tilblivelsen af fakturaer med betalingskvitteringer, idet hans tilstedeværelse ved kvittering af fakturaer ikke er tilstrækkeligt til, at han kan anses for at have deltaget aktivt.

Det er ikke bevist, at han har haft adgang til T2s konto.

Vidnet NJs underskrevne forklaring, som er fragået i retten, kan ikke i sig selv føre til domfældelse for den rejste tiltale.

De fremlagte oplysninger om metadata og måde at skrive breve på, kan ikke på det foreliggende grundlag anses for sikkert bevis for, at T3 har deltaget ved at skrive breve til SKAT og revisor.

Det findes derimod ved vidnet LY forklaring bevist, at han har modtaget 500.000 kr. fra T2, hvilket heller ikke er tilstrækkeligt til at anse det for bevist, at tiltalte deltog i planlægning og udførelse af momssvindlen, hvorfor T3 frifindes.

Vedrørende forhold 2

Det kan lægges til grund, at momsangivelsen i Tast Selv er sket ved anvendelse af IP-adresse registreret til NB.

Tiltalte T1 har forklaret, at han opholdt sig hos NB i den periode, hvor momsangivelsen på 28 mio. kr. blev foretaget. Han var således haft mulighed for at få adgang til at anvende NBs IP-adresse. Det findes ikke sandsynliggjort, at T2 har haft adgang til at foretage momsangivelsen ved ophold hos NB. Retten finder det herefter med fornøden sikkerhed bevist, at momsangivelsen er foretaget af T1.

Retten lægger vægt på, at der ikke er udarbejdet fiktive fakturaer eller andre bilag, som dokumentation for anmeldelsen. Ifølge et notat hos SKAT har SKAT, 2 dage efter angivelsen er foretaget, modtaget en telefonopringning fra en person, som angav at være ejeren af G2, hvilket er tiltalte T1, der meddelte, at anmeldelsen måtte være en fejl.

Retten finder det på denne baggrund ikke med den fornødne sikkerhed bevist, at tiltalte havde forsæt til at snyde SKAT, men ved momsangivelsen findes tiltalte at have handlet groft uagtsomt ved at afgive urigtige oplysninger til SKAT om virksomhedens momstilsvar, idet der var et klart misforhold mellem det, der skulle have været angivet, og det, der blev angivet.

Tiltalte frifindes for overtrædelse af straffelovens § 289, men skyldig i overtrædelse af momslovens § 81, stk. 1 nr. 1.

Ad tiltalte T2 findes det ikke med den til domfældelse fornødne sikkerhed bevist, at tiltalte har medvirket ved momsangivelsen foretaget af tiltalte T1, hvorfor tiltalte frifindes.

Vedrørende forhold 3 og 4

Ad tiltalte PM

Det kan lægges til grund, at tiltalte oprettede selskabet G4 og bankkonto til selskabet på foranledning af T2, idet han efter eget udsagn gerne ville tjene nogle hurtige penge. Det kan videre lægges til grund, at han modtog meddelelser fra SKAT blandt andet om den indgivne negative momsangivelse.

Vedrørende mødet hos revisor PB, som foretog indberetningen, har vidnet revisor PB forklaret, at den person, der mødte op hos revisoren præsenterede sig som PM og kunne oplyse cpr. nr. og andre nødvendige oplysninger til revisoren til brug for, at denne kunne indgive anmeldelsen.

Vidnet fra SKAT IK har forklaret, at PM var bekendt med momsangivelsen på 6,1 mio. kr., da hun orienterede ham om anledningen til deres besøg og foreviste momsangivelsen.

Retten finder det herved bevist, at tiltalte var klar over den skete momsangivelse, og kunne meddele, at regnskabet var hos revisoren. Der foreligger ikke oplysninger, som kan føre til at en anden person end PM mødte op hos revisor PB. Retten finder det bevist, at det var PM, som på mødet med revisoren anmodede om, at revisoren indlevere den urigtige negative momsangivelse og foreviste de forfalskede bilag. Det forhold, at revisoren ikke efter 6 år kunne genkende en af de tiltalte, som den person, der var til møde hos ham, kan ikke føre til et andet resultat. Tiltaltes deltagelse findes herefter ikke at have været af underordnet betydning.

Ad tiltalte T2

Ved ransagning af den hos T2 fundne pc, blev der fundet diverse dokumenter, herunder brevet til skat, prislister for solceller, hvor teksten er nærmest identisk med den tekst, som fremgår af de fiktive fakturaer udleveret til revisoren og senere indleveret til SKAT, hvilket understøtter PMs forklaring om, at T2 var ophavsmanden og deltog i momssvindelen med en ikke underordnet rolle.

De tiltalte findes skyldig i de rejste tiltaler i forhold 3 og 4.

Straffen fastsættes for tiltalte T1 til fængsel i 2 år jf. straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og en tillægsbøde på 9.575.000 kr., jf. straffelovens § 50 stk. 2 og en tillægsbøde på 28. 000.000 kr., jf. momslovens § 81, stk. 1, nr. 1. Forvandlingsstraf fængsel i 60 dage.

JC frifindes.

Straffen fastsættes for tiltalte T2 til fængsel i 3 år, jf. straffelovens § 289 jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 til dels jf. straffelovens § 23 og straffelovens § 171, jf. § 172, stk. 2 og en tillægsbøde på 15.700.000 kr., jf. straffelovens § 50 stk. 2

T3 frifindes.

Straffen fastsættes for tiltalte PM til fængsel i 1 år og 3 måneder, jf. straffelovens § 289 jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og straffelovens § 171, jf. § 172, stk. 2 jf. § 89 og en tillægsbøde på 6.100.000 kr., jf. straffelovens § 50 stk. 2.

Det har sit forblivende med reststraffen fra prøveløsladelsens på 153 dage.

Retten har lagt vægt på, at der tale om kriminalitet som ikke er let at opdage og størrelsen af de beløb der er svindlet for.

Retten tager erstatningspåstanden til følge, som nedenfor bestemt.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Tiltalte T1 skal straffes med fængsel i 2 år og tillægsbøde på 9.575.000 kr. og 28 mio. kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Tiltalte JC frifindes. Statskassen betaler sagens omkostninger.

Tiltalte T2 skal straffes med fængsel i 3 år og tillægsbøde på 15.700.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Tiltalte T3 frifindes

Statskassen betaler sagens omkostninger.

Tiltalte PM skal straffes med tillægsstraf fængsel i 1 år og 3 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 6.1 mio. kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

De tiltalte, T1 og T2 skal in solidum inden 14 dage til SKAT betale 3.378.888 kr. med tillæg af procesrente fra den 8. februar 2016.

.................................................................................................

Østre Landsrets dom af d. 19. oktober 2016, sags nr. S-170-16

Byrettenss dom af 8. januar 2016 (8-2195/2015) er anket af T1 med endelig påstand om frifindelse i forhold 2 og i øvrigt formildelse. Dommen er tillige anket af T2 med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har for så vidt angår disse tiltalte påstået domfældelse i overensstemmelse med byrettens bevisresultat samt skærpelse.

Dommen er endvidere anket af anklagemyndigheden for så vidt angår T3 med påstand om domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet.

T3 har påstået stadfæstelse.

SKAT har for landsretten gentaget den nedlagte erstatningspåstand på 3.378.088 kr. over for alle tre tiltalte.

De tiltalte har bestridt erstatningspligten, men har ikke haft bemærkninger til kravets størrelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af de tiltalte og af JC og PM, der begge var medtiltalte i byretten.

Endvidere har vidnerne IK, NB, NJ, LY, LK, JP, LK og PB afgivet supplerende forklaring.

Endelig har vidnet WL fra politiet afgivet vidneforklaring.

Den i byretten af vidnet VJ afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Tiltalte T1 har supplerende forklaret blandt andet, at der ikke skete reelle handler mellem G2 og G1. Som forklaret i byretten oprettede han førstnævnte selskab på opfordring af T2, som gav ham en seddel med navn mv. på selskabet. Han har ikke selv oprettet de af selskabet udstedte fakturaer. Han tænkte kun på de penge, som han ville få for det, og var ikke interesseret i at vide mere, så han spurgte ikke. Han var ikke klar over, at der ville komme så mange penge, som der gjorde. Han modtog breve til selskabet og afleverede dem hver gang videre til T2. Han husker ikke, om han åbnede brevene og læste dem. T2 og T3 kom forbi af og til. Han ved ikke, om de kørte parløb. Der blev snakket om, at der ville komme penge ud af det hele. Det skete, mens de alle tre var til stede. Både T2 og T3 var også begge til stede, da han underskrev "betaling modtaget" på fakturaerne. De var begge til stede begge gange.

T2 foreslog tiltalte at tage til Thailand, fordi der var billigt. De mødtes alle tre i Thailand. T3 og T2 var der i forvejen. Han gik ud fra, at de var rejst derned sammen, men han ved det ikke. De rejste begge til og fra Thailand, mens han blev dernede. Han fik at vide af T3 og T2, at han bare "skulle give den gas", og at der var masser af penge. Han havde da hævet 270.000 kr., men der var flere penge på kontoen derhjemme.

Vedrørende forhold 2 har tiltalte T1 fastholdt, at han intet har haft med denne indberetning at gøre, og at han ikke har været i kontakt med SKAT herom. Han boede i en periode hos NB og NK, fordi han ikke havde noget sted at bo. Han kendte dem fra sin tidligere bopæl i Y16-by. T2 og T3 var forbi på et tidspunkt, mens han boede hos NB og NK. Han var ude i et misbrug på dette tidspunkt. Han lagde ikke mærke til noget. Han har ikke brugt NBs computer på noget tidspunkt. Han havde sin egen computer. Han har aldrig ringet til SKAT eller haft korrespondance med SKAT.

Tiltalte T2 har supplerende forklaret blandt andet, at han genregistrerede sit firma, fordi T3 tilbød ham, at han kunne tjene nogle penge. T3 sagde, at han kendte nogle, som ville skyde penge ind i noget handel. T3 fortalte, at han havde en klausul, som gjorde, at han ikke måtte eksportere produktet til Sverige. Både T1, T3 og tiltalte selv kunne tjene penge ved at gå med. Han gav T3 adgang til sin konto via digital signatur. Det havde han ikke selv forstand på. Han hævede altid selv penge i banken via sit hævekort. Han hævede eksempelvis 740.000 kr. den 15. juni 2009, som han afleverede videre til T3. Det var aftalt på forhånd. De 500.000 kr. blev givet videre til T3 via LY som forklaret i byretten. Det kan godt passe, at det skete samme dag. Han kan ikke huske, om det var ham, der bad banken om at overføre pengene til LYs konto, eller om det var T3, der selv foretog overførslen. Pengene til tiltaltes far blev overført på hans foranledning, mens han befandt sig i banken. T3 sagde, at han havde lånt penge i kontanter og skulle aflevere dem tilbage i kontanter. Han tjekkede aldrig selv sin konto for ind- og udbetalinger.

På et tidspunkt sagde hans far, at det var en god idé at oprette en konto i F3-bank, hvilket han så gjorde. Han indsatte checken fra SKAT på kontoen. Hos F3-bank kunne man ikke hæve store kontantbeløb, og det var han tilfreds med, for så kunne han se, hvad der blev overført og til hvem. Han gav også T3 fuld adgang til kontoen i F3-bank. Det er således ikke korrekt, når det er anført i forklaringen i byretten, at T3 ikke kendte til kontoen.

Som forklaret i byretten modtog han kasser om natten med fragt. Han skulle så efter aftale med T3 sende kasserne videre til Sverige. På et tidspunkt opdagede han, at kasserne så lidt slidte ud. Han kan ikke sige, om det var de samme kasser, der blev sendt frem og tilbage.

Det var først, da de alle var i Thailand, at han begyndte at blive uvenner med T3. Der var flere ting, som han var uenig i. T3 mente, at han havde fået 200.000 kr. for lidt ud af det, og det blev de uvenner over. Han var ikke sammen med T3 i Thailand i den forstand, men ofte gik de ud og spiste sammen, og de mødtes også med T1. Han ved ikke, hvorfor T1 fik overført godt 1,4 mio. kr., når han kun var blevet lovet 1 mio. kr. Når man befinder sig i Pattaya i Thailand, er det for at "give den gas". Han kan ikke huske, om han har sagt sådan til T1.

Han er ordblind og er dårlig til at stave. Han ser også dårligt. Han har ikke kørekort. Han kørte tit med T3, når de skulle rundt. T3 bruger udtrykket "whaaaaaa", og det er nok smittet lidt af, så tiltalte også har brugt udtrykket i samtaler med T3.

Han kender NK og NB gennem T1. Han har været i deres lejlighed en eller to gange. Han var der for at aflevere penge til T3. Det var, mens T1 boede der.

Tiltalte T3 har supplerende forklaret blandt andet, at han har enkelte rettelser til byrettens referat af hans forklaring. Han fik rettelig en arbejdsskade, mens han arbejdede i G11. Han har arbejdet med at skære fisk. Han har flere gange kørt over broen for T2. Det var den bankansatte, der skulle tælle et beløb på 200.000 kr. op og ikke T2.

T2 havde ikke selv kørekort, og derfor kørte han for T2, når T2 skulle noget. Han fik kontant betaling derfor. Han havde tidligere kørt for T2, og i 2009 begyndte han så at køre for T2 igen. Han arbejdede i G9 i begyndelsen, men måtte opgive sit arbejde på grund af sin arbejdsskade. Han kørte aldrig, uden at T2 selv var med i bilen. Nogle gange skulle de hente varer på adressen i Sverige. T2 fik udleveret varerne i nogle kasser. Han interesserede sig ikke for, hvad der var i kasserne. Han har kun en enkelt gang, hvor en kasse var gået i stykker, set en sort plade af en art. Han vidste, at T2 var i gang med at lave forretninger. Det var der ikke noget mærkeligt i. Varerne blev læsset af på T2' bopæl i Y14-by. Han fik dækket udgifter til brændstof og brobizz af T2. Han lånte også penge af T2 på et tidspunkt, hvor han befandt sig i Hong Kong, og hans kort var blevet spærret. Han husker ikke det nærmere beløb, men det var til brug for betaling af hotelværelset. T2 havde åbenbart misforstået noget, for han havde via sin far overført 50.000 kr. til tiltaltes konto. Han betalte pengene tilbage, straks han kom hjem fra Hong Kong. Han betalte beløbet tilbage i kontanter. Det var i slutningen af august 2009.

Hans kone, JP, havde vundet mange gevinster, og den største var på ca. 2 mio. kr. På et tidspunkt lå disse penge derhjemme. Han sørgede ellers for at sætte pengene i banken så hurtigt som muligt. Han kone spillede meget, og hun både vandt og tabte penge. Hun spillede forskellige steder, herunder på illegale kasinoer. De havde ofte meget store beløb liggende. Hvis pengene blev sat i banken, kunne han "forsinke" hendes spillemani lidt. Han har været gift med JP i ca. 15 år. Han har medbragt en kassekvittering fra F6-bank vedrørende JPs konto i banken, hvoraf det fremgår, at saldoen den 11. januar 2010 var ca. 1,6 mio. kr.

Han har kørt T2 ud til T1, men han har ikke deltaget i den snak, der har været mellem T2 og T1. Det var T2, der oplyste, hvor han skulle køre hen.

På et tidspunkt havde banken sat 600.000 kr. ind på en forkert konto. Det var hans opsparing, som han havde hævet fra F2-bank, og som han ville overføre til F1-bank. Han havde også haft penge liggende derhjemme. Han har arbejdet hele sit liv, og ikke manglet noget. Han har aldrig lånt en krone, og han har sparet op. Han har haft en lav husleje. Han husker, at han blev uvenner med den bankansatte, og at han til sidst hævede 200.000 kr., fordi den bankansatte irriterede ham. Mens han var i Thailand, forsøgte han at oprette en konto dernede. Han rejste med 20.000 kr.

Han blev på et tidspunkt ringet op af T2 og bedt om at hente noget mad hos T2' ekskone. Han kørte derned og fik udleveret posen af LK. Han vidste ikke, hvad der nærmere var i posen. Han afleverede posen til T2. Han betalte ikke for maden.

Han samlede i 2008-2009 en computer for T2. Det var en vennetjeneste. Han har aldrig skrevet noget på den pågældende computer. Han har installeret nogle programmer på computeren. Det var piratkopier. Der er ikke dokumenter i computeren, der er oprettet af ham, men der er programmer, der er installeret af ham. Han tænkte ikke over, at han skrev sit eget navn i forbindelse med installeringen. Han har også sat T2' mailprogram op. T2 har forsøgt at "tørre skylden af på ham". Han har ikke lavet forretninger sammen med T2. Han har ikke skrevet brevet til advokat IH dateret 6. november 2009. Han kender ikke advokatfirmaet R2.

Han kan via sit pas vise, at han altid har rejst meget i Østen. Man kan af stemplerne se, at han var i Hong Kong, da han fik overført 50.000 kr. fra T2' far. Han indrejste den 12. august 2009 fra Bangkok til Hong Kong. Han rejste tilbage til Bangkok den 19. august 2009. Den 25. august 2009 rejste han tilbage til Danmark.

Han så NB under hovedforhandlingen i byretten, men han mener ikke, at han har set hende tidligere. Han kender hende ikke. Hvis han har været på besøg hos hende sammen med T2, er det ikke noget, som han har bidt mærke i. Han har sammen med T2 besøgt T1, men adressen Y12-adresse siger ham ikke noget.

Han skrev bemærkningerne på nettet i 2012 om, at T2 var en tyveknægt og lystløgner. Han skrev det, fordi han havde hørt, at T2 gik rundt og sagde alt muligt om tiltalte, der var løgn. Han havde også hørt, at T2 havde lavet noget lusk af en slags.

Han kørte for T2, og generelt var det T2, der gav instrukserne. T2 er fint i stand til at læse og skrive. Han kan fortsat ikke vedkende sig den korrespondance, der er fremlagt vedrørende 1... og 2.... Hans mor var syg af kræft i 2010 og boede på Y17. Han har fødselsdag den 4. februar, men det siger ham intet, at der skulle være skrevet noget om at tage til Y17 i forbindelse med hans fødselsdag. Der var en person ved navn IT, som efterfølgende begyndte at køre for T2. Han kender ikke nærmere til det. Han har ikke korresponderet om at flytte penge eller mødes med denne IT. Udtrykket "whaaaaaa" er godt nok hans udtryk, men T2 har også brugt det. Udtrykket må være blevet brugt til at "putte ham i fedtefadet". Han kender forummet zzz, som er en webside for folk, der har forbindelser mellem Danmark og Thailand. Man kan chatte derinde. Han er webmaster på hjemmesiden. Han husker ikke, om han på et tidspunkt har sendt et link til denne hjemmeside til T2. Han kender mange spil. Spillet "Master of Orion" kender han også. Han har installeret spillet på T2' computer. Han har ikke kommunikeret med T2 herom via 1.... Alt er konstrueret til lejligheden. Han har kun kommunikeret med T2 via nettet.

Vidnet JC har supplerende forklaret blandt andet, at det var T3, der foreslog ham at oprette det svenske selskab. De talte om det hjemme hos T3. Han tog selv til Sverige, og han måtte tage rundt til flere kontorer. Han vidste kun overordnet, hvad det drejede sig om. Han havde indtryk af, at det var reelt nok, at der skulle handles med nogle varer, men der kom aldrig nogen varer. Han talte løbende med T3. Han hørte senere om, at varerne var blevet kørt til en adresse i Sverige.

Han ville have nogle penge for blandt andet udført malerarbejde. Han havde udført malerarbejde for T3 ad to omgange, først selve lejlighedens stue mv. og senere køkkenet. Både T3 og T2 var ude at rejse, og det var svært for ham at få pengene. Han kendte godt T2 i forvejen, men han vidste først på et sent tidspunkt, at T3 og T2 samarbejdede. Han kender ikke T1. Det er muligt, at han har mødt T1 en enkelt gang i Thailand.

Vidnet PM har supplerende vedrørende forhold 3 og 4 forklaret blandt andet, at T2 spurgte, om vidnet havde lyst til at tjene nogle hurtige penge. T2 fortalte, at han havde gjort noget sådant tidligere. Det vedrørte solceller. Han skulle blot oprette selskabet, og så ville T2 ordne resten. De talte ikke om, hvad vidnet skulle have for det. T2 spurgte, om vidnet kendte nogen, der kunne udlåne 50.000 kr. Det gjorde han ikke, men det var i den anledning, at det falske gældsbrev blev oprettet.

Han har været hjemme hos T2, men han har ikke været med til at udarbejde nogen dokumenter. Han har kun underskrevet papirerne vedrørende oprettelsen af firmaet. Han oprettede også en firmakonto. Han mener, at han fik to hævekort, men han husker det ikke. Det er ikke ham, der har overført 50 kr. til T2' datter. Han vidste, at T2 havde en datter ved navn LN. Han regner med, at det er T2, der har overført pengene til LN. Han har ikke været til møde hos nogen revisor på noget tidspunkt.

Hans adresse var Y4-adresse. Han husker ikke, om der på et tidspunkt blev leveret aviser til hans adresse. Han mener ikke, at han nogensinde har oprettet et abonnement, men han husker det ikke.

Vidnet skattemedarbejder IK har supplerende vedrørende forhold 1 forklaret blandt andet, at den første udbetaling skete uden kontrol. Hun modtog brevet vedrørende den anden udbetaling, og hun godkendte på den baggrund den anden udbetaling. Hun havde spurgt nærmere ind til den anden indberetning/udbetaling, fordi der var tale om et meget stort beløb. Hun husker, at hun tjekkede op på, om virksomheden G2 havde foretaget korrekt indberetning, og da det ikke var tilfældet, underrettede hun de lokale skattemyndigheder herom.

Vedrørende forhold 2 og notat fra SKAT angående G2 v/T1 har vidnet forklaret, at det fremgår af notatet, at hun som forklaret tog kontakt til SKAT. Det er skattemedarbejder MP, der har behandlet sagen.

Vedrørende forhold 3 og 4 har vidnet supplerende forklaret, at hun gav sagen videre til sin kollega LK. Hun talte med revisor PB, som ringede og meddelte, at han mente, at der var tale om "fusk". Hun husker, at PM boede på et lille værelse.

Vidnet NB har supplerende vedrørende forhold 2 forklaret blandt andet, at selve internetadgangen ikke havde password hjemme hos hende, da hun i 2009 boede på Y12-adresse. Hun oplyste også dette til politiet, da hun blev afhørt telefonisk. Hun husker ikke, om hun i sin tid forklarede, at T1 ikke havde været hjemme i hendes lejlighed for at låne hendes internetadgang. Hun mener ikke, at T1 bad om at låne hendes computer. Hun ved ikke, om han har benyttet hendes internetadgang, mens han boede hos hende. Internetadgangen var åben for alle. Hun husker ikke, om T1 havde besøg, mens han boede hos hende, men der kom mange venner og bekendte i lejligheden dengang. Hun husker, at T1 talte om, at hun skulle ud at rejse. Hun hørte efterfølgende, at han var rejst til Thailand.

Vidnet NJ har supplerende forklaret blandt andet, at han får stærk morfin og derfor ikke husker så godt. Det var T2 og T3, der kom til hans lejlighed for at tale med ham om G8. Han fik direktiver om konto, papirer mv. Det var et aftalt møde, hvor de skulle sætte ham i gang med firmaet. Han havde hørt, at der stod pengestærke mænd bag. De sad alle tre rundt om spisebordet. Det var mest vidnet og T2, der talte. T3 kom med enkelte input, men sad ellers mest og legede lidt med hunden. Han kendte T2, fordi T1 havde boet hos denne. Han gennemlæste ikke politirapporten godt nok, før han underskrev, og han fastholder, at han må have byttet om på T2 og T3, der dengang benævntes som personen A. Det er rigtigt, at han efterfølgende identificerede A som T3 og kontaktede politiet herom. Han troede, at T2 var it-nørd. De papirer, som T2 kom med, så meget professionelle ud. T2 var veltalende og vidste, hvad der skulle gøres. Han kendte ikke T3 på dette tidspunkt, men ifølge T2 var T3 ikke i stand til at lave sådanne papirer. Han underskrev rapporten nogle dage senere. Rapporten blev ikke læst højt. Han sT3mede blot rapporten hurtigt igennem.

Han kontaktede SKAT og banken og fik oprettet firmaet. T2 kom og hentede papirerne samt vidnets NemID. Derefter havde han løbende kontakt med T2 og selvfølgelig også med T1, som var hans kammerat. Han tænkte ikke nærmere over, at T2 kaldte T1 et "nemt offer". Han foretrak at holde sig neutral.

Han har talt med T1 forud for hovedforhandlingen i byretten. Han har ikke haft kontakt til T2 eller T3, men han har skrevet en besked på nettet til T3 på et tidspunkt, som ikke blev besvaret. Han har kun mødt T3 tre gange i alt, nemlig da de alle tre mødtes i lejligheden samt i forbindelse med retssagen i byretten og landsretten.

Vidnet LY har supplerende forklaret blandt andet, at hun i juni 2009 skulle hæve beløbet på 500.000 kr., så hendes eksmand T2 i kontanter kunne betale de værste kreditorer. Hun mener, at hun skulle bestille beløbet, hvilket hun gjorde. Det var enten T2 eller T3, som skulle hente beløbet i restauranten på Y18-adresse. Det havde T2 sagt. Hun mener, at T2 boede på Y9 på dette tidspunkt. Hun gav besked til sin moster om, at posen ville blive hentet af enten T2 eller T3. Hun synes ikke, at det lignede en pose med take-away mad. Det var ikke en gennemsigtig pose. T2 og T3 kom ofte sammen på restauranten og spiste eller hentede mad.

Vidnet LK har supplerende forklaret blandt andet, at posen blev hentet samme dag, som hun fik den af LY. Det var T3, der afhentede posen. T3 sagde bare, at han skulle hente den pose, som LY havde afleveret. Det lignede ikke en pose med mad fra restauranten. Posen var viklet rundt om indholdet og var uden logo. Det var ikke en gennemsigtig pose. Butikken var endnu ikke åben, da T3 kom efter posen. Det var hendes opfattelse, at T3 vidste, at det ikke var mad, der skulle afhentes. LY havde lagt posen, og hun gav den videre til T3.

Vidnet JP har supplerende forklaret blandt andet, at hun beholdt 1,6 mio. kr. af den samlede gevinst fra januar 2010, som i alt var på næsten 3 mio. kr. Hun har spillet i næsten ti år. Hun kendte ikke til sin eksmand T3s indtægtsforhold i 2009, men hvis hun bad om penge, fik hun normalt penge af ham. Når hun vandt penge, gav hun også ham noget af gevinsten. Hun havde også penge til at spille for i 2009. Hun tror, at hun i 2009 vandt mere, end hun tabte.

T3 havde i en kort periode et firma med hardware og software. Det var vist i en periode, hvor de havde været gift 5-6 år, at hun spurgte lidt til, hvad T3 lavede. I en periode kørte han firmaet sammen med en ven. Hun kendte ikke denne ven. Hun blandede sig ikke i T3s forhold. Hun ved ikke, om T3 var god til IT. De havde hver deres computer. Hun og T3 boede sammen, mens de var gift. Hun opholdt sig også i perioder i Thailand, herunder i 2009.

Anklageren har vedrørende dette vidne fremlagt rapport af 5. oktober 2016 angående jackpot og udbetaling af gevinst på 2.098.685 kr. fra casino den 2. januar 2010.

Foreholdt at der den 16. september 2009 blev indsat 600.000 kr. på en konto i F1-bank tilhørende T3 har vidnet forklaret, at hun ikke kender til dette beløb. Hun kan ikke sige, om T3 på dette tidspunkt havde fået et større beløb af hende. Hun har vundet flere større beløb gennem årene.

Vidnet skattemedarbejder LK har supplerende forklaret blandt andet, at firmaet G1 havde til huse i en helt almindelig privat bolig, og at det virkede mærkværdigt, at der skulle være tale om en virksomhed med en millionomsætning.

En såkaldt R75 er en systemmæssig kopi af folks skatteopgørelse. Han har indleveret de i sagen fremlagte R75 vedrørende T3. Samtlige de personen tilhørende bankkonti fremgår af en sådan R75.

Vidnet revisor PB har supplerende vedrørende forhold 3 og 4 forklaret blandt andet, at personen, som han holdt møde med, og som præsenterede sig som PM, ikke tog kontakt til andre under mødet.

Vidnet WL har forklaret blandt andet, at han er politiassistent og ansat som it-tekniker hos politiet. Han har nærmere undersøgt data, der stammer fra den computer, koster 01-01-01, som blev fundet hos tiltalte T2. De fundne data sikres, således at der ikke kan ske forandringer. Der beregnes en hashværdi på computerens indhold og en hashværdi på alle fundne data, og de to værdier skal så passe sammen. Derved sikres det, at der er fuldstændig overensstemmelse. Det er også sket i denne sag.

Han har søgt efter relevant materiale ud fra nærmere bestemte forudsætninger, som var aftalt med efterforskerne. Der var godt 16.000 dokumenter og godt 32.000 billeder i alt, hvilket han også har anført i den IT-tekniske erklæring. Ejer og bruger af computeren var T2.

Som det fremgår af de fremlagte Word-dokumenter med metadata, kan man aflæse, hvem der har logget ind, og hvem der har oprettet dokumentet første gang (forfatter). Det registreres også hvilken bruger, der sidst har gemt dokumentet. Kun hvis der er logget en ny bruger ind, vil navnet adskille sig fra den bruger, der permanent er logget ind. Hvis man har brugt et allerede oprettet dokument, hvor der ikke er angivet forfatter, kan det ske, at dokumentet står uden forfatter.

Word-programmet er knyttet til den brugerkonto, der er logget på. Man kan godt ændre det navn, der er knyttet op på brugerkontoen i Word-programmet. Hvis man installerer en piratkopi af Word, vil der ikke forlods være programmeret noget, men hvis man har klonet en computer og flyttet alt over, vil betegnelserne flytte med. Man kan ikke ændre i selve installationsdata i et Word-program. Der er ikke forskel på et købt program og et piratprogram, bortset fra at man ikke har betalt for sidstnævnte. En XML-fil er et meget anvendt format til internetfiler. Man kan godt redigere i en sådan fil.

Personlige oplysninger

Tiltalte T1 har supplerende forklaret blandt andet, at han er stoppet helt med at drikke. Han fik en blodprop, og det var årsagen til, at han stoppede. Han har fortsat psykiske problemer at slås med. Han vil sandsynligvis miste sin bolig, hvis han skal afsone en fængselsdom.

Tiltalte T2 har supplerende forklaret blandt andet, at han nu bor til leje i sin søsters ejendom. Han lever af kontanthjælp. Hans kæreste må ikke arbejde her i landet. De har to børn sammen.

Tiltalte T3 har supplerende forklaret blandt andet, at han fortsat er "låst fast" af denne sag. Han kører som chauffør for bl.a. handicappede. Det er et fuldtidsjob. Hans hustru kommer fra Thailand og har ikke arbejde. Hun har to børn, der nu er henholdsvis 11 og 12 år. Hvis han skal afsone og dermed ikke kan forsørge sin hustru, vil de få et problem i forhold til udlændingelovgivningen.

Landsrettens begrundelse og resultat

Forhold 1

Tiltalte T1 har ikke anket byrettens bevisbedømmelse og domfældelse af ham som skyldig i dette forhold, og det kan for landsretten lægges til grund som uomtvistet, at der var tale om fiktive handler mellem G2 v/T1, G1 v/T2 og svenske G3 Sweden v/JC. Disse fiktive handler dannede baggrunden for grov momssvig som nærmere beskrevet i den rejste tiltale.

Også efter bevisførelsen for landsretten findes det af de grunde, der er anført af byretten, bevist, at tiltalte T2 har gjort sig skyldig i dette forhold. Det findes således ubetænkeligt at tilsidesætte tiltalte T2s forklaring om, at han ikke var klar over, at han medvirkede til momssvindlen.

For så vidt angår tiltalte T3 har vidnet JC forklaret, at det var denne tiltalte, der opfordrede vidnet til at oprette det svenske selskab, og som var vidnets kontaktperson. Tiltalte T1 har forklaret, at både tiltalte T2 og tiltalte T3 var til stede, da han underskrev de fiktive fakturaer. Endelig har vidnet NJ forklaret, at både tiltalte T2 og tiltalte T3 var til stede, da vidnet blev instrueret om oprettelse af firmaet G8, som var et - efter vidnets egen forklaring - lignende indholdsløst firma.

På denne baggrund og efter en samlet vurdering af sagens øvrige oplysninger finder landsretten det bevist, at tiltalte T3 er skyldig i forsætlig momssvindel efter straffelovens § 289 som beskrevet i den rejste tiltale i forening med tiltalte T1 og tiltalte T2. Landsretten har herunder lagt vægt på den fremlagte korrespondance mellem 1... og 2... og oplysningerne om metadata vedrørende dokumenter til bl.a. SKAT fundet på computeren tilhørende tiltalte T2. Det lægges således til grund, at disse to tiltalte havde en løbende kontakt og foretog det nærmere papirarbejde mv. i tæt forening. Endelig lægges det til grund, at tiltalte T3 modtog en ikke uvæsentlig del af udbyttet fra momssvindlen, herunder de 500.000 kr., som blev overdraget via vidnet LY, og 50.000 kr., som blev overdraget fra tiltalte T2s far.

Tiltalte T2 har endvidere forklaret, at der blev hævet flere store beløb, som blev afleveret kontant til tiltalte T3.

Forhold 2

Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at tiltalte T1 af de grunde, der er anført af byretten, har gjort sig skyldig i overtrædelse af momslovens § 81, stk. 1, nr. 1, idet tiltalte har afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen.

Forhold 3 og 4

Også efter bevisførelsen for landsretten findes det af de grunde, der er anført af byretten, bevist, at tiltalte T2 er skyldig i disse forhold. Der er yderligere lagt vægt på, at momssvindlen er foregået på tilsvarende måde som i forhold 1.

Straffastsættelse

Den udmålte fængsels- og bødestraf for tiltalte T1 og tiltalte T2 findes passende. Der er herved lagt vægt på momsunddragelsernes størrelse og forholdenes karakter.

Der er ikke grundlag for at gøre den udmålte fængselsstraf helt eller delvist betinget, ej heller med vilkår om samfundstjeneste.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom for så vidt angår disse tiltalte.

Straffen for tiltalte T3 fastsættes til fængsel i 2 år, jf. straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. til dels straffelovens § 23, samt en tillægsbøde på 9.575.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2. Der er herved lagt vægt på momsunddragelsesbeløbets størrelse og forholdets karakter. Straffen er tillige fastsat i medfør af straffelovens § 61, stk. 1, for så vidt angår den betingede dom af 26. maj 2014, idet der er taget hensyn til, at samfundstjenesten er afviklet.

Forvandlingsstraffen for bøden fastsættes som nedenfor bestemt.

Der er ikke grundlag for at gøre den udmålte fængselsstraf helt eller delvist betinget, ej heller med vilkår om samfundstjeneste.

Efter de juridiske dommeres bestemmelse tages erstatningspåstanden efter sagens udfald til følge som nedenfor bestemt.

Med disse bemærkninger ændres byrettens dom for så vidt angår tiltalte T3. 

T h i  k e n d e s  f o r  r e t :

Byrettens dom stadfæstes for så vidt angår tiltalte T1 og tiltalte T2.

T1 og T2 skal hver især betale sagens omkostninger for landsretten.

Byrettens dom ændres for så vidt angår tiltalte T3, der straffes med fængsel i 2 år.

T3 skal endvidere betale en tillægsbøde på 9.575.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

T3 skal betale de ham vedrørende sagsomkostninger for begge instanser.

T3 skal in solidum med T1 og T2 inden 14 dage til SKAT betale 3.378.888 kr. med tillæg af procesrente fra den 8. februar 2016.