Dato for udgivelse
19 Jun 2017 06:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 Nov 2015 11:00
SKM-nummer
SKM2017.401.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
S-3140-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, registreringsafgift, momssvig, strafudmåling, ansvarsfordeling
Resumé

T var tiltalt i forhold I for svig med hensyn til registreringsafgift for perioden 5. juni 2007-20. december 2007 i 19 tilfælde i forening med to andre, hvorved staten blev unddraget 8.860.944 kr. i registreringsafgift. T var som forhold II tiltalt for momssvig for perioden 1. januar 2007-31. marts 2008 i forening med de to andre medtiltalte, hvorved staten blev unddraget for 6.876.201 kr. i moms. T havde sammen med medtiltalte ved afgiftsberigtigelsen over for SKAT fremlagt dokumenter, hvorefter bilerne skulle været købt gennem et spansk selskab. Dette firma var fiktivt eller dets firmanavn tiltog de tiltalte sig ret til at bruge i forbindelse med udstedelse af købs- og salgsdokumenter vedrørende biler, og hvor formålet med at udfærdige og gøre brug af disse købs- og salgsdokumenter alene var at give urigtige oplysninger om værdien af bilerne i relation til beregning af registreringsafgift og i forhold til at betale moms ved køb og salg af biler.

T forklarede, at han alene har foretaget indkøbene af bilerne i Tyskland på grund af sine sprogkundskaber, og at han i øvrigt har handlet efter ordre eller instruks fra andre.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig overtrædelse af registreringsafgiftsloven samt skattesvig vedrørende forhold I bilerne 1-19, men blev frifundet vedrørende bilerne 13-17. T blev frifundet for forhold II, da der intet er i den skriftlige dokumentation, der med den fornødne sikkerhed beviser, at T har været klar over, at hans handlinger kunne anvendes og blev anvendt til momsunddragelse. T idømtes fængsel i 1 år 6 måneder samt en tillægsbøde på 1 mio. kr. samt betale 6.610.582 kr. i registreringsafgift til SKAT in solidum med medtiltalte. Ved strafudmålingen lagde retten til grund, at T næppe havde modtaget samme udbytte som de medtiltalte.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, med den ændring at dommens bestemmelse om erstatning udgår, da oplysningerne, der forelå om SKATs erstatningskrav var forbundet med en sådan usikkerhed, at det måtte udskydes til et civilt erstatningssøgsmål.

Reference(r)

Straffelovens § 289

Registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1

Momslovens § 81, stk. 3, jf. § 81, stk. 1, nr. 1

Henvisning

-


Østre Landsrets dom den 6. november 2015, sags nr. S-3140-11

Parter

Anklagemyndigheden

Mod

T1

(Advokat Lene Renstrup Sejersen, besk.)

Afsagt af Landsretdommerne

Lone Dahl Frandsen, Kristian Korfits Nielsen og Birgitte Hersbøll (kst.)

........................................................................................................................

Byrets dom afsagt den 7. oktober 2011, sag nr. 24104/2010

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 8. september 2010

T1 og T2 er tiltalt for overtrædelse af

I.

Overtrædelse af straffelovens § 289, jf. registreringsafgiftsloven § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved begge i forening med IF i perioden den 5. juni 2007-20. december 2007 i 19 tilfælde, med forsæt til afgiftsunddragelse, at have afgivet urigtige oplysninger om afgiftsgrundlaget, hvorved staten blev unddraget 8.860.944 kr. i registreringsafgift, nærmere således: IF var direktør og daglig leder i et anpartsselskab, G1, Y1-adresse, Y2-byeller Y3-adresse, Y2-by (fremover i anklageskriftet benævnt IF/G1).

T1 var direktør og daglig leder i selskabet G2 med binavnet G2.2, Y4-adresse. Y5-by eller Y3-adresse, Y2-by (fremover i anklageskriftet benævnt T1/G2). T2 var direktør og daglig leder i selskaberne G3, Y6-adresse, Y7-by og G4, Y8-adresse, Y9-by (fremover i anklageskriftet benævnt T2/G3 og T2/G4).

Gennem disse selskaber importerede de tiltalte og IF biler fra Tyskland til Danmark og afgav urigtige og vildledende oplysninger til SKAT, herunder på toldsteder i Y2-by, Y10-by og Y11-by i forbindelse med bilernes afgiftsberigtigelse. De afgav disse urigtige oplysninger i forening og efter forudgående aftale eller med stiltiende samtykke de tiltalte og IF imellem til afgivelse af de urigtige oplysninger og for at unddrage staten registreringsafgift.

De tiltalte og IF fremlagde ved afgiftsberigtigelsen overfor SKAT dokumenter, hvorefter biler skulle være købt gennem et selskab G5, med adressen Y12-adresse, Spanien. Dette selskab var enten uden reel retlig realitet (fiktivt) eller også var de tiltalte og IF beføjede til eller tiltog sig ret til at bruge dette firmanavn i forbindelse med udstedelse af købs og salgsdokumenter vedrørende biler, og hvor formålet med at udfærdige og gøre brug af disse købs og salgs dokumenter alene var at give urigtige oplysninger om værdien af bilerne, dels i relation til en beregning af registreringsafgift jf. forhold I eller i forhold til pligten til at betale moms ved køb og salg af biler, jf. forhold II.

De tiltalte IF har endvidere ved afgiftsberigtigelsen fremlagt dokumenter, hvorefter biler skulle være købt hos et selskab G6 SL, Y13-adresse. De tiltaltes forhold til dette selskab var af samme karakter som ved det ovennævnte spanske selskab G5 SL.

Registreringsafgift er unddraget vedrørende nedennævnte biler således:

1.

Stel nr. ...21 Porsche Cayman

21.07.07 købte de tiltalte og IF gennem G2 bilen ved Porsche i Tyskland for 47.478 euro/353.236 kr., og hvor bilen efter oplysninger fra sælger havde kørt 1120 km.

10.08.07 fremlagde T1 eller IF i forbindelse med bilens afgiftsberigtigelse og til brug for denne en faktura af 26.07.07 hvorefter bilen skulle være købt hos G6 SL for 21.900 euro/162.936 kr. og have kørt 0 km.

På dette grundlag blev der opkrævet et depositum på 328.142 kr. i registreringsafgift, hvorved de unddrog sig betaling af 392.223 kr., idet registreringsafgiften skulle være opgjort til 720.356 kr.

2.

Stel nr. ...22 Mercedes Benz clk 320

09.08.07 købte de tiltalte og IF og IF gennem G2 bilen ved G7 GBR i Tyskland for 36.555 euro/274.162 kr., og hvor bilen efter sælgers oplysninger skulle have kørt 4.875 km.

10.08.07 fremlagde T1 i forbindelse med afgiftsberigtigelsen og til brug for denne en faktura af 01.08.07, hvorefter bilen skulle være købt hos G6 SL for 12.400 euro/92.256 kr. og have kørt 0 km.

På dette grundlag blev der opkrævet et depositum på 138.090 kr. i registreringsafgift, hvorved de unddrog sig betaling af 461.093 kr. i afgift, idet registreringsafgiften skulle være opgjort til 599.183 kr.

3.

Stel nr. ...23 Mercedes Benz clk 200

08.08.07 købte de tiltalte og IF gennem G1 bilen ved G8 GmbH i Tyskland for 38.235 euro/284.470 kr.

21.08.07 fremlagde T1 i forbindelse med afgiftsberigtigelsen og til brug for denne en faktura af 02.08.07, hvorefter bilen skulle være købt hos G5 SL af G2.2 for 16.000 euro/139.120 kr.

På dette grundlag blev registreringsafgiften af skat opgjort til 214.518 kr., hvorved de unddrog sig 405.778 kr. i afgift, idet registreringsafgiften skulle være opgjort til 620.296 kr.

4.

Stel nr. ...24 Mercedes Benz cls 320

23.08.07 købte de tiltalte og IF gennem G1 bilen hos en G17 forhandler i Tyskland for 54.500 euro/405.480 kr.

27.08.07 fremlagde formentlig IF eller T2 i forbindelse med afgiftsberigtigelsen og til brug for denne en faktura af 07.08.07 fra G5 SL, hvorefter G2 skulle have købt bilen for 23.000 euro/233.150 kr.

På dette grundlag blev registreringsafgiften af skat opgjort til 332.704 kr., hvorved de unddrog sig 574.768 kr. i afgift, idet registreringsafgiften skulle være opgjort til 907.472 kr.

5.

Stel nr. ...25 Chrysler Crossfire

29.08.07 købte de tiltalte og IF gennem G2 bilen hos G9 GmbH i Tyskland for 25.126 euro/ 186.937 kr.

29.08.07 fremlagde T1 i forbindelse med afgiftsberigtigelsen en faktura af 07.08.07 hvorefter G2 skulle have købt bilen hos G5 SL for 7.300 euro/54.312 kr.

På dette grundlag blev opkrævet et depositum på 73.000 kr. i registreringsafgift, hvorved de unddrog sig betaling af 318.006 kr. i afgift, idet registreringsafgiften skulle være opgjort til 391.006 kr.

6.

Stel nr. ...26 Mercedes Benz ml 320

03.09.07 købte de tiltalte og IF gennem G1 bilen ved G10 i Tyskland for 53.000 euro, og hvor den efter sælgers oplysninger skulle have kørt 9.900 km.

12.09.07 fremlagde T1 i forbindelse med afgiftsberigtigelsen og til brug for denne en faktura af 24.08.07 fra G5 SL, hvorefter bilen skulle være købt af G2.2 for 21.000 euro/157.500 kr. og have kørt 300 km.

På dette grundlag blev der opkrævet et depositum på 275.445 kr. for registreringsafgiften, hvorved de unddrog sig betaling af 462.369 kr. i afgift, idet registreringsafgiften skulle være opgjort til 737.814 kr.

7.

Stel nr. ...27 BMW X 5

13.09.07 købte de tiltalte og IF gennem G1 bilen ved en autoforhandler i Tyskland for 58.740 euro/437.025 kr.

14.09.07 fremlagde T1 i forbindelse med afgiftsberigtigelsen og til brug for denne en faktura af 31.08.07 fra G5 SL, hvorefter bilen skulle være købt af G2.2 for 20.500 euro/153.750 kr.

På dette grundlag blev der opkrævet et depositum på 262.222 kr. i registreringsafgift, hvorved de unddrog sig betaling af 703.268 kr. i afgift, idet registreringsafgiften skulle være opgjort til 965.490 kr.

8.

Stel nr. ...28 BMW 530

11.09.07 købte de tiltalte og IF gennem G2 bilen ved G11 GmbH, Tyskland for 36.714 euro/275.355 kr.

17.09.07 fremlagde formentlig T1 i forbindelse med afgiftsberigtigelsen og til brug for denne en faktura af 31.08.07 fra G5 SL, hvorefter bilen skulle være købt af G2.2s for 15.500 euro/116.250 kr.

På dette grundlag blev der opkrævet et depositum på 207.470 kr. i registreringsafgift, hvorved de tiltalte og IF unddrog sig betaling af 384.072 kr. i afgift, idet registreringsafgiften skulle være opgjort til 591.542 kr.

9.

Stel nr. ...29 Mercedes Benz E 280 CDI

30.08.07 købte de tiltalte og IF gennem G2 ved G12 GBR i Tyskland for 31.000 euro, og hvor den efter sælgerens oplysninger skulle have kørt 21.800 km.

19.09.07 fremlagde T1 i forbindelse med afgiftsberigtigelsen og til brug for denne en faktura af 31.08.07 fra G5 SL, hvorefter bilen skulle være købt for 13.500 euro/100.440 kr. og have kørt 100 km.

På dette grundlag blev der opkrævet et depositum på 325.000 kr. for registreringsafgiften, hvorved de unddrog sig betaling af 340.696 kr. idet registreringsafgiften skulle være opgjort til 665.696 kr.

10. (Bil nr. 77)

Stel nr. ...30 BMW

22.08.07 købte de tiltalte og IF gennem G1 bilen ved G13, Tyskland, for 36.750 euro/275.625 kr., og hvor den efter sælgerens oplysninger havde kørt 7.950 km.

02.09.07 fremlagde T1 i forbindelse med afgiftsberigtigelsen og til brug for denne en faktura af 24.08.07 fra G14, hvorved bilen skulle være købt af G2.2s for 15.000 euro/116.000 kr. og have kørt 50 km.

På dette grundlag blev der opkrævet 191.133 kr. i registreringsafgift, hvorved de unddrog sig betaling af 421.309 kr. idet registreringsafgiften skulle have været opgjort til 612.442 kr.

11. (bil nr. 13)

Stel nr. ...31 Mercedes Benz cl 500

17.07.07 købte de tiltalte og IF gennem G1 bilen ved G15/Tyskland for 99.831 euro/742.742 kr.

18.07.07 fremlagde IF i forbindelse med afgiftsberigtigelsen og til brug herfor en faktura af 02.07.07 fra G6 SL, hvorefter bilen skulle være købt for 51.500 euro/381.000 kr.

På dette grundlag blev registreringsafgiften opgjort til 867.725 kr., hvorved de unddrog sig betaling af 841.328 kr. i registreringsafgift, idet denne skulle være opgjort til 1.709.048 kr.

12. (Bil nr. 14)

Stel nr. ...32 Porsche

10.07.07 købte de tiltalte og IF gennem G1 bilen ved G16 i Tyskland for 50.336 euro/374.499 kr., og hvor bilen efter sælgers oplysninger skulle have kørt 12.500 km.

12.07.07 fremlagde IF i forbindelse med afgiftsberigtigelsen og til brug for denne en faktura af 27.06.07 fra G6 SL, hvorefter bilen skulle være købt for 22.500 euro/167.625 kr. og have kørt 0 km.

På dette grundlag blev registreringsafgiften af skat opgjort til 312.959 kr., hvorved de unddrog sig betaling af 317.622 kr. i afgift, idet registreringsafgiften skulle være opgjort til 630.581 kr.

13. (Bil nr. 15)

Stel nr. ...33 Mercedes Benz cl 63 amg

31.07.07 købte de tiltalte og IF gennem G1 bilen ved G17 i Tyskland for 163.063 euro.

01.08.07 fremlagde IF i forbindelse med afgiftsberigtigelsen og til brug for denne en faktura af 13. juli 2007, hvorefter bilen skulle være købt hos G6 SL for 64.400 euro/475.520 kr.

På dette grundlag blev registreringsafgiften opgjort til 1.006.074 kr., hvorved de unddrog sig betaling af 1.215.875 kr. i afgift, idet registreringsafgiften skulle være opgjort til 2.281.949 kr.

14. (Bil nr. 16)

Stel nr. ...34 Mercedes Benz clk 280

03.07.07 købte de tiltalte og IF gennem G1 bilen hos G17, Tyskland, for 39.400 euro.

07.07.07 opgav IF i forbindelse med afgiftsberigtigelsen en købspris på omkring 19.000 euro, hvorefter registreringsafgiften blev opgjort til 229.510 kr.

Herved unddrog de sig betaling af 389.806 kr. i afgift, idet denne skulle være opgjort til 619.316 kr.

15. (Bil nr. 17)

Stel nr. ...35 en Mini Cooper

19.10.07 købte de tiltalte og IF gennem G1 bilen ved en G18 forhandler i Tyskland for 20.924 euro/155.674 kr., og den efter sælgers oplysninger skulle have kørt 10.600 km.

Den 15.01.08 fremlagde IF i forbindelse med afgiftsberigtigelsen og til brug for denne en urigtig faktura fra samme, hvorefter bilen var købt for 14.988 euro/111.513 kr. og have kørt 1.000 km.

På dette grundlag blev registreringsafgiften opgjort til 199.243 kr., hvorved de unddrog sig betaling af 120.322 kr. i afgift, idet denne skulle være beregnet til 319.565 kr.

16. (Bil nr. 11)

Stel nr. ...36 Mercedes Benz cls 350

03.07.07 købte de tiltalte og IF gennem G1 bilen ved en G17 forhandler i Tyskland for 50.436 euro.

05.07.07 fremlagde T2 i forbindelse med afgiftsberegningen og til brug herfor en faktura af 26.06.07 fra G5 SL, hvorefter bilen skulle være købt for 29.966 euro/224.745 kr.

På dette grundlag blev registreringsafgiften opgjort til 471.724 kr., hvorved de unddrog sig betaling af 268.009 kr., idet registreringsafgiften skulle have været opgjort til 739.733 kr.

17. (Bil nr. 78)

Stel nr. ...37 Audi 4

10.06.07 købte de tiltalte og IF gennem G1 bilen ved G19, Tyskland, for 36.546 euro/145.000 kr.

20.06.07 fremlagde T2 i forbindelse med afgiftsberigtigelsen og til brug for denne en faktura af 19.06.07 fra G5 SL, hvorefter bilen skulle være købt for 18.600 euro/272.311 kr.

På dette grundlag blev registreringsafgiften opgjort til 281.186 kr., hvorved de unddrog sig betaling af 256.350 kr. i afgift, idet denne skulle være opgjort til 537.536 kr.

18. (bil nr. 56)

Stel nr. ...3 en Mercedes Benz ML 320 CDI

20.09.07 købte de tiltalte og IF bilen gennem G2 ved G20 GmbH i Tyskland for 52.500 euro/380.721 kr.

27.09.07 fremlagde T2 i forbindelse med afgiftsberigtigelsen en urigtig faktura, hvorefter bilen skulle være købt af G3 hos et firma G21 i Polen for 21.000 euro/212.877 kr.

På dette grundlag blev der opkrævet et depositum på 344.888 kr. i registreringsafgift, hvorved de unddrog sig 517.572 kr. i afgift, idet denne skulle være opgjort til 862.460 kr.

19. (Bil nr. 85)

Stel nr. ...39 en Porsche

27.09.07 købte de tiltalte og IF gennem G1 bilen ved G34 i Tyskland for 52.300 euro, og hvor bilen efter sælgerens oplysninger have kørt 5.300 km

03.10.07 fremlagde T2 i forbindelse med afgiftsberigtigelsen og til brug for denne en urigtig faktura, hvorefter bilen skulle være købt 24.09.07 ved G5 SLs for 35.000 euro/270.000 kr. og have kørt 100 km.

På dette grundlag blev registreringsafgiften opgjort til 590.949 kr., hvorved de unddrog sig betaling af 470.278 kr. i afgift, idet denne skulle være opgjort til 1.061.227 kr.

II.

Overtrædelse af straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. § 81, stk. 1, nr. 1, og ved i perioden 1. januar 2007- 31. marts 2008 at have angivet momstilsvaret for ovennævnte selskaber for lavt, hvorved staten blev unddraget 6.876.201 kr. i moms under følgende omstændigheder:

De tiltalte og IF købte og solgte biler og handlede i den forbindelse efter fælles forudgående aftale eller med indbyrdes stiltiende samtykke de tiltalte og IF imellem med det forsæt, at momsen skulle unddrages skat ved videresalg af bilerne, idet de undlod at angive momsen ved salg af biler, og idet de herunder som beskrevet i forhold 1 udfærdigede købs og salgsdokumenter og brugte firmanavnet G5 SL udelukkende med det formål at afgive urigtige oplysninger om pligten til at angive og betale moms nærmere således :

I G1 solgte de tiltalte og IF de i bilag 1 nævnte 16 biler og udstedte fakturaer for 11.921.750 kr. med en salgsmoms på 1.955.248 kr., hvorved de unddrog SKAT 1.797.098 kr. i moms, idet de i afgiftsangivelserne angav skyldig momstilsvar til nul, og således ikke selv angav eller betalte den skyldige moms eller sikrede sig, at medtiltalte eller IF angav momstilsvaret.

I G3 solgte de tiltalte og IF de i bilag 2 nævnte 22 biler og udstedte fakturaer for 17.967.500 kr. med en salgsmoms på 2.960.997 kr., hvor de unddrog moms med 2.294.621 kr., idet ingen af de tiltalte eller IF angav eller betalte denne salgsmoms til SKAT eller sikrede sig, at medtiltalte eller IF angav momstilsvaret.

Og idet de G4 solgte de i bilag 3 nævnte 16 biler og udstedte fakturaer for 17.980,491 kr. med en salgsmoms på 2.903.328 kr., hvorved de unddrog moms med 2.724.096 kr., idet ingen af de tiltalte og IF angav eller betalte denne salgsmoms til SKAT, eller sikrede sig at de medtiltalte angav momstilsvaret, ligesom de udskrev fakturaerne og opkrævede momsen, uagtet selskabet ikke var momsregistreret. 

Bilag 1 vedr. G1 

3.1.2. Tilsvar for periode 7. januar 2007 til 31. marts 2007.

Bil

Bilag

Stelnummer

Biltype

Dato

Faktura beløb

Moms

19.05319

53-04

...40

MB ML 420 CDI

28-03-2007

593.750

118.750

I alt

118.750

Skønsmæssig sat købsmoms 5 %

5.937

Manglende angivelse

112.812

3.1.3. Tilsvar for periode 1. april til 30. juni 2007.

Bil

Bilag

Køber

Stelnummer

Biltype

Dato

Faktura beløb

Moms

19.05119

51-03

G22

...41

MB ML 280 CDI

26-06-2007

421.250

84.250

I alt

84.250

Skønsmæssig sat købsmoms 5 %

4.212

Manglende angivelse

80.037

3.1.4. Tilsvar for periode 1. juli 2007 til 30. september 2007.

Bil

Bilag

Køber

Stelnummer

Biltype

Dato

Faktura beløb

Moms

19.06919

69-06

G23

...42

MB ML 63 AMG

23-07-2007

593.750

145.000

19.00219

02-04-01

SM

...22

MB CLK 320 CDI

10-08-2007

838.000

139.982

19.00419

04-04

SM

...24

MB CLK 320 CDI

27-08-2007

1.130.000

159.459

19.00819

08-05

JL

...28

BMW 530

07-09-2007

575.000

73.506

19.00619

06- 04- 01

ST

...26

MB ML 320 CDI VAN

12-09-2007

1.275.000

199.911

19.00719

07-04-01

LK

...27

BMW X5

15-09-2007

1.425.000

232.555

19.00919

09-04

G24

...29

MB E 280

19-09-2007

595.000

54.000

I alt

1.004.413

Skønsmæssig sat købsmoms 5 %

50.220

Manglende angivelse

954.192

3.1.5. Tilsvar for periode 1. september til 31. december 2007.

Bil

Bilag

Køber

Stelnummer

Biltype

Dato

Faktura beløb

Moms

19.09119

91-09-01

SK

...43

BMW M 390

08102007

1.200.000

167.084

19.01219

12-5

MK

...44

MB B180 CDI

12102007

300.000

25.600

19.01919

19-03

G22

...45

MB ML320 CDI Van

31102007

456.250

91.250

19.04519

4503-01

G25

...46

MB Vito 120 CDI

07112007

245.000

49.000

I alt

332.934

Skønsmæssig sat købsmoms 5 %

16.646

Manglende angivelse

316.287

3.1.6. Tilsvar for periode 1. januar 2008 til 31. marts 2008.

Bil

Bilag

Køber

Stelnummer

Biltype

Dato

Faktura beløb

Moms

19.07519

75-06

F1-finans

...47

BMW X5

01012008

743.750

148.750

19.01719

17-10

NA

...35

Mini Cooper

15012008

400.000

40.151

19.08919

8904-01

G26

...48

MAN TGL

05022008

1.130.000

226.000

I alt

414.901

Skønsmæssig sat købsmoms 5 %

20.745

Manglende angivelse

394.156

BILAG 2 Vedrørende G3 

3.1.2. Tilsvar for periode 13. april 2007 til 30. juni 2007.

Bil

Bilag

Køber

Stelnummer

Biltype

Dato

Faktura beløb

Moms

19.02819

28-06

G22

...49

MB ML 320

20-04-2007

506.250

101.250

19.02919

29-05

G22

...50

MB ML 350

24-04-2007

493.750

98.750

19.03119

31-05

G22

...51

MB ML 350

24-04-2007

493.750

98.750

19.040

?

F2-finans

...52

MB ML 420 CDI

27-04-2007

681.250

136.250

19.02619

26-06

G22

...53

MB ML 350

30-04-2007

512.500

102.500

19.04819

48-03

F1-finans

...54

VW Touareg

03-05-2007

487.500

97.500

19.03019

30-07

G22

...55

MB ML 63 AMG

10-05-2007

818.750

163.750

19.03319

33-07

G27

...56

MB ML 420 CDI

23-05-2007

656.250

131.250

19.03419

34-08

G28

...57

MB ML 420 CDI

30-05-2007

656.250

131.250

19.02519

25-03

F2-finans

...58

MB ML 320 CDI

31-05-2007

500.000

100.000

19.04219

42-06

G22

...59

MB ML 320 CDI

31-05-2007

493.750

98.750

19.02719

27-04

G22

...60

MB ML 420 CDI

05-06-2007

643.750

128.750

I alt

1.388.750

Skønsmæssig sat købsmoms 5 %

69.437

Angivet

264.550

Manglende angivelse

1.054.763

 

3.1.3. Tilsvar for periode 1. juli 2007 til 30. september 2007.

Bil

Bilag

Køber

Stelnummer

Biltype

Dato

Faktura beløb

Moms

19.01319

13-04

G22

...31

MB CL 500

18072007

1.975.000

221.455

19.01119

1304-02

SL

...36

MB CLS 350

24072007

1.075.000

120.655

19.015

?

G22

...33

MB ML CL 63 AMG

01082007

2.555.000

297.785

19.01519

8904-01

SC

...23

MB CLK 200

21082007

730.000

103.096

19.03619

3605

G22

...61

MB ML 420 CDI

23082007

637.500

127.500

19.0379

?

G22

...62

MB ML 420 CDI

28082007

656.250

131.250

19.0169

?

KI

...34

MB CLK 280

13092007

1.095.000

173.098

19.05619

5605

G29

...38

MB 320 CDI

15092007

975.000

100.000

I alt

1.274.839

Skønsmæssig sat købsmoms 5 %

63.741

Angivet

0

Manglende angivelse

1.211.098

3.1.4. Tilsvar for periode 1. oktober 2007 til 31. december 2007. 

Bil

Bilag

Køber

Stelnummer

Biltype

Dato

Faktura beløb

Moms

19.01419

14-06

G22

...32

Porsche Caymann

10-10-2007

825.000

102.408

I alt

102.408

Skønsmæssig sat købsmoms 5 %

5.120

Foreløbig fastsættelse af SKAT

165.000

Manglende angivelse

97.287

3.1.5. Tilsvar for periode 1. januar 2008 til 31. marts 2008.

Bil

Bilag

Køber

Stelnummer

Biltype

Dato

Faktura beløb

Moms

19.44

?

G32

...78

MB ML 320 CDI

09-01-2008

500.000

100.000

I alt

100.000

Skønsmæssig sat købsmoms 5 %

5.000

Angivet

1.472

Manglende angivelse

93.528

Bilag 3 vedr. G4 

Oversigt salgsfaktura 2007.

Der er i 2007 udstedt faktura for i alt kroner 1.850.000 svarende til en salgsmoms på kroner 370.000. Bilagene er vedlagt sagen.

Stelnummer

Modtager af bilag

Faktura nr.

Bilagsdato

Leverings dato

Bilags total

Moms angivet

Moms beregnet

Bil 1 (18) ...63

G22

2

05-11-2007

05-11-2007

431.250

100.000

85.000

Bil 2 (68) ...64

G30

1

05-11-2007

05-11-2007

631.250

100.000

126.250

Bil 3 (38) ...65

F5-finans

3

06-11-2007

06-11-2007

250.000

5.000

50.000

Bil 4 (63) ...66

F5-finans

4

08-11-2007

08-11-2007

537.500

1.472

107.500

1.850.000

368.750

Oversigt salgsfaktura 2008.

Der er i 2008 udstedt faktura for i alt kroner 16.130.491 svarende til en salgsmoms på kroner 3.061.801. Bilagene er vedlagt sagen.

Stelnummer

Modtager af bilag

Faktura nr.

Bilagsdato

Leverings dato

Bilags total

Moms angivet

Moms beregnet

Bil 5 (64) ...67

F3-finans

9

02-01-2007

02-01-2008

666.741

-150

Bil 6 (46) ...68

F1-finans

10

08-01-2007

08-01-2008

512.500

81.125

Bil 7 (102) ...69

F1-finans

10

17-01-2007

16-01-2008

2.125.000

344.125

Bil 8 (103) ...70

F1-finans

11

17-01-2007

23-01-2008

3.375.000

675.000

Bil 9 (104) ...71

F3-finans

14

27-01-2008

27-01-2008

537.500

107.500

Bil 10 (83) ...72

F1-finans

12

27-01-2007

28-01-2008

3.000.000

419.125

Bil 11 (88) ...73

IM

Ord. Bekr.

29-01-2008

29-01-2008

1.315.000

110.600

Bil 12 (59) ...74

G32

13

04-02-2008

04-02-2008

393.750

78.750

Bil 13 (74) ...75

G22

15

05-02-2008

05-02-2008

700.000

140.000

Bil 14 (72) ...76

F1-finans

Ord. Bekr.

07-02-2008

07-02-2008

1.780.000

233.503

Bil 15 ...77

F1-finans

15

15-02-2008

15-02-2008

506.250

101.250

Bil 16 (89) ...48

F4-finans

16

15-02-2008

15-02-2008

1.218.750

243.750

16.130.491

2.717.698

344.103

 

 

 

2.534.578

 

 

368.750

 

 

2.903.328

 

 

anerkendt købsmoms

1.179.232

2.724.096

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

De tiltalte har nægtet sig skyldige.

SKAT har påstået, at tiltalte T1 skal efterbetale 8.860.944 kr., subsidiært 5.926.527 kr. i registreringsafgift.

SKAT har påstået, at tiltalte T2 skal efterbetale 8.860.944 kr. i registreringsafgift og 6.815.765 kr. moms, i alt 15.676.709 kr., subsidiært 9.574.706 kr.

De tiltalte har bestridt erstatningspligten og kravenes størrelse.

Sagens oplysninger

Tiltalte T1 har forklaret, at han ikke har kunnet forklare noget til politiet. IF kender han fra Y2-by. Tiltalte fik job på G31 som dørmand. IF havde et vagtselskab. Det var i 1994 eller 1995. T2 kender han gennem IF. Han lærte ham at kende i 2007. Før 2007 havde tiltalte ikke beskæftiget sig med bilbranchen. Tiltalte indtrådte som direktør i G2. Han fik at vide, at der var en mulighed for at tjene penge ved at importere biler. Tiltalte vil ikke oplyse, hvem af de andre medtiltalte, der kom med ideen til det. De medtiltalte må selv stå til ansvar for, hvem der har gjort hvad. Han var ikke klar over, hvad selskaberne skulle bruges til. Han skulle stå for korrespondancen, da han skriver og taler tysk flydende. Han skulle forberede afhentning af bilerne og forhandle bedre priser med de tyske forhandlere. Da han taler så godt tysk, kunne han også spørge ind til forskelligt ekstraudstyr osv. Bilerne fandt han til at starte med ved at gå ind på internettet og søge efter forhandlere, men efterhånden havde han kontakter. Han fik besked på at søge bestemte biler, han fik oplyst, hvilket bilmærke, årgang, gear, farve, udstyr og hvor mange kilometer, bilerne skulle have kørt, osv., altså hvad han skulle købe. Han fik det bedste tilbud, og han fik så at vide, om det var én, han skulle forhandle videre på, eller det ikke havde interesse. Han præsenterede bilen for de andre. Der var mange købere til bilerne i Danmark, men dem talte han ikke med. Det var IF eller T2, der sagde bestemte om, de skulle købe bil en. Han ved ikke, hvorledes bilerne blev betalt. Han har kun stået for korrespondancen og ikke selve pengesagerne. Han har klargjort papirer, sørget for, at de fik de nødvendige papirer, aftalt transport, og faxet frem og tilbage og aftalte, om de skulle sendes med autotransport, eller nogen skulle hente bilerne. Han har aldrig selv hentet en bil. Nogen gange har han sendt ID og en fuldmagt til sælger, når én skulle hente bilen. Tyskerne krævede, at der blev sendt en kopi af pas og oplysninger om det selskab, der skulle købe for at dokumentere, at bilerne blev eksporteret ud af Tyskland. Dem sendte han.

Han ved ikke, om personen, der afhentede bilerne, betalte kontant eller med check. Han har aldrig set nogen af bilerne. Han er ikke klar over, hvem der sørgede for det videre, når bilerne kom til Danmark, eller hvem, der betalte registreringsafgiften i Danmark. Han fik sit selskab momsregistreret, han var ved en advokat, der ordnede det. Han fik at vide, at det bare skulle være et skuffeselskab, og der skulle ikke være nogen aktivitet. Han fik 2.000 kr. pr. bil, som blev købt, og efter september fik han en procentdel på 40 % af, hvad bilen kunne købes for i Tyskland, og den pris, han kunne forhandle den ned til. Han kunne få 40 % af prisforskellen. Nogle gange fik han 500 € og andre gange mere. Han holdt styr på sine regnskaber elektronisk. I 2007 tjente han privat 90.000 kr., men i selskabet var det begrænset, idet det aldrig rigtig kom i gang. Han fik at vide, at der var styr på det. Der blev købt nogle biler via selskabet, men der blev ikke solgt nogen. Pludselig fik han en opkrævning fra SKAT på 3,6 millioner kr. om for lidt betalt registreringsafgift, og han kunne se, at der var en del korrespondance, han ikke havde styr på.

Der var en klagevejledning med, men han klagede ikke, da der var en uoverensstemmelse med én af de andre. Han fik at vide, han ikke var ansvarlig for noget af det. Der blev købt nogle biler, men ikke solgt nogen. Han blev bedt om at udfærdige salgsfakturaer på 1 eller 2 biler, og de skulle bruges hurtigt til et eller andet. Han er ikke klar over, hvem der har solgt bilerne. Han har ikke selv solgt biler fra G2. Navnet LM siger ham ikke noget. Han har aldrig snakket med ham. Han aner ikke, hvem han er. Parallelimport og reglerne omkring det kendte han ikke noget til i 2007. Han vidste reelt ikke noget om reglerne vedrørende registreringsafgift osv. i 2007. Han vidste ikke, om der skulle betales registreringsafgift af bilerne, der blev købt, han vidste f. eks. ikke, om de blev reeksporteret. Der var ikke tale om import på noget tidspunkt. Foreholdt at han har skrevet under på en anmeldelse af registrering, erklærede tiltalte, at det er han ikke klar over. Han kendte ikke til reglerne om, at det kun var "nye" biler, hvis de havde kørt under 2000 km. Han ved ikke, hvad dokumenter man skulle have med, når man skulle have nummerplader på bilen. Han har aldrig været hos SKAT. Foreholdt at der er fundet biler købt hos G5 SL, erklærede tiltalte, at der har han aldrig købt biler. Han hørte først om det under sagen og efter ransagningen, da NB fra SKAT spurgte til G5 SL. Han har aldrig forhandlet køb om biler derfra. G6 SL har han aldrig hørt om. De biler, der er købt i G2s navn, har han ikke købt, betalt eller solgt videre.

Han har kun forhandlet om biler i Tyskland, Luxemburg, og Østrig. Han har aldrig deltaget i videresalg af bilerne. Han arbejdede fra adressen Y3-adresse. Der havde han lejet et værelse hos IF. Der var reelt IFs bopæl. Tiltalte boede der også. I Y31-by var der et kontor med en computer, men han har aldrig siddet i Y31-by. Adressen i Y5-by kender han ikke noget til. Han har kun kommunikeret med de tyske sælgere og ikke andet. Han kunne forhandle særaftaler m.v. Han har også købt biler til andre forhandlere i Danmark end IF og T2. I øvrigt har han kun stået for korrespondancen. Han kan ikke sige noget om de andres rolle, for han ved det ikke. Det han har tjent, har været til dagen og vejen. Han har gennemsnitlig tjent ca. 20.000 kr. om måneden.

Udspurgt af advokat JS har tiltalte forklaret, at han var hos en advokat, da han oprettede selskabet G2. Det var en advokat, de andre havde sagt, han skulle kontakte. Han betalte ikke for selskabet Han mener, de lagde en krone i forbindelse hermed. Han skulle bare skrive under. Han stod så som tegningsberettiget. En af de andre var med til advokaten. Det var 2007, at han lejede værelset hos IF. Selskabet blev reelt ikke brugt. Kun en gang imellem, når det var en privat køber. De tyske forhandlere vil kun sælge bilen med moms, når det var private købere, og de danske myndigheder opkrævede igen moms, så på den måde, skulle de kun betale moms én gang, når de brugte selskabet G2. Han har underskrevet købsaftaler på vegne selskabet. Han har underskrevet dokument vedrørende anmeldelse af registreringsafgift. Han har ikke udfyldt dem, kun underskrevet dem. For G1 og G3 har han også stået for korrespondancen. Han har stået for korrespondancen for alle de selskaber, der fremgår af anklageskriftet. Han har ikke set fakturaer udstedt af G5 SL og G6 SL. 

Ad forhold I 1, bil nr. 1

Foreholdt Mappe 11, faneblad 1, bilag 19-1-1, side 2, vedrørende Porsche Cayman, og bilag 19-1-2-1, anmeldelse til SKAT, hvor anmelder er G2.2, bekræftede tiltalte, at det er, der har skrevet anmeldelsen under. Han har ikke været ved SKAT med bilen. Han er blevet bedt om at skrive under og har gjort det. Foreholdt bilag 19-1-2-2, hvorefter G6 SL har solgt Porschen til G2.2, erklærede tiltalte, at det salg har aldrig fundet sted. Han ved ikke, om fakturaen har været afleveret til SKAT og kender ikke selskabet G6 SL. Foreholdt bilag 19-1-2-3, beregning af registreringsafgift, forklarede tiltalte, at han aldrig har set eller lavet beregningen. Han har intet med registreringsafgiften at gøre. Foreholdt bilag 19-1-2-4, toldsynsrapport, forklarede tiltalte, at han ikke ved, hvem der har været til toldsyn med bilen. Foreholdt bilag 19-1-2-5, side 3, oplysninger om bilen, hvorefter den har kørt 1120 km, forklarede tiltalte, at SKAT har ikke ringet til ham og bedt ham om oplysninger om bilen, og han har ikke sendt oplysninger til dem. Foreholdt bilag 19-1-2-6, skema, underskrevet af formentlig IF, oplyste tiltalte, at det godt kan minde om IFs underskrift. Det er i hvert fald ikke hans underskrift. Foreholdt bilag 19-1-3, regning til G2 på bilen, der oplyses at have kørt 15.000 km, med en salgspris på 47.478 €, erklærede tiltalte, at det er første gang, han har set dokumentet. Foreholdt side 2, bindende bestilling af en brugt Porsche, bestilt af G2, forklarede tiltalte, at det er hans underskrift og hans firmastempel, foreholdt side 3, hvorefter bilen er betalt ved kassen hos sælger side 4, med påtegningen UM, forklarede tiltalte, at det navn siger ham noget. Han har faxet en kopi af hans pas til Tyskland og på et eller andet tidspunkt har lavet en fuldmagt til ham. Lige dette dokument siger ham ikke noget. Foreholdt side 6, forklarede tiltalte, at det er hans underskrift, underskrevet 5. august 2007. Han har fået forelagt dokumentet og skrevet under. Han ved ikke, hvorfor UM skulle hente bilen. Han ved ikke, om det var en af de andre, der sendte det til ham. Han fik kopi af passet pr. email og sendte det videre til sælger. Foreholdt side 8, udskrift fra Erhvers- og Selskabsstyrelsen, hvoraf fremgår, at han er direktør, erklærede tiltalte, at det er korrekt, det var for at tyskerne kunne tjekke, at de var berettiget til at købe uden moms. Han ved ikke, om det er G1s fax. Foreholdt side 16 og 17, hvoraf fremgår, at han har faxet en side af sit eget pas og en side af IFs pas, for klarede tiltalte, at det skal følge med selskabsdokumenterne. Foreholdt side 18, bekræfter tiltalte, at det er underskrevet af ham. Det fremgår, at føreren vil være IF. Tiltalte forklarede, at det har han skrevet. NJ og IF skulle hente bilen. Fuldmagten, som Hansen har på sig, skal vise, at han må hente bilen på vegne af G2.2. Han ved ikke, hvorfor IF ikke kunne hente den selv på vegne af sit eget selskab. Det var ikke tiltalte, der bestemte, hvilket selskab, der skulle handles med. Foreholdt bilag 19-1-4-1, købekontrakt af 1. oktober 2007, hvorefter Porschen sælges, forklarede tiltalte, at han ikke har været med til at sælge nogen bil.

Ad forhold I 2, bil nr. 2

Foreholdt faneblad 2, bilag 19-2-1, side 2, og bilag, 19-2-2-1 anmeldelse fra G2.2 vedrørende en Mercedes Benz, tiltalte bekræftede, at det er hans underskrift på anmeldelsen. Foreholdt bilag 19-2-2-2, hvorefter G2 køber bilen af G6 SL, forklarede tiltalte, at han ikke kender det dokument og ikke har købt bilen. Foreholdt bilag 19-2-2-3, tiltalte bekræfte de, at det ligner IFs underskrift på skemaet. Foreholdt bilag 19-2-3, tiltalte forklarede, at det er en bekræftelse til G2 på en leverance, til talte erklærede, at det ikke er hans underskrift. Det er stilet til adressen i Y31-by. Foreholdt side 2, bekræftelse på køb af bilen fra G2.2 til den tyske sælger, forklarede tiltalte, at han har skrevet under. Der lå et tilbud på bil en. Det er en købsbekræftelse. Samme bilag side 6, købsbekræftelse fra G2.2, den er underskrevet af ham. Han ved ikke, hvem der har hentet bilen. Han har skrevet, der står med håndskrift om, at der betales 1000 € ved bankoverførsel og resten ca. 35.000 € ved afhentning af bilen. Side 8, tiltalte gav hr. IF fuldmagt til at gennemføre handlen. Han har oplyst dem om, hvad pris den kunne købes til, og om den skulle købes eller ikke. Bilen var solgt videre, når han købte den. Det var bestillingsarbejde. Der var slutkunder til de biler, han forhandlede om. Han ved ikke, hvorfor de havde restkøbesummen på 35.000 € med i kontanter i stedet for at foretage en bankoverførsel. De oplysninger havde han fået. På det tidspunkt stillede han ikke spørgsmål ved det. Det er tilsyneladende gængs fremgangsmåde i branchen, har han senere fundet ud af. Side 8, han meddelte hr. IF fuldmagt, hvorfor det er formuleret sådan, IF var ikke til stede ved købet, derfor var de nødt til at lave en fuldmagt. Han ved ikke, hvorfor IF ikke har købt bilen i sit eget selskab. Side 9, tiltalte sendte kopi af IFs pas til sælger. Foreholdt bilag 19-2-4-1, ordrebekræftelse en SM på Mercedes-Benz, forklarede tiltalte, at han har ikke haft noget med salget af gøre. IF har brugt G1s papir. Tiltalte ved ikke, hvorfor den ikke er solgt på G2s papir.

Ad forhold I 3, bil nr. 3

Foreholdt faneblad 3, bilag 19-3-1, side 2, beregning af registreringsafgift, og bilag 9-3-2-1, anmeldelse, hvor G2.2 står som anmelder, forklarede til talte, at det er ikke er ham, der har underskrevet med hans navn og heller ikke ham, der har skrevet det med håndskrift. Foreholdt bilag 19-3-2-2, hvorefter G5 SL har solgt bilen til G2.2, og at der er betalt kontant, for klarede tiltalte, at det har han ikke kendskab til. Første gang han hørte om det spanske selskab, G5s, var i 2008 under sagen. Foreholdt bilag 19-3-2-3 faktura fra G2.2 til G33, forklarede tiltalte, at det kunne tyde på, det er tiltalte selv, der har lavet fakturaen. Foreholdt nogen antagelig må have bestilt nogle fakturaer til brug for noget, forklarede tiltalte, at han er grafisk designer og laver sådan noget selv. Det er ham, der har lavet fakturaen. Fakturanummeret er hans fødselsdato og et enkelt tal som løbenummer. Han er blevet bedt om at lave dokumentet og har gjort det. Foreholdt bilag 19-3-2-4 og 19-3-2-5, beregning af registreringsafgift, som SKAT har lavet. Tiltalte har først set dem under sagen og har ikke været bekendt med, at det var den måde, man regnede det ud. Foreholdt bilag 19-3-3, side 1, regningen på købet af bilen er udstedt til G1, og side 3, bindende bestilling fra G1, og side 6, bekræftelse af på køb bil til Danmark, har tiltalte forklaret, at sidstnævnte er underskrevet af ham på G1s papir og på IFs vegne. Det er en købsbekræftelse. Han skriver under på G1s vegne. Han ved ikke, om det er IF, der har købt den eller en anden. Foreholdt bilag 19-3-4-1, hvorefter det er G3 er, der sælger bilen videre, erklærede tiltalte, at det ikke siger ham noget. Det kan godt være, at G1 har købt bilen, og at G3 har solgt den videre. Det er ikke noget, han har blandet sig i.

Ad forhold I 4, bil nr. 4

Foreholdt faneblad 4, bilag 19-4-2-1, anmeldelsen til SKAT fra G2.2 om Mercedes, tiltalte forklarede, at han har hverken udfyldt eller underskrevet den. Bilag 19-4-2-6, hvorefter G5 SL har solgt bilen til G2.2, erklærede tiltalte, at det er ikke noget, han kender noget til. Bilag 19-4-3, side 2, faktura til G1 fra den tyske sælger og side 5, tiltalte bekræftede, at det er hans underskrift og stempel fra G1, og IF har underskrevet. Tiltalte forklarede, at de ikke har underskrevet på samme tid. Han har skrevet under for G1 og faxet det til Tyskland, som har beholdt bilaget, og IF har underskrevet, da han henter bilen. Foreholdt side 6, hvor de har skrevet under begge to, forklarede tiltalte, at IF har igen skrevet under på købsstedet. Det gælder også side 7 og 8. Foreholdt side 8, fuldmagt til at hente en bil, som skulle modtages af G1, og som er underskrevet af dem begge to, når kun IF var direktør og tegningsberettiget, erklærede til talte, at han skriver under på, at IF har ret til at betale og udføre bilen. Det er et dokument, som tyskerne vil have. Han har skrevet under, for di det er ham, der har korrespondancen. Når han faxer til dem, er det tyskernes sikkerhed for, at de har handlet bilen. IF har været et andet sted, så han ikke har kunnet underskrive på dokumentet, så derfor gjorde tiltalte det. Han havde ikke nogen jobkontrakt i G1. Foreholdt bilag 19-4-4, hvorefter bilen solgt videre af G1 til SM, forklarede tiltalte, at han ikke havde noget med videresalget at gøre.

Ad forhold I 5, bil nr. 5

Foreholdt faneblad 5, bilag 19-5-2-1, anmeldelsen til SKAT af en Chrysler Crossfire med anmelder G2.2, tiltalte forklarede, at det er hans under skrift, men han ved ikke, hvem der har skrevet det maskinskrevne. Alle anmeldelser til SKAT, som han har underskrevet, har været maskinskrevne. Foreholdt bilag 19-5-2-3, hvorefter bilen købt af G2.2 fra G5 SL, for klarede tiltalte, at han kender ikke noget til bilaget. Bilag 19-5-3, side 1, forklarede tiltalte, at det er hans underskrift. IF har underskrevet på en fuldmagt til at afhente bilen, og IF kører bilen hjem. Side 2, Faktura på bilen, tiltalte mener ikke, han har skrevet noget af det. Det er ikke hans skrift og underskrift. Det er vist IF, der har underskrevet. Side 3, faktura, og side 5, brev fra G2.2 til et bilfirma i Tyskland, forklarede tiltalte, at måske har momsen skulle være betalt som depositum, og han har så givet bankoplysninger på G2.2, så pengene kunne sættes ind der, når den skulle betales tilbage. Det var et eller andet med momsen, men han kan ikke sige, hvorfor det var G2.2, der stod for det. IF eller T2 har bedt ham om at oprette den konto meget hurtigt. Bilag 19-5-4-1, faktura fra G1 til G22, forklarede tiltalte, at han har ikke noget med videresalget at gøre. Han kan ikke forklare, hvorfor G1 køber og sælger bilen, mens den bliver indregistreret ved hjælp af G2. Han ved ikke, hvorfor han skulle skrive under i stedet for de andre. Han anede ikke uråd, før han fik en regning fra SKAT. Han ved ikke, om bilerne er blevet reeksporteret. Han ved godt, at biler der skal registreres her, skal køre i Danmark. Han har ikke lagt mærke til, om det var anmeldelse af registreringer, han har skrevet under. Han har i hvert fald ikke tænkt over det. Han skulle ikke forholde sig til registreringsafgiften i den daglige drift. Han var på det tidspunkt lige kommet tilbage til Danmark efter at have været bosat i Tyskland i 12 år.

Udspurgt af advokat JS har tiltalte forklaret, foreholdt bilag 19-5-3, side 5, bankoplysning, side 3, opkrævet moms af bilen, side 4, ny faktura uden moms, side 6, overførsel af det, der svarer til momsbeløbet, at det godt kan være tilbageførsel af det beløb. Foreholdt side 3 og 4, at datoerne for fakturaerne er den samme, erklærede tiltalte, at det husker han ikke noget konkret om.

Ad forhold I 6, bil nr. 6

Foreholdt Mappe 12, faneblad 6, bilag 19-6-2-1, hvorefter G2.2 anmelder en Mercedes, erklærede tiltalte, at det ikke er ham underskrift, der har underskrevet med "OL". Bilag 19-6-2-3, hvorefter bilen er solgt af G5 SL til G2.2, det har han ikke kendskab til. Bilag 19-6-3, faktura fra G17, side 3, hvorefter G1 har indgået aftale om køb, formentlig underskrevet af IF. Tiltalte forklarede, at han ikke ved, hvorfor IF ikke selv har skrevet under på anmeldelsen. Han havde ikke noget anspændt forhold til IF. Han havde ikke indtryk af, at han ville misbruge tiltaltes selskab.

Ad forhold I 7, bil nr. 7

Foreholdt faneblad 7, bilag 19-7-2-1, anmeldelsen af BMW med G2.2 som anmelder, tiltalte erklærede, at det ikke var hans underskrift, selv om det tilsyneladende er hans navn, der er anvendt. Bilag 19-7-2-3, beregningsskema, han har aldrig set sådan et skema. Bilag 19-7-2-4, hvorefter bilen er solgt af G5 SL til G2.2, det kender tiltalte ikke noget til. Bilag 19-7-3, side 1, hvorefter G1 har købt bilen, underskrift er tilsyneladende IFs, og side 7, tiltalte bekræftede, at det er hans underskrift, det er også ham, der har formuleret brevet af 5. september 2007. Han skriver under på G1s vegne. Foreholdt 19741, faktura på salg af bilen fra G1, det kender tiltalte ikke noget til. Tiltalte vil tro, at både IF og T2 har solgt bilerne videre, men han ved det ikke.

Ad forhold I 8, bil nr. 8

Foreholdt faneblad 8, bilag 19-8-2-1, anmeldelsen af BMW med G2.2 som anmelder, tiltalte erklærede, at han hverken har udfyldt eller underskrevet dokumentet. Foreholdt bilag 19-8-2-3, faktura, hvorefter bilen er solgt af G5 SL til G2.2, kender tiltalte ikke noget til. Bilag 19-8-3, faktura, hvorefter G2.2 købt bilen i Tyskland. Tiltalte husker ikke umiddelbart noget om det. Han har ikke noget med det at gøre.

Ad forhold I 9, bil nr. 9

Foreholdt faneblad 9, bilag 19-9-2-1, anmeldelsen af Mercedes Benz med G2.2 som anmelder, tiltalte bekræftede, at det er hans underskrift på anmeldelsen. Bilag 19-9-2-3, hvorefter G2.2 har købt bilen af G5 SL, det kender tiltalte ikke noget til. Bilag 19-9-3, købedokument, side 3, tiltalte bekræftede, at det er hans underskrift. Han ved ikke, hvem der har videresolgt bilen.

Ad forhold I 10, bil nr. 77

Foreholdt Mappe 17, faneblad 17, bilag 19-77-2-1, anmeldelsen fra G2.2 af BMW, tiltalte erklærede, at han ikke har kendskab til det bilag, det er ikke ham, der har underskrevet. Bilag 19-77-2-4, faktura på salg af bilen fra G5 SL til G2.2, det kender tiltalte ikke noget til. Bilag 19-77-7, faktura fra det tyske firma, side 7, korrespondance, bekræftelse på købet af bilen. Tiltalte førte korrespondancen og har underskrevet. Ellers har han ikke haft noget med bilen at gøre. Nogen har forfalsket hans underskrift på anmeldelsen. Han kan ikke forklare, hvorfor nogen forfalsker hans underskrift, når han lige så godt kunne underskrive dem. Han var ikke klar over, at det skulle bruges til indregistrering af bilerne.

Udspurgt af advokat JS bekræftede tiltalte vedrørende side 34, købekontrakten, at det ikke er hans underskrift.

Ad forhold I 11, bil nr. 13

Foreholdt Mappe 13, faneblad 13, bilag 19-13-2-1, anmeldelsen af Mercedes Benz med G1 som anmelder. Tiltalte bekræftede, at det ikke er hans underskrift. Bilag 19-13-2-3, hvorefter G6 SL har solgt bilen til G1. Tiltalte forklarede, at han ikke kender noget til det. Bilag 19-13-3, side 1, købekontrakten. Side 4, korrespondance af 16. juli 2007, tiltalte bekræftede, at det er ham, der har forfattet teksten og underskrevet, og IF har også underskrevet. IF skal skrive under for at give fuldmagt til at få nummerplader på bilen. Han bad ham skrive under, da han var tegningsberettiget. Side 9, købekontrakten. Tiltalte forklarede, at han præsenterede sig som indkøber eller medarbejder hos G1, når han forhandlede biler. Han har vel fungeret som tolk eller kontorassistent. Han kan ikke sige noget om videresalget af bilen.

Ad forhold I 12, 14

Faneblad 14, bilag 19-14-2-1, anmeldelsen fra G1, formentlig under skrevet af IF. Bilag 19-14-2-4, salg af bilen fra G6 SL til G1, bilag 19-14-3, faktura til G1 fra den tyske sælger, der er sendt pas tilhørende VM med. Tiltalte husker lidt om VM. Der var noget galt med noget kundehalløj. Samme bilag side 4 og 5, håndskrevet brev side 4, det er ham, der har skrevet det. Bilen er købt af G1. Foreholdt side 17, fra G1 til Porsche, tiltalte bekræftede, at han har underskrevet bilaget. Han har ikke købt bilen. G1 har købt bilen, og han skriver under på vegne af IF.

Udspurgt af advokat JS og foreholdt bilag 19-14-3, side 1 og 2, underskriften på side 2, det er en købekontrakt, og det er ikke ham, der skriver under på den.

Ad forhold I 13, bil nr. 15

Faneblad 15, bilag 19-15-2-1, anmeldelsen fra G1, bilag 19-15-2-5, salg af bilen fra G6 SL til G1, bilag 19-15-3, side 3, køber Bilagenten har skrevet under 2 gange, og samme underskrift begge gange, nem lig IFs. Samme bilag, side 10, og 20 kassebon på 135.000 €, betaling. Bilag 19-15-4, salgsfaktura, hvorefter bilen er videresolgt af G3 er, bilag 19-15-5, hvorefter bilen er solgt fra G1 til G3. Tiltalte forklarede, at han ikke ved, om han har været indblandet i det, men kan godt have assisteret ved noget korrespondance.

Ad forhold I 14, bil nr. 16

Faneblad 16, bilag 19-16-2-1, anmeldelsen fra G1, bilag 19-16-3, faktura, side 6, bilen er købt af G1 i Tyskland.

Ad forhold I 15, bil nr. 17

Faneblad 17, bilag 19-17-2-1, anmeldelsen fra G1, bilag 19-17-2-5, side 2, hvorefter bilen er købt uden moms af G1. Side 3, underskrift. Bilag 19-17-3, bestilling af bilen til G1. Side 4, regning til G1.

Ad forhold I 16, bil nr. 11

Faneblad 11, bilag 19-11-2-1, anmeldelsen fra G3, bilag 19-11-2-2, faktura, bilen er købt af G1 hos G5 SL. Bilag 19-11-2-3, faktura, hvorefter bilen er solgt til G3. Bilag 19-11-4-1, vedrørende finansiering af købet. Bilag 19-11-3, om købet i Tyskland.

Ad forhold I 17, bil nr. 78

Mappe 17, faneblad 18, bilag 19-78-2-1, anmeldelsen fra G3, bilag 19-78-2-4, faktura, hvorefter G5 SL har solgt bilen til G1, bilag 19-78-3-2, side 2, faktura til G1 fra tysk sælger, bilag 19-78-2-5, hvorefter G1 har solgt bilen til G3, bilag 19-78-5-1, videresalgsfaktura.

Ad forhold I 18, bil nr. 56

Mappe 16, faneblad 16, bilag 19-56-2-1, anmeldelsen fra G3, bilag 19-56-2-5, faktura, hvorefter bilen er solgt fra Polen til G3, bilag 19-56-3-2, hvorefter bilen er solgt fra en tysk sælger til G2.2, side 2, kopi af IFs pas. Side 4, Lieferschein, G2.2, og IFs pas igen, side 6, fuldmagt, som tiltalte bekræfter, at han har underskrevet, side 7, korrespondance, fuldmagt underskrevet af IF. Tiltalte bekræftede, at det er ham, der har korresponderet med dem. Side 12, korrespondance, underskrevet af tiltalte. De biler, som G2.2 købte, blev der lavet en mellemfaktura på, men tiltalte lavede den ikke. Han går ud fra, at de andre videresolgte bilerne. Han har heller ikke haft krav på del af fortjenesten ved videresalget.

Ad forhold I 19, bil nr. 85

Mappe 18, faneblad 5, bilag 19-85-2-1, anmeldelsen fra G3, bilag 19-85-2-4, faktura, bilen solgt af G5 SL til G2.2, bilag 19-85-2-5, faktura fra G2.2 til G3. Foreholdt at tiltalte har skrevet betalt, bekræftede tiltalte, at det er hans skrift og hans underskrift, men han har ikke modtaget betaling for bilen. Han blev bedt om at lave fakturaen, fordi der af en eller anden grund var brug for den. Bilag 19-85-3-1, hvorefter bilen købt af G1 af en tysk sælger, bilag 19-85-3-1, side 1, regningen, side 3, fra G1 til firma G34. Tiltalte bekræfter, at han har været ind blandet i handlen. Side 14, bekræftelse på, at bilen er købt og vil blive afhentet. Tiltalte bekræftede, at han har underskrevet bilaget. Bilag 19-85-7, ordrebekræftelse.

Tiltalte T1 har forklaret, at han ikke har søgt oplysninger om registreringsafgiftsreglerne. Han har heller ikke dengang søgt oplysninger om, hvad man skulle gøre i henhold til momsreglerne. Han ved ikke, hvad T2 eller IF gjorde i deres selskaber. Han har ikke kendskab til, om de andre har styr på, hvad man skulle gøre, og han har heller ikke forsøgt at finde ud af, om de havde styr på det. Vedrørende de biler, der er købt i G2s navn, havde han fået op lyst af IF, at der var styr på det, når de skulle videre sælges. Han ved ikke, hvorfor en bil skulle sælges fra det ene eller det andet selskab. Hvis en bil var købt i f. eks. G2s, så fik han at vide, at der ville blive lavet en mellemregning, når den blev solgt videre. Normalt ville han opkræve moms og få noget moms ved salg, men han har aldrig fået penge mellem hænderne. IF sagde, at der var styr på betaling af moms. Han har aldrig set mellemregninger eller dokumenter på det. En mellemregning er for ham et videresalg. G2 og G1 var ikke søsterselskaber, men måske har de andre set sådan på det. Han har lavet de fakturaer, der blev forevist i går til G1 eller G3, men han fik ikke pengene, der stod på fakturaen. Han har ikke lavet regnskaber for G2, hvoraf salget fremgår. Der var kun bogført aktiver og passiver, han havde også nummererede fakturaer med moms. Han har ikke lavet fakturaer for alle de biler, der var i G2. Han har aldrig modtaget penge for bilerne og heller ikke momsen. Han er enig i, at når man opkræver moms, skal den betales til staten, men der var også negativ moms. Det regnskabsmæssige mellem G2 og f.eks. G1 er lavet rent bogføringsmæssigt. Han har ikke lavet fakturaer på alle bilerne men på de biler, hvor han blev bedt om at lave dem. Han har ikke modtaget hverken købesum eller moms. Han har bogført det, som han har lavet og givet det videre, og hvad der videre er sket, ved han ikke. Han har bogført negativ moms i G2 ved indkøb af biler fra danske forhandlere til G2. Det var IF, der skulle lave indberetningerne om moms. Tiltalte har alene lavet bogføringen. Han har ikke haft indsigt i, hvorledes man drev et selskab. Han har udført sit arbejde efter IFs instrukser. Han har ikke selv undersøgt noget. Det var IF, der reelt bestemte i G2. Han har ikke kontrolleret, om IF har betalt moms. På daværende tidspunkt havde han ikke kendskab til, hvordan det fungerede, og det var IF, der bestemte.

Foreholdt mappe 11, bil nr. 1, Porsche Cayman, der blev videresolgt til NJ og advokat SO, forklarede tiltalte, at der var noget med, at én havde forsøgt at købe en bil privat og ville undgå dobbelt moms, og derfor skulle den købes over et selskab. Den blev købt over G2. Det var IF, der kom med oplysningerne. Tiltalte kender NJ personligt, og han kan have snakket med ham om købet, hvad det var for en bil osv. Han vidste, det var NJ, der ville købe bilen. Han ved ikke, hvem der forhandlede prisen. Foreholdt, at den blev købt for 47.478 €, forklarede tiltalte, at han har ikke undersøgt, hvad sådan en bil ville have kostet her i Danmark. Man plejer at gange prisen med 3, og så har man en dansk pris. Det var på grund af afgiftsreglerne. Han havde været i Danmark i 2 måneder og brugte sine tyske kundskaber til at handle med. Foreholdt side 2, faneblad 1, bilag 19-1-1, oplysninger fra SKAT om, at den vejledende udsalgspris var 1,4 million på bilen, erklærede tiltalte, at det ikke var noget, han på det tidspunkt havde undersøgt. Dengang vidste han ikke, hvor stor registreringsafgift, der skulle betales. Han stod kun for indkøb af bilerne og har intet haft med videresalget at gøre og ved ikke noget om det.

Tiltalte T1 har herefter meddelt, at han ikke ønskede at besvare flere spørgsmål.

Tiltalte T2 har forklaret, at han har arbejdet i bilbranchen siden 2001 eller 2002 som markedsføringsøkonom og biløkonom. Biløkonom er en speciel uddannelse indenfor bilbranchen. Han sad med lastbiler. Efter han var færdiguddannet, har han haft job hos G18, G17, G22 i Y32-by og G35. Han var beskæftiget med salg af biler. Det var primært brugte biler ved G22 og G35. Ved Mercedes i Y2-by var det nye biler, han beskæftigede sig med. Han har en kammerat, der hedder VM, som henvendte sig. Han havde skub i nogle ejendomsprojekter og foreslog, at de slog sig sammen og lavede et bilfirma. Han syntes det lød spændende, og de dannede anpartsselskabet G3. De indskød 62.500 kr. hver og 4.000 til revisor og advokat. De var kun de to som anpartshavere. Det var en bil virksomhed. Tiltalte drev det daglige og talte med de fleste at kunderne, men VM var med og skulle også underskrive, hvis de f. eks. skulle have penge i banken. Tiltalte lavede ingen selvstændige handler. Han var med i et ejendomsprojekt her og et i Sverige. Der var ingen udvikling i det. Vedrørende G3 var det sådan, at de kendte én, der hedder UJ, og de fik lov til at leje et lagerlokale i Y33. Det var et lagerlokale, hvor de mest havde kundemøder. Der var ikke et showroom som sådan. De havde en freelance ansat som bogholder. Hun hed KL. Til at starte med ville de importere biler fra Tyskland. VM havde kontakten til IF, og de mødtes med IF på deres kontor, og han tilbød forskellige biler, men de var ikke noget for dem. Det var Ferrari og Mazarati mv. De ville formidle kundesalg. Det foregik på den måde, at de blev kontaktet af én, der f.eks. skulle bruge en Mercedes, og de fik nogle detaljer som at den f.eks. skulle være sort osv., og VM og han tog den indledende kontakt med IF, og IF kom med to eller tre biler. De spurgte IF, om han kunne skaffe bilen i Tyskland, Sverige eller andre steder. Det var både nye og brugte biler. Deres opgave var at finde det, som kunden ønskede. De mødtes med folk for at opsøge kunder, og han begyndte også selv at ringe til Tyskland.

Det var mest business til business. IF var tit i Y7-by. I begyndelsen fik IF det på skrift, hvornår de skulle have svar tilbage. Efterspørgslen steg, og de var til sidst oppe på 2030 biler. De indikerede en pris til IF. Markedet var også svingende i den periode. T1s rolle har ikke været stor i IFs firma. Han har ikke købt biler af T1, men han har fået en faktura fra ham. De har spurgt efter fakturaer flere gange hos IF. Det var svært af få fakturaer af ham. Tiltalte ville gerne købe 2 biler, men da de ikke havde få et deres fakturaer, var det ikke så godt, fordi de skulle have styr på deres bogholderi, og nogle gange gik det stærkere med at få bilerne end med at få fakturaerne. IF kom med en bil, og der var lagt et depositum, og når han kom med bilen gik det så stærkt, men de ville have papirerne i orden inden næste levering, så de ikke manglede 1015 fakturaer. Man får en midlertidig grøn registreringsattest, inden man får registreringbeviset. De fik den registreret direkte til køber, og de havde den midlertidige registreringsblanket. Bilen blev leveret med nummerplader og det hele. Det var fakturaen, det gerne kneb med. De fik fakturaen leveret. Det var T1, der stod for selskabet, men det var IF, der kom med fakturaen og bilen. To eller tre gange fik de en faktura fra G2. Han vidste ikke, at det var T1s firma. Han troede, det var en anden samarbejdspartner, som IF havde, måske NJ. IFs selskab hed G1. Adressen var en lejlighed indrettet som kontor. Der kom én og bogførte for G3, og R1 var registreret revisor for dem. VM skulle sørge for, at det blev gjort. Han har indleveret papir mange gange til VM, han gik det igennem med KL, og han stod for kontakten til bankmanden. Tiltalte og VM lavede budget, og VM stod for kontakt til revisor og bank. De skulle begge to påtegne, hvis der skulle hæves penge. Hvis de f. eks. havde 100.000 kr., kunne de låne 100.000 kr., hvis de havde 200.000 kr., kunne de låne 200.000 kr. osv. op til en halv million. KL skulle bogføre, og hun tastede momsen ind. De kontrollerede, om der blev hævet penge fra deres konto. Foreholdt at der for 2 af kvartalerne er lavet 0-indberetninger, forklarede tiltalte, at det var hans opfattelse, at momsen blev betalt.

Forespurgt hvordan man regner registreringsprisen ud, hvis man importerer en bil, erklærede tiltalte, at det ved han ikke. Udgangspunktet er salgspris til køber. Parallelimport har han ikke beskæftiget sig med. De har fået en faktura, når de har købt en bil i udlandet. Parallelimport er dem, der f.eks. køber en Mercedes hjem uden om G22, og de henvender sig hos SKAT for at få udregnet registreringsafgiften. Standardpris er den pris, der bliver offentliggjort til en prisliste til detailkunder. Mindstebeskatningspris er også meget omfattende, og der er så mange regler. En ny bil skal have kørt under 2000 km for at være ny.

Hvis man har købt en bil til 100.000 kr. i Tyskland, skal man få den toldsynet og sørge for de originale dokumenter,

Foreholdt mappe 11, anmeldelse, bilag 19-1-2-1, G3 er anmelder. Tiltalte erklærede, at han kender blanketten, og den skal man udfylde for at få nummerplader. SKAT udleverer tolddokumentet, og derefter får man registreringsattesten. Foreholdt bilag 19-1-2-4, toldsynsrapport, erklærede tiltalte, at han har udfyldt mellem 5 og 10 anmeldelser. 34 på hvide plader og resten på gule plader. Ved en ny bil afleverer man bil med toldsynsrapporten til en autoriseret synshal, og de gennemgår bilen fra AZ. I synsrapporten står, om den kan bremse og styre osv. Et COC-dokument er ligesom bilens dåbsattest. Faktura er med, hvis det er en ny bil. Hvis man ikke har en faktura, bliver der fastsat en standardpris. Mindsteprisen er, hvad den mindst muligt kan registreres til. SKAT kan lægge en faktura til grund og beregne registreringsafgiften eller vende tilbage efter, at der er betalt depositum. Man skal betale de beløb, der står, for at man kan komme videre. Foreholdt bilag 19-1-2-3, beregning fra SKAT, forklarede tiltalte, at i 2007 kunne man ikke lave sådan en beregning selv, men det kan man nu. Han kan ikke svare på, hvem der har udfyldt denne her. Han fik ikke nogen opgørelse fra SKAT over, hvordan de havde foretaget beregningen. Han fik anmeldelsen, men ikke underbilaget med beregningen. Han husker ikke, de har haft nogen biler, hvor der er betalt depositum. Han handlede med IF, men der var ikke samhandel mellem, IF, T1 og ham. Han har købt biler i Tyskland, men i denne periode har han haft IF til at ordne det. Tiltalte har været nede og hente nogle biler i Tyskland. Han har handlet med IF og ved ikke, hvad T1s rolle var. Han har ikke handlet med T1. Han har meddelt IF, hvilken bil inden for en økonomisk ramme, han har ønsket. Han ved ikke noget om IFs eventuelle forarbejde med at finde bilen. Nogle gange har IF henvendt sig med en bil, og så havde tiltalte måske en kunde til den, og han vurderede sammen med VM, hvad de kunne tillade sig at tage for den. De fik et pristilbud af IF, og så kunne de tage det eller lade være. Han kan ikke sige, om det var billige biler, han solgte. Det er så individuelt, hvad de skal koste. Han har hentet biler i Tyskland, herunder 2 Mercedes. IF havde købt dem og faktureret til dem, og tiltalte tog den ene med hjem, og den an den blev hentet af en chauffør. Han husker ikke, om den ene blev betalt med kontanter. De har afregnet kontant i €. Han har solgt én og fået 80.000 kr. kontant.

Foreholdt bilag 19-1-2-1, anmeldelse af G2.2, forklarede tiltalte, at anmelder ikke behøver at være ejeren af bilen. Det kan være en arbejdsopgave. Man kan ikke sige, det er G2.2, der ejer bilen.

IF havde et firma, der hed G1, og et spansk selskab, der gik under navnet G5 SL. Han ved ikke, hvad han brugte det til. De første biler fik de med en dansk faktura og henvendte sig ved SKAT. De ville gerne have en underfaktura med fra købet af den danske importør, dvs. G1. De lavede en eller to registreringer af bilerne, og de kunne se, at underbilaget var en faktura fra det spanske selskab G5 SL til G1. Foreholdt bilag 19-4-2-6, Mercedes Benz, salgsfaktura fra G5 SL. Tiltalte forklarede, at han har set sådan en, men der stod G1. Han fik et tilbud fra en mand i Y2-by, og han var momsregistreret og det hele. De fik tjekket op på, om selskabet var OK at handle med. Selskabet var G1. Det var en advokat, der tjekkede selskabet. Tiltalte gjorde sig ingen tanker om, at IF havde købt bilen af sit selskab i G5 SL i Spanien. SKAT har ikke bedt om fakturaerne fra Tyskland.

De fremviste den med kilometerstand og det hele. Da de havde registreret 2-3 biler, spurgte de IF, om han kunne levere dem færdigregistreret, og det kunne han godt, og han tilbød denne service for 4.000 kr. pr. bil. Hvis IF sagde nej til at komme med hans købsfaktura, fik IF ikke solgt bilerne.

Ad forhold I 1, bil nr. 1

Foreholdt mappe 11, Porsche Caymann, bilag 19-1-2-1, anmeldelsen, bilag 19-1-2-2, forklarede tiltalte, at han ikke erindrer at have hørt om G6 SL. Navnet UM, bilag 19-1-3 side 4, det siger ham ikke noget.

Ad forhold I 2, bil nr. 2

Foreholdt bilag 19-2-2-1, Mercedes Benz, anmelder er G2.2, sælger G6 SL, bilag 19-2-2-2. Tiltalte kender ikke selskabet. Han kender bilen. SM har han gået i skole med. Han har købt bilen direkte fra IF. VM havde spurgt, om han kendte én, der kunne skaffe ham en bil. Han fik bilen leveret fra IF. Han var bare formidler af kontakten, og de arrangerede selv resten. VM var ikke tilfreds med bilen, og han formidlede videresalget af bilen til MK.

Ad forhold I 3, bil nr. 3

Foreholdt bilag 19-3-2-1, anmeldelse af 21. august 2007 fra G2.2 på en Mercedes Benz, bilag 19-3-2-2, faktura fra G5 SL, bilag 19-3-4-1, faktura fra G3 til SC. Bilag 19-3-4-1, faktura og 19-3-4-2, ordrebekræftelse, hvor en Mercedes Benz bestilles, samme stel nr. på ordre bekræftelsen og fakturaen bliver solgt for 730.000 kr. til SC.

Tiltalte forklarede, at han har solgt bilen til SC. Foreholdt at fakturaen er dateret 21. august 2007, men bilen er bestilt 29. april, erklærede tiltalte, at det er en fejl, den er ikke bestilt i april. Den er først bestilt i juli. Det er en helt specifik bil, som han har fået tilbudt. De fik tilbudt en helt konkret bil og havde selvfølgelig også stel nr. på bilen.

Foreholdt, at bilen er købt af G2.2 fra G5 SL for 16.000 €, jf. Bilag 19-3-2-2, og den afgiftspligtigværdi opgjort til 214.518 kr. Tiltalte mener, de har betalt 650.000 kr. for den til IF.

Udspurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at de fik tilbudt den samme bil i coupé til 500.000 kr. og i cabriolet til 600.000 kr. fra autoriseret forhandler. De var altså billigere, end det de betalte til IF.

Ad forhold I 4, bil nr. 4

Foreholdt, bilag 19-4-2-1, anmeldelse af 27. august 2007 fra G2.2 til SKAT med initialer som underskrift, forklarede tiltalte, at ingen af dem er hans. Foreholdt bilag 19-4-2-6, faktura fra G5 SL til G2.2, og bilag 1943, side 4, faktura på bilen til G1 fra G17 i Tyskland for klarede tiltalte, at bilen blev solgt til SM. Han husker ikke selve bilen. Det er IF, der havde kontakten. Denne bil var ikke en af dem, tiltalte hentede i Tyskland. Foreholdt at en af sælgerne i Tyskland KM, G17, har forklaret, at tiltalte var med i handlerne for G1, jf. mappe 4, bilag 37-69, og at han har solgt 5 biler til G1, og når han snakkede med G1, talte han med tiltalte. Tiltalte forklarede, at han ikke har købt bil på vegne af G1, men han har hentet en bil hos KM. Det er den eneste bil, han har hentet dernede, men han har talt med KM om andre biler. Han har ikke købt nogen biler, heller ikke på vegne af nogle af hans kunder, men kun haft forespørgsler på vegne af kunderne. Han har aldrig udgivet sig for at handle på vegne G1. Han havde en fuldmagt med fra G1, hvorefter han måtte hente bilen på deres vegne. KM kontaktede ham efterfølgende, fordi han havde hans telefonnr. og e-mail, som han fik, da han hentede bilen. Der havde været en dialog med ham om en Mercedes S600 til under 10.000 €. Denne bil er ikke med i nærværende sagskompleks.

Bilen, som han har hentet ved KM, er ikke den bil, der bliver talt om. Han har ikke haft med selve salget at gøre, men kan godt have tjekket udstyrslisten. Han har intet med registrering eller syn at gøre af bilen. Han har ikke været blandet ind i spørgsmålet om prisen.

Forsvareren anførte, at forehold af dele af et vidnes forklaring efter hans opfattelse var i strid med retsplejelovens § 871, når vidnet endnu ikke var afhørt i retten.

Anklageren anførte, at hun er enig i, at forklaringen som helhed ikke kunne dokumenteres som bevis i sagen, men at enkelte dele kunne foreholdes tiltalte, således at han fik lejlighed til at forholde sig til det, såfremt han ønskede at udtale sig om det.

Ad forhold I 5, bil nr. 5

Foreholdt, bilag 19-5-2-1, anmeldelse fra G2.2 vedrørende Chrysler, og bilag 19-5-4-1, salg til G22 fra G1 for 410.000 kr. Tiltalte har haft noget med bilen at gøre. De blev spurgt af G22, om de kunne skaffe sådan en bil Han henvendte sig til G17 og spurgte, om de havde en de mobil. De kunne ikke levere til den pris. De fik et tilbud om at levere til 410.000 kr., og det kunne de ikke. De spurgte IF og 23 andre steder. De kunne få den fra IF for 420.000 kr. Han lavede en aftale med IJ ved G22 og MK om, at de kunne få leveret bilen direkte fra deres leverandør, da de var gode kunder. De fik den for at have en tjeneste til gode.

Udspurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at de sprang dem over, fordi der ikke var plads til deres avance.

Ad forhold I 6, bil nr. 6

Foreholdt mappe 12, bilag 19-6-2-1, anmeldelse til SKAT vedrørende en Mercedes Benz fra G2.2, og bilag 19-6-4-1, ordrebekræftelse fra G1 til ST af 12. september 2007 og bilag 19-6-4-2, faktura af 4. oktober 2007, hvorefter den er solgt af G2.2 til ST, og bilag 19-6-6-2, ordrebekræftelse af 18. september 2007 fra G3 til ST, underskrevet af tiltalte og ST. Tiltalte husker bilen. ST købte bilen af IF og fik den leveret. IF kom over med den. Tiltalte har talt med WL hos F1-finans, da ST var en god privat bekendt. ST skulle have lavet en finansiering. De skulle hjælpe med det, det kunne G1 ikke. For sin hjælp fik han 2 måneders opstaldning af en hest. WL bad ham udfærdige ordrebekræftelsen bilag 19-6-6-2. Bilen er leveret 6 dage før ordrebekræftelsen er dateret. Ordrebekræftelsen er lavet udelukkende til finansieringen. Han har hverken haft med salg eller køb at gøre. Prisen fik han af ST.

Når de lavede finansieringsaftaler med F1-finans oplyste de, hvad kunden kunne betale, de tog udgangspunkt i den månedlige ydelse og beregnede ud fra den, den pris der stod i ordrebekræftelsen. ST har købt og betalt bilen hos G1 og skal have noget friværdi på den, så den pris der står i ordrebekræftelsen har ikke nødvendigvis noget med salgsfakturaen at gøre.

Dresler har f. eks. betalt bilen og har en faktura, men det er ikke nødvendig vis nemmere at få det ordnet med F1-finans med en faktura, end hvis de har en ordrebekræftelse. Deres firma har en særskilt finansieringsaftale med F1-finans. Det har G1 ikke. De har også lavet finansieringaftaler for G1.

Det er årsagen til, at der et sted står 1.200.000 og et andet 1.275.000 kr.

Udspurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at man belåner sin bil, som man belåner sit hus. Det er et lånebeløb, man får hjem afhængig af, hvor meget man kan betale pr. måned. Man kan også belåne bilen til mere, end den er værd.

Ad forhold I 7, bil nr. 7

Foreholdt bilag 9-7-2-1, anmeldelse fra G2.2 til SKAT, bilag 19-7-4-1, salgsfaktura hvorved bilen er solgt til LK. Tiltalte forklarede, at han boede sammen med LK. Han kontaktede IF, da LK havde solgt sin bil. IF kom med tilbud på nogle biler. Han vendte tilbage med 3 biler. Han kunne levere en bil med en besparelse på 200.000-300.000 kr. Hun fik sin bil, og den blev finansieret ved F1-finans. Bilen er købt af LK for 1.425.000 kr., og IF fik kontant 625.000 kr. LK havde solgt en hest og havde nogle penge liggende i kontanter. Tiltalte har efter drøftelser med LK taget selve forhandlingen om bilen med IF.

Ad forhold I, bil nr. 8

Foreholdt bilag 19-8-2-1, anmeldelse fra G2.2 til SKAT vedrørende en BMW, købt af JL, Y34-by og bilag 19-8-5 side 2, brev til SKAT fra samme. Tiltalte er blevet spurgt flere gange af JL, om han kunne skaffe en bil. Han fik lov til at købe en bil direkte af IF udenom G3. JL er sælger hos G22, og det er deres største kunde. G3 fik således ingen avance.

Ad forhold I 9, bil nr. 9

Foreholdt bilag 19-9-2-1, anmeldelse fra G2.2 til SKAT vedrørende en Mercedes, der var købt af NG. Tiltalte har ikke haft noget med bil en at gøre. To år efter, at NG havde købt bilen, kunne han ikke få fat på IF. Bilens motor var gået i stykker. Han lærte NG at kende efter, at han fik bilen. Fabriksgarantien var udløbet. Der var lavet en fejl fra SKAT, idet bilen var fra 2006, i stedet for 2007. Han har ikke haft noget med bilen at gøre, da den blev købt. NG kom og spurgte tiltalte til råds om garanti forhold.

Tiltalte henviste til bilag 19-9-4, hvorefter NG betalte bilen til G1 direkte med en check.

Ad forhold I 10, bil nr. 77

Foreholdt mappe 17, faneblad 17, bilag 19-77-2-1, anmeldelse fra G2.2 vedrørende en BMW, der er solgt til G22 i Y35-by, og bilag 19-77-5, side 1, kreditnota til T2 på 680.000 kr. vedrørende samme bil. Tiltalte forklarede, at han havde en Mercedes, som han en uge før havde solgt, før han fik denne bil. Han havde spurgt IF, hvad han havde, han kunne købe, og han valgte at købe bilen. Han fik den leveret og betalte den. Det var dog ikke den bil, som han havde regnet med og fik kort tid efter en anden bil og solgte denne bil videre til G22. Han fik 680.000 kr. for bilen. Foreholdt at der ikke forefindes kvittering mellem bilagene herom, forklarede tiltalte, at han ikke er blevet spurgt. Han tabte 10.000 kr. på den. Han kørte kun 56 dage i den, og den nåede aldrig at blive registreret til ham. Foreholdt bilag 19-77-5 hvorefter kreditnotaen er dateret 3. september 2007, og anmeldelses datoen til SKAT er 2. september 2007 og indstemplet den 3. september SKAT og bilag 19-77-7-4 hvorefter bilen er hjemført til G2.2 den 24. august, som har anmeldt bilen anmeldt den 3. september til SKAT. Tiltalte forklarede, at kørte på prøveplader i den korte periode, som han havde bilen. Tiltalte henviste til bilag 19-77-7 hvorefter bilen er udfaktureret den 22. august 2007 til G1. Foreholdt at bil en den 24. august er faktureret fra G5 SL til G2.2.

Ad forhold I 11, bil nr. 13

Foreholdt mappe 13, faneblad 13, bilag 19-13-2-1, anmeldelse fra G1 vedrørende en Mercedes Benz, og bilag 19-13-2-3, hvorefter G1 køber bilen hos G6 SL, og bilag 19-13-5, hvorefter G1 sælger bil en til G3, og bilag 19-13-4, side 1, hvorefter G3 sælger til G22. Tiltalte forklarede, at han husker bilen. Det er hans opfattelse, at der er betalt 1.775.000 kr., og det kan godt være betalt ad flere gange. Han kunne ikke få kredit hos IF, så derfor havde han venlige mennesker, der kunne hjælpe med finansieringen, og det fik de et mindre honorar for. Foreholdt at der er overført 1.025.000 kr. fra G3 til G1 forklarede tiltalte, at det kan meget vel være rigtigt. Han har fået resten kontant eller fra en af de personer, som hjalp dem. Foreholdt faktura dateret 18.juli, bilag 19-13-4, side 1, hvorefter G3 sælger til G22 den samme dato. Tiltalte forklarede, at G3 har fået pengene på en check eller ved en overførsel, og han har solgt igen samme dag. Foreholdt at anmeldelsen er sket 18. juli, bilag 19-13-2-1, forklarede tiltalte, at alt er foregået samme dag. Toldsynet er foregået i Y36-by den 18. juli 2007.

Ad forhold I 12, bil nr. 14

Foreholdt mappe 13, bilag 19-8-14-1, anmeldelse af 12. juli underskrevet af IF for G1. Tiltalte har forklaret, at VM har hentet bilen, da det var hans egen bil. Foreholdt bilag 19-14-4, side 1, faktura fra G3 til G22. Tiltalte kan ikke huske, om han eller VM har solgt bilen. Han ved ikke, om indholdet af fakturaen er korrekt. Han tror der er fejl på den, idet ham mener, bilen har gået mere. Bilen er videresolgt i oktober. Han har ikke udfærdiget en faktura mellem G1 og G3, han regner med, at VM har fået fakturaen hjem på den. Foreholdt bilag 19-14-6, ordrebekræftelse vedr. Porsche Cayman, tiltalte mener ikke, det er den bil. Han mener bilen havde gået 4 eller 5.000 km, da han fik den. vedr. Af bilag 19-14-4 fremgår, at den har gået 8000 km. Når man kører til toldsyn skriver de enten nul, eller man runder ned eller op til hele tusinder. Fra Tyskland til Y10-by er der over 900 km. Han kan ikke svare på, om ordrebekræftelsen angår denne bil.

Ad forhold I 13, bil nr. 15

Foreholdt bilag 19-15-2-1, anmeldelse fra G1, underskrevet af IF og bilag 19-15-3, hvorefter G17 sælger til G1, bilaget side 3, underskrevet på G1s vegne af antagelig IF. Samme bilag, side 10, faktura på 163.000 €. Samme bilag, side 19, 20 og 21, hvorefter 135.000 € betales kontant den 31. juli, vedhæftet tiltaltes pas. Side 22, hvorefter T2 har været til stede, side 23, T2s underskrift. Tiltalte forklarede, at det er ikke korrekt. Han har været dernede og lave en deponering på en anden bil. Han har skrevet under, men noget af det vedrører en anden bil, ca. 35.000 €, og de sidste 100.000 € var betaling for den pågældende bil. Foreholdt stelnummeret og side 16, betalingsoversigt, hvorefter det ser ud som om de 135.000 € vedrører bilen, erklærede tiltalte, at det vedrører 2 biler. På side 29, er samme stel nr., tiltalte forklarede, at det vedrører en anden Mercedes Benz, som er solgt uden afgift. Den er solgt til G22. Han ved kun, at de er blevet bedt om at betale 135.000 €. Det bad IF om. De fik den ene bil med hjem, og halvanden uge efter fik de den anden. Det er forklaringen om det beløb. Foreholdt 19154, side 7, faktura hvor bilen er solgt til G22 for 2.555.000 kr. Til talte forklarede, at det er korrekt, den blev videresolgt. Bilen var solgt, inden han kom hjem. IF kørte til SKAT med den, han afhentede bilen og kom tilbage med den med nummerplader på. Tiltalte ved ikke, hvor meget SKAT fik i afgift. Foreholdt bilag 19-15-5, faktura fra G1 til G3 på 2,3 millioner. Tiltalte forklarede, at på fakturaen er der krævet moms, men der er ikke moms, da han sælger til G22. Bilen havde gået 500600 km, da de købte den og kører den hjem. De leverede den hurtigt videre. 2.200 kilometer stod på tælleren, da de leverede den. Den var således brugt, så man kan ikke udspecificere momsen. Der er lavet en regnefejl i systemet. Når man sælger en brugt bil i Danmark, betaler man moms og afgifter. Når de sælger den videre, skal de betale forskelsmoms. Momsen skal ikke stå på regningen, når det er en brugt bil. Han vil ikke regne momsen ud, når han sælger den bil videre, han har købt fra G1. Biler er et særskilt område, der er udskilt i momslovgivningen. Udspurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at fakturaerne i følge ham i alt 2.330.000 kr. der skulle momsen ikke være udspecificeret, og heller ikke når han sælger den videre. Man tager differensen fra 2.550.00 og trækker 2.330.000 fra og betaler differencen i moms. dvs. 45.000 kr. ved den pågældende handel.

Ad forhold I 14, bil nr. 16

Foreholdt bilag 19-16-2-1, anmeldelse fra G1, underskrevet af IF, bilag 19-16-5 faktura, G1 sælger til G3. Tiltalte forklarede, at det er hans gamle bil. Han sælger den til KI i september. Foreholdt bilag 19-16-4-1, side 9, hvorefter anskaffelsessummen er 1.095.000 kr. og udbetalingen på 370.000 kr. Tiltalte forklarede, at han har hjulpet med at finansiere handlen gennem F1-finans, og prisen, der er oplyst, er ikke den reelle. Side 10, det er den samme bil. Man bruger ordet købesum. Købesummen på 1.045.000 er ikke den reelle. Det er, hvad man kan blive enige om, at man kan låne på bilen.

Udspurgt af forsvareren og foreholdt bilag 19-16-4, side 1, gældsbrev, lånebeløbet er på 638.600 kr. Tiltalte forklarede, at hun gav 725.000 kr. Han gav selv omkring 775.000 kr. for den.

Ad forhold I 15, bil nr. 17

Foreholdt faneblad 17, bilag 19-17-2-1, G1 anmelder, underskrift F. S. Hansen. Tiltalte forklarede, at han fandt den til SN. Han havde en bekendt, der hed KH, og han boede sammen med NA, som er datter af SN. Han fandt 810 emner, og NA ville have en rød bil. KH bad om at få den hjem. Han hjalp kun Hans med at finde nogle emner. Han har ikke selv haft nogen kontakt med SN i denne relation.

Ad forhold I 16, bil nr. 11

Foreholdt fane 11, samme mappe, bilag 19-11-2-1, anmeldelse fra G3 er. Tiltalte forklarede, at den er underskrevet af ham. Man kan godt lave blanketten hjemmefra. Foreholdt bilag 19-11-2-2 faktura fra G5 SL til G1. Tiltalte forklarede, at det kan godt passe, at den var vedlagt anmeldelsen, idet SKAT selv har bedt om det. Han ved ikke, om der var nogen grund til, at han skrev under. Det er nok en af dem, de selv har registreret. Foreholdt bilag 19-11-2-3, faktura fra G1 til G3. Tiltalte forklarede, at der er momsen udspecificeret. Det er en ny bil. Bilen er solgt til en SL. Foreholdt bilag 19-11-4-1, hvorefter der den 5. juli er overført 1.075.000 kr. forklarede tiltalte, at det kan godt passe. Han kan godt huske handlen. Foreholdt 19-11-4-2, ordrebekræftelse 27. april til SL, med bestilling af en Mercedes. Tiltalte bekræfter, at det er korrekt.

Ad forhold I 17, bil nr. 78

Foreholdt mappe 17, faneblad 18, bilag 19-78-2-1, anmeldelse fra G3 er, underskrevet af tiltalte. Tiltalte bekræftede, at det er korrekt. Bilen er en Audi. Han har betalt afgiften. Foreholdt bilag 19-78-2-4, faktura fra G5 SL til G1, hvorefter den er købt for 18.600 €. Tiltalte forklarede, at dokumenterne er afleveret samtidig med anmeldelsen. IFs ene selskab G5 SL sælger bilen til hans andet selskab. Det ved han ikke noget om. Han ved godt, at G5 SL og G1 begge var ejet af IF. Fore holdt, at SKAT mener, at afgiften er beregnet på grundlag af en faktura fra G5 SL, henviste tiltalte til bilag 19-78-2-2, SKATs egen beregninger. Han fik en dansk faktura bilag 19-78-2-5. SKAT fik begge fakturaer, den fra G1 og den fra G5 SL. Han ved ikke, hvorfor fakturaen fra G5 SL blev lagt til grund, og han mener, at anklageren tager fejl. Han mener, det er den danske faktura, der er lagt til grund. Foreholdt bilag 19-78-5-1, faktura hvorefter den er solgt til KU fra G3. Tiltalte forklarede, at det er korrekt.

Udspurgt af forsvareren og foreholdt 19-78-5-2. Tiltalte forklarede, at prisen var markedsprisen på det tidspunkt. Foreholdt bilag 19-78-2-2, forklarede til talte, at det er SKATs beregningsskema, når SKAT regner ud, hvad der skal betales i registreringsafgift, bilag 19-78-2. Tiltalte forklarede, at salgspris inkl. moms på 181.250 kr. oven i det skal man lægge op til 9 procent i forhandleravance, inden man beregner. De 9 % i forhandleravancen er ca. 16.000 kr. ud fra den faktura, han har henvist til. Det beløb på 197.562 kr. øverst på bilaget er hans pris og hans avance på 9 %. jf. bilag 19-78-2-3. Det er på den bag rund, at han mener SKAT har brugt hans faktura.

Udspurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at bilen kører ind over landets grænser, og den skal herefter toldsynes. Man vedlægger bilens papirer, dvs. registreringsattest, COC bevis, dvs. dens såkaldte dåbsattest, altså hvor den kommer fra, og hvor den er produceret mv. Der bliver så lavet en synsrapport. Han har været til toldsyn med nogle af de biler, han har skrevet under på. Man får udfærdiget rapport fra synshallen om, hvad den indeholder af ud styr, sikkerhedsudstyr mv. Man kører til SKAT med fakturaen, hvis det er en ny bil under 2000 km. og ellers får man en vurdering af SKAT. Når man kommer til SKAT, skal man vise det hele igen, fakturaen og en beregning på det, og man får et girokort. Han kommer med en faktura fra G1, altså en dansk faktura og alle bilens papirer. Nogle gange ville de se længere tilbage, og de bad om underbilag. Efter første gang hvor de bad om at se en faktura fra G5 SL, gjorde de det til fast procedure at have den med. Han har lavet bilag 19-78-2-3, og den afleverede han også. Bilag 19-78-2-5 købt den for 145.000. Bilag 19-78-2-2 det bilag laver SKAT, tallet foroven er det, han var nået frem til. Det er ikke ham, der har skrevet det på bilaget. Han betaler med banknoteret check til SKAT.

Ad forhold I 18, bil nr. 56

Foreholdt mappe 16, fane 16, bilag 19-56-2-1, anmeldelse fra G3. Tiltalte bekræftede, at det er hans underskrift. Næste side, beregning af registreringsafgift bilag 19-56-2-2 og 19-56-2-3. Tiltalte forklarede, at det ikke er ham, der har udfyldt den. Det er ikke hans håndskrift. Bilag 195625, faktura af 26. september G21 til G3. Tiltalte forklarede, at de har købt bilen af G21. Det er en af IFs samarbejdspartnere. Han kender ikke manden. Der kom en mand, afleverede bilen og en faktura efter aftale. IF stod for formidlingen. De havde forespurgt på sådan en bil hos IF. Bilag 19-56-4, ordrebekræftelse fra september 2007 F6-bank ville købe bilen. Han har skrevet under. Bilen er leveret i Y35-by, og det er en fejl, der står, at den er leveret ved G22. Foreholdt at bilen er købt af G2.2, som er T1s selskab, forklarede tiltalte, at IF har hjulpet med kontakten. Der skal ikke være en faktura fra IF til G3. Bilag 19-56-3-2, side 1, faktura, købt af G2.2. Tiltalte forklarede, at han ikke har kendskab til handlen. Side 5 og 6, kopi af IFs pas. Tiltalte forklarede, at han ikke ved, hvorfor bilen er købt ved G21. Hvis han havde kendskab til GV Import, havde han købt den der, ikke ved G21, som det rent faktisk er sket. De har fået betaling kontant. De fik taget en kopi af mandens pas til dokumentation for, hvem der havde modtaget betalingen. Det var ikke IF, der leverede bilen, selv om det måske var IF, der hentede i henhold til fuldmagten. Tiltalte erklærede, at han ikke aner noget om det.

Ad forhold I 19, bil nr 85.

Foreholdt mappe 18, fane 5, bilag 19-85-2-1, anmeldelse af G3, Porsche. Tiltalte har skrevet under. Han har ikke skrevet noget om parallelimport. Bilag 19-85-2-2, beregning, som SKAT har foretaget. Tiltalte erklærede, at han har betalt et beløb i den størrelsesorden. Bilag 19-85-2-3, tiltalte erklærede, at han har skrevet det, der står. Bilag 19-85-2-4, G2.2 skulle have købt bilen. Tiltalte forklarede, at det er ikke på grund af fakturaen fra G5 SL, men bilag 19-85-2-5, hvor GV sælger til G3. Tiltalte forklarede, at han købte bilen af IF. Foreholdt at der står T1, erklærede tiltalte, at det ligner det, men han kan ikke bekræfte det. Han har indgå et aftale med IF. De stødte først på selskabet G2.2 i august/ september, og det var IF, der kom med bil, faktura og toldsynsrapport. Til talte forklarede, at hver gang de handlede med et nyt selskab, tjekkede de det via CVR registret. Bilag 19-85-7 ordrebekræftelse fra G3 til G3. Tiltalte forklarede, at han havde bilen privat i sit eget navn. Da han købte en ny bil, overtog VM den som firmabil. Den blev om finansieret til F3-finans, som har fastsat prisen på 1,8 million. Det var ham, VM og F3-finans, der sat te prisen til 1,8. Tiltalte henviste til bilag 18-85-6, hvor man kan man se mailkorrespondancen mellem ham og F3-finans.

Udspurgt af forsvareren og foreholdt bilag 19-85-2-5 forklarede tiltalte, at han købte bilen i Danmark af et andet dansk firma og gav 270.000 kr. Bilag 19-85-2-3, beregningsskema til parallelimport. Tiltalte forklarede, at de 260.400 kr. er en ganske almindelig omregning. De tal, der står ved siden af, 270.000 kr., forklarede tiltalte, at det er SKAT, der har skrevet de tal. Bilag 19-85-2-1, SKATS fastsættelse, 367.875 kr., bilen er afgiftsberigtiget ud fra den danske faktura. Tiltalte erklærede, at det er forkert. En bil skal have 9% i avance. Tiltalte mener, det er nettoprisen på 260.400 kr., der skal pålægges de 9% i avance. Fra G5 SL til GV til G3 skal avancen blot være 9 %. Derfor har tiltalte kun tillagt 6% i avance. Hertil lægger han 6% avance moms. På den måde kommer han frem til slutbeløbet på 354.785 kr.

Ad forhold II

Tiltalte T2 har forklaret foreholdt mappe 21, bilag 76, at for første kvartal, dvs. april 2007, har KL indsendt momsregnskabet og pengene er trukket på deres konto. I juli kvartal 2007 er der indsendt 0-angivelse. Den korrekte er indsendt efter 9 dage, og han mener, der er betalt 130.000 el. 150.000 kr. Det er rigtigt, at der ikke er angivet til korrekt dato, men der er efterangivet. For oktober kvartal 2007 er der ikke indsendt noget, fordi der ikke var aktivitet i firmaet på det tidspunkt. De havde fået nogle penge tilbage, som SKAT låste. Foreholdt af det for januar kvartal 2008 er indsendt 1.472 kr., erklærede tiltalte, at det passer. Der var ikke solgt noget. I april kvartal var de under likvidation. Selskabet blev lukket ned, efter at han og VM gik hver til sit. VM kørte det via en advokat, og han ved ikke, hvad der er sket. Han tabte selv tråden. Aktiviteterne i selskabet ophørte ved slutningen af september 2007.

Vedr. G3, anklageskriftets bilag 2, biler solgt af G3

Bil nr. 28, mappe 14, fane 8, bilag 19-28-2-1, anmeldelse til SKAT fra G3. Tiltalte bekræftede, at det er hans underskrift. Registreringsafgiften er fastsat til 56.800 kr. Det er ikke korrekt, at man har haft certifikat. Han har ikke købt bilen i udlandet. Han har købt bilen hos IF, som har købt den i udlandet. Afgiften blev fastsat og ikke beregnet. SKAT har fastsat den ud fra vægten. Den vejer over 3000 kg. Registreringsafgivelsen er beregnet som stykafgift. Han har videresolgt bilen til G22 i Y35-by. Bilag 19-28-4 ordrebekræftelse og bilag 19-28-4 og 5 er fakturaen. Solgt til G22. Tiltalte bekræftede, at bilen er solgt til G22. Datoen 20. april er på fakturaen. Bilag 19-28-3, side 8, faktura fra Mercedes til G5 SL, bilen er solgt til G5 SL. Tiltalte forklarede, at han har hjulpet IF med at købe nogle biler. Han har en indgående moms på 101.250 kr. på fakturaen til G22. Der er også en faktura på udgående moms fra hans køb hos G1.

Bil nr. 29, bilag 19-29-2-1, anmeldelse til SKAT fra G3, tiltalte vedstår, at det er hans underskrift. Afgiften er fastsat som stykafgift. Bilen er købt af G1. Bilag 19-29-3, side 7, faktura fra Mercedes til G5 SL, momsfrit til eksport. Han købte en bil ved IF og kendte SH. Han har ikke haft noget med bilen at gøre. Han ved ikke, hvor IF har bilen fra. Bilag 19-29-4, faktura vedr. bilen fra G3 til G22, 493.000 indgående moms på 98.750 kr. Der er betalt moms til G1.

Bil nr. 31, mappe 15, fane 11, bilag 19-31-2-1, anmeldelse til SKAT fra G3. Tiltalte vedstod sin underskrift. Bilag 19-31-4, faktura, bilen solgt fra G3 til G22, indgående moms 98.750 kr. Bilag 19-31-3, side 9, faktura fra Mercedes til G5 SL, solgt momsfrit til eksport for 350.000 kr. Tiltalte forklarede, at han ikke har haft noget med det salg at gøre.

Udspurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at han købte bilen ved en dansk faktura og har derfor betalt moms til G1.

Han har sammen med advokat IM afleveret købsfakturaen fra G1. Den er afleveret hos Politiet ved ST og til NB fra SKAT. Der er en check fra F7-bank. De har betalt med banknoteret check hver gang, de har købt en bil af G1. Der er mærket op med fakturanummer på checkbilaget.

Bil nr. 40, fane 20, samme mappe, bilag 19-40-2-1, anmeldelse fra G3 til SKAT. Registreringsafgift fastsat som stykafgift til 56.800 kr. Tiltalte bekræftede sin underskrift. Bilag 19-40-4, side 1, faktura G3 til F2-finans, med indgående moms 136.250 kr. Bilag 19-40-3, side 15, faktura fra G17 til G5 SL. Bilen er solgt momsfrit til eksport. Han har ikke haft noget med købet at gøre. Tiltalte henviste til side 16, som er en fuldmagt. Han har intet at gøre med G5 SL. Han har hjulpet dem med at finde nogle biler, som de har købt. Tiltalte henviste til side 8 og 9, fuldmagt og pas vedrørende G5 SL og IF. G5 SL er IFs firma. Han har kun hjulpet ham med at finde biler til selskabet, men dog ikke disse biler. Foreholdt at han har købt bilen af IF og har igen solgt den til F2-finans, og IFs selskab har købt den igen, erklærede tiltalte, at han ikke mener, at det forholder sig således.

Udspurgt af forsvareren og foreholdt bilag 19-40-4, side 1, G3 sælger bilen, faktura af 27. april fra G3 til F2-finans. Tiltalte erklærede, at datoen er korrekt. Han afleverede bilen til G36 og har ikke haft kontakt med den efterfølgende. Han afleverede bilen den 27. april. Køber forklarede, at han har solgt bilen i 2010, men oplyste ikke til hvem.

Bil nr. 26, mappe 14, fane 6, bilag 19-26-2-1, anmeldelse fra G3 til SKAT, tiltalte bekræftede, at det er hans underskrift. Bilag 19-26-2-4, ordrebekræftelse fra G3 til G22, bilag 19-26-6, side 1, faktura fra G3 til G22, indgående moms 102.500 kr. Tiltalte forklarede, at der er ligeledes udgående moms ved fakturaen fra G1. Bilag 19-26-3, side 12, fra G17 til G5 SL. Tiltalte forklarede, at han ikke har haft noget med det at gøre.

Bil nr. 48, mappe 16, fane 8, bilag 19-48-3, faktura fra G3 til F1-finans, moms på 97.500 kr. Han solgte bilen den 3. maj. Tiltalte forklarede, at IF søgte en bil til en eksportkunde, og han hjalp med at finde en, og den blev handlet. IF tog sig af det praktiske og betaling, men kunden sprang fra handlen, og de købte bilen af ham, da de havde kunder til den. Der er en faktura fra G1 til G3 med moms.

Bilag 19-48-8, side 1, faktura fra KT til G37. Han har hørt om selskabet fra IF. Han tror ikke, det er IFs selskab, men han tror, det er en ekstern kunde.

Bil nr. 30, mappe 14, fane 10, bilag 19-30-2-1, anmeldelse fra G3 til SKAT, som ikke er underskrevet. Bilag 19-30-7, side 10, faktura fra G3 til G22 af 10. maj. Der er indgående moms med 163.750 kr. Bilen er købt ved G1, og der er en faktura med udgående moms. Tiltalte forklarede, at han ikke ved, hvad der er sket med bilen.

Tiltalte oplyste, at der mangler bilag for ombygningsomkostningerne vedrørende alle bilerne. Ombygningen blev lavet ved en karrosserismed i Y37-by ved Y36-by. Bilerne blev leveret med sæder bagi som personbiler og derfor bygget om til gulpladebiler. G3 har betalt ombygningsomkostninger inkl. moms. Bilagene kan stadig ligge hos KL. Han har ikke afleveret dem til Politiet, men de er afleveret til SKAT. De har fået bilagene tilbage igen. Han kan ikke sige, om ombygningsomkostningerne er på 12.000 kr. ved hver bil, når der var en stykafgift.

Bil nr. 33, mappe 15, fane 13, bilag 19-33-2-1, anmeldelse fra G3 til SKAT, Tiltalte vedstod sin underskrift. Bilag 19-33-9, side 1, faktura fra G3 til G27 med indgående moms på 131.250 kr. Den er købt ved G1, og han har selv hentet den ved G17 i Tyskland. Bilag 19-33-4, side 2, købsfaktura fra G1 til Tyskland hos G17.

Bilag 19-33-5, ordrebekræftelse fra G1 til G3. Tiltalte forklarede, at prisen er ekskl. moms. Han har betalt moms med 104.000 kr.

Udspurgt af forsvareren og foreholdt bilag 19-33-4, side 4 og 5, forklarede tiltalte, at det er et EU-standard papir indenfor G17. Man kan se, at det bliver solgt med et nummer, der svarer til det danske cvr, så man kan se, hvem køber er, og at det er et selskab, som er G1. Bilaget er tilsyneladende underskrevet af IF. På side 8 er det tiltaltes id, dvs. G3s kreditkort og hans sygesikringsbevis. Han havde en fuldmagt med til brug ved afhentning af bilen på vegne af G1. Side 14 er en bekræftelse på, at pengene er swiftet.

Bil nr. 34, samme mappe, fane 14, bilag 19-34-2-1, anmeldelse fra G3 til SKAT, tiltalte bekræftede, det er hans underskrift. Bilag 19-34-8, faktura fra G3 til G52 med indgående moms på 131.250 kr. Bilen er købt hos G17 i Tyskland, jf. bilag 19-34-5, købt af G1. Han forklarede, at han ikke har hentet bilen. Det er en fejl fra anklagemyndighed ens side, at der under denne bil er indsat identitetspapirer for ham. Der er en ordrebekræftelse fra G1 til G3, jf. bilag 19-34-7. Prisen er ekskl. moms. De har ikke betalt afgift, men moms. Der er uden tvivl en faktura.

Udspurgt af forsvareren og foreholdt bilag 19-34-1-1, forklarede tiltalte om PH, at KM havde bedt PH om at fremsende en engrosliste til G3 med henblik på, at G3 skulle købe biler.

Udspurgt af forsvareren og foreholdt bilag 19-34-2-6, Dataerklæring fra Færdselsstyrelsen, forklarede tiltalte, at når man indfører en bil, bliver der lavet en erklæring udstedt af G17 Danmark, hvoraf fremgår, at bilen er ombygget efter foreskrevne regler.

Bil nr. 25, mappe 14, fane 5, bilag 19-25-3, faktura fra G3 til F2-finans, indgående moms på 100.000 kr. Tiltalte forklarede, at han ikke kan husker, hvor bilen er købt, eller hvor den er solgt. Der har været en købsfaktura. Der er også lavet en kvartalsrapport af en statsautoriseret revisor, som er afleveret til F7-bank. Det er et regnskab. Han husker ikke, hvad det er for et kvartal, men han tror, det er det første kvartal, dvs. april kvartal. Revisor er R1.

Bil nr. 42, mappe 16, fane 2, bilag 19-42-6, side 1, faktura fra G3 til G22, bilen er solgt til G22. Tiltalte husker ikke, hvor den er købt. Bilag 19-42-4, side 4, mail. Tiltalte forklarede, at det er korrekt, at mailen er sendt til ham. Den er sendt den 23. april 2007. Foreholdt side 6, forklarede tiltalte, at G37 er IFs kunde. Den er sendt den 22. maj. Foreholdt bilag 19-42-5, bilen er videresolgt til G22 den 31. maj. Det er en købsfaktura fra G1, og G37 køber den fra IF, og den er da ikke ombygget til gulplader. De solgte den med henblik på, at den skulle til G37, men de fik den tilbage efter en uge og gav det samme for den, som de havde solgt den for. Kort efter solgte de den til G22. Der skal være en faktura fra G1 til G3 med moms. Han ved ikke, om G37 var IFs firma, men han tror det ikke.

Bil nr. 27, mappe 14, fane 7, bilag 19-27-2-1, anmeldelse til SKAT fra G3, tiltalte bekræftede sin underskrift. Bilag 19-27-3, faktura fra G3 til G22, indgående moms 128.750 kr. Tiltalte bekræftede, at han har solgt bilen. Bilag 19-27-7, side 1, faktura fra MS til G1. Tiltalte forklarede, at han har købt den af G1, og han har afhentet den, og der er bilag på den.

Bil nr. 13, mappe 13, fane 13, bilag 19-13-4, side 1, faktura fra G3 til G22. Der er ingen moms, da det er en brugt bil. Så betaler man forskelsmoms af fortjenesten. Bilag 19-13-5, faktura fra G1 til G3 med moms.

Bil nr. 11, mappe 13, fane 11, bilag 19-11-2-1, anmeldelse fra G3 til SKAT. Bilag 19-11-2-3, faktura fra G1 til G3 med moms, bilag 19-11-4-2, ordrebekræftelse til SL fra G3.

Bil nr. 15, mappe 13, fane 15, bilag 19-15-4, side 7, faktura fra G3 til G22. Bilag 19-15-5, faktura fra G1 til G3. Tiltalte erklærede, at det er korrekt. Det er en brugt bil, og der er forskelsmoms på avancen.

G3 har betalt 2.330.000 kr., i det beløb indgår der moms. Han vil tro, at der er betalt 140.000 kr. i moms mindst. Han har ikke betalt udgående moms på bilen, for det skal han ikke. Det er en hvidpladebil, og derfor skal han ikke udspecificere momsen. Det skal man kun på en gulpladebil, der er til erhverv.

Bil nr. 3, mappe 11, fane 3, bilag 19-3-4-2, ordrebekræftelse, bilag 19-34-1, faktura fra G3 til SC. G2 står som anmelder. Bilag 19-32-3, faktura G2.2 til G33. Tiltalte forklarede, at betalingen fra dem er sket til G1. Der er ikke moms på fakturaen, fordi det er en brugt bil. Han har betalt forskelsmoms af avancen.

Bil nr. 36, mappe 15, fane 16, anmeldelse til SKAT fra G3, 19-36-2-1. Tiltalte bekræftede sin underskrift. Bilag 19-36-3, side 2, faktura hvor G1 køber af G17 i Tyskland. Bilag 19-36-4, ordrebekræftelse fra G3 til G22. Tiltalte erklærede, at det er korrekt. Tiltalte forklarede, at den er leveret til G22 på fastsat stykafgift. Der er en faktura fra G1.

Tiltalte henviste til bilag 19-36-3, side 9, fuldmagt. Tiltalte forklarede, at den ene gang han har afhentet en bil, har han også brugt sådan en fuldmagt, men det er ikke den her bil, han har hentet. Det er standard i alle handler fra G17 i Tyskland. G17 ligger inde med sådan nogle bilag i alle handler. Man kan se, hvem der har afhentet bilen, og det skal dokumenteres ved billede. Man kan se, at det er G1, der har hentet ved IF. Tiltalte henviste til side 12, standardkopi af kørekortet. Tiltalte forklarede, at papiret mangler i de andre biler, der er hentet i Tyskland hos G17.

Bil nr. 37, mappe 15, fane 17, bilag 19-37-2-1, anmeldelse til SKAT fra G3, underskrevet af tiltalte. Bilag 19-37-5, ordrebekræftelse til G22 fra G3, faktura fra G1 til G3. Tiltalte bemærkede, at den eksisterer men ligger ikke i sagen. Han forklarede, at det er en statsautoriseret revisor, der har påtegnet regnskabet. Det er revisoren, der har hjulpet dem med reglerne.

Tiltalte henviste til bilag 19-37-3, side 8, og foreviste standardiseret bilag fra G17.

Bil nr. 16, mappe 13, fane 6, bilag 19-16-2-1, anmeldelse fra IF til SKAT, bilag 19-16-5, faktura fra G1 til G3, bilag 19-16-4-2, side 8, ordrebekræftelse til KI.

Bil nr. 14, mappe 13,
Tiltalte henviste til bilag 3-1-4 til anklageskriftet og forklarede, at der ikke skal betales moms, for den er købt og solgt for det samme beløb af VM.

Bil nr. 44, mappe 16, fane 4, bilag 19-44-4, side 1, slutseddel, udstedt af G32. Tiltalte forklarede, at han aldrig har set slutsedlen. Han kan godt have handlet med LP, men han har aldrig set bilaget. Bilag 19-44-3-1, side 2, bilen er solgt til G5 SL og købt hos G17 i Y38-by. SA var en gammel kollega, og han anviste biler til ham, og han kan have anvist biler til IF.

Tiltalte forklarede vedrørende G4, at han deltog i stiftelsen af selskabet i september eller oktober 2007. Han var stifter af selskabet. Han var alene anpartshaver, og han var direktør i selskabet. Formålet var salg af biler. VM og ham var blevet uenige. Der var nogle aktiver, som skulle være til stede, som ikke var til stede, og de var rygende uenige, og derfor dannede han firmaet. Foreholdt bilag 3 til anklageskriftet forklarede tiltalte, at han har solgt biler allerede i november 2007. Han har ikke været momsregistreret, og det er en fejl. Han rettede henvendelse i januar 2008, da han der konstaterede, at han ikke var momsregistreret. Han henvendte sig til SKAT. Han blev stadig ikke momsregistreret. Der var en lang korrespondance omkring det, og da de var henne i juni eller juli 2008, skrev de, at han skulle momsregistreres. De krævede sikkerhedsstillelse. Han fik det pr. anbefalet brev i juni eller juli 2008. Foreholdt mappe 21, bilag 76, side 5 bagfra, brev om krav om sikkerhedsstillelse af 24. juli 2008. Tiltalte forklarede, at han skulle stille sikkerhed med 100.000 kr., der skulle dække 3 måneders moms. Sikkerheden skulle stilles for en periode på 12 måneder. Han har ikke fået den sendt rekommanderet, men han har fået brevet. Foreholdt SKATs brev af 3. november 2008, hvoraf fremgår, at SKAT nægter registrering, oplyste tiltalte, at brevet er sendt forkert. Han sælger virksomheden til IF 1. september 2008, og derfor er det ikke relevant for ham. Adressen er heller ikke korrekt. Han havde en dialog med SKAT om, hvorvidt han kunne blive momsregistreret. Han har haft negativ moms i den periode. Han har sendt 0 angivelse ind. KL har 0 angivet på nettet for ham efter hans anmodning. Han har ikke sendt andet ind, da han ikke ville kunne få en negativ moms udbetalt. Dialogen førte han med OJ, og han har ikke fået brevet af 3. november 2008. Han boede ikke på adressen på det tidspunkt.

Bilag 3 til anklageskriftet

Bil nr. 1 (bil nr. 18), mappe 13, fane 18, bilag 19-18-1-1, (19-12) faktura fra T2 til G22, opgjort moms på 86.250 kr., siden efter, faktura fra G30 til T2, moms 00 kr. Tiltalte forklarede, at købesummen var reelt 320.000 + moms. Der ligger en slutseddel på det. Han har lavet en byttepris på den uden moms, men den ligger der ikke. Bilag 19-18-3 side 2, kredit nota til G22, pålydende moms. I anklageskriftet er den ikke trukket fra. Han kunne godt tænke sig, at mailkorrespondancen var vedlagt, hvoraf fremgår, af begge biler er handlet ekskl. moms.

Bil nr. 2 (bil nr. 68), mappe 17, fane 8, bilag 19-68-1-1, faktura af 5. november 2007 fra T2 til G30. Tiltalte bekræftede, at bilen er solgt. Han har fået bilen fra G1. Den overtog G1 fra deres ordre. Den er der en faktura på. Bilag 19-68-2, side 2, G43 har solgt til G5 SL. Tiltalte forklarede, at han ikke haft noget med salget at gøre.

Bilen er uden afgift. Han har købt en registreret bil med nummerplader på. Den var på gule plader.

Vidnet LM har forklaret, at det er korrekt, at han den 1. oktober 2007 blev registreret som direktør i G2. Han kender dog ikke rigtig noget til selskabet. Der blev aldrig skrevet under på overdragelsen, og han fik aldrig nogen fulde oplysninger på det. Han skulle købe det af IF, som hans onkel kendte. Han nåede ikke at betale noget for selskabet. Firmaet skulle laves om. Han ville bruge det til noget hånd værksmæssigt. Han ved ikke, hvad der var foregået i selskabet forinden. Han mener, der fulgte en Porsche Chayenne med. Den blev dog afhentet af en mand fra Y39. Ham fra Y39, der hentede bilen, blev anholdt på grund af bilen. Vidnet skulle ikke have haft bilen. Han vidste ikke, hvem der havde været direktør i selskabet, og han fik ingen papirer på selskabet. Han har ikke skrevet til Erhvervs og Selskabsstyrelsen om, at han ville være direktør. Han aner ikke, hvad der er sket med selskabet. Han har ikke fået no gen breve, bortset fra SKAT om, at de ville have penge. De ville have 1,1 million. Han fik en masse breve fra Told og Skat. Han har ikke gjort noget ved det, da han ikke kunne overskue det. Han kunne ikke komme i kontakt med IF, det var kun hans onkel, der kunne det, og vidnet lod det bare ligge. Hans onkel hedder LJ. Han kender ikke T1, han har kun hørt om han og har aldrig snakket med ham.

Foreholdt at det fra Erhvervsstyrelsen fremgår, at han den 2. september 2007 indtræder som direktør i G1, forklarede vidnet, at det kendte han ikke noget til, før han blev anholdt. Han vidste ikke engang, at firmaet eksisterede. Foreholdt at den tidligere direktør er IF, forklarede vidnet, at han aldrig har bedt om at blive direktør, og han kender ikke noget til det.

Vedr. bilag 3 til anklageskriftet

Bil nr 3, (nr. 38), mappe 15, fane 18, bilag 19-38-5, faktura af 6/10 2007 på 167.500 kr. fra G1 til T2 og bilag 19-38-6, faktura fra G4 til F5-finans, på 250.000 kr. Tiltalte T2 forklarede, at han skulle finansiere bilen. Han ved ikke, hvor bilen kom fra. IF kom med bilen og skulle bruge den til sit selskab, og han hjalp med finansieringen. Tiltalte havde en aftale med VJ om, at de skulle gøre det. Han fik en faktura og skulle selv lave en faktura. Det dækker ikke over et køb. Han har afleveret en hel mappe med bilag hos Politiet, og der er købsbilag fra G1 til ham i den mappe samt yderligere bilag på alle de biler, der er i sagen. Herudover var der kreditnotaer i mappen til G1 og til andre leverandører og købere. Der er indkøbsfakturaer og salgsfakturaer i den mappe. Politiet har ransaget 2 gange og de faktura, der mangler, er dem fra G1 til ham. Han har fået de originale bilag tilbage og taget en fotokopi af dem og afleveret dem på ny til politiet. Det, der mangler, er faktura fra G1 til ham og en faktura fra ham til en kunde. Det er kun faktura fra G1 til ham, der mangler. De ligger på hans computer under scan items. Bilag 19-38-2, side 7, faktura af 21. november 2007 fra Chrysler til G5 SL. Tiltalte forklarede, at han har anvist biler til selskabet, men denne her var ikke én af dem. Den kom IF selv med. IF kom med en bil, som han havde købt, og han hjalp med at la ve en leasingaftale på den. IF havde tidligere haft en bil, hvor han ikke overholdt sin betalingsaftaler til tiden, så det var ikke nemt at lave handlen. Den 11. november hjalp han med at lave leasingaftalen. Bilag 19-38-2, side 7, mellem 6. november og 21. november har IF solgt bilen til G44 i Y36-by. Tiltalte forklarede, at det ved han ikke noget om. Han ved ikke, hvad IF gør med bilen, når han har købt den. Bilag 19-38-2, side 4, kredit notat udstedt til G38 den 28. december 2006.

Tiltalte henviste til bilag 19-38-7-3, opsigelse af leasingaftale, bilag 19387 1, side 1, leasingaftale. Tiltalte forklarede, at den har han lavet i 2007 og opsigelsen er lavet i 2008.

Bil nr. 4, (bil nr. 63), mappe 17, fane 3, bilag 19-63-4-2, faktura fra T2 til F10-finans, Range Rover Sport. Tiltalte forklarede, at han har købt den af IF, og den var oprindelig solgt til en af hans kunder. Han har leveret den ud til kunden, og den var finansieret ved F10-finans. Han skulle hente den i Tyskland. Han fik en faktura fra G1, og det er en af dem, der er væk. Bilen er afleveret retur til F1-finans. IF fik den bil med, da han købte G4. F1-finans opsagde arrangementet og bad ham aflevere bilen. G4 blev overtaget af IF enten 1. september eller 1. oktober 2008. De fik det registreret. Det stod på CVR registret. Han købte anparter og overtog det efter juni 2008.

Bil nr. 5, (bil nr. 64), faneblad 4, bilag 19-64-4, side 1, faktura fra G39 til T2 den 14. december, købt en BMW, faktura bilag 19-64-6, faktura fra T2 til F3-finans. Tiltalte forklarede, at han har købt bilen. Fakturaen til F3-finans. De frikøber bilen, da de er færdig med at køre i den. Han har betalt moms og sætter moms på fakturaen. Der har været indgående og ud gående moms. Der er negativ moms med ca. 200 kr. G4 får lånet til F3-finans. Det er "sale & lease back". Her køber leasingselskabet bilen og leaser den ud. De andre gange har kunden købt bilen og lånt pengene mod sikkerhed i bilen. Tiltalte anførte, at når han har ansøgt om momsregistrering har han 3 måneder. Tiltalte anførte, at han i den pågældende periode har betalt moms, hvorfor han ikke har unddraget moms. Mens han har ligget i processen med SKAT, har han betalt moms, og derfor har han ikke unddraget moms. Foreholdt at SKAT mener, at han ikke har været registre ret, hvorfor han ikke har kunnet opkræve moms, forklarede tiltalte, at G4s aldrig blev momsregistreret, mens han har ejet det. Han har hele tiden ligger i proces med OJ fra SKAT.

Udspurgt af advokat GS forklarede tiltalte foreholdt bilag 19-64-4, side 1, G4 køber af G39, anført moms med 133.498,25 kr., at han har betalt beløbet til G39. Bilag 19-64-6, faktura fra T2 til F3-finans, moms 133.348,25 kr., som en del af den fulde købe sum. Tiltalte forklarede, at han ikke har betalt momsbeløbet. Der er negativ moms på den. Når man laver en leasingaftale i den størrelsesorden, er der 25 % i udbetaling. Man lægger nok 110.000 kr. i udbetaling + moms, men har negativ moms på. Han modtager fakturabeløb beløb minus udbetaling. Han har negativ moms på denne bil.

Tiltalte forklarede, at første faktura fra T2, bilag 19-64-6, er forkert dateret. Den er rettelig fra 2008 og ikke fra 2007.

Udspurgt af advokat GS forklarede tiltalte, at vedrørende bil nr. 63, er det det samme som med bil nr. 64. Der er negativ moms.

Bil nr. 6 (bil 46), mappe 16, fane 6, bilag 19-46-7, side 5, faktura fra T2 til F1-finans, side 1, aftale om finansiel leasing. Tiltalte forklare de, at forholdene omkring denne bil er det samme som sidst. Der er også negativ moms på den. Han købte bilen af G1. Der mangler en faktura.

Tiltalte henviste til bilag 19-46-8, hvor man kan se registreringsattesten. Bilag er trukket 19. juni 2009. Man kan se, at selskabet har skiftet adresse.

Vedrørende Y40-adresse forklarede tiltalte, at han fik lov til at leje lokalet og IF overtog aktiver, selskabet med anparter og det hele, og det foregik på den adresse.

Udspurgt af advokat GS og foreholdt bilag 19-46-7, side 6, kvittering, erklærede tiltalte, at det er udbetalingen til finansieringsselskabet. Han har betalt moms med 21.375 kr., og han får samlet en negativ moms.

Bil 7 (bil 102), bil 8 (bil nr. 103) og bil nr. 9 (bil nr. 104), mappe 19, fane 2, bilag 19-10-2-2, side 2, faktura fra T2 til F1-finans vedr. en hestelastbil. Side 1, er en leasingaftale. Tiltalte forklarede, at det er en faktura, han har udstedt. Der har været en kunde til leasingaftalen, og det var LB. UT havde en kunde, og de ledte efter en bil. Han fandt selv bilen, og han hjalp med finansieringen. Han fik en faktura på bilen. Han fik en proforma faktura fra Tom, og han lavede en leasingaftale til LB. Bilag 19-10-2-2, side 3, kvittering fra modtagelse af udbetaling. Tiltalte forklarede, at han fik 600.000 kr. på vegne af G4. Han har kun formidlet en leasingaftalte. Han har betalt penge til G26. Han fik et provenue for at hjælpe dem. Tiltalte henviste til bilag 19-10-2, faktura fra G26 til G5 SL. Han ved ikke, hvorfor den blev faktureret til G5 SL, når den blev solgt til en kunde i Danmark. Bilag 19-102-2, side 3, er lavet 21. december 2007. Hans fakturering er den 31. december 2007. Foreholdt bilag 19-102-1-1, hvoraf fremgår, at der ved ransagning fandtes faktura fra G26 til G5 SL, bestred tiltalte, at den har siddet i den på gældende mappe, der blev fundet hos ham. Bilag 19-102-2, side 3, kvittering fra G4 til LB på 600.000 kr. kontant. Tiltalte forklarede, at de kom fra LB, og er givet til leverandøren af bilen. IF kan godt have haft noget med det at gøre.

Udspurgt af advokat GS forklarede tiltalte, at han ikke skylder moms, da han har det samme i indgående som udgående moms. Det eneste moms han kan have er af det provenue, han kan have fået for hjælp med finansieringen.

En proformafaktura er en faktura, der udstedes til brug for F1-finans med henblik på finansiering, og man kan se, hvad den er værdiansat til. På proformaftalen står han som "køber". Sælger til ham er UT. Tiltalte forklarede, at IF godt kan have været inde over det som sælger til tiltalte.

Bil 103, faneblad 3, 19-103-1-1, faktura fra G26 til G5 SL, fundet hos tiltalte ved ransagningen, jf. bilag 19-10-3-3. Den første hestetrailer, bilag 19-102, Mercedes Benz, stel nr. der ender på 184, og næste bil bilag 103-3 stel nr. der ender på 315. Tiltalte forklarede, at det er 2 forskellige biler. Han kan meget vel have været involveret i bil nr. 2. Bilag 19-10-3-2, mail af 8. januar fra tiltalte til UT og bilag 19-10-2, sammenholdes med bilag 19-103, fakturaer på samme beløb, og hvor begge ses et rettet 1-tal og samme blækklat. Tiltalte forklarede, at den mail hører ikke sammen med de biler 102 og 103. Hun fik også en 2-hestes transport udover den her. Mailen kan dække over mange andre forespørgsler. Mailen er ikke en besked om at fakturere lastbilen til G5 SL, for den var allerede faktureret. Det kan være en helt anden trailer, som skulle sælges til G5 SL.

Udspurgt af forsvareren vedrørende bil 103 erklærede tiltalte, at han kan have haft indgående og udgående moms. Han har ikke reelt ejet bilen. Han har moms på sit honorarkrav.

Han tror ikke, han har lavet faktura på bilen.

Bil nr. 104, bilag 19-104, faktura fra T2 til F3-finans bilag 19-104-4, side 1, faktura fra G26 til G5 SL. Bilen er købt i Tyskland. Tiltalte forklarede, at han husker mandskabsvognen. Det var den, som LB skulle have med til udlandet. Tiltalte henviste til bilag 19-104, faktureret til F3-finans. Tiltalte mener, at han protesterede mod, at den skulle ligge under denne bil. Bilen er mellemfinansieret i en periode via F3-finans. Tiltalte henviste til bilag 19-104-1, dokumenteret handlinger, hvor prisen er 1,7 million. Hans faktura er på 430.000 kr. Bilag 19-104-04, side 1, faktura fra G26 til G5 SL, bilag 19-104-3, faktura fra T2 til F3-finans. Tiltalte forklarede, at det var det samme som bilen før. Hovedbeløbet stemmer overens på tiltalte og UTs faktura. Der er lavet en anvisning på faktura med moms. Tiltalte har givet G26 faktureringsdetaljer. Bilen skulle eksporteres til Tyskland. Den kom til Tyskland og var der 2 uger på prøveplader, men LB fandt ud af, at hun ikke skulle bo der alligevel, og UT, LB og han tog bilen hjem igen. Det var IF, der tog den hjem og fakturerede den til tiltalte. Der mangler en faktura fra G1 til ham.

Udspurgt af advokat GS forklarede tiltalte, at han ikke skyl der moms, idet salgs og købspris er det samme.

Bil nr. 83, mappe 18, fane 3, bilag 19-83-2-3, side 1, Mercedes Benz, side 3, total price, bilag 19-83-2-4, side 1, regning til G1, bilag 19-83-3, side 9, faktura til G17 fra T2, bilag 19-83-2-1, mail fra MA til T2, tilbud 275.000 euro. Tiltalte forklarede, at han selv har fundet lastbilen og været i dialog med MA, og den blev købt for 275.000 €. Det var G1, der købte den. Han var stadig i dialog med SKAT og kunne ikke selv tage den hjem. Han har finansieret den via F1-finans. Han har købt bilen til selskabet som en demonstrationsmodel. Tiltalte henviste til bilag 19-83-2-3, side 3, materiale om bilen. Tiltalte forklarede, at der koster bilen 150.000 euro €. Han forstår ikke materialet er med. Han benægter ikke at have haft forhandlingerne om bilen. Bilen er købt, betalt og finansieret. Han havde den 56 måneder. Han fandt en kunde til den i Sverige, og F1-finans solgte den direkte til den svenske kunde.

Udspurgt af advokat GS forklarede tiltalte, at han havde negativ moms, fordi han ligger en udbetaling for den og ud af den udbetaling er pålagt moms. Han køber bilen af IF, og den videresælges til Finansieringsselskabet. Købspris var 2,4 million + moms. IF tjente 50.000 kr. + moms. dvs. at salgsprisen er 50.000 kr. mere. Han solgte den til finansieringsselskabet for 2,4 million + moms. I forbindelse med leasing er der givet en udbetaling med moms, og derfor får han negativ moms.

Udspurgt af advokat GS og foreholdt faneblad 3, bilag 19-83-4, side 1, faktura fra Mercedes til T2, forklarede tiltalte, at det er den udbetaling på 720.000 kr. + moms, han har givet.

Bil nr. 88, fane 8, Mercedes Benz, bilag 19-88-2, side 2, faktura til G1 fra G17, bilag 19-88-8, ordrebekræftelse, fra T2 til IM, bilag 19-88-7, side 1, mailkorrespondance. Tiltalte forklarede, at han har solgt en bil til IM, og han lavede en ordrebekræftelse, og da han var på vej til Thailand, bad han IF om at han kunne få den med hjem på tilbage vejen med en faktura. Bilag 19-88-6, side 1, kvittering på betaling af afgiften. Han fik 25.000 kr. for assistancen. Foreholdt bilag 19-88-7, side 1, mail, forklarede tiltalte, at den T2, der omtales, er WR. Han hentede bilen, og tiltalte havde bedt ham om det efter aftale med G1. Han fik en faktura på 1.250.000 kr. på bilen og en tillægsfaktura på 65.000 kr. for udstyr. Der står ikke noget om moms på fakturaen, da bilen er brugt. Han skal indbetale forskelsmoms. Der skal derfor ikke betales importmoms. Når han får bilen, får han den med en midlertidig registreringsattest, nøgler og faktura. Bilag 19-88-3-2, side 1, kilometerstand på 8.458 km.

Udspurgt af advokat GS forklarede tiltalte, at han har forskelsmoms på den, så han skylder ikke moms. Han tjente 30.000 kr. på den. Han har positiv moms på den, men momsen fra WRs transport skal trækkes fra. Da det kom til stykket tjente han 10.000 kr. på den.

Bil nr. 93, fane 13, 19-93-2, faktura fra G40 til G5 SL. Bilag 19-93-4, side 1, faktura fra T2 til G32. Han har solgt bilen til G32. Han fik bilen via en kontakt i Y41 og IF havde en kunde til den, og han og IF skulle dele avancen. Den skulle til Østrig. Den blev afleveret syd for grænsen. IF havde skrevet 16.000 km, men da IF kom til Tyskland, havde han kørt dobbelt så meget. Kunden sprang fra handlen, da han havde forventet, der sad sæder bagi. Han fik en faktura fra G1 og solgte den til G32. Han stod for kontakten og e-mailkorrespondancen. Bilag 19-93-3, side 1, mail mellem PF og tiltalte. Det er korrekt, der har været den korrespondance mellem dem. 385.000 kr. + moms indkøb, og 395.000 kr. + moms solgt til. Han har derfor tjent 10.000 kr. + moms. Da IF havde en køber tjente de 30.000 kr. på den, men køberen sprang fra det hele. Han har fået en faktura fra G1 og betalt.

Bil nr. 13 (bil nr. 74) og 14 (bil nr. 72), mappe 17, fane 14, bilag 19-74-2, side 3, faktura fra Mercedes i Tyskland til G1. Bilag 19-74-3-2, side 3, IF har skrevet under som køber og side 5, T1 skriver under som køber, bilag 19-74-4, side 1, videresalgsbilag fra T2 til G22. Bilen er videresolgt til MK. Han har lavet en depotindbetaling til G17 i Tyskland. Bilag 19-74-2, side 3, faktura og mail dateret 17. januar 2008 mellem T2 og hans bank, overførsel 647.000 kr., mail med T1. Tiltalte forklarede, at ved den her overførsel er depotet betalt, og den resterende del bliver betalt. Det er IF, der står på slutsedlen, og han har købt den af IF. Han havde en køber på forhånd. Han havde en aftale med G22, hvis køber også sprang i målet. MK spurgte, hvad bil en kostede uden afgift, og de tog den hjem. De tog bilen hjem for ikke at miste de 35.000 €, de havde lagt. Tiltalte henviste til siden efter mail af 22. januar 2008. Anklageren henviste til næste side korrespondance af 5. februar 2008. Avancen dækker over flere handler. Bilaget drejer sig om 23 lastbiler. Bilen er omhandlet i mailen, og det er det, der står nederst med de 560.000 kr., der vedrører den bil her. Han mener, at der til den omhandlede "Man" er lavet en tillægsaftale. De 160.000 kr. er ikke ren fortjeneste, da der skal trækkes omkostninger fra.

Bil nr. 14 (bil nr. 72), fane 12, bilag 19-72-6-2, ordrebekræftelse fra T2 til F1-finans, 19-72-6-3, side 3, mail af 1. februar 2008, bilag 19-72-9, ordrebekræftelse til NJ fra T2, bilag 19-724, side 3, faktura fra G45 til G5 SL, bilag 19-72-9, ordrebekræftelse underskrevet af T2 og NJ. Tiltalte bekræftede sin underskrift. Bilen er ikke blevet solgt til NJ. Den er solgt til UC. Han har lavet en finansiering til hende. Bilag 19-72-6-3, side 3, korrespondancen omkring finansieringen. Tiltalte erklærede, at det er korrekt. Side 4, afregningsmeddelelse til UC. Tiltalte har ikke medvirket til den. De var leverandør af bilen, og derfor er den stillet til dem. Han har været med til at sælge bilen til UC. Ham, der har skrevet under som vitterlighedsvidne, samme bilag side 9, LC og WR. Han havde en bekendt LC, der solgte biler i Y7-by, og han havde en kunde. Han og IF købte en pulje på 3 biler. 2 af dem skulle til udlandet, og den tredje købte han herhjemme. Bilag 19-74-4, side 3, bilen er solgt af G45 til G5 SL. IF har sagt, han har købt bilen af G45 gennem G5 SL. G45 ville have bilerne solgt ud af landet og derfor blev det G5 SL. Han og IF splittede bilerne op bagefter mellem dem. Den bil, han havde blev solgt til UC. Han købte den på en dansk faktura + moms. Bilen havde aldrig været ude af landet. Han hentede den hos G45 i Y43-by. Der mangler en købsfaktura fra G1.

Mappe 2, bilag 368, side 2, afhøring af 10. november, til stede forsvarer IM og NB fra SKAT. Side 11, tredje afsnit ff og side 12, afhøring omkring bil, hvoraf fremgår, at tiltalte gennemså bilagene, at bilagene ikke var at forefinde i mapperne, og at tiltalte ville se, om han kunne fremskaffe de manglende bilag. Tiltalte erklærede, at det, der står her, er forkert. Han og hans forsvarer gjorde opmærksom på, at det, der var beslaglagt ved ransagningen var de pågældende fakturaer fra G1. Det gjorde både han og hans forsvarer opmærksom på. Han har ikke foretaget sig yderligere for at fremskaffe bilagene, idet der i de kostermapper han fik tilbage, er kopi af fakturaerne. Tiltalte vil gerne aflevere bilagene igen. Foreholdt bilag 363, første afhøring 11. marts hos politiet, bilag 365, afhøring 28. marts, erklærede tiltalte, at han har læst afhøringen igennem men ikke underskrevet den.

Bil nr. 15 og 16, mappe 21, bilag 76, side 48 og side 50, faktura fra T2 til F4-finans og fra T2 til F1-finans. Fakturaen side 50, fakturaen er korrekt. Bilen er købt hos G43. Den er købt til en kunde, og han har handlet den. Det er oppe hos F3-finans. Moms 101.250 kr.

Moms fra G43 skal trækkes fra. Faktura side 48, den er købt hos G1. UT havde kunden, og tiltalte havde mulighed for finansiering, og IF stod for at tage den hjem, syne den og registrere den. Han har ikke været ejer men konsulent.

Foreholdt mappe 6, relationer mellem tiltalte og IF, bilag 38-25, politirapport af 1. oktober 2008, ved ransagningen fundet sort ringbind, 4 ordrebekræftelser på biler, næste side, avanceberegning ML 420, IF, VM og ham har talt om avanceberegning. IF kom og foreslog nogle biler, og de prøvede på at regne ud, hvad de kunne tjene Her oveni skal lægges afgifter. Det her er kun et idegrundlag. Der var ikke indregnet afgifter, fragt og syn mv. Næste side, faktura fra G3 til LP, der er ikke nogen sammenhæng med den avanceberegning, der sidder på forrige side. Tiltalte for klarede, at næste avanceberegning på 392.500 kr. også er et idegrundlag for at se, om det kunne hænge sammen økonomisk. Det er ham, der har skrevet på bilagene. Avancen på G1 og avancen på G3. De lavede en åben fordelingsnøgle med IF men den var forskellig fra bil til bil, for de var uenige om det. IF ville ikke vise dem, hvad han havde givet for bilerne. De har ikke opereret med en fast fordelingsnøgle på noget tidspunkt. IF var bange for at blive snydt. Han har fået kopi af G5 SLs fakturaer og vedlagt det til SKAT. Han regnede med, at det, der stod på fakturaen, var det IF havde givet. Han har aldrig set fakturaen fra Tyskland. Han har aldrig fået den tanke, at den faktura fra G5 SL ikke var ok. De blev aldrig enige om en fordelingsnøgle. Han så fakturaen fra G1 og den fra G5 SL, men de afveg ikke ret meget fra hinanden. Han kunne som køber ikke se, hvor meget IF tjente før efter handlen.

KH har været ridelærer for nogle af de kunder, der købte hestetransporter. Han har ikke deltaget i et salg. KH har en psykisk indvirkning på en kunde. Han har påvirket kunder til, at de købte hos dem.

Ad forhold 15 bil nr. 17

Vidnet KH har forklaret, at han kender T2. T2 er tidligere sambo med hans ekskone LK og har fungeret som papfar for hans børn. Han har ikke været med i nogen forretninger, hvor T2 har købt eller solgt biler. IF har købt og solgt en bil i udlandet. Han har ikke købt biler personligt af T2. Han har haft en svigerfamilie, der har købt en Morris Mini en gang. Minien er købt af familien VB. Han har ikke modtaget noget vederlag for sin formidling. Han havde sagt til T2, at SN havde bestemt sig for, at de gerne ville have en Morris Mini Cooper, og T2 havde sagt, at han ville prøve at spørge IF, og andet var der ikke i det. Der kom også et tilbud på en bil. De ringede til IJ og spurgte, hvad han kunne importere en tilsvarende bil til, og de kunne spare 25.00050.000 kr. ved at købe den af IF. Han husker ikke, om han har været indblandet i prisen. Han har mødt IF ved mange lejligheder. T2 havde været i USA under denne handel, og IF stod for handlen. IF havde købt den hos G18 i Tyskland. Han ved ikke, om den var helt ny. Den havde vist kørt 1000 til 1500 km. Vedr. Mercedes Benz'en forklarede vidnet, at han kørte med NG og satte ham af, hvor NG mødtes med IF. Det var i Y44-by, de mødtes med IF, ved en stor benzintank, og NG gennemgik bilen, og den så fin ud, og NG købte bilen af IF. NG og IF havde talt sammen om bilen. Vidnet kørte for NG, da NG er en af hans venner, som han har kendt i 15 år. Han har ikke haft noget med handlen at gøre. Vidnet har kendt IF for mange år siden, og tilfældigt dukkede han op igen som automobilforhandler i Y2-by. Han lå 10 % under, hvad andre kunne tilbyde. Han tror ikke, at T2 har haft noget med handlen at gøre. NG kan have spurgt T2 til råds. Vedrørende G26 forklarede vidnet, at han kender UT. Vidnet er bekendt med, at UT handler med hestetransport.

UT forhandler noget, der hedder EHC, og vidnet har anvist nogen til ham. Foreholdt at UT har solgt lastbiler til G5 SL, forklarede vidnet, at han vil tro, det er IF og UT, der har handlet sammen, men han kender ikke noget til det. Han ved, at IF har haft bopæl i G5 SL i Spanien. T1 har han mødt én gang. Han sad vist og spiste frokost med IF. Han havde på fornemmelsen, at de to var samarbejdspartnere eller var meget nære venner. De to biler, han har været involveret i, har været solgt direkte til køberne.

Udspurgt af advokat GS forklarede vidnet, at når han har forespurgt på biler ved IF, lå IF ca. 10 % under andre i pris. Det har været nye biler. Han har ingen erfaring med de brugte biler. Han har spurgt ca. 15 gange på biler hos IF.

Vidnet JL har forklaret, at han var ansat hos G22 i 2007. Han var sælger af personbiler. Han har været i branchen siden 1988. Han købte også biler i et lille omfang. Når han solgte biler, skulle han ikke spørge nogen om prisen, men skulle bare handle ud fra sund fornuft. Når han købte biler ind til G22, havde han en dialog med salgschefen, som var MK. G22 købte kun brugte biler og solgte brugte biler. En ny bil er en bil, der ikke har været indregistreret før, og en brugt bil har været indregistreret.

Bil nr. 27, mappe 14, fane 7, bilag 19-27-2-3, ordrebekræftelse til G22 fra G3. Vidnet forklarede, at han har haft en dialog med G3, men han har aldrig set denne ordrebekræftelse. Han har haft en dialog med G3 via T2 pr. telefon. Bilen er fabriksny, fast pris, afgift og moms. Vidnet forklarede, at de 56.800 kr. er stykafgiften, som er en form for registreringsafgift. Han kan ikke huske bilen, og han har ikke været involveret i denne bil og ved ikke, hvorfor hans navn står på ordrebekræftelsen.

Det er i øvrigt 2 biler, det drejer sig om. Foreholdt samme mappe, fane 10, bilag 19-30-2-3, ordrebekræftelse fra G3 til G22, G17. Vidnet bekræftede, at han har underskrevet den, og han har indgået aftalen. De har også fået bilen og betalt den. Ordrebekræftelsen blev lagt ned til deres kontordamer, som sørgede for resten. G3 har konto ved dem og er registreret som kunde. Han lagde ordrebekræftelsen hen til køb, og den er nok gå et op til deres regnskabschef først. Foreholdt at der står, at bilen er fabriksny, erklærede vidnet, at det må den være, og de har betalt registrerings afgift. Han kan ikke huske, om den kom med plader på. Ved købet fulgte certificat eller registreringsattest med. Certifikatet får man, hvis den er fabriksny. Det er et dokument for, at bilen er fabriksny og skal fortoldes. Det bliver brugt, når den bliver indregistreret i forbindelse med, at man skal have nummerplader på. Ved en ny bil vil han have certifikatet, men så meget involveret var han ikke selv i handlerne. Ved de to biler har det været MK, der var mest involveret. Han var chef. Vidnet har kvitteret for at ville købe bilen.

Foreholdt bil nr. 31, mappe 15, fane 11, bilag 19-31-4, faktura fra G3 til G22, erklærede vidnet, at den kan han bedre huske. T2 ringede til ham og fortalte, at de havde den til salg. Han drøftede med MK, om det var noget, de ville købe, og de blev enige om, at de ville give et bestemt beløb for den. Han mener, T2 kontaktede ham fra starten. Han mener, han indgik den endelige aftale om købet. Foreholdt at der ikke står registreringsafgift på denne faktura, forklarede han, at T2 sagde, han havde købt den i Danmark og havde fået en god rabat og kunne sælge den til en fornuftig pris. Vidnet havde købt den med registreringsafgift og med moms. Registreringsafgiften er indeholdt i de 395.000 kr. Han har aftalt købet med T2. Foreholdt at der på faktura dateret 24. april sidder en anmeldelse om, at den skal afgiftsberigtiges, bilag 19-31-2-1, anmeldelse, anmeldt af G3 den 23. april, og at den er blevet anmeldt til registrering dagen før, og der er betalt stykafgift med 56.800 kr., forklarede vidnet, at han vil tro, det er rigtigt, at det er en importanmeldelse. Det ser ud, som om den er importeret dagen før, den er solgt til dem. En sådan bil kan godt have været i Danmark hos forhandleren, før den bliver registreret. Den kan have stået her i landet i et år. Bilerne er blevet solgt. Den sidste bil er solgt til en privat eller til en erhvervskunde her i Danmark. Bilag 19-31-3, side 9, faktura fra G17 til G5 SL. Foreholdt at bilen er handlet med G44 i Y36-by, som sælger den til G5 SL, fabriksny Mercedes Benz, forklarede vidnet, at han ikke har haft med G5 SL at gøre. Han har ikke solgt eller købt noget af dem. Han ved ikke, hvem der ejer G5 SL. Han har ikke hørt om IF i forbindelse med de 3 biler. Han har købt en anden bil til sig selv af G1, og der handlede han med G1 og med T2 som forhandler. Han kendte ikke G1, men han kendte T2, da han har været i G22. Da han skulle bruge en bil privat, vidste T2, at der stod en sådan bil ved G1. Forhandlingen om hvad han skulle give for den, har han haft pr. mail og telefon med T2. Han betalte med banknoteret check til G1. Bilen kom T2 med, og med ham var én, som han mener var IF. Bilen var en BMW, som han gav 575.000 kr. for. Det var en brugt bil. Da de afleverede bilen, blev han lovet en kvittering eller en faktura, og den kom efter et par måneder, men med et helt andet beløb på, end det han havde givet. Han husker ikke, om den var skrevet under til ham. Beløbet var 80.000 kr. under det, han havde givet. Han fik aldrig en rigtig faktura. Han talte med T2 om det og har aldrig talt med IF. Han ved heller ikke, om det var ham, der var med, da T2 kom med bilen.

Udspurgt af advokat GS forklarede vidnet, at den faktura, han fik, var udstedt af G1. Den blev sendt pr. mail eller også kom T2 med den.

Vidnet MP har forklaret, at han var ansat ved Mercedes i Y46 i Y47-by i 2007. Han var bilsælger. Han bestemte selv prisen, men hvis der var noget specielt skulle det forelægges. Han købte også biler. Han sad hovedsagelig med brugte biler.

Bil nr. 46, mappe 16, fane 6, 19-46-3, faktura fra G22 til G41. Det er en Mercedes, som er brugt og solgt. G41 lyder bekendt. Foreholdt at bilen er solgt til G17 i januar forklarede vidnet, at han ikke med sikkerhed kan sige, om han har været med til at købe den. Foreholdt bilag 19-46-5, faktura fra G43 til G5 SL, forklarede vidnet, at det ser ud, som om den er købt ind og solgt videre til G5 SL. Han var ansat hos G17 og "lejet ud" til G43. Han sad på samme matrikel. G43 gjorde det i nye biler, og G22 gjorde det i brugte bil er. Generelt set solgte han stort set kun brugte biler i G22. De var opmærksomme på, om fakturaerne hørte til det ene eller det andet sted. Bilen er solgt den 29. januar. Han kan godt være indblandet i handlen. Han kendte mange opkøbere dengang. Når han kikker på fakturaen, han har ikke solgt den. Han solgte nogle biler til T2, hvor G5 SL kom ind i billedet. Han solgte til G5 SL. Det var brugte biler, han solgte til dem. Det er en indregistreret bil, når det er en brugt bil. En brugt bil kan stå uden afgift. Lige netop den bil kan han ikke se, om der er betalt afgift på. Han har været med til at sælge biler til G5 SL.

Bil nr. 51, samme mappe, fane 11, 19-51-3, side 3, faktura fra G22 til F8-finans. Vidnet forklarede, at når der står reference til ham, kan det betyde, han er sælger af bilen. Foreholdt at der i bilagene optræder et firma, der hedder G1, erklærede vidnet, at det ikke siger ham noget og heller ikke IF.

Bil nr. 68, mappe 17, fane 8, bilag 19-68-2, side 2, faktura fra G43 til G5 SL. Han bekræftede at det refererede til ham. Foreholdt at der står, at bilen er uden afgift. Tiltalte forklarede, at han har solgt mellem 3 og 5 biler til G5 SL, og de var af mærket Mercedes, og det var nye biler. Ved de biler, han solgte til G5 SL, tog han fat i økonomichefen, som hed IT og spurgte, hvordan det skulle gøres. Bilerne er uden registreringsafgift, og han ved ikke noget om momsen. Den blev solgt ud af landet. Han har ikke sat sig ind i, om man kan få momsen tilbage. De havde nogle prislister, som de kikkede på, når de var til eksport. Prislisterne gjaldt de nye biler. Det er en importør, som deler bilerne ud til forhandlerne. Som bilen står her, er der ikke nummerplader på. Når man sælger fra en forhandler til en anden forhandler her i Danmark, får han en slutseddel eller faktura og nogle bilag omkring, hvad bil han køber. Der fulgte en gul seddel med bilens data, og de ligger i bilerne. Hvis bilen skulle indregistreres af køber, er fakturaen til den, der køber bilen, det vigtigste. Hvis man sælger den ud af landet, fik de bare fakturaen med, hvor der stod bil uden afgift. G43 mangler at have lavet en eller anden transporterklæring, fordi den skulle ud af landet.

G5 SL har været tilfreds med at få fakturaen. Foreholdt at de har solgt bil en til G5 SL og forespurgt, hvem der hentede bilerne, mener han, han har udleveret nogen til T2, og nogen blev måske hentet af en vognmand.

Han var kollega til T2, da han sad i G22 og talte ikke med T2 om G5 SL. Der var andre i G43, der solgte biler til udlandet, det tænkte man ikke over. Han husker, at T2 havde selskabet G4. Hvis bilen skulle ud af landet, havde de ikke noget med det at gøre, det var købers pligt. Han har ikke stillet nogen krav. Pengene blev overført til G43, og når han så pengene var inde, udleverede de bilen, og de fulgte ikke bilen efterfølgende.

Udspurgt af advokat GS forklarede vidnet, at han har ikke undersøgt noget om G5 SL og heller ikke set nogen papirer på det. IT tjekkede, at der var aktiviteter i firmaet. Han ved ikke, hvem der var ejer af selskabet. Han ved ikke, om T2 ejede G5 SL. Han vil tro, at kontakten med T2 skete 35 gange. Han gav ikke udtryk for, hvad hans relation til G5 SL var. T2 kunne være en mellemmand. Det, der sker forud for fakturaen, bliver nogen gange bare ordnet i telefonen. Der var ikke noget forud for fakturaen. Foreholdt mappe 3, bilag 377, afhøring af vidnet af politiet den 2. april 2008, bilag til afhøringen, slutseddel, G43 med køber G5 SL, 31. maj 2007, foreholdt slutsedlen erklærede vidnet, at han har underskrevet. Der er ingen underskrift fra køber, idet det her kun er faktureringsgrundlaget, det er et internt bilag. Sådan er det nogen gange.

Han kan nogen gange handlet med en fra Y42 og beder så ikke folk skrive under på en slutseddel. Slutseddel af 19. november 2007, fra G43 til G5 SL, han har underskrevet på sælgers vegne, og den er muligvis også underskrevet af en anden. Han kan ikke se, om den er underskrevet af køber. Han husker ikke, om der er flere slutsedler til G5 SL. Han husker ikke, om T2 har skrevet under på noget på vegne af G5 SL.

Vidnet MK har forklaret, at han i 2007 var ansat hos G22. Han var salgschef. Det var i Y35-by i hovedafdelingen. Han fastsatte salgsprisen på de biler, man solgte, og man har nogle rammer, man gør det efter. Han havde også med indkøb at gøre. Han aftalte med sælgerne priserne i fællesskab, medmindre det var byttebiler. Han var altid med inde over, når det var opkøb af biler. De solgte kun brugte biler, og G43 handlede med nye biler.

Foreholdt bil nr. 28, mappe 14, fane 8, bilag 19-28-4 og 5 ordrebekræftelse fra G3 til G22 og en faktura fra samme til G22. Han husker, han har handlet med G3, og det var med T2. Eftersom bilen kom kørende til dem med nummerplader på, betragtede de bilerne som brugte, selvom der står fabriksny på ordrebekræftelsen. De var indregistreret og havde kørt flere kilometer end en fabriksny. De har kun købt biler med nummerplader på og må gå ud fra, der er betalt registreringsafgift. Han skal bruge faktura, og en midlertidig registreringsattest og den originale registreringsattest, hvis den er fremkommet. Det har der ikke været problemer med. De har betalt moms på bilen. Fakturaen er dateret 20. april, bilag 19-28-2-1, anmeldelse til SKAT vedrørende samme køretøj, registreret 23. april. Foreholdt at afgiften er betalt efter fakturaen er udstedt, forklarede vidnet, at de ikke har haft med betaling af registreringsafgiften at gøre. På anmeldelsen ligner det den, de bruger til brugte biler, men der står ikke noget med første registrering, så man må gå ud fra, det er er ny bil. Foreholdt nederste del af si den, beløbet 56.800 kr., forklarede vidnet, at det er det, man betaler på gul pladebiler, det kalder man stykafgift. Der var loft på afgiften. Bilen var type godkendt til over 3 ton totalvægt. SKAT kan gå ind på stelnummeret og se, hvad type bil det er. De første 6 cifre viser, hvad type bil det er. Normalt har man typegodkendelsen eller EU certifikat, som er en gul folder. Det er bilens dåbsattest, hvis den er fabriksny. Foreholdt bilag 19-28-3, side 8, faktura fra G17 til G5 SL, købt den 20. april, og 18. maj faktura fra G17 i Y36-by, der sælger den til G5 SL. Vidnet erklærede, at det er mystisk, for det er efter, de har købt bilen. De har den stadig i deres varetægt. Det virker som om den er solgt som fabriksny, efter den er solgt som brugt. G5 SL si ger ham ikke noget. Han har ikke handlet med dem. Det er mange år siden, han har solgt biler til eksport. Det var fabriksnye. Det er langt før det her. De har købt bilen af G3 og ved ikke, hvordan den er kommet til G5 SL.

Bil nr. 30, samme mappe, fane 10, bilag 19-30-2-3, ordrebekræftelse fra G3 til G22. Vidnet forklarede, at han vil tro, han har købt 1015 biler af G3. Det er en indregistreret bil. Han talte med T2, når han indgik aftale med G3. Den 18. april, ordrebekræftelse, leve ret den 10. maj. JL har kvitteret for modtagelsen, bilag 19-30-2-1, bilen er registreret samme dag, dvs. den 10. maj. De har betalt almindelig moms på bilen.

Bil nr. 31, mappe 15, fane 11, bilag 19-31-4, faktura far G3 til G22, her er kun en pris og moms. Der er ingen afgift, så er beløbet inkl. registreringsafgift.

Bil nr. 27, mappe 14, fane 7, bilag 19-27-2-3, faktura fra G3 til G22, leveret den 4. juni 2007. Vidnet erklærede, at han ikke har underskrevet den. Det er ikke hans underskrift. Ingen har lov til at skrive under på hans vegne. Bilag 19-27-4, side 8, faktura fra G22 til G42. De har købt en indregistreret bil. Den kan have stået et stykke tid uden nummerplader. Det har ingen betydning for registreringsafgiften, den er betalt, og den får de ikke retur. De får nye nummerplader på bilen igen, hvis de har taget dem af. Bilag 19-27-2-1, anmeldelse til afgiftsberigtigelse, G3 har anmeldt, og der er betalt stykafgift. Det er efter de har købt den. Vidnet forklarede, at det er det samme stel nr., men det er forskellige biler. På ordrebekræftelsen fremgår, at det er en benzinbil. Bilag 19-27-3, faktura fra G3 til G22, dateret 5. juni, der er rettet i stel nr. Det passer ikke med det stelnummer i anmeldelsen til SKAT. Bilag 19-27-4, side 1, faktura fra G3 er til G22. Vidnet forklarede, at det er to fakturaer på den samme bil.

Når de havde købt en bil, fik de den med nummerplader, og T2 har ikke haft med det efterfølgende at gøre. De har selv solgt bilerne igen, og T2 har ikke haft noget med det at gøre.

Bil nr. 13, mappe 13, fane 13, bilag 19-13-4, side 1, faktura fra G3 til G22. Vidnet forklarede, at denne bil er en brugt bil, som har kørt 2200 km, og der specificerer man ikke momsen. De skal afregne forskelsmoms af avancen.

Bil nr. 15, fane 15 samme mappe, bilag 19-15-4, side 7, faktura fra G3 til G22. Vidnet forklarede, at det er ham, der har indgået aftalen med T2. Den er også blevet betalt. Det er uden momsspecifikation.

Bil nr. 36, mappe 15, fane 16, bilag 19-36-4, ordrebekræftelse fra G3 til G22, fabriksny. Vidnet erklærede, at det er heller ikke hans underskrift. Det kan godt passe, de har købt bilen, men det er ikke hans underskrift. Foreholdt hvorfor der står den er fabriksny, når den har kørt 6.000 km, erklærede vidnet, at det også er helt misvisende.

Bil nr. 18 og 19, mappe 13, fane 18, bilag 19-18, afhøringsrapport, efter den faktura fra T2 til G22. Vidnet forklarede, at ved en brugt gulplade bil skal momsen specificeres. Når man sælger til en privat, "dør momsen". Momsen er betalt.

Vidnet forklarede, at G4 havde T2 som direktør, og det er ham, de har handlet med, når de har handlet med det firma. Bilagenten har han haft samhandel med nogle enkelte biler. Det var også T2 og IF, han handlede med. G1 har han købt biler af. Han fandt ud af, at det var IFs selskab, og det var ham, der stod som kontaktperson. T2 var med somme tider med IF, men IF er også kommet alene. Han tror ikke, det var tilfældigt, at T2 var til stede. Det var hans indtryk, at de kendte hinanden særdeles godt. Han tør ikke sige, om T2 havde noget med IFs firma at gøre. Han har haft kontakt med T2, hvor han har forhandlet på G1s vegne.

Udspurgt af advokat GS forklarede vidnet, at han har været ude for at kunne købe biler fra en autoriseret G17 forhandler med 40-45 % under listeprisen. De var omkring 6 måneder gamle.

Vidnet MJ har forklaret, at han i 2007 var salgskonsulent ved IE. Han solgte og købte biler. Det var hovedsagelig salg af nye biler og køb af brugte biler. Han har solgt til G5 SL. Han har indgået aftale med T2 i den forbindelse. Han kendte T2, da T2 arbejdede ved G17 i Y7-by inden, og derigennem har han mødt ham. Det var 2 firehjulstrækkere, han solgte til T2. Om G5 SL ved han, at det var et registreret firma. Det havde han tjekket på SKATs hjemmeside. Det hører til i Spanien. Vedrørende de biler, han har solgt, har han indgået aftale med T2 om. Det har været over nettet og pr. post og telefon. Når han solgte biler til et spansk firma, havde han den opfattelse, at bilen skulle forlade landet. Han kontrollerede dog ikke, om det skete, da man ikke følger op på, hvad der sker med bilen. Når han solgte til en spansk firma, har han nok talt med nogen om det. Han talte med en kollega, som også havde solgt til T2, så han mente, at den var god nok. Han mener, at de den ene gang leve rede bilen i Y36-by, og den anden gang blev den hentet hos dem, men den dag var han ikke på arbejde, så han ved ikke, hvem der hentede den. Bilen blev betalt over bank. Man får ikke bilen, inden den er betalt. Han er ikke stødt på navnet IF i forbindelse med G5 SL eller i anden forbindelse indenfor bilbranchen. Bilerne, han solgte, var brugte varebiler.

Udspurgt af advokat GS forklarede vidnet, at han ikke ved, hvem der ejede selskabet.

Vidnet IT har forklaret, at han i 2007 var ansat som regnskabschef for G43. Det er han stadig. Det er en G17 forhandler. Han er regnskabschef for alle afdelinger. De både køber og sælger biler både nye og brugte. Der er et sted i huset, hvor alle fakturaer bliver ud stedt fra, og man holder øje med, om pengene kommer. Betaling sker ved check, dankort, bankoverførsel og kontant betaling. Nogle biler bliver solgt til eksport. De skulle få oplyst det udenlandske CVR nr. gennem Told og Skat, og tjekke om det var ok. Det er det, de gør. Angående bilerne, de solgte til eksport, er det sådan, at hvis de har været registreret, bliver de afmeldt, hvis de bliver solgt til eksport. Kunden skal ikke betale vægtafgift, forsikring mv. på sin bil, når de har fået den. Det skal sælgeren sørge for, og det ved de, at de skal. De fandt ud af, om det udenlandske cvr-nummer eksisterede. Han gjorde sig ikke nogen tanker om, at de solgte en bil til et spansk firma. Det skal nok passe, de solgte 9 eller 11 biler til G5 SL.

Bil nr. 44, mappe 16, fane 4, bilag 19-44-3-1, side 2, faktura fra G43 til G5 SL. Foreholdt at der står brugt personbil, forklarede vidnet, at når man sælger en brugt bil, sætter deres system automatisk teksten på "brugt moms", og det skal ikke på, når man sælger til eksport. Det er uden moms. Side 3, kreditnota, samme bil, den er nok købt ind igen, side 4, postering, forklarede vidnet, at det er skrevet ud fra deres bogholderi og med deres kontonr. De har modtaget 416.000 kr., afsender G4. Vid net forklarede, at G5 SL ved posteringsteksten kan betyde G5. Bilag 19-44-4, side 1, slutseddel, bilen er solgt af G3 til G32. Forespurgt om den har været ude i handel, inden den er solgt til G5 SL. Vidnet erklærede, at han ikke har set slutsedlen en før, og det ser ud, som om de har afleveret bilen, uden den er faktureret. Det sker desværre, at bilen er afleveret, før den er faktureret.

Bil nr. 45, fane 5, bilag 19-45-2-1, side 2, faktura fra G43 til G5 SL. Vidnet forklarede, at det er en varevogn. Der skal ikke moms på, når den skal ud af landet. De har solgt til G5 SL, og han ikke haft noget med køb og salg at gøre. Han ved ikke, hvem der ejer G5 SL. De biler, der er solgt til G5 SL, har SKAT efterfølgende opkrævet moms af. De har måttet betale moms, da de ikke kunne dokumentere, at bilen var kommet ud af landet.

De har betalt momsen på de 11 biler, jf. tillæg til bilag 37-58. Han ved ikke, om bilerne er afmeldt. Da bilerne forlod dem, ved han ikke, om de kørte med nummerplader på, eller de har prøveplader på. Han kan ikke huske, om der er betalt med andet end bankoverførsler. Han ved ikke, om der er betalt kontant. Der er sat penge direkte ind i en F9-bank i Danmark fra G5 SL. De troede, at det var G5 SL, der betalte.

Udspurgt af advokat GS forklarede vidnet, at han ikke ved, om det var G5 SL, der betalte for bilerne.

Vidnet SH har forklaret, at han i 2007 var ansat som afdelingsleder hos G44 i Y36-by. Det er en Mercedesforhandler. Han har solgt biler og gør det stadig. Foreholdt at han i 2007 har solgt nogle biler til et firma, der hedder G5 SL, forklarede vidnet, at han har været kollega med T2 og kontrollerede, at der var et CVR nummer i udlandet, der var ok. IF ville købe biler. Han kendte ikke IF. Når han indgik aftale med G5 SL, var det med både IF og T2, han ind gik aftalerne. Der er mange, der køber biler til udlandet. Hans administrationsfolk tjekkede CVR-nummer, og så plejer det ikke at være noget problem, at sælge biler. De solgte flest nye biler, men også brugte. Bilerne var ikke indregistreret. De brugte biler har ikke plader på. De er afmeldt, og man kan få registreringsafgiften retur. Det er opkøberne, der ordner det. De kan søge om at få det tilbage. Når det er en brugt bil, skal man ikke betale moms og heller ikke ved nye biler.

Bil nr. 26, mappe 14, fane 6, 19-26-3, side 12, faktura fra G17 til G5 SL. Han har solgt en fabriksny bil, faktura dateret 18. maj 2007, bilag 19-26-2-1, anmeldelse til registrering dateret 30. april 2007, G3 har anmeldt den til registrering nogle dage før vidnets firma har solgt den. Bilen er fabriksny. Bilen er solgt momsfrit til eksport. Vidnet erklærede, at han ikke kan forklare, hvorfor den er anmeldt til registrering, før den er købt. De 56.800 kr. er en stykafgift til gule plader. Side 1, certifikat, fabriksny køretøj. Vidnet forklarede, at det følger bilerne, når de skal indregistreres. Det er typegodkendelsen, som betyder, at bilen er, som den er. Når de sælger nye bil er, ligger de i bilerne, og SKAT kan selv gå ind og se det. Certifikatet kan også fås hos importøren. De er forhandlere, og certifikatet bliver lavet af importøren i Y7-by. Bilag 19-26-6, side 1, faktura fra G3 til G22, 30. april 2007 købt, den er forud for, at G44 sælger den helt nye bil til G5 SL. Det kan han ikke forklare. Det drejer sig om nogle nye biler, men de havde haft dem stående i et helt år. Han kan ikke give nogen forklaring på datoerne. De får normalt ikke bilerne, inden de har betalt. Fakturaen er skrevet, når de får bilen, men betaling er måske ikke faldet. Køber er G22. I 2007 var der tre forskellige ejere af G22, G44, G43 og G29 i Y7-by. Det ser ud til, at bilen er købt tilbage, og han var ikke klar over, at det skete. Der er ikke en fælles administration.

Udspurgt af advokat GS og foreholdt bilag 19-26-3, side 13, G5 SL giver fuldmagt til IF til at købe, betale og få udleveret bilen. Han mener, der ligger sådan en fuldmagt ved hver bil. Han mener fuld magterne er givet til IF.

Han kan ikke huske, hvad der står i fuldmagten. Vidnet forklarede, at papiret er lavet af en tidligere kollega, som hedder LF. Han har lavet det sammen med SKAT for at der ikke skulle være nogen problemer. Det er til almindeligt brug. Fuldmagten gives af IF sammen med kopi af kørekort eller pas, formentlig pas.

Bil nr. 28, fane 8, bilag 19-28-2-1, anmeldelse fra G3 af 23. april, bagved certifikat. Bilag 19-28-3, side 8, faktura af 18. maj til G5 SL, fabriksny, bilag 19-28-5, 20. april solgt som fabriksny til G22. Den er solgt, inden de har solgt den. Vidnet erklærede, at det kan han ikke give nogen forklaring på. Bilag 19-28-8, fuldmagt. Vidnet forklarede, at den ligger ved alle sager. De fik kopi af pas og fuldmagt, når de afleverede bilen. Det var gerne IF, der hentede bilen selv.

Bil nr. 31, mappe 15, fane 1, anmeldelse bilag 19-31-2-1, faktura fra G44 til G5 SL, bilag 19-31-3, side 9, salgsfaktura fra G3 til G22, bilag 19-31-5, side 10, anmeldelsen er dateret 25. april, og de har solgt til G5 SL 18. maj, faktura 24. april fra G3 til G22. Tiltalte forklarede, at de andre biler var også solgt den 18. maj, så det var et større antal de solgte. Han kan ikke forklare datoerne.

Bil nr. 40, samme mappe, fane 20, bilag 19-40-2-1, anmeldelse, faktura 19-40-3, side 15, faktura til G5 SL, dateret 18. maj, bilag 19-40-4, side 1, faktura fra G3 til F2-finans, samme dateringsproblematik. Han kan ikke forklare dateringsproblematikken.

Bil nr. 29, mappe 14, fane 9, bilag 19-29-2-1, anmeldelse G3 bilag 19-29-3, side 7, faktura til G5 SL, faktura fra G3 til G22, bilag 19-29-4. Vidnet henholdt sig til sin tidligere forklaring.

Bil nr. 51, mappe 16, fane 11, bilag 19-51-2, side 5, faktura af 29/607 til G5 SL, bilag 19-51-3, side 1, faktura fra G1 til G22, bilen er en brugt bil. Udstedt faktura 29. juni, G1 har solgt den til G22 den 26. juni 2007. Han kender ikke firmaet G1. Han kan ikke forklare datoerne.

Bil nr. 38, mappe 15, fane 18, bilag 19-38-2, side 7, faktura af 21. november 2007 fra G44 til G5 SL og bilag 19-38-5, faktura 11. november 2007 fra G1 til G4, bilag 19-38-6, faktura fra G4 til F5-finans. Vidnet forklarede, at han ikke kender G1. G4 må være T2. Det er noget, han gætter sig til på grund af navnet. Han har solgt den og ved ikke, hvad der videre skete med den.

Udspurgt af advokat GS forklarede vidnet, at de biler, han har solgt til G5 SL, er der ikke lavet skriftlige slutsedler på, som er skrevet under af køber. Han mener, han fik pengene ved overførsel eller ved check. Bilerne blev hentet af IF i Y36-by. Bilerne var hos dem. Han mener, det var IF, der ejede G5 SL.

Vidnet WR har forklaret, at han i 2005 var ansat hos G17. Han startede i Y32-by og rykkede til Y48-by. Han mødte T2 i Y32-afdelingen. T2 startede sin egen forretning på et tidspunkt. I Y48-by stod vidnet for de brugte biler, og han ville gerne være selvstændig, og han talte med T2 om, at de kunne spare nogle omkostninger ved at dele et kontor, og vidnet sprang ud i det. Det kom til at ligne et ansættelsesforhold, men det var ikke planen. Han ville købe og sælge biler selv. Opgaverne han fik ved T2 var praktiske opgaver som at hente en bil og nummerplader og den slags. Han fakturerede de timer, han brugte. Der er ikke andre, der har givet ham opgaver end T2. Han hentede bl.a. biler i udlandet og hentede biler hos private, som de havde købt af her i Danmark. Foreholdt at han skulle have hentet omkring 58 biler, erklærede vidnet, at det nok skal passe, men han husker det ikke. Når han skulle hente en bil for T2, betalte han den kontant. Han bookede et fly og kørte hjem i bilen. Tyskerne vil helst have kontantbetaling. Det kan godt være store beløb. Da han skulle have prøveplader på, fik tyskerne en kopi af hans pas. Han har vist også mailet kopi af passet til dem. Når han kom til Danmark med bilerne, var han ude og indregistrere dem en gang imellem. Han har kun været af sted med de biler, han har hentet i Tyskland. Når han kørte til SKAT, havde han en anmeldelse med. Den fik han af T2. Han mener ikke, han selv har skrevet anmeldelser under og har ikke interesseret sig for, hvad der stod i dem. Han tog også det dokument ud, som man skal udfylde til SKAT, og det har han ikke selv udfyldt. Når han afleverede anmeldelsen til SKAT, har han en enkelte gang selv lagt ud af sine egne penge, og fik pengene tilbage af T2, ellers er det foregået ved check. Han kørte til SKAT og fik prisen af SKAT og meldte tilbage til T2, som så fik en bankcheck gjort klar. T2 havde firmaet G4, men han ved ikke, om han havde andre selskaber. Han har hørt om G3, men det er et gammelt selskab, som T2 havde, før vidnet kom ind i billedet. IF har han mødt. Han ved ikke, hvor T2 og IF kender hinanden fra, og han ved ikke, om de handlede biler med hinanden. Han ved ikke, hvor tit de så hinanden, eller hvor tætte bånd de havde. Han har ikke deltaget i deres møder. Foreholdt at han har oplyst til politiet, at T2 og IF sås tit og havde møde hver 14. dag, erklærede vidnet, at det mener han ikke, han har sagt. Vidnet har købt en bil af IF. Det var en Mercedes Vito, som han videresolgte. Han havde den til salg på nettet. IF havde fået den i bytte, og han gad ikke røre ved den, så han tog den ind og satte den til salg på nettet og endte med at sælge den til G32.

Foreholdt mappe 16, fane 5, Mercedes Benz, bilag 19-45-1-1, sat ind efter dette bilag, faktura fra G1 til G25. G25 er vidnets selskab. Det er denne bil. Prisen kan han ikke huske. Foreholdt bilag 19-45-4, faktura far G25 til G32. Vidnet erklærede, at det er korrekt, at han solgte den til G32. T2 havde ikke noget med den bil at gøre. Vidnet var selvstændig momsregistreret, og han har haft en revisor til at ordne sit regnskab. Han havde ikke noget med regnskabet i G4 at gøre. Der var ikke andre ansatte. Navnet KL siger ham et eller andet, men han ved ikke lige hvad. Han ved ikke, om IF havde andre selskaber end G1 dengang. G5 siger ham umiddelbart ikke noget. Han ved ikke, om T2 havde udenlandske selskaber. Han husker firmet G45. Han har ikke lagt penge ud i forbindelse med registreringsbeløbet. Han har lagt penge ud på en VW Passat. De penge, han har lagt ud, har han fået igen. Han har ikke haft noget med heste transporter at gøre. Han har ikke kørekort til den slags. Han kan huske G46 i Tyskland. Han ved godt, at G46 bygger hestetransporter. Foreholdt at han i rapporten giver udtryk for, at han ved noget om køb nogle heste transporter, forklarede vidnet, at T2 boede et sted, hvor de havde heste, så det anså han for at være naturligt. Der blev solgt mere end 5 biler i G4, men han ved ikke hvor mange. Han husker ikke, om kun T2 eller også andre havde udfyldt anmeldelserne til SKAT. Fore holdt mappe 3, bilag 37-36, afhøring af vidnet, hvoraf fremgår, at der er registreringer fra både T2 og IF, som vidnet skulle registrere, erklærede vidnet, at han ikke kan huske det, men da han var ude ved SKAT, har han ikke koncentreret sig om, hvad der stod på dem. Han fik penge af T2 og så sjældent IF.

Udspurgt af advokat GS forklarede vidnet, at T2 var formidler indimellem og bragte køber og sælger sammen og fik et beløb for det.

G47 siger ham ikke umiddelbart noget. Foreholdt politirapporten hvoraf fremgår, at han havde bemærket G47, men lagde ikke noget i det, og at T2 var på ferie i Thailand, og der blev talt om ud læg af penge i forbindelse med afgiftsberigtigelsen. Det var et beløb på 1.021.653 kr., og han huskede beløbet i rapporten. Vidnet erklærede, at han i dag ikke husker beløbet og forstår ikke, hvorfor han skulle kunne huske beløbet så nøjagtigt dengang.

Vidnet VM har forklaret, at han har kendt T2 i mange år. De har gået i skole sammen. De har haft samarbejde i G3. De har stiftet det sammen og har betalt halvdelen af anpartskapitalen hver. I 2007 kom T2 og sagde, at han havde sagt sin stilling op, og han ville gerne være selvstændig, og han spurgte, om vidnet ville være med og stille kredit til rådighed. Vidnet var inde for ejendomsbranchen. Først var han ikke interesseret, da han havde rigeligt at se til, men T2 kom med en plan, som var veldokumenteret, T2 er udlært biløkonom, og vidnet syntes, det lød fornuftigt. Vidnet skulle etablere kredit på 500.000 el. 800.000 kr. og kontaktede sin bank. Han skulle være "sleeping partner" i selskabet. Via hans bankforbindelse fik de pengene, og han kautionerede personligt for kreditten. Det gjorde selskabet og T2 personligt også. G35 og G22 havde dyre flotte showrooms mv. og et dyrt varelager og mange ansatte og fine forhold, og strategien var, at T2 kunne tage kunder med derfra og kunne få en god forrentning med nye og let brugte dyre biler. Bilerne skulle købes og sælges med det samme. Der skulle ikke lægges hans ejendomshandel ind i selskabet. Han var kun sleeping partner. Det var en investering for hans vedkommende. De havde kontorfællesskab. Udgiften var ca. 10.000 kr. for lokalet, og de delte udgiften. T2 skulle stå for køb og videresalg af bilerne. De drøftede af og til nogle ting, men han ville ikke forsøge at være klogere end T2, som havde uddannelsen indenfor biler. Han har ikke blandet sig i priser på bilerne. Når bilerne blev købt og skulle videre sælges, var han heller ikke inde i de drøftelser. Han har ikke haft kundekontakten. Man kunne godt sige til venner og bekendte, at de kunne prøve at tale med T2, hvis de ville købe en bil. De skulle også importere biler. Kun den prøvede bilen hos en af de andre forhandlere, og T2 kunne så sælge den billigere end f.eks. G22, hvor de havde prøvet bilen. Så skulle bilen findes i f.eks. Tyskland og importeres eller købes andet sted. Hvis en bil blev importeret har han kun i et tilfælde haft noget med registreringen at gøre. Dengang fik han en samlet pakke med dokumenter, som han afleverede ved SKAT. Hovedparten af bilerne har han ikke været blandet ind i. Han fulgte ikke nok med i, hvad der foregik, fandt han ud af bagefter, men i selve processen var det kun ved middage, de talte om forretningen. Vidnet gik op i, der blev indgivet momsindberetninger. Selskabets bogholder KL lavede momsregnskabet, men han har ikke kontrolleret det. Han har ikke sikret sig hvert kvartal, at det blev indberettet. Foreholdt at der er tastet 0 ved de sidste to kvartaler, erklærede vidnet, at det er han ikke bekendt med. Det er normalt direktøren i selskabet, der skal sørge for det bliver gjort, så det mener han var T2, der skulle sørge for det. Han var ikke tegningsberettiget i selskabet, det var T2. Det blev gjort på baggrund af hans tillid til T2. Han har været i Tyskland og hente en Porsche. Han var 25 år gammel og ville da gerne hente en racerbil. T2 foreslog, at de skulle have 2 biler som reklamebiler, og han kørte rundt i den ene bil i 34 måneder. Så blev den videresolgt. Han havde en pakke med meddokumenter, da han hentede bilen, og husker ikke, om det var med en check eller med kontanter, at han betalte bilen. Det kan godt være, han havde en kopi af sit pas med. Pakken lå på hans skrivebord, og han kikkede ikke nærmere i pakken for at se, hvad der lå i den. Bilen afleverede han ved afkørslen ved Y10-by, og han går ud fra, at den person, han afleverede den til, skulle indregistrere den. Han kender ikke den person, han afleverede bilen til. Han fik den igen med plader på et par dage efter. Den stod på kontorets adresse, da den kom tilbage.

Bil 14, mappe 13, fane 14, bilag 19-14-3, side 1, faktura fra Porsche til G1, side 3, kopi af vidnets pas, side 5, han har fået tilladelse til at hente bilen, tilladelsen er underskrevet af IF. Vidnet forklarede, at Bilagenten, dvs. IF og T1, har han stødt på et par gange, når de har været forbi kontoret, men deres rolle i afhentning af biler, kender han ikke til. Han har mødt IF og T et par gange. Han ved ikke, hvis selskab G1 var. Han ved ikke på hvis vegne IF og T1 kom. De kom nok 34 gange, hvor han har set dem på kontoret eller i andre sammen hænge. De var en forretningsforbindelse til T2, sådan som han forstod det. Han husker, hvordan T2 under en middag talte om risikoen ved at købe en vare i udlandet, og at der var nogen, der havde specialiseret sig i den slags. Vidnet havde fået at vide, at man handlede med andre danske selskaber. Vidnet tror, der blev købt biler både i Tyskland og andre steder og ikke specielt ved G1. Han ved ikke, om T2 havde "store" kunder, som aftog mange biler. KL var ekstern bogholder, og han har brugt hende til sine andre selskaber. Hun fik materialet udleveret og bogførte på adressen eller tog det med hjem. Hun kom allerhøjst en gang om ugen. Hun havde ikke andre opgaver for dem. De havde også en statsautoriseret revisor tilknyttet, nemlig R1. En gang årligt skal der laves årsregnskab, men inden han trådte ud af selskabet, havde man ikke været et årsregnskab igennem. Der var vist nogle drøftelser, hvor T2 ønskede en højere kredit, men han mener ikke, revisoren var inde over for at kigge på det. Vidnet skulle have kikket på balancen, som revisor kom med. Han kik kede på den ene momsangivelse. Han tror, det var den anden momsangivelse, han kiggede på. Han ved ikke, om der var en balance udført af revisor. Han har set en opgørelse for moms, og der skulle betales penge, men han husker ikke beløbet, men måske mellem 50.000 og 100.000 kr. Foreholdt at beløbet er 264.000 kr. for april kvartal, erklærede vidnet, at det godt kan være den moms, han har set. Samarbejdet gik i opløsning, fordi T2 havde handlet med biler uden om selskabet, og da han så det som en investering, ville han ikke have, man solgte biler udenfor selskabet, og han kontakte de en advokat og bad ham skrive til T2 om, at han ønskede at stoppe samarbejdet. Den 20. september 2007 sendte advokaten en mail til T2, hvor han foreslog et møde den 24. september 2007, for at drøfte, hvordan de skulle splitte op, og man foreslog at lukke bankkontoen. Han havde fået at vide, at det kunne han ikke selv, da han ikke var tegningsberettiget. Han havde foreslået T2, at T2 kunne købe hans andel, men de mødte aldrig op til mødet. Det hele sejlede ud i sandet, og han er bekendt med at selskabet blev tvangsopløst. Selskabet var insolvent. Efter den 20. september 2007 lavede de en aftale om, at T2 skulle betale de regninger, der skulle betales og ordne det sidste. Tre dage efter havde T2 oprettet et nyt selskab, og han kunne ikke forstå, at når de havde brugt penge til reklamer, visitkort og andre ting i G3, at han så ikke bare kunne køre videre i G3. Det var G4, T2 oprettede. Han ved ikke, om T2 havde andre selskaber end G3 på det tidspunkt. Vedrørende G5s forklarede vidnet, at han har hørt navnet omtalt. Han havde et indtryk af, at det havde noget med T2, IF eller T1 at gøre, men han kan ikke adskille, om han vidste det dengang, eller det er noget, han efterfølgende har tænkt.

Vidnet SM har forklaret, at han har købt to Mercedes Benz i 2007.

CLK 320, bil nr. 2. Vidnet forklarede, at han havde købt den af G1. Det var en dejlig bil. G1 blev han introduceret for af T2. Han har gået i skole med T2. IF kendte han ikke før. Han fik at vide, hvad den kostede, og han gik med til prisen. Det var en helt bestemt type bil, han ville købe. Aftalen var den bil til den pris. Han gav 850.000 kr. for den. Han ved ikke, hvor den er købt, eller hvordan den er kommet til Danmark. Han fik bilen og betalte, og den var indregistreret. Han hentede den i Y2-by hos IF. Bilen solgte han videre, men han tjente ikke penge på den. Han solgte den for godt 700.000 kr.

CLS 320, bil nr. 4. Vidnet forklarede, at den har han også købt. Han ville hellere have en anden Mercedes. Han skulle give 1,1 million for den. Den er købt på samme måde. T2 har ikke været inde i billedet. Han har talt med IF. Bilen fik han leveret i Y7-by. T1 kom med den. Han kendte ikke T1 på det tidspunkt. Han havde ikke noget ellers med handlen at gøre. Han har aldrig set T1 igen. Han fandt ud af, hvad han hed, da han blev afhørt ved politiet. Den var indregistreret og betalingen skete til IF til G1. Den er betalt med 3 bankoverførsler. Han var tilfreds med bilen, men den blev videresolgt. Han havde bilen i 34 måneder. Bilen blev solgt til G22 i Y35-by. Den hjalp T2 ham med at komme af med.

T2 kendte én, der kunne købe den. Han kan ikke huske, hvordan de kom til at tale om det. Han tjente ikke penge på den. Han tabte ca. 100.000 kr. på den. Han købte den for 1.130.000 kr. og solgte den for 1.040.000 kr. I bilagene i sagen figurerer ØCs navn. Det er vidnets bror. Baggrunden for det er, at han ikke selv kunne forsikre den. Han var ung, og forsikringsselskabet ville ikke forsikre den.

Vidnet ST har forklaret, at han købte en Mercedes Benz i 2007. Den købte han af G1. Hans kammerat T2 solgte biler, og han skulle have en ny bil. T2 havde lejet et kontor på Y8-adresse, hvor han bor, og han så T2 jævnligt. Han talte med T2 om, at det var hans drøm af en bil, og T2 kunne hjælpe ham med at få sådan en bil, som skulle importeres fra Tyskland. Han vidste, hvilken type bil og hvad udstyr, den skulle have. Han aftalte prisen med T2. De kunne se, hvad den kostede, hvis den skulle købes ved G17 i Danmark, og T2 kunne skaffe den billigere. T2 formidlede det, der skulle gøres.

Foreholdt mappe 12, fane 10, bilag 19-64-2, købt bil for 1.218.750 kr., faktura fra G2.2. Vidnet erklærede, at det passer meget godt. Forevist fakturaen, og oplyst om, at fakturaen ikke er fra G1, forklarede vid net, at det har han ikke tænkt over. Han troede, at det var dem, der solgte bilen. Han har ikke talt med andre end T2 i forbindelse med, at han købte bilen. Foreholdt bilag 19-64-1, ordrebekræftelse fra G1. Vidnet forklarede, at G1 kender han til. Han mindes ikke fakturaen fra G2.2, men ordrebekræftelsen har han set før. Selve bilkøbet fik han finansieret af F1-finans. Foreholdt bilag 19-66-2, ordrebekræftelse fra G3 til vidnet, erklærede vidnet, at det er muligt, han har skrevet den under. Det kan godt ligne hans underskrift. Han har talt med UL. Han mener G3 er et firma, som T2 havde på det tidspunkt. Han syntes ikke, det var underligt, da han talte med T2 om købet. Foreholdt bilag 19-66-1, side 1 og 2, gældsbrev til F1-finans, erklærede vidnet, at det er korrekt. Han vil tro, det er ham, der har skrevet under. Det afdrager han stadig på. Foreholdt at det er blevet forklaret, at ordrebekræftelsen skulle laves for at se, hvor mange penge han kunne låne i bilen, erklærede vidnet, at det ved han ikke noget om. Han har bare fået bilen finansieret. Det har T2 hjulpet ham med. Han har ikke mødt IF i 2007 og kender ikke noget til ham. G2.2 siger ham heller ikke noget. T1 siger ham heller ikke noget.

Udspurgt af advokat GS forklarede vidnet, at han havde tjekket priser rundt omkring i forbindelse med, han skulle købe bilen. Bilen havde en listepris på 1,4 million. Foreholdt mappe 3, bilag 37-16, politiafhøring af vid net fra den 17. april 2008, vidnet har ikke læst den, side 2, hvoraf fremgår, at vidnet var i telefonisk kontakt med IF flere gange, hvor de aftalte, hvordan bilen skulle se ud. Vidnet forklarede, at han ikke har talt med IF omkring bilhandel. Det er muligt, at T2 har talt med importøren, mens vidnet har været til stede.

Vidnet JK har forklaret, at han har købt en BMW i 2007. Han købte bilen ved G22 i Y47-by. Han indgik aftalen med MP. Han kiggde på sådan en bil i Y49-by, og en af hans ansatte sagde, at der også var en tilsvarende bil i Y47-by. Han havde selv en Audi, som han skulle af med. Han kikkede på den i Y49-by, og den kostede 1,3 million og den ved G22 kostede 1.250.000 kr. Den i Y49-by var i sølvmetal, og den anden var sort, og han ville helst have en sort. De ville helst, at han købte den i ren handel, hvis han ville sælge sin egen bil. Han solgte sin bil til en bekendt, som købte den i ren handel, og han købte BMWen for 1, 200.000 kr. i ren handel ved G22. Da de skulle skrive dokumenterne, sagde MP, at de havde bilen i kommission. De ville gerne have, han handlede direkte med sælgeren af bilen, og han fik oplyst, at det var en tidligere ansat i G22.

Sælgeren var en T2, og fra G22 fik han to dokumenter på, hvad han skulle betale. Han skulle betale to beløb. Den ene skulle han betale til G29, fordi der var en restgæld i bilen, og det andet beløb var restbeløbet, som han skulle betale til sælger. Bilen skulle leveres af G22, og den blev leveret på hans bopæl af MP. Han fik registreringsattesten. Der hørte vinterdæk med til bilen, dem havde han ikke med, men de blev leveret 14 dage efter. Sælgeren af bilen hed LK. Han har ikke talt med T2, men han kan se på korrespondancen, at han figurerer, og at det er hans kones bil. Foreholdt at bilen er anmeldt til registrering af G2.2, bil nr. 7, og at der figurerer et firma, der hedder G1, forklarede vidnet, at han kun har hørt om G1 efterfølgende. SKAT har sendt en regning på ca. 727.000 kr. for registreringsafgiften til bilens nuværende ejer. MP fortalte, at han havde handlet meget med T2, og at han var en tidligere ansat i G22, og at det var hans kones private bil, og den var købt som demobil, og den havde en listepris på 1.450.000 som ny. Vidnet havde spurgt efter historikken på bilen, og den havde kørt som demobil hos KS i Y2-by. Han havde købt bilen ubeset. Den må være solgt til T2s kone. Han fik oplyst, hvad udstyr den havde, og hvem ejeren af bilen var. Der var restgæld på bilen. MP fortalte, at T2 var en af deres store forhandlere. Han videresolgte bilen et halvt år efter til sin advokat. Advokaten har stævnet ham for afgiften, som er på ca. 727.000 kr. Sagen kører i landsskatteretten nu. Advokaten, som han har solgt den til, er WO, og han har betalt afgiften.

Udspurgt af advokat GS forklarede vidnet, at han blev lovet en skriftlig slutseddel, når bilen blev leveret, men der var ingen slutseddel, men der var en registreringsattest, der lød på navnet LK. Han har ikke fået en faktura på beløbet. Han spurgte MP, hvad han fik ud af det, og han mener, han sagde, han fik kommission, og at han nævnte et beløb på måske 25.000 kr., men han ved ikke, om det er rigtigt. Han har kontaktet SS, G22, men han bestrider, at der er et kommissionsforhold. Vidnet har ad citeret LK, men han har ikke lagt sag an mod MP, men han har underrettet ham om sagen.

Vidnet NB har forklaret, at han er chefkonsulent ansat ved SKAT, hvor han har arbejdet med motorsager i mange år. Vidnet har lavet sagsfremstillingerne til denne sag og har været med til at træffe afgørelser om registreringsafgifter og moms.

Foreholdt mappe 1, fane 1, bilag 14, afgørelse af 30. juni 2009 om registreringsafgifter, forklarede vidnet, at det er ham, der har truffet afgørelsen. Den bygger på en sagsfremstilling for 10 biler. Sagsfremstillingen er indsat i mappen efter afgørelsen. Afgørelsen og sagsfremstillingen vedrører bilerne 110 i anklageskriftet. De pågældende biler er anmeldt til registrering af G2.

Ad bil nr. 1

Side 6 i sagsfremstillingen vedrører bil nr. 1. Bilagene vedrørende denne bil ses under fane 1 i mappe 11. Vidnet forklarede, at afgørelsen er truffet på grundlag af disse bilag. Bilag 19-12-1 er en anmeldelse fra G2.2 til SKAT. Vidnet forklarede, at når bilen importeres til Danmark, skal der betales registreringsafgift, hvis man vil have nummerplade på bilen. Der er i dette tilfælde sket registrering ved SKAT og stillet en sikkerhed for registreringsafgiften. Kunden får et tolddatapladekort, og så kan man på grundlag af kreditten få nummerplader til fabriksnye biler. Man anmelder månedsvis bilerne og betaler 20 dage efter. De, i denne sag omhandlede biler og anmeldere, er ikke denne slags. Anmelderne er parallelimportører, som ikke er anerkendt af producenter af bilerne. De kan registreres hos SKAT, hvis de ønsker det. Det er frivilligt. De kan også lade sig registrere ved hver enkelt henvendelse, og der skal betales kontant bil for bil, der importeres. De kommer med en anmeldelse bil for bil. Der vedlægges diverse dokumenter. Der afgiftsberigtiges som fabriksnye biler på grundlag af købsprisen. Hvis bilen har kørt over 2.000 km, anses bilerne for at være brugte, og de skal derfor berigtiges på vurderingsprisen, som er svarende til en tilsvarende brugt bil i Danmark. SKAT vurderer bilerne. SKATs vurdering kan indbringes for motorankenævnet. Afgiften berigtiges standardmæssigt inklusiv moms og en fiktiv avance på 9 %. Grundbeløbets udgangspunkt er salgsprisen til slutbruger i Danmark. Ved parallelimport er udgangspunktet det samme, men der skal være en minimumspris ved beregningen af afgiften. Der skal fremlægges anmeldelse samt en faktura, der dokumenterer, hvad man har købt bilen for i udlandet. Det er grundlaget for at beregne minimumsafgiften. Vedrørende denne bil nr. 1 er der i bilag 19-12-2 en faktura fra G6 SL til G2.2. Der skal også være en toldsynsrapport, den ligger under bilag 19-12-4. Den dokumenterer, at bilen lovligt kan køre i Danmark. Bilinspektøren skriver under på, at bilen er gennemgået, og afkrydser hvilket udstyr den har. Bilinspektøren skal se på de grundliggende dokumenter om bilen. Bilag nr. 19-12-6 er et beregningsskema til fabriksnye køretøjer. Det er oplysninger som G2.2 har afleveret til SKAT, hvor de selv opgør den afgiftspligtige værdi af køretøjet. Når afgiften er betalt, udleveres registreringsattesten. Den øverste del af anmeldelsen vedrørende bilen skal være udfyldt af anmelder. Hvis bilen tidligere er registreret i Tyskland, skal det også stå i den pågældende rubrik om dato for første registrering. Den nederste del af anmeldelsen er skrevet af den pågældende sagsbehandler hos SKAT, der har beregnet afgiften. Herefter får man en afgiftsattest. Den afleveres på nummerpladekontoret, hvor man får nummerpladerne. Herefter kan bilen indregistreres til en køber. "Afgiften heraf" på 879.086 kr. er beløbet, der skal betales i afgift ved efterberegningen. De nederste delvist overstregede beløb, beløbet 328.142 kr. var beregnet på grundlag af fakturaen fra G6 SL (bilag 19-12-3) og er selve beregningen. Den er udfærdiget af SKAT på grundlag af bilag 19-12-6, anmeldelsen hvorefter der er betalt 328.142 kr. Påtegning betyder, at SKAT har taget forbehold om en ekstra regning for afgiften. Regningen bliver sendt til anmelder G2.2. Ændringerne er lavet af motorkompetencecentret. Vidnet ved ikke, om den pågældende, der afleverer anmeldelsen hos SKAT, skal dokumentere, at han er den samme, som har underskrevet anmeldelsen. I de store firmaer er det blot et bud der kommer. Efter toldsynsrapporten har bilen kørt 0.000 km. De sidste cifre aflæses normalt ikke på bilens speedometer. Bilag 19-13, side 1 er købsfakturaen af 7. august 2007, og side 2 indeholder oplysninger om bilen, hvorefter den har kørt 15.000 km. Speedometeret må være ændret, for ellers ville bilinspektøren ikke kunne skrive, at bilen har kørt "0.000 km." Nogen må have pillet ved speedometeret. Det er en fordel ved afgiftsregistreringen, da den så kan beregnes på grundlag af den faktiske købspris. Hvis det drejede sig om en brugt bil, finder motorkompetence centret på grundlag af toldsynsrapporten vurderingen, men de ser ikke bilen, før de sætter markedsprisen i Danmark. Motorkompetencecentret kan dog indkalde bilen til besigtigelse. Sagsfremstillingen side 6 og bilag 19-11, side 2, beregninger foretaget af vidnet, blev gennemgået. Det viste sig, at bilen reelt var købt for 47.478 €. Der skal lægges moms og en minimumsavance til, og diverse ting kan fradrages før afgiften beregnes. Desuden har han spurgt importøren, hvad den vejledende udsalgspris er for bilen, og også beregnet afgiften på det grundlag. Imidlertid viste det sig, at bilen var brugt, og afgiften skulle beregnes på grundlag af en vurdering. Efteropkrævningen er sendt til konkursboet, som er uden midler.

Afhørt af forsvareren, advokat JS, forklarede vidnet, at bilag 19-1-2-6 er et beregningsskema. Det er afleveret sammen med anmeldelsen. Selve formularen er konstrueret af importøren selv. Den udleveres ikke af SKAT, den er selvproduceret. Det er ikke et krav, at en sådan afleveres, men en mulighed, og det kan føre til en hurtigere ekspedition. Beregningsskemaet er sædvanligvis underskrevet af anmelder. Vedkommende, der kommer med anmeldelsen til SKAT, skal sædvanligvis ikke legitimere sig. Da anmeldelsen sendes til motorkompetencecentret, er der beregnet en afgift på 328.142 kr. Det er kun en foreløbig beregning, og derfor er der anført en stjerne om at ændringer kan ske. ØJ, der har underskrevet det, er fra motorkompetencecentret. Det er ham, der har lavet den senere beregning.

Vidnet ved ikke, om datoen den 4. september 2007 står for modtagelsen eller beregningen.

Ad bil nr. 2.

Vidnet har udfærdiget sagsfremstillingen om bil nr. 2, den fremgår af denne side 7. Anmeldelsen vedrørende denne bil fremgår af mappe 1, fane 2, bilag 19-2-2-1. Den er fra G2.2 og dateret den 18. august. Der er ikke anført nogen dato for første indregistrering, og bilagene 19-2-2-2 og 3 er fakturaer af 1. august 2007 fra G6 SL til G2.2 og et beregningsskema. Efter anmeldelsen er der stillet en sikkerhed på 138.090 kr., og den er beregnet ligesom ved bil nr. 1. Af fakturaen fremgår, at bilen har kørt 0 km. Det er ikke alle i SKATs ekspedition, der tager kopi af toldsynsrapporten og gemmer den. Bilag 19-2-7-6 er toldsynsrapporten, og den har været forelagt for SKAT. Det fremgår, at bilen her har kørt "0.000 km". Bilag 19-23, side 10, er købsfakturaen af 9. august 2007, hvorefter bilen har kørt 4.900 km. Hvis det er rigtigt, er der igen pillet ved speedometeret. Vidnet har lavet sagsfremstillingen om bilen, der fremgår af denne side 7. Det viste sig, at det var en brugt bil, og derfor er afgiften beregnet på det grundlag. Bilag 19-2-2-1, anmeldelsen, viser afgiften, hvis det havde været en ny bil. Bilag 1-2-1, oversigt over vidnets beregninger, blev gennemgået. Den yderligere afgift er opkrævet, men den er ikke indbetalt. Bilag 19-2-1, side 2, standardpriser, er brugt, når afgiften er beregnet på grundlag af en vurdering. Det er bilens markedspris i Danmark uden afgift. De 300.000 kr. er værditabet, da det er en brugt bil.

Ad bil nr. 3

Anmeldelsen vedrørende denne bil fremgår af bilag 19-3-2-1 af 21. august 2007 og fra G2.2. Det fremgår, at det er en endelig afgørelse vedrørende afgiften. Under rubrikken om dato for første registrering, er der noget der er udstreget. Bilag 19-3-2-1 er en faktura af 2. august 2007 fra G5 SL til G2.2. Bilag 19-3-2-4 er afgiftsberegningen fra SKAT. Man behøver ikke selv som anmelder at lave et forslag til beregning af afgiften.

Man behøver kun at tage sin købsfaktura med som bilag til anmeldelsen. § 4 på anmeldelsen er en henvisning til, at det er en almindelig beregning af personbiler. Bilen skulle kun efter det oplyste have kørt 1.400 km, som der står øverst på anmeldelsen. Vidnets beregninger på bilag 19-3-1 blev gennemgået. Bilag 19-3-2-4 er SKATs beregning af afgiften. Bilag 19-3-3, side 1, er en faktura af 8. august 2007 til G1 og viser, hvad bilen reelt er købt for. Vidnet har udfærdiget sagsfremstillingen om bilen side 8, som blev gennemgået. Afgiften er beregnet som en fabriksny bil. Der er rimelig stor forskel på priserne, henholdsvis 16.000 € og 38.235 €. Der er jo en forventning hos SKAT om, at en faktura fra borgerne normalt er korrekt.

Ad bil nr. 4

Bilag 19-4-2-1 er anmeldelsen af 27. august 2007 fra G2.2. Det fremgår, at bilen har kørt 1.000 km og første registrering er udfyldt med "8/07". Bilag 19-4-2-2 er SKATs beregning. Bilag 19-4-2-3 er beregningsskemaet fra anmelder, som er uden underskrift. Bilag 19-4-2-4 er toldsynsrapporten, og 6 er fakturaen af 7. august 2007 fra G5 SL, hvoraf fremgår, at bilen har kørt 50 km. Bilag 19-4-3 er købsfakturaen af 23. august 2007. Anmeldelsen er uden forbehold eller korrektioner. Bilag 19-4-1 er vidnets beregninger, som blev gennemgået sammen med sagsfremstillingen om denne bil, side 9. Konkursboet har ikke betalt den afgift, der er afkrævet dem. Af og til gøres afgiften også gældende i de efterfølgende handelsled.

Ad bil nr. 5

Bilag 19-5-2-1 er en anmeldelse af den 29. august 2007 fra G2.2. Der er beregnet sikkerhedsstillelse på 73.000 kr. Bilag 19-5-2-2 er beregningen og 3 er fakturaen fra G5 SL fra den 17. august 2007. Vidnets beregninger, bilag 19-5-1, blev gennemgået sammen med vidnets sagsfremstilling side 10. Det er en meget tungt omsætteligt bil, og derfor kunne den købes noget billigere. Bilen er købt i Tyskland uden moms. Nye biler skal der betales moms af i brugslandet. Brugte biler kan købes momsfrit eller med den tyske moms inkluderet i prisen. Selskabet G5 SL kan ses på listen i det europæiske system med et gyldigt momsnummer. Her kan det ses, at det er et validt firma. G5 SL stod i systemet med et aktivtomnummer. Det kontrolleres kun af SKAT, hvis det udtages til revision. Alle oplysningerne samles i en fælles database, der kan trækkes på.

Ad bil nr. 6

Bilagene vedrørende denne bil fremgår af mappe 12, fane 6. Bilag 19-6-2-1 er anmeldelsen af 12. september 2007 fra G2.2. Det fremgår, at der er en sikkerhedsstillelse på 275.445 kr. Bilag 19-6-2 er beregningen. Bilag 19-6-2-3 er en faktura fra august 2007 fra G5 SL. Bilag 19-6-3 er faktura fra 21. februar 2007, hvoraf af det fremgår, at bilen har kørt 10.000 km. Det er således en brugt bil. Vidnet har udfærdiget sagsfremstillingen vedrørende denne bil på side 11. Vidnets beregninger, bilag 19-6-1, blev gennemgået.

Ad bil nr. 7

Bilag 19-7-2-1 er anmeldelse af 14. september 2007 fra G2.2, hvoraf fremgår, at bilen har kørt 500 km. Der er stillet en sikkerhed på 262.222 kr. Afgiften er foreløbig beregnet. Bilag 19-7-2-2 er SKATs beregninger. Bilag 19-7-2-3 er beregningsskemaet fra anmelder med dennes beregninger. Bilag 19-2-2-4 er fakturaen fra G5 SL, og bilag 19-7-3 er fakturaen fra Tyskland. Bilag 19-7-1, vidnets beregninger om afgiften, blev gennemgået.

Standardprisen er lavere end den faktiske købspris. Vidnet har udfærdiget sagsfremstillingen, side 12 vedrørende denne bil, som blev gennemgået.

Ad bil nr. 8

Bilag 19-8-2-1 er anmeldelsen fra G2.2. Bilag 19-8-2-2 er beregningen, og 19-8-2-3 er fakturaen fra G5 SL. Herefter følger en faktura fra Tyskland, og bilag 19-8-1, er vidnets beregninger om afgiften, som blev gennemgået, ligesom vidnets sagsfremstilling side 13 om denne bil. Det fremgår, at det er en ny bil. Afgiften er beregning efter den faktiske købspris.

Ad bil nr. 9

Bilag 19-9-2-1 er anmeldelsen, og det fremgår heraf, at det er en ny bil. Der er sket betaling af depositum. Af bilag 19-9-2-2 fremgår at anmelderen har beregnet en lavere afgift. Bilag 19-9-2-3 er fakturaen fra G5 SL, og bilag 19-9-2-4 er fra det tyske firma, hvoraf det fremgår, at bilen har kørt 21.800 km, og at det således er en brugt bil. Vidnets beregninger om afgiften, bilag 19-9-1, blev gennemgået sammen med vidnets sagsfremstilling, side 14, om denne bil.

Udspurgt af forsvareren, advokat GS, forklarede vidnet, at han mener, at sagsbehandleren har troet, at oplysningerne var usandsynlige og har derfor opkrævet et væsentligt større beløb i depositum. Bilag 19-9-1, side 2 nederst kasse, vedrører momsproblematikken.

Ad bil nr. 77 (forhold 10)

Bilagene vedrørende denne bil, forefindes i mappe 17, fane 17. Bilag 19-77-2 er anmeldelsen fra G2.2, hvoraf fremgår at bilen har kørt 500 km. Bilag 19-77-2-2 og 3 er SKATs beregning og beregningsskemaet fra anmelder, formegentlig påtegnet SKATs bemærkninger. Bilag 19-77-2-4 er fakturaen fra G5 SL. Bilag 19-77-2-5 er toldsynsrapporten, hvoraf det fremgår, at bilen har kørt 0 km. Bilag 19-77-7 er fakturaen, hvoraf fremgår, at bilen har kørt 7.950 km. Bilag 19-77-1, vidnets beregninger af afgiften, blev gennemgået sammen med sagsfremstillingen om denne bil, side 15.

Vidnet har truffet afgørelsen af 30. juni 2009 i mappe 1, bilag 15. Denne afgørelse er vedlagt sagsfremstillingen. Den vedrører 5 biler. Bil nr. 13,14,15,16 og 17 i anklageskriftet og vedrører alle biler anmeldt til registrering til SKAT af G1.

Ad bil nr. 13

Bilagene forefindes i mappe 13, under fane 13. Bilag 19-13-2-1 er en anmeldelse fra G1, hvorefter bilen har kørt 1.500 km. Der er ikke sket nogen ændringer i afgiften. Bilag 19-13-2-2 er toldsynsrapporten og bilag 19-13-2-3 er fakturaen fra G6 SL. Bilag 19-13-2-4 er anmelderens beregningsskema, påtegnet visse korrektioner. Bilag 19-13-3, side 1, er købsfakturaen fra Tyskland. Vidnets beregninger om afgiften, bilag 19-13-1, blev gennemgået og anklageskriftet blev berigtiget, efter at sagsfremstillingen, side 6, havde været gennemgået.

Ad bil nr. 14 (forhold 12)

Bilag 19-14-2-1 er anmeldelsen til SKAT, 2 er toldsynsrapporten, 3 er beregningen, der viser at bilen har kørt 0 km, 4 er fakturaen fra G6 SL og bilag 19-14-3 er fakturaen fra Tyskland, der viser, at bilen har kørt 12.500 km. Bilag 19-14-1 er vidnets beregning om afgiften, der blev gennemgået sammen med vidnets sagsfremstilling, side 7, om denne bil.

Ad bil nr. 15 (forhold 13)

Bilag 19-15-2-1 er anmeldelsen fra G1, 2 er toldsynsrapporten, 3 er beregningsskemaet fra anmelder, 4 er SKATs beregninger af afgiften og 5 er fakturaen fra G6 SL. Bilag 19-15-3, side 10, er fakturaen fra Tyskland, der skal sammenholdes med side 20. Vidnets beregninger i bilag 19-15-1 blev gennemgået sammen med vidnets sagsfremstilling, side 8.

Vidnet forklarede, at standardpriserne er lavere. De 163.063 € kan være inklusiv tysk moms, jf. bemærkningen om "depotbetrag". Derfor vil vidnet gerne lave en ny afgiftsberegning på grundlag af bilag 19-15-3, side 10,16 og 20, hvorefter der lægges en pris til grund på 135.000 €.

Ad bil nr. 16

Bilag 19-16-2-1 er anmeldelsen til SKAT, hvorefter bilen har kørt 600 km, 2 er toldsynsrapporten, 3 er beregningsskemaet fra anmelderen og bilag 19-16-3, side 6, er fakturaen fra Tyskland.

Vidnet, NB, har forklaret videre, at der ikke er fakturaer fra G5 SL. Bilag 19-16-3 er fakturaen fra Tyskland, der viser, at bilen har kørt 19.000 km. Bilag 19-16-1, vidnets beregninger, blev gennemgået. Da han lavede disse beregninger, kendte man ikke fakturaen fra Tyskland og vidste ikke, at bilen var brugt. Afgiften vedrørende denne bil skal derfor om beregnes, og bilens værdi skal ansættes af skattekompetencecentret.

Ad bil nr. 15 (forhold 13)

Anklageren omdelte herefter et nyt bilag med vidnets beregning af afgiften på bil nr. 15, som blev gennemgået.

Ad bil nr. 17 (forhold 15)

Bilag 19-17-2-1 er anmeldelsen til SKAT, 2 er toldsynsrapporten, 3 er beregningsskemaet fra anmelder og 4 er beregningsskemaet fra SKAT. Bilag 19-17-2-5, side 2, er en "bestellung", hvoraf købsprisen fremgår. Dette dokument er fremlagt hos SKAT, som det ses af stemplingen på dokumentet. Bilag 19-17-3, side 1, er en "bestellung", hvorefter bilen har kørt 10.600 km, og der er en angivelse af købsprisen. Vidnets beregninger af afgiften, bilag 19-17-1, blev gennemgået, ligesom sagsfremstillingens side 10 om denne bil. Vidnet forklarede, at denne bil skal tages på vurderingsprisen, og det er grundlaget for værdiansættelsen.

Vidnet forklarede, at han har udfærdiget afgørelsen, bilag 13 i mappe 1, og den vedrører 4 biler anmeldt af G3.

Ad bil nr. 11

Bilagene hertil fremgår af mappe 13, fane 1. Bilag 19-11-2-1 er anmeldelsen til SKAT, hvorefter bilen har kørt 1.300 km, 2 er fakturaen fra G5 SL, 3 er en faktura fra G1. Anmeldelsen og fakturaen fra G5 SL er fremlagt for SKAT. Fakturaen fra G1 er også fremlagt for SKAT. Bilen er afgiftsberigtiget efter standardpriser for importører, da der ikke er bilag fra Tyskland. Bilag 19-11-6 er det udstyr, der er i bilen, da den udgik fra fabrikken. Importøren anmelder over for SKAT disse standardpriser. SKAT har spurgt G29 om, hvad der var i omhandlede bil, da den udgik fra fabrikken. Den er udgået fra fabrikken med dette udstyr.

Afhørt af forsvareren, advokat GS, forklarede vidnet, at hvis bilen er solgt med en højere avance, så skal SKAT have mere i afgift. Beregningen af afgiften er lavet ud fra 29.966 € tillagt en minimums avance på 9 %. Det kan ikke ses, om bilen er registreret på grundlag af den danske faktura, der kan være bilag, der er anvendt uden at SKAT har stemplet dem. Bilag 19-11-3 er fakturaen fra Tyskland. Vidnet skal derfor lave en ny afgiftsberegning, og bilen skal vurderes forinden, fordi bilen er brugt.

Ad bil nr. 78 (forhold 17)

Bilagene vedrørende denne bil forefindes i mappe 17, fane 18. Bilag 19-78-2 1 er anmeldelsen fra G3. Bilag 19-78-2-2 er fra SKAT. Bilag 19-78-2-3 er beregningsskemaet fra anmelder, 4 er faktura fra G5 SL, 5 er faktura fra G1 til G3, 6 er toldsynsrapporten og bilag 19-78-3-2, side 2, er fakturaen fra Tyskland. Hvis man alene havde bilag 19-78-2-5, ville man anmode om en faktura fra Tyskland. Vidnets beregninger, bilag 19-78-1, blev gennemgået. Den laveste afgift er anvendt, det vil sige, at bilen er afgiftsberigtiget på grundlag af standardpriserne. Bilag 19-78-2-4 er G5 SLs faktura og 5 er fra G1. Den danske faktura er givet vis anvendt ved beregningen.

Vidnets bilag 19-78-1 med beregninger, blev gennemgået. Denne bil er ikke berigtiget på grundlag af G5 SL fakturaen, men den har også været fremlagt til dokumentation af importprisen.

Ad bil nr. 56 (forhold 18)

Bilagene vedrørende denne bil forefindes i mappe 16, fane 16. Bilag 19-56-2-1 er anmeldelsen, 2 er SKATs beregning, 3 er beregningsskemaet fra anmelder, 4 er toldsynsrapporten og 5 er fakturaen fra G21, den har været afleveret ved SKAT. Bilag 19-56-3-1, side, 1, er ordrebekræftelsen.

Bilag 19-56-3-2, side, 1, er fakturaen fra Tyskland. Bilag 19-56-1, vidnets beregningsskema blev gennemgået. Bilag 19-56-7, sidste side, vedrører standardprisen for bilen.

Ad bil nr. 85 (forhold 19)

Bilagene vedrørende denne bil forefindes i mappe 18, fane 5. Bilag 19-85-2-1 er anmeldelsen, 2 er SKATs beregninger, 3 er beregningsskemaet fra anmelder, 4 er fakturaen fra G5 SL og 5 er fakturaen fra G2.2 til G3. Den danske faktura er lagt til grund ved afgiftsberigtigelsen.

Bilag 19-85-3-1, side 1, er fakturaen fra bilen fra Tyskland, og det er den, der er anvendt. Vidnets beregninger, bilag 19-85-1, blev gennemgået sammen med vidnets sagsfremstilling om denne bil, side 9.

Afgiftsberigtigelsen skal ske ved vurdering, fordi bilen er brugt.

Der er to fakturaer fra henholdsvis G2.2 og G1. Udgangspunktet er salget til den danske kunde. I andre tilfælde er berigtigelsen sket på grundlag af fakturaprisen. Hvis bilen er til salg, skal der lægges en minimumservance på 9 % på, før afgiften berigtiges. Der er inden tidsfrister for videresalg af bilen, og videresalgsprisen kontrolleres ikke.

Hovedreglen er, at det er salgsprisen til slutbrugeren, der er grundlaget for afgiftsberigtigelsen, jf. lovens § 8, 9 og 10, der fremgår af sagsfremstillingens side 10.

Ad moms, anklageskriftets forhold II

Momsproblematikken vedrørende G3 er der truffet afgørelse om, ved bilag 1-3-1, den 30. juni 2009, bilaget findes i mappe 1, og sagsfremstillingen fremgår ligeledes af de efterfølgende bilag. Der skal svares moms ved salg af biler. Det ville være naturligt med en større købsmoms i selskaberne, men bilerne kommer jo fra EU lande eller er solgt til udlandet uden moms og importeret igen uden moms. Der gives ikke fradrag fra moms på personbiler. Der er nogle omkostninger ved at drive en virksomhed, og derfor er der skønsmæssigt ansat en moms på mindst 5 %.

Ad bil nr. 28

Vidnets sagsfremstilling om denne bil fremgår af side 17. Bilagene vedrørende denne bil fremgår af mappe 14, fane 8. Bilag 19-28-2-1 er anmeldelsen, hvorefter der er betalt en stykafgift på 56.800 kr. Det er maksimum afgiften for denne slags biler. Bilag 19-28-3, side 8, er fakturaen af 18. maj til G5 SL, hvorefter det er sket momsfrit til eksport. 5 er fakturaen fra G3 til G22, og i den er der inkluderet moms. Afgiften er berigtiget, hvis G44 har udleveret bilen, før den er betalt. Bilag 19- 28-2-2, side 1, er certifikatet for fabriksnyt køretøj. Den skal vedlægges ved anmeldelsen til registreringen af bilen. Når bilen er solgt til eksport, skal bilen ud ad landet, og G44 skal sikre sig, at de sælger bilen til et aktivt momsnummer, og at bilen reelt forlader Danmark. En registreringsattest fra for eksempel Spanien accepteres også som dokumentation for, at bilen er kommet ud ad landet. Bilen blev solgt til G22, der har solgt bilen videre. G3 har opkrævet momsen ved salget. Der har ikke været de normale faktureringer mellem G3 og IFs selskaber. Der kan laves et gensalg til Danmark af for eksempel IF fra Spanien momsfrit. Hvis der er sket et slag fra G1 og G3 skal der være moms på. Der er ikke fundet et sådan bilag, hverken hos G1 eller G3. Hvis G1 har opkrævet moms, er momsopgørelserne lavet i det selskab. Hvis G3 har opkrævet moms, er momsopgørelserne lavet i det selskab. Momsen bliver således ikke opkrævet begge steder, men der er forskel på, i hvilket af selskaberne den placeres. Vidnet husker ikke at have fået en mappe med fakturaer fra G1 til G3. Det siger ikke vidnet noget. Der var en gang en aftale om, at tiltalte, T2, ville sende noget materiale. ST og KB har lavet bilagsmapperne. Vidnet har lagt til grund, at disse fakturaer fra G1 ikke eksisterer. Det ville give et større momskrav mod G1 og et mindre mod G3.

Udspurgt af forsvareren, advokat GS, forklarede vidnet, at der muligvis har været en kvartalsrapport, der er lavet af en revisor. Han kan ikke huske, at han har set den, men det er lavet moms for det første kvartal.

Ad bil nr. 29

Vidnet har lavet sagsfremstillingen om denne bil, side 18. Bilag 19-29-2-1 viser, at der er betalt stykafgift. Bilag 19-29-2-2 viser certifikatet, 3, side 9, viser salgsfakturaen, hvorefter den er solgt momsfrit til eksport. 4 viser fakturaen til G22. Bilen er indregistreret før salget og videresolgt.

Momsen er opkrævet og skal derfor betales til staten. Fradrag fra momsen ved køb skal dokumenteres.

Udspurgt af forsvareren, advokat GS forklarede vidnet, vedrørende bilag 19-29-3, side 7, 8 og 9, to fakturaer og en kreditnota, at bilen den 22. maj ser ud til at være faktureret til G5 SL i Spanien med moms. Den 30. maj tilbageføres momsen ved hjælp af kreditnotaen, og den

30. maj laves der en ny faktura uden moms til eksport. Bilag 19-29-4 er af 24. april 2007 til G22. Vidnet forklarer hertil, at der var en afgiftsændring ultimo 2007, så det gjaldt om at afgiftsberigtige, inden loven trådte i kraft ultimo april. Der er en, der har fået bilen udleveret og afgiftsberigtiget den, man har solgt på kredit og lavet fakturaen senere. Bilen behøver ikke at komme med til SKAT ved afgiftsberigtigelsen. Bilag 19-29-7 er en fuldmagt, hvorefter bilen er udleveret til IF den 14. maj 2007 på det spanske firmas vegne.

Ad bil nr. 31

Vidnets sagsfremstilling, side 20, blev gennemgået. Bilagene vedrørende bilen findes i mappe 15. Bilag 19-31-2-1 er anmeldelsen, 2 er certifikatet, 3, side 9, er fakturaen til G5 SL og side 11 er fuldmagten til at hente bilen. 5, side 10, er fakturaen til G22, hvorefter der er opkrævet moms. Der har ikke været nogen faktura fremlagt fra G1.

Ad bil nr. 40

Bilagene vedrørende denne bil findes under fane 10. Bilag 19-40-2-1 viser, at der er betalt stykafgift. 2 er certifikatet, bilag 19-40-3, side 5, er fakturaen til G5 SL. Bilag 19-40-4, side 1, er salget til F2-finans, hvorefter der er opkrævet moms.

Ad bil nr. 26

Vidnet henviste til sagsfremstillingen, bilag 1-3-1, side 15, om denne bil. Bilagene vedrørende bilen findes i mappe 14, fane 6. Bilag 19-26-2-1 er en anmeldelse til SKAT af 30. april, hvorefter der er betalt stykafgift. 2, side 1, er certifikatet. Bilag 19-26-2-4 er ordrebekræftelsen, bilag 19-26-6, side 1, er en faktura til G22 inklusiv moms. Bilag 19-26-3, side 12, er fakturaen til G5 SL af 18. maj. G3 har opkrævet moms hos G22, som G22 har trukket fra i sit momsregnskab. G3 har ikke betalt momsen til SKAT. G22, G43 og G44 samarbejder og kender hinandens transaktioner. G44 ejer 1/3 af G22. Vidnet gennemgik sagsfremstillingen, side 15, vedrørende denne bil. Bilerne er der generelt set alle tab på, og på samme måde. Biler, der er købt hos G43 og G44 har der alle været tab på, hvis momsen skulle betales.

Ad bil 28

Vidnet henviste til sagsfremstillingen side 17.

Ad bil 29

Vidnet henviste til sagsfremstillingen side 18.

Ad bil 31

Vidnet henviste til sagsfremstillingen side 20.

Ad bil 40

Vidnet henviste til sagsfremstillingen side 25.

Ad bil 26

Vidnet henviste til sagsfremstillingen side 15 og til bilag 19-26-3, side 12, faktura af 18. maj til G5 SL. Alle fakturaerne på bilerne til G5 SL er fra maj måned. Af vidnets sagsfremstilling fremgår, at det er sket tidligere, jf. samme bilag, side 2, lagerstyring hos G44, som angiver en forventet leveringsdato den 26. april 2007. Det er denne dato, vidnet har anvendt i sin sagsfremstilling. Faktureringen af atypisk først dateret i maj måned. Bilerne blev tungt omsættelige sidst i april, hvor toppen på de 53.800 kr. i registreringsafgift blev ændret, så afgiften kunne blive på 200-300.000 kr., og hvorefter bilerne blev meget svære at sælge. Bilag 19-26-6, side 1, er en faktura fra G3 til G22. G22 ville i deres interne system kunne se bilen hos G44. Vidnet har ikke set en faktura fra G1 til G3. Hvis den forelå kunne der ske fradrag hos G3 af momsen, der var betalt til G1. G3 har ikke foretaget bogføring af salget til G22, har ikke angivet momsen og har ikke betalt den. På varebiler er momsen specificeret i fakturaerne.

Ad bil 48

Vidnet henviste til sin sagsfremstilling side 28. Bilagene vedrørende denne bil findes i mappe 16, fane 8. Bilag 19-48-3 er en faktura fra G3 til F1-finans med påført moms. Torbjørn Skoglund solgte bilen til eksport. Af underbilag til 19-48-1-1 (19-48-1-9) er der en faktura af 2. maj 2007 til G37, hvorved bilen er solgt ved overførsel på listesystemet uden moms. Det fremgår af fakturaen, at bilen er solgt til omhandlede VAT nummer. Der er sket teknisk overførsel af varen til et andet EU land, ellers skulle der have stået på fakturaen, at den var solgt efter de særlige brugt momsregler. Bilag 19-48-3 er en faktura fra G3 til F1-finans med moms. De køber en bil for at lease den ud, og de kan trække momsen fra. Det har ingen betydning for momsen om G3 har henvist leasingtager til F1-finans. Det er en brugt bil, der er købt ind og solgt videre.

Ad bil nr. 30

Vidnet henviste til sin sagsfremstilling side 19. Bilagene vedrørende denne bil forefindes i mappe 14, fane 10. Bilag 19-30-2-1 er en underskrevet anmeldelse om stykafgift på 56.800 kr. 3 er ordrebekræftelse. Bilag 19-30-4 er ligeledes en ordrebekræftelse, og begge disse er fra G3 til G22. Bilag 19-30-5 er en faktura med moms fra G3 til G22. Bilag 19-30-3, side 7, fremgår, at den er solgt uden moms til Tyskland af G43 den 8. november 2006. Bilen havde formentlig været på lager længe, da den ultimo april blev næsten umulig at sælge, også fordi den tillige er en benzinbil. Det vil sige, den er meget tungt omsættelig. Bilen er første gang indregistreret den 10. maj 2007. Da der forelå en bindende aftale (ordrebekræftelse) (19-30-2-3) dateret før lovændringen, kunne den indregistreres til den lave afgift på 56.800 kr. Før fremsættelse af lovforslaget skulle der foreligge en bindende aftale for, at man kunne indregistrere til den billigere stykafgift.

Ad bil 33

Vidnet henviste til sin sagsfremstilling side 21. Bilagene vedrørende denne bil forefindes i mappe 15, fane 13. Bilag 19-33-2-1 er en anmeldelse til SKAT af 20. maj. Bilag 19-33-9, side 1, er en salgsfaktura med moms. Bilag 19-33-4, side 2 og 3, er købsfaktura til G1. Bilag 19-33-5 er en ordrebekræftelse fra G1 til G3 eksklusiv moms. Købet i Tyskland er uden moms. Der står ingen moms anført på fakturaen, men det er angivet, at den er solgt til et dansk momsnummer. Der kan være en faktura med moms fra G1 til G3. Hvis den eksisterede, ville G1 være belastet af momsen.

Ad bil 34

Vidnet henviste til sin sagsfremstilling side 22. Bilag 19-34-2-1 er en anmeldelse til SKAT. Bilag 19-34-5, side 2, 3 og 4, vedrører købet i Tyskland af G1. Bilen er solgt på listesystemet uden moms og overført til Danmark. Bilag 19-34-8 er en faktura med moms fra G3 til G28. Bilag 19-34-11, side 3, er en ordrebekræftelse fra G28 af 18. april 2007. Bilag 19-34-7 er en ordrebekræftelse mellem G1 og G3. Bilag 19-34-8 er en faktura fra G3 til G28 med moms. Bilag 19-34-7 er en ordrebekræftelse fra G1 til G3, hvorved der er et tab på ca. 50.000 kr. Bilag 19-34-8 og 9 er fakturaer på samme bil, samme dag til samme pris. Bilag 19-34-8 er fundet i fysisk form på Y8-adresse i Y9-by. Bilag 19-34-9 er en spejling fra PC´eren fra formentlig G3.

Ad bil nr. 25

Vidnet henviste til sin sagsfremstilling side 14. Bilagene vedrørende bilen forefindes i mappe 14, fane 5. Bilag 19-25-3 er salgsfakturaen med moms til F2-finans fra G3. Der er ikke dokumentation for salg til G5 SL. Det kan ikke dokumenters, hvordan G3 er blevet ejer af bilen. G3 har dog opkrævet moms hos F2-finans. Der ses ingen købsmoms.

Ad bil nr. 27

Vidnet henviste til sin sagsfremstilling side 16. Bilag 19-27-2-1 er en anmeldelse med en stykafgift på 56.800 kr. Bilag 19-27-2-3 er en ordrebekræftelse til G22, og den har været med ved registreringen. Bilag 19-37-3 er en faktura med moms. Bilag 19-27-7 er et tysk købsbilag til G1. Bilen er solgt med angivelse af det danske momsnummer. Bilen er solgt momsfrit og overført til Danmark. Der er ingen dokumentation for overdragelsen mellem G1 og G3.

Ad bil nr. 42

Vidnet henviste til sin sagsfremstilling side 26. Bilagene vedrørende bilen forefindes i mappe 16, faneblad 2. Bilag 19-42-4 indeholder en mail fra T2 til G27 om salg af bilen momsfrit til eksport til G37. Bilag 19-42-6, side 1, vedrører salg til G22 med moms fra G3. Der er ingen korrespondance fra G37.

Anklageren bemærkede, at ovennævnte forklaring vedrører første momsperiode i anklageskriftet. Hun vil nu herefter gå over til afhøring vedrørende anden momsperiode.

Vidnet NB forklarede fortsat:

Ad bil nr. 13

Vidnet henviste til sin sagsfremstilling side 10. Bilagene vedrørende denne bil befinder sig i mappe 13, fane 13. Bilag 19-13-2-3 vedrører salg til G1 fra G6 SL for 51.500 €. Bilag 19-13-3, side 1, er faktura til G1 uden tysk moms, der står momsfri levering med angivelse af G1s momsnummer. Bilag 19-13-5 er faktura af 18. juli med salg til G3 fra G1. Bilag 19-13-4, side 1, er fakturaen med salg dateret den 18. juli fra G3 til G22. Der betales registreringsafgift af moms, men ikke omvendt. Vidnet har beregnet momsen på grundlag af fakturaen og den betalte registreringsafgift, jf. anmeldelsen. Herefter er momsen beregnet til 221.455 kr. Bilag 19-13-5 er påført en moms på 355.000 kr. Der er ikke sket fradrag herfor hos G1, idet SKAT har anset de tiltaltes selskaber under ét. G1 har også opkrævet moms af registreringsafgiften, men det er forkert. Hvis G1 havde indbetalt 355.000 kr. i moms, ville SKAT have opkrævet moms af den fulde salgspris på 1.975.000 kr. Bilen er brugt, og man vælger at bruge brugt-momsordningen, men så må der ikke stå moms på fakturaen. Der er ikke fradrag for moms på personbiler. For at man ikke kommer til at betale moms af momsen, skal der alene betales moms af avancen ved videresalg, og der må så ikke stå moms på fakturaen, for den kan så ikke fradrages. Det er frivilligt, om man vil opkræve fuld moms eller anvende særordningen med brugt momsordningen. G22 kan ikke trække moms fra på bilen, men skal ved videresalg så også kun betale moms af fortjenesten. G3 har købt med moms (bilag 19-13-5). Man skulle have afregnet 399.500 kr. i salgsmoms (bilag 19-13-4, side 1) i stedet for de beregnede 221.445 kr.

Udspurgt af forsvareren, advokat GS og foreholdt at bilen er købt for 1.775.000 af G3 og solgt for 1.975.000 af G3 forklarede vidnet, at der ikke kun skal betales moms af avancen på 200.000 kr. G1 har lagt moms på fakturaen i bilag 19-13-5 og er derfor ikke omfattet af brugtvognsordningen med en moms på kun 40.000 kr. af avancen på de 200.000 kr. Der er en moms på 355.000 på G1s faktura. Vidnet har beregnet momsen på 399.500 kr. ved G3s videresalg. Der vil således blive en moms på 44.500 kr. til betaling. G1 har ret til at opkræve moms (bilag 19-13-5). Ved brugtvognsordningen er der særligt skærpede krav.

Ad bil nr. 11

Vidnet henviste til side 9 i sin sagsfremstilling. Bilagene findes under fane 11 vedrørende denne bil. Bilag 19-11-2-1 er anmeldelsen til SKAT, 2 er fakturaen til G5 SL, 3 er fakturaen fra G1 med moms til G3. Bilag 19-11-4-1, brev af 30. april 2008 fra SL via F7-bank om salget og betalingen af bilen. 2 er en ordrebekræftelse. Momsen er beregnet på samme måde som ved den forrige bil. Vidnet har set på selskaberne som en helhed. Der ses ingen fakturaer til SL, men beløbet på 1.075.000 kr. er betalt. Hvis man har godkendt momsen på fakturaen, bilag 19-11-3 fra G1 til G3, så ville momskravet overfor G3 have været på 58.905 kr. Bilag 19-11-3 er uden registreringsafgift.

Ad bil nr. 15

Bilagene forefindes under fane 15. Vidnet henviste til sin sagsfremstilling side 12. Bilag 19-15-2-1 er anmeldelsen til SKAT, 5 er fakturaen fra G6 SL til G1. Bilag 19-15-3, side 13, er købsfakturaen fra den tyske forhandler. Der må være betalt tysk moms. Det står på fakturaen, og købers momsnummer er ikke opgivet. Bilen er ikke omfattet af brugtvognsordningen, da der står moms på fakturaen, der er de samme regler i hele EU. Derfor skal der betales fuld dansk moms. Man må i stedet tilbagesøge den tyske moms i Tyskland. Bilag 19-15-5 er en faktura med moms fra G1 til G3. Bilag 19-15-4, side 7, er fakturaen fra G3 til G22 uden angivelse af moms. Momsen er opgjort ud fra, at de tiltaltes selskaber er set som en helhed.

Ad bil nr. 3

Bilagene forefindes i mappe 11, fane 3. Vidnet henviste til side 8 i sin sagsfremstilling. Bilag 19-3-2-1 er anmeldelsen til SKAT. 2 er fakturaen fra G5 SL. Bilag 19-3-3 er fakturaen fra Tyskland. Bilen er overført til G1s momsnummer, det vil sige, at bilen er købt uden moms. Bilag 19-3-4-1 er fakturaen fra G3 til SC. Vidnet har beregnet momsen på tilsvarende vis som ved de forrige biler.

Ad bil nr. 36

Bilagene forefindes i mappe 15, fane 16. Vidnet henviste til sin sagsfremstilling side 23. Bilag 19-36-2-1 er anmeldelsen, hvorefter der er betalt stykafgift. Bilag 19-36-3, hvorefter bilen er solgt til G1. Af side 3 fremgår det, at den er overført til købers danske momsnummer, det vil sige, at der ikke er betalt moms. Bilag 19-36-4 er en ordrebekræftelse fra G3 til G22. Bilag 19-36-5, side 18, er faktura med moms fra G3 til G22. Der er ikke fundet fakturaer fra G1 til G3. G3 har opkrævet 127.500 kr. i moms. Det er tyske personbiler, der er blevet ombygget til danske varebiler.

NG mødte som vidne og blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret og forklarede om bil nr. 9 (mappe 12, fane 9). Vidnet forklarede, at han har købt en sådan bil. Vidnet har købt den af en mand i Y2-by. Den kostede ca. 600.000 kr. Han havde undersøgt, hvad han kunne skaffe en sådan bil for. Vidnet stødte på sælgers navn, der formentlig er IF. Vidnet mødtes med ham og fik dokumentation for, at der ikke var gæld i bil, dokumentation for toldbehandling og betalte afgifter på den.

Vidnet betalte bilen med en check. Foreholdt bilag 19-9-4 bekræftede vidnet, at det er checken med hans underskrift. Sælgeren kom til Y44-by med bilen, hvor vidnet hentede den. Vidnet havde en bekendt med, det var ikke T2. Vidnet kender T2 fra ridesporten. Vidnet har nok spurgt T2, om det var et fornuftigt køb, da vidnet ikke selv har forstand på biler.

Vidnet SO har forklaret om bil nr. 1 (mappe 11, fane 1). Vidnet forklarede, at han havde købt en Porsche i 2007. Vidnet købte bilen af en klient, NJ. Vidnet fik papirerne. Den var indregistreret til G48. Det var NJs kones firma. Vidnet lavede handlen med hende, jf. bilag 19-1-4-1, købekontrakt af 1. oktober 2007.

Vidnet har betalt 1,1 mio. kr. for bilen. Der blev givet en bil i bytte, jf. bilag 19-1-4-2, en Mercedes Benz. Selve aftalen er indgået med NJ.

Vidnet, NB, fremstod på ny og fremlagde nye overbliksbilag vedrørende bil nr. 11 og bil nr. 16.

Ad bil nr. 37

Vidnet henviste til bilag 1-3-1 i mappe 1, side 24 i sagsfremstillingen. Bilagene vedrørende denne bil findes i mappe 15, fane 17. Bilag 19-37-2-1 er anmeldelsen fra G3. Der er betalt stykafgift på 56.800 kr. Bilag 19-37-2-3 er ordrebekræftelsen af 22. april 2007 fra G3 til G22.

Bilag 19-37-3, side 4, købsbilag fra Tyskland, hvorefter bilen er solgt uden moms til G1. Bilag 19-37-9, side 1 og 2, er fakturaen fra G22 med en pålagt moms på 131.250 kr. Der forefindes ingen fakturaer fra G1 til G3.

Udspurgt af forsvareren, advokat GS, forklarede vidnet, at selskaberne er behandlet under ét. Registreringen er betragtet som udlæg, og det giver den laveste moms, men det giver også den højeste moms i G3. Hvis man havde anvendt fakturaen fra G1, skulle staten samlet set have haft mere i moms. Selskaberne har solgt hinandens biler, "som vinden blæser".

Ad bil nr. 16

Bilagene vedrørende denne bil forefindes i mappe 13, fane 16. Vidnet henviste til sin sagsfremstillings side 13. Bilag 19-16-2-1 er anmeldelsen fra G1. Bilag 19-16-3, side 6, er købsbilag fra Tyskland. Bilen er solgt uden tysk moms. Bilag 19-16-5 er fakturaen med moms fra G1 til G3. Bilag 19-16-4-2, side 8, er ordrebekræftelsen fra G3 til SB og KI. Vidnet har lagt den til grund ved beregningen af moms. Vidnet har ikke givet fradrag fra momsen til G1. Bilag 19-16-4-1, side 2, er gældsbrevet fra KI til G17. Side 5 er ejerpantebrevet fra samme til samme. Side 8 er brev fra G29 af 14. september 2007 til T2 om bilen. Side 9 er afregningsmeddelelsen. Købesummen fremgår også af gældsbrevet. Det er uden betydning for momsen, om den er solgt kontant eller på kredit. Kunden har selv stået med 370.000 kr. i udbetaling og minimerer derfor G17s risiko. Af det nye overbliksbilag, der er fremlagt dags dato fremgår, at der er foretaget en forsigtig vurdering af motorkompetencecentret. Bilen viste sig at være brugt og ikke ny.

Ad bil nr. 56

Bilagene vedrørende denne bil forefindes i mappe 16, fane 16. Vidnet henviste til sagsfremstillingens side 29. Bilag 19-56-2-1 er anmeldelsen til SKAT fra G3. Bilag 19-56-2-5 er fakturaen fra G21 i polen. Bilag 19-56-3-1, side 1, er ordrebekræftelsen fra Tyskland til G2.2. Bilag 19-56-3-2, side 2, er fakturaen til G2.2 fra Tyskland. Det er en fabriksny bil, der skal sælges uden moms til et andet EU-land. Forbrugslandet har retten til momsen på fabriksnye biler. Efter momsloven er en bil ny, indtil den har kørt 6.000 km. Bilag 19-56-5, side 8, er fakturaen fra G3 til F5-finans, hvor momsen er specificeret. Bilag 19-56-4 er ordrebekræftelsen. Bilag 19-56-5 er en aftale om finansiel leasing "sale & Leaseback". Når der er opkrævet moms, skal den betales til SKAT. Den anden har trukket den fra. Udstedelsen af proformafaktura med kunstig opskrivning af salgsprisen overfor finansieringsselskabet har vidnet set tidligere.

Ad bil nr. 14

Bilagene vedrørende denne bil forefindes i mappe 13, fane 14. Vidnet henviste til sin sagsfremstilling, side 11. Bilag 19-14-2-1 er anmeldelsen til SKAT. Bilag 19-14-2-4 er en faktura til G1 fra G6 SL. Bilag 19-14-3 er fakturaen fra Porsche til G1, hvorefter den er solgt uden moms. Bilag 19-14-4, side 1, er fakturaen fra G3 til G22.

Vidnet har beregnet momsen, som det fremgår af sagsfremstillingen. Der er ikke fundet fakturaer fra G1 til G3.

Ad bil nr. 44

Bilagene vedrørende denne bil forefindes i mappe 16, fane 4. Vidnet henviste til sin sagsfremstilling, side 27. Bilag 19-44-3-1, side 2, hvorefter bilen er solgt til G5 SL. Bilag 19-44-4, side 1, er salgsslutsedlen, hvor der er påført 100.000 kr. i moms fra G3 til G32. Der er ikke dokumenter om bilen fra G5 SL til G3.

Anklageren bemærkede, at dette var gennemgangen af bilag 2 til anklageskriftet.

Anklageren bemærkede, at vi herefter går over til bilag 3 vedrørende G4.

Vidnet henviste til mappe 1, bilag 16, afgørelsen af 24. november 2008 om moms til G4 vedlagt sagsfremstillingen efterfølgende.

Selskabet har ikke været momsregistreret, men selskabet har opkrævet moms, men har ikke betalt den til SKAT. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen nummersætter alle nye selskaber, og de får automatisk et CVR nummer. Det kan gøres på nettet. Alle juridiske virksomheder skal nummersættes.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oversender elektronisk til SKAT spørgsmålet om momsregistrering, og inden for en frist skal selskabet meddeles, om de er godkendt. Vidnet forklarede, at man godt må opkræve moms, inden man bliver registreret, men hvis registreringen nægtes, skal der omgående laves en opgørelse om momsbeløbet, der skal indsendes til SKAT. Vidnet har ikke set en ansøgning om momsregistrering fra selskabet. Vidnet har ikke undersøgt, om der har været nogen købsmoms. Man bad Kammeradvokaten om at få selskabet erklæret konkurs for at sikre sig selskabets aktiver, men der var alt væk. I de andre selskaber er der givet 5 % i fradrag for købsmoms skønsmæssigt. Det er der ikke gjort vedrørende dette selskab. Vidnet henviste til sin sagsfremstilling side 1 og side 4 af den nye opgørelse.

Ad bil nr. 18 (bil nr. 1 i sagsfremstillingen)

Bilagene vedrørende denne bil forefindes i mappe 13, fane 18. Efter bilag 19-18-1-1 er der faktureret med moms i faktura af 5. november 2007 fra G4 til G22. Ved fakturaen af 12. november har G4 købt bilen uden moms af G30. Bilen er købt uden moms på fakturaen, og derfor er der ingen fradrag fra moms. G22 kan fradrage momsen efter deres faktura. G30 sælger uden moms, da bilen formegentlig ikke er anvendt 100 % til erhverv.

Udspurgt at forsvareren, advokat GS, forklarede vidnet, at der er givetvis moms inde i beløbet fra G30, men den kan ikke genoplives i købssituationen af G4.

Ad bil nr. 68

Bilagene vedrørende denne bil forefindes i mappe 17, fane 8. Bilag 19-68, faktura med moms af 5. november 2007 fra G4 til G30. Bilag 19-68-2, side 2, er en faktura af 30. oktober 2007, hvorefter bilen er solgt til G5 SL uden moms. Der ses ikke at være købsmoms, heller ikke vedrørende G1.

Udspurgt af forsvareren, advokat GS, forklarede vidnet, at fakturaen fra G25 til G4 af 30. november 2007 på salgsfremmende arbejde, og hvor momsen er på 4.816,96 kr. skal trækkes fra, men det er den ikke blevet i opgørelsen.

Ad bil nr. 38

Bilagene hertil forefindes i mappe 15, fane 18. Bilag 19-38-2, side 2, hvorefter bilen er solgt momsfrit til G5 SL. Bilag 19-38-5, hvorefter bilen er solgt fra G1 til G4 med moms. Bilag 19-38-6, faktura med moms til G29. Bilag 19-38-7-1, side 1, finansiel leasingaftale mellem G29 og G3. Momsen til G29 er ikke angivet. Spørgsmålet om købsmomsen i bilag 19-38-5 skulle kunne fradrages, men selskaberne ses som ovenfor nævnt under ét.

Ad bil nr. 63

Bilagene hertil findes i mappe 17, fane 3. Bilag 19-63-4-2 er en faktura med moms til G29. Momsen er ikke angivet. Bilag 19-63-4-1, side 1, er en leasingaftale mellem G4 og G29. Det betyder ikke noget for momsen. Bilag 19-63-4-1, side 7, er en afregningsmeddelelse. Hvis regningen var stilet til G4 og ikke G3, og G4 ville bruge bilen 100 % erhvervsmæssigt, så kunne G4 trække momsen fra.

Leverandøren står angivet som G3, og bruger står angivet som G4. Selvom der ikke er sket registrering, skal selskabet have det fradrag, som de har ret til.

Ad bil nr. 64 (bil nr. 5 i bilag 3)

Bilag 19-64-4, side 1, hvorefter G39 har solgt med moms til G4 og Bilag 19-64-6, hvorefter den er solgt med moms fra G4 til F3-finans. Da den indgående og udgående moms modsvarer hinanden bør dette krav udgå af anklageskriftet.

Ad bil nr. 46

Bilagene hertil forefindes i mappe 16. bilag 19-46-7, side 5, er en faktura med moms til G17, 7, side 1, er en leasingaftale med G4. Momsen på salget skal betales til SKAT. 5, side 2, hvorefter bilen er solgt til G5 SL uden moms. Der er en urigtig erklæring om brugt moms på fakturaen. G5 SL har ikke betalt moms. Der er ikke dokumentation fra G5 SL eller G1 på, hvordan bilen er kommet til G4.

Udspurgt af forsvareren, advokat GS, og forholdt bilag 19-64-7, side 7, afregningsmeddelelse, hvorefter G4 er både kunde og leverandør, forklarede vidnet, at G4 kan trække momsen fra, hvis bilen er anvendt 100 % til erhverv. Hvis leasingaftalen er transporteret til G41, kan G4 stadig kun fratrække momsen, hvis det er erhvervsmæssigt. Bilag 19-46-4 er en kreditnota, og på den måde får G43 bilen. Bilag 19-46-3 er en faktura fra Mercedes til G41.

Ad bil nr. 102

Bilagene hertil forefindes i mappe 19, fane 2. Bilag 19-10-2-2, side 2, er en faktura med moms fra G4 til F1-finans.

Endvidere er der en faktura af 31. december 2007 fra G26 til G5 SL. Bilag 19-10-2-2, side 1, er en leasingaftale. Der er ingen dokumentation, der viser, hvordan bilen er kommet fra G5 SL til G4. Bilag 19-10-2-2, side 8, er en afregningsmeddelelse med en moms på 200.875 kr. Det skal G4 have i fradrag, idet det er en omkostning.

Ad bil nr. 103

Bilag 19-10-3-3, faktura fra G26 til G5 SL uden moms. Faktura til F1-finans på 3.375.000 kr. mangler i sagsbilagene.

Ad bil nr. 104

Bilag 19-104 er en faktura med moms af 27. januar 2008 fra G4 til F3-finans. Bilag 19-104-4, side 1, er en faktura uden moms fra G26 til G5 SL.

Ad bil nr. 83

Bilagene findes i mappe 18, fane 3. Bilag 19-83-2-4, side 1, er en faktura uden moms fra G46 til G1 med dennes danske momsnummer. Bilag 19-83-3, side 9, er en salgsfaktura med moms til F1-finans. Bilag 19-83-3, side 1 og side 7, er en leasingaftale om moms. Det er en hestebil, der bruges af T2s samlever, LK, og derfor er der ikke fradrag for momsen.

Advokat GS bemærkede, at det ikke er dokumenteret, at det er en bil, der ejes eller anvendes af LK.

Ad bil nr. 88

Bilag 19-88-2, side 2, er en ordrebekræftelse mellem G1 og G17. Bilag 19-88-2-2, side 1, er en faktura uden moms. Bilag 19-88-8 er en ordrebekræftelse fra G4 til IM. Vidnet har beregnet momsen heraf. Det er en personbil, og derfor er momsen ikke beregnet af 1.315.000 kr.

Udspurgt af forsvareren, advokat GS, forklarede vidnet, at momsen er udregnet, som var den inkluderet i beløbet, da det er en personbil.

Ad bil nr. 93

Bilag 19-93-2 sælger G40 til G5 SL. Bilag 19-93-4, side 1, er bilen solgt med moms til G32. I anklageskriftet står der fejlagtigt 78.750 kr. i moms og ikke 98.750 kr. som anført på fakturaen.

Ad bil nr. 74

Bilagene forefindes i mappe 17, fane 14. Fakturaen uden moms af 7. august 2007 fra G17 i Tyskland til G1. Bilag 19-74-4, side 1, er bilen solgt med moms fra G4 til G22.

Ad bil nr. 72

Bilag 19-72-4, side 3, er en faktura uden moms til G5 SL. Bilag 19-72-6-2 er bilen solgt til G17. Vidnet har beregnet momsen, som det fremgår af overbliksbilaget.

Anklageskriftets bilag 3, bil 15 og 16, forefindes i mappe 21, bilag 76, side 48. Fakturaen med moms fra G4 til F4-finans vedrører bil nr. 16. Bilag 76, side 50 er en faktura med moms fra T2 til F1-finans. Det vedrører bil nr. 15. Fakturaen har nr. 15 og fakturaen er ikke anført stelnummer. Anklageren vil undersøge nærmere herom.

Udspurgt af forsvareren, advokat GS, og foreholdt mappe 16, fane 6, faktura af 31. januar 2008 fra G25 til G4, forklarede vidnet, at T2 har fradrag for denne moms på 8.872 kr.

Ad forhold I.3 og I.16 (bil nr. 3 og 11)

Vidnet SL har forklaret, at han har købt 2 Mercedes biler hos G3. T2 havde et positivt omdømme indenfor G17s. Vidnet blev anbefalet rådgivning hos T2 efter, at han havde undersøgt markedet. Leverancen på de 2 biler var forskudt. Begge biler blev brugt til at løfte købet overfor T2. T2 var salgsansvarlig i G3. T2 rådgav vidnet og fandt bilen. Vidnet så billeder af bilen og købte den blandt andet på det grundlag. Foreholdt bilag 19-11-4-2 forklarede vidnet, at det ligner hans faktura. Der er betalt til G3s konto i F7-bank. Vidnet betalte kontant.

Foreholdt bilag 19-3-4-1 og 2, henholdsvis faktura og ordrebekræftelse til SC, forklarede vidnet at fakturaen blev betalt på samme måde som ved den første bil. Det er muligt, at vidnet har fået en ordrebekræftelse, men det husker han ikke.

Den første bil blev leveret i april. Den anden bil kan godt være bestil i april og leveret i august. Vidnet har ikke mødt andre i G3 end T2. Bilen blev leveret på hans adresse. Vidnet har ikke hørt om IF eller T1.

Afhørt af forsvareren, advokat GS forklarede vidnet, at han havde undersøgt prisniveauet i Danmark, dvs. hos G22. I nogle tilfælde henviste G22 til T2. Nyprisen var ca. 1,2 millioner kr. Vidnet forventede at spare 50.75.000 kr. ved at springe et led over og stille T2 yderligere et køb i udsigt. Ved den næste bil foregik det på samme måde. Bilerne var ikke specielt billige.

Vidnet politiassistent ST har forklaret, at han har efterfor sket denne sag og har gennemgået det beslaglagte materiale sammen med en medarbejder fra SKAT. Vidnet har også afhørt T2 til sagen. De forsøgte at finde oplysninger om selskabet G5 SL i Spanien og om G6 SL. G5 SL har adresse i et lejlighedskompleks på sydkysten, det er registreret, men tomt. Ved ransagningen hos IF fandtes stempel med navnet G5 SL og stiftelsesdokumenter fra notaren i Spanien, jf. mappe 1, fane 18, bilag 33-1-1, side 2 og 3. IF stod som stifter, og der stod også en anden person, jf. bilag 33-1-1, side 4, SD er rette indehaver, han er pt. fængslet i Danmark. Papirerne med IF har de fået oplyst fra Spanien er falske. Bilag 21-1-1, side 1, er erklæringen fra de spanske myndigheder.

Vidnet forklarede om G6 SL, at det efter oplysningerne fra Spanien også er et tomt selskab, der har adresse i et lejlighedskompleks. Der er ikke fundet papirer om, hvorvidt det er IF, der har stiftet det. Vidnet og KB har lavet sagsmapperne. Dokumenterne, der belyser over dragelseskæden er sat ind i mapperne. Der er ikke andet materiale. T2 er afhørt om det. T2 oplyste, at han ville komme med yderligere dokumenter og en skriftlig redegørelse, men det gjorde han ikke. Vidnet har ikke fået nye dokumenter af T2. T2 har ikke fået tilbageleveret materiale, ud over måske en registreringsattest for en enkelt bil.

Det fremgår af mappe 2, fane 82, bilag 82-6, -4 og -7 hvad der er udleveret af effekter og til hvem. Bilag 19-1-1 har vidnet og SKAT udfærdiget. Alle de oplysninger, som de fandt blev lagt ind i et Excel ark. Beregningerne af afgifter og moms, har SKAT lavet alene.

Vidnet har forklaret om "pengesporet", at han ikke mener, at der blev fundet konti tilhørende G2. Vidnet mener, at man også så på T2s private konto. Bilag 17-7 (mappe 10) har vidnet og KB udfærdiget på grundlag af kontooplysningerne. De har forsøgt at placere bilerne efter oplysningerne om beløb, dato og posteringstekst m.v. De har kun taget de største posteringer, som kunne være relevante.

Bilag 17-1-10 (mappe 7) er kontoudtog fra G1. Side postering nr. 11 vedrører bil nr. 19-53 og oplysningerne går igen i bilag 17-7. De tilhørende bilag er sat ind bag kontoudtoget. Bilag 17-2 (mappe 9) vedrører G4 og T2 privat. T2s private konto er også gennemgået, såfremt de har været relevante. Vidnet husker i dag ikke specielle posteringer i den forbindelse. G3 havde kun én konto, og det var i F7-bank, (bilag 173, mappe 10).

Foreholdt bilag 17-7, side 4 vedrørende bil 19-77: Det er rigtigt, at pengene gik ind på T2s personlige konto. Vidnet har ikke skelnet mellem G3 og T2s personlige konto. Der har været bevægelser, der ikke kunne skilles. Hvis han ikke kunne finde en præcis match, er det ikke medtaget.

Afhørt af forsvareren, advokat WE, forklarede vidnet, at de har fået oplysninger fra Spanien om, at G5 SL var uden aktivitet og aktiver. SØK har undersøgt regnskaber m.v., men der var ingenting, og heller ikke andet, der dokumenterede de i denne sag anførte handler. Alle bilerne er købt i Tysk land og har ikke været i Spanien. Derfor var man overbevist om, at dokumenterne om selskabet var forfalsket.

Sagen har været efterforsket i lang tid, blandt andet på grund af de internationale retsanmodninger.

Ad Bil nr. 102, 103 og 104 forhold II, bilag 3:

Vidnet UT har forklaret foreholdt mappe 19, fane 2, 3 og 4, og forevist bilag 19-102, salgsfaktura fra G26 til G5 SL, solgt en Mercedes Benz hestetrailer, at det er korrekt, at han har solgt bilen til G5. Hans kontakt til selskabet var T2. Han fik ikke noget at vide om selskabet. Han tjekkede via internettet om det eksisterede og dets momsnummer. Prisen var 1,7 million, og bilen skulle sælges til et udenlandsk selskab. Han opkrævede ikke moms. Pengene blev overført til hans konto. Forevist bilag 19-103, faktura fra G26 til G5 SL, en MAN tga hestetrailer solgt for 1,7 million. Det er korrekt. Det var T2 som var kontaktperson og formidlede kontakten til G5 SL. T2 fortalte ikke noget nærmere om selskabet. Bilen er solgt til eksport uden moms. Han fik overført pengene via bankoverførsel. Pengene kom efter den 31. december. Han gik ud fra, at bilerne var kommet ud af landet, men han har kun afleveret bilerne. Han husker ikke, hvem der hentede bilerne. Han har hørt om IF, som han har købt en bil af på et tidspunkt. IF har ikke været inde i de her handler med hestetrailerne ham bekendt. Det var også en lastbil, han købte af IF. Vidnet traf ham ikke selv. T2 kontaktede vidnet og sagde, at IF havde en lastbil til salg. Vidnet så den på nettet, og vidnet købte den. Han har ikke talt med IF. Han betalte via bankoverførsel. Han fik en faktura på den, hvor kontonummeret var angivet. Foreholdt bilag 19-104-04, side 1, faktura fra G26 til G5 SL dateret 31. december, Renault Master solgt til G5 SL uden moms. Aftalen er indgået med T2. Han har fået pengene via bankoverførsel. Vidnet har ikke gjort noget for at sikre sig, at bilerne forlod landet. Han har selv været i Landsskatteretten vedrørende bilerne, hvor han blev dømt til at betale godt en million. Han købte bilerne af IF gennem et selskab, og det kan godt passe, at det var G1.

Udspurgt af advokat GS forklarede vidnet, at han gik ud fra, at bilerne gik til G5 SL, men han ved ikke, hvad der rent faktisk skete med dem. Vedrørende bil nr. 103, en MAN, regnede han med, det var til G5 SL, den blev solgt. Efterfølgende var der problemer, og T2 kontaktede ham og bad om at få handlen til at gå om. Handlen gik tilbage, og i den forbindelse tilbød T2 en finansiering. Det var på en leasingaftale, bilen blev solgt til G17, og der blev oprettet en leasingaftale. Han går ud fra, at det er LA, som er bruger af bilen og stadig er det i dag. Han skulle selv have solgt bilen til dem, men det gjorde T2, og det endte med at T2 fik nogle penge, som vidnet ikke har fået. Han har efterfølgende fået en stævning fra G17, som ville have deres penge. T2 fik ikke de 1,7 million tilbage for bilen. Ved finansieringen var vidnet registreret som bruger af bilen.

Ad forhold I, nr. 1

Vidnet NJ har forklaret, at han købte en Porsche i sommeren 2007. Han kan ikke huske, hvem han købte den af. Han handlede med T1 og IF og et selskab, han ikke kan huske, hvad hedder. Han fandt bilen på nettet. Han mødte dem begge og gav 40.000 € for bilen og mellem 300.000 og 400.000 kr. i registreringsafgift. Bilen blev købt i Tyskland. Han så den i Tyskland. Den så fin ud. Han købte den af T1 og IF. Han aftalte en pris med dem, og de fik den hjem til ham. Han fik den leveret med plader og indregistreret. Han skulle betale prisen plus afgift samt et handlingfee på 35.000 kr. Han ved, at T1 og IF var kammerater, men han ved ikke, hvorledes de indbyrdes handlede. Han gav UM pengene for bilen, da de så bilen i Tyskland. Resten blev betalt, da han fik bilen. UM fik pengene i kontanter. Resten blev betalt, da der var nummerplader på. Han udstedte en banknoteret check til SKAT og fee´et blev overført til IFs konto. Det var T1, der talte med dem i Tyskland. Det kan godt passe, at han har betalt ca. 328.000 kr. i afgift.

Udspurgt af advokat JS forklarede vidnet, at han mødte IF, og IF sagde til ham, at han bare kunne finde den bil, han gerne ville have, så fandt de ud af det. Han fandt bilen på nettet, og han tog ned til Tyskland med UM, og han betalte pengene til UM, og vidnet kørte hjem igen. Han fik bilen leveret til Danmark. Han har mødt IF indimellem på café osv. IF går til motorløb, som vidnet også gør, og der har de set hinanden. Han har kendt IF i mange år. Han mødte ham for 15 år siden, og så så han ham ikke i mange år, men mødte ham så igen. Da bilen kom til Dan mark, blev han bedt om at udstede en check til SKAT. IF sørgede for indregistrering mv.

Ad bil nr. 72

Vidnet KC har forklaret, at han er ansat hos G45 i Y43-by. Det er et bilfirma. Forevist salgsbilag mappe 17, fane 12, bilag 19-72-4, side 3, faktura af 21. november 2007, G45 har solgt Mercedes Benz til G5 SL. Den er solgt for 275.000 kr. uden moms. Vidnet forklarede, at bil en skulle eksporteres ud af landet, når der ikke er betalt moms. Han handlede med T2. Han kender ikke selskabet G5 SL og ved ikke, om det er T2s selskab. Han husker ikke, at han er stødt på andre personer, der repræsenterede G5 SL. Der var 3 biler i en pakke. De har få et pengene. Bilerne blev afhentet, og de fik at vide, at T2 agerede som mellemmand for den spanske kunde. Han husker ikke, om T2 hentede bilen. Han ved ikke, hvad der blev af den. De fik pengene via bankoverførsel. Han undersøgte ikke, hvad G5 SL var for noget. Han vil tro, at man har slået momsnummeret op for at se, om det var gyldigt. Han kender ikke IF eller selskabet G1.

Udspurgt af advokat GS forklarede vidnet, at navnet IK siger ham noget i forbindelse med handlen. IK satte ham i forbindelse med T2. Måske har han hentet én af bilerne. IK har nok været med til at forhandle bilen, da T2 var på ferie. T2 overtog betalingerne og har været med til et møde omkring bilerne. IK har været med til at forhandle bilerne. Den ene bil blev aldrig afleveret, da den blev stjålet. Forsikringen har udbetalt pengene.

Ad bil nr. 44 og 93:

Vidnet LP har forklaret, at han er indehaver af G32. De køber, sælger og reparerer biler. Forevist mappe 16, fane 4, bilag 19-44-4, side 1, salgsslutseddel, Mercedes, sælger er G3. Han kan huske, han har handlet med selskabet G3. Han handlede med T2.

Han har vist handlet 45 biler i alt med T2. Han husker ikke, om det al tid var G3. Der var flere selskaber, i hvert fald 2 selskaber, bl.a. G4. Han havde kun kontakt med T2. Han er stødt på IF, men han sad bare ude i bilen. Han var stødt på ham for nogle år siden, og han vil ikke handle med ham. Han har ikke haft noget med IF at gøre, og bilhandlerne har ikke noget med IF at gøre. Bilen er købt for 400.000 kr., og der er betalt moms med 100.000 kr. Forevist mappe 18, fane 13, bilag 19-93-4, side 1, faktura fra G4 til G32 forklarede vidnet, at påtegningen, der er anført med håndskrift, er hans kontordame, der har skrevet det, og han har godkendt det med sin underskrift. Det er betalt med check. G4 var T2s selskab. Han har kun handlet med T2, men der var dog forskellige chauffører.

Vidnet revisor JR har forklaret, at de talte med G3 i januar 2008. De talte med VM, men der kom ikke rigtigt noget ud af sagen, så det var en kort affære. De blev bedt om at være revisor i et anpartsselskab. De ville gerne påtage sig opgaven. G3 var stiftet af VM og T2. Han har nok talt med T2, men det var ikke meget, da de ikke kom i gang. De gamle data ligger ved et andet revisorselskab. Dengang var det R1, som er solgt 1. november 2010 til R2. Forevist mappe 1, fane 12, bilag 12-3, balance, forklarede vidnet, at han tvivler på, den er lavet af dem. Det siger ham ikke noget. Systemet "Super" er ikke deres system. De har ikke lavet noget for G3. Han prøvede at kontakte selskabet via advokaten, NP, men det lykkedes ikke.

Udspurgt af advokat GS forklarede vidnet, at han kan huske, at han har set en balance fra G3. Han vil tvivle på, at han har påtegnet den balance.

Vidnet revisor NL har forklaret, at han er ansat hos Revisions selskabet R2, og at de var revisor for G4. Han blev kontaktet af advokat IM, som fortalte, at han havde en klient, som var kæreste med hans niece, og som gerne ville bruge dem som revisor, og han sagde ja til at ville være revisor for dem, og IM ville arrangere et møde. De stiftede selskabet, og der blev forsøgt indkaldt til møde flere gange bl.a. i maj 2008, men mødet blev aflyst, da klienten ikke kom. Selskabet, der var tale om, var G4. De ville godt på tage sig at være revisor. De ville hjælpe med at få det momsregistreret. Han husker ikke, om det var T2 eller deres advokat der oplyste, at de havde et problem, da selskabet ikke var momsregistreret. Han fik selskabet momsregistreret med den rigtige branche på. Han ved ikke, hvem KL er. Vidnet oplæste flere mails, hvor han har rykket T2 for momsregnskab og gjort ham opmærksom på, at han bevægede sig på straf bart område. Vidnet indsendte 16. juli 2008 registrering af virksomhed til Erhvervs og selskabsstyrelsen (bilag 77, side 16). Den blev underskrevet i juni af T2. Han skrev til T2 i den forbindelse, at nu anmeldte han ham som momspligtig, og at han selv skulle indsende momsmaterialet, da vidnet gik på ferie. I oktober 2008 havde han stadig ikke hørt fra T2.

Den 31. oktober 2008 fratrådte de som revisor. De er aldrig kommet i gang med at lave opgaver for firmaet. De har heller aldrig set nogle bilag fra selskabet. Han vidste kun, at de skulle handle med biler. Han har ikke i forløbet været i forbindelse med SKAT. Navnet OB siger ham ikke noget. 

Vidnet KL har forklaret, at hun er uddannet revisor i G50. Hun har haft opgaver i G3. Det var T2 og VM, der havde stiftet selskabet. Hendes arbejde bestod i almindelig bogføring. Hun lavede et skema over køb og salg af biler, en balance. Hun fungere de kun som bogholder i selskabet. Hun kom og hentede materialet og arbejdede hjemme. Hun blev afregnet for de timer, hun arbejdede. Hun lavede bogføring og en bankafstemning. Når hun havde fået alle bilagene, fik de en balance tilsendt. De havde ikke fast aftale om en tid, hvor de skulle have balancen. Hun ville gerne have, de skulle have en hver måned. Hun husker ikke, hvor mange balancer hun lavede. Foreholdt mappe 1, fane 12, forklarede vidnet, at det er fra bogføringssystemet. Det er sådan én, hun kunne have lavet. Vidnet forklarede vedrørende moms, at de havde kvartalsvis moms. I starten fungerede det ok, og tingene blev afleveret som de skulle, men efter hånden skred det lidt, og hun fik ikke bilagene. Hun kom til, lidt efter de startede firmaet, så hun kan ikke sige, om hun har lavet den første. Der skulle været indberettet tilsvar for april kvartal, og det kan godt være, hun har indberettet det. Juni kvartal er indberettet med 0, og det er ikke hende, der har indberettet det. De har selv valgt at aflevere en 0 indberetning, da hun ikke kunne gøre det, fordi hun ikke har haft bilagene. Samarbejdet ophørte omkring december 2007. Hun har ikke fået sine honorarer. Beløbet 1.407 kr. indberettet for januar kvartal 2008 siger hende ikke noget. Hun havde problemer med at få bilagene, og hun rykkede dem begge flere gange, men hun kom ikke rigtigt igennem. Momsen talte hun med dem begge om. Hun havde sagt, at de selv skulle huske at indberette, men de har ikke sagt, at de har indberettet noget. Ved G4 startede hun ud med at lave bogføringen, men det var værre med at få bilagene, og T2 kom på et tidspunkt og hentede bilagene, og samarbejdet stoppede. Det var så få bilag, hun fik fra selskabet, så hun ikke kunne lave momsregnskab. Hun kan ikke huske, hvornår T2 hentede bilagene, men det var nok i foråret 2008.

Det var kun bilag fra G4. Hun har ingenting fra G3. Alt er afleveret. Hun ved ikke, hvem de har handlet med, da hun ikke var på kontoret. Hun husker ikke, om hun var klar over, at G4 ikke var momsregistreret fra starten. Hun ville selvfølgelig studse over det.

Hun er heller ikke blevet bedt om at få det momsregistreret og ville normalt heller ikke gøre det, men bede dem om at få en advokat til at gøre det.

Udspurgt af advokat GS forklarede vidnet, at hun husker, der er købt nogle biler i Y2-by, men husker ikke firmanavnet.

Vidnet OJ har forklaret, at hun er sagsbehandler ved SKAT. Hun var sagsbehandler på registrering af et selskab G4 (bilag 77). Først fik hun en registreringsanmeldelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og den blev sendt til SKAT. Forevist bilag 77, side 17 og 18, anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som sender den til SKAT og SKAT skal registrere det under det CVR-nummer, som står på blanketten.

Hun skal kontrollere, at der ikke er nogen gæld til SKAT, og da hun kunne se, at der var gæld til SKAT krævede hun sikkerhed. De kan både se den personlige gæld og gæld fra selskabet, og denne gæld vedrørte G3, og T2 var direktør i begge selskaber. Fra Erhvervs og Selskabsstyrelsen får de en liste over de selskaber, som T2 var med i. Man krævede så sikkerhed, inden hans selskab blev registreret. Hun krævede 100.000 kr. i sikkerhed den 24. juli (side 2 i bilag 77). Hun sendte bare brevet uden at have kontakt med selskabet. Beløbet svarer til momstilsvar for 3 måneder. Hun har skønnet hans momstilsvar til 3 måneder. Momstilsvar for 4 kvartal 2007 og første kvartal 2008 blev ligeledes krævet. I anmeldelsen side 17 til Erhvervs og Selskabsstyrelsen, side 18, er indført startdato november 2007. Hun fik ingen reaktion på sit brev af 24. juli. Den 21. august var de ude at køre på adressen G4 på adressen Y8-adresse, og der var ingen på adressen, men der var et kontor, og der var en postkasse. De efterlod besked om, at de havde været der, i postkassen, og inden de kom tilbage, havde T2 kontaktet dem, og hun talte med ham den 22. august. Han ville møde den 26. august, men der kom han ikke. Den 9. september talte hun med ham i telefonen, og han ville komme forbi. Han kom dagen efter, og hun talte med ham. Han fortalte, at hans revisor ville udrede regnskabet på G3, og at det formentlig ville blive 0, han skulle angive i moms. Når regnskabet kom, ville hun frafalde krav om sikkerhed. Det aftalte de den 10. september. Den 26. september kontaktede hun T2, da hun kunne se, at han ville blive politifremstillet vedrørende gælden i G3. Hun ringede til T2 og sagde, at han skulle kontakte fogeden, og så ville hun have en sikkerhedsstillelse på 100.000 kr. Hun gik på ferie, og han havde ikke henvendt sig til hendes kollega. Hun ringede til ham den 21. oktober 2008 vedrørende sikkerhedsstillelsen. Han fortalte, at nu var der en anden, der gik ind i selskabet, og hun bad om en ny registreringsanmeldelse til Erhvervs og Selskabsstyrelsen. Han fik en nægtelse på, at han kunne blive registreret dateret 3. november 2008. Der har ikke været andre problemer omkring registreringen. Hun har ikke haft henvendelser fra revisorer, der oplyste, at de arbejdede med T2' ting.

Personlige forhold

Tiltalte T1 er tidligere straffet

Ved Amtsgericht den 9. februar 2001 idømt 30 dagbøder a 20 DM for dokumentfalsk m.v.,

Ved Amtsgericht den 28. august 2001 idømt 30 dagbøder a 30 DM for underslæb,

Ved Amtsgericht idømt fængsel i 8 år for overtrædelse af narkotikabestemmelserne,

Ved Østre Landsrets ankedom af 1. marts 2010 med fængsel i 2 år, jf. straffe lovens § 171, jf. § 172, stk. 2, § 286, stk. 2, jf. 279, til dels jf. § 21 og § 290, og konfiskation af tre sæt prøveplader og to mobiltelefoner.

-----------------

Anklageren har udfærdiget en skriftlig procedure med hjælpebilag, hvortil der henvises.

Begge forsvarer har ligeledes udfærdiget skriftlige procedurer, hvortil der henvises.

Rettens begrundelse og resultat

Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at de faktiske oplysninger, der er anført i det berigtigede anklageskrift med tilhørende bilag og hjælpebilag om de enkelte biler er dokumenteret med hensyn til følgende, Købsprisen i Tyskland. Hvilket af de tiltaltes eller IFs selskaber, der har købt bilen i Tyskland. Hvem der har indgået aftalen. Hvilket selskab, der har anmeldt bilen til registrering, til dels hvem der har underskrevet anmeldelsen, idet retten dog lægger til grund, at det er en af de tiltalte eller IF, der har underskrevet i enten eget navn eller en af de andres, men med deres viden og accept. Fakturaerne fra G5 SL, G6 SL og G21, at disse har været fremlagt som dokumentation for en købspris overfor SKAT i relation til afgiftsberigtigelse, at kilometertal let og pris i disse fakturaer er langt mere gunstige for de tiltalte og IF end de modsvarende oplysninger i de tyske fakturaer. Det findes endvidere bevist, at anklageskriftets oplysninger om afhentning og videresalg i Danmark er korrekte.

Ad tiltalte T1:

Ad forhold I 110:

Tiltalte T1 har i perioden fra 12. juni 2007 til 2. oktober 2007 været direktør for G2. De i disse forhold omhandlede biler er alle anmeldt til registrering hos SKAT af dette selskab. Adskillige af anmeldelserne er også underskrevet af tiltalte T1, mens det lægges til grund, at de øvrige er underskrevet i hans navn af medtiltalte T2 eller IF.

Af den for SKAT fremlagte dokumentation har G2 købt de om handlede ti biler i Spanien hos G5 SL eller G6 SL. Der er ikke ved gennemgangen af konti for de i sagen anførte selskaber fundet pengespor til eller fra G2 eller til og fra de to spanske selskaber. Når i øvrigt henses til, at fakturaerne fra de spanske selskaber er af en sådan karakter med hensyn til pris og kilometerstand i forhold til de modsvarende tyske fakturaer, at det må lægges til grund, at de er falske og alene fabrikeret med henblik på at opnå en lavere registreringsafgift end den, der reelt skulle erlægges. Hertil kommer, at den af de to tiltalte påberåbte dokumentation fra de spanske selskaber viser et fuldstændigt urealistisk forløb.

Tiltalte T1 har forklaret, at han alene har foretaget indkøbene af bilerne i Tyskland på grund af sine sprogkundskaber, og at han i øvrigt har handlet efter ordre eller instruks fra andre. Efter sagens oplysninger kan disse personer identificeres som medtiltalte T2 og IF. Tiltalte har i alle tilfældene foruden i anmeldelse af bilerne til registrering været involveret i købene af bilerne i Tyskland og i mange tilfælde sammen med IF, der også har sørget for at få transporteret bilerne til Danmark. Efter bevisførelsen er det godtgjort, at tiltalte T1 har kendt til de nødvendige procedurer ved handel med biler i Tyskland og den nødvendige papirgang for at få bilerne importeret og bragt til Danmark. Det viser, at tiltalte T1 har haft et betydeligt kendskab til handel med biler, og at han har været fuldt bevist om, hvad der passerede i forhold til betaling af registreringsafgift for bilerne hos SKAT. Hertil kommer, at tiltalte ikke er fremkommet med en sandsynlig forklaring på dispositioner hidrørende fra G2, der er set i sagen.

På denne baggrund findes tiltalte T1 skyldig i forhold I 110.

Ad forhold I 11, 12, 18 og 19:

I forhold I 11 og 12 foretager tiltalte T1 sig de samme handlinger med hensyn til indkøb af biler og i forhold I 18 og 19 optræder tiltalte T1 i handelsdokumenterne. Indkøb og registrering af bilerne foregår efter samme modus som i forhold I 110, og det må antages, at tiltalte T1 har været bevidst om, hvad han medvirkede til og formålet her med.

Herefter findes tiltalte T1 tillige skyldig i for hold I 11, 12, 18 og 19.

Ad forhold I 13-17:

Tiltalte T1 ses efter den skriftlige dokumentation i sagen ikke at have været involveret i bedragerierne vedrørende bilerne omhandlet i forhold I 13, 14, 15,16 og 17, hvorfor han frifindes for disse forhold

Ad forhold II:

Med hensyn til forhold II er der intet i den skriftlige dokumentation, der med den fornødne sikkerhed beviser, at tiltalte T1 har været klar over, at hans handlinger kunne anvendes og blev anvendt til momsunddragelse.

Herefter frifindes tiltalte T1 i forhold II.

Ved strafudmålingen er det lagt til grund, at T1 næppe har mod taget samme udbytte som medtiltalte T2 og IF, samt at han til en vis grad blot har udført de ideer og den planlægning, der hidrørte fra medtiltalte T2 og IF.

-----------------------

Ad tiltalte T2:

Som anført ovenfor må de i anklageskriftet nævnte faktiske oplysninger anses for bevist. Ligesom det må anses for bevist, at fakturaerne fra G5 SL, G6 SL og G21 er falske og alene fabrikeret med henblik på at opnå en lavere registreringsafgift end den, der reelt skulle erlægges.

Ad forhold I 1:

Efter det skriftlige materiale i forhold I 1 ses tiltalte T2 ikke at have været involveret i import, registrering og videresalg af denne bil. Bilen er handlet ultimo juli 2007 og midt i den periode fra juni til oktober 2007, hvor handlingerne i relation til afgiftsunddragelserne overfor SKAT er sket. Uanset at han som nedenfor anført har haft forsæt til afgifts unddragelse både før og efter dette tidspunkt, findes der ikke fuldt tilstrækkelig grundlag for at anse tiltalte T2 skyldig i dette forhold.

Tiltalte T2 frifindes derfor i dette forhold.

Ad forhold I 2-19:

Det må i øvrigt lægges til grund, at tiltalte T2 har handlet med de biler, der er anført i dette forhold I.

Vidnerne har forklaret, at de har haft kontakt til tiltalte T2, uanset hvilket selskab de på papiret har handlet med. Tiltalte T2 har også selv forklaret om sit nære forhold til G22, som en betydelig del af handlerne forgår med. Det må anses for godtgjort, at tiltalte T2 reelt også har haft beføjelse til at handle på vegne selskabet G1, uanset at han formelt ikke har været involveret i dette selskab. Dette bestyrkes tillige af de dokumenterede pengespor mellem G1 og de selskaber, som tiltalte T2 har rådet over, som tydeligt viser den tætte sammenhæng mellem selskaberne, og som medfører, at de tiltaltes og IFs selskaber må betragtes under ét og ikke i denne henseende kan anses for selvstændige og adskilt handlende.

I forhold I 219 ses tiltalte T2 involveret i alle tilfælde, uanset om bilerne er indkøbt eller anmeldt via G1 eller tiltalte T2s egne selskaber. For de fleste af disse forhold understøttes dette af de dokumenterede pengespor mellem selskaberne. Der er endvidere fundet en fordelingsnøgle af fortjenesten mellem tiltalte T2 og IF.

På denne baggrund findes tiltalte T2 skyldig i forhold I 2-19.

Ad forhold II:

Det må lægges til grund, at de momsbeløb, som er anført i det berigtigede anklageskrift med bilag, er de beløb, som ved den oprindelige rent faktiske beregnede registreringsafgift skulle betale til SKAT.

Tiltalte T2 har anført, at den nu senere beregnede registreringsafgift bør lægges til grund ved bedømmelsen af dette forhold.

Som ovenfor anført har tiltalte T2 handlet på vegne alle de anførte selskaber. Han har været fuldt bevidst om fremgangsmåden ved import og videresalg af bilerne og har medvirket hertil. Han har været aktiv i alle selskaberne og i selskaberne G3 og G4 direktør og ansvarlig. Pengesporene, der er dokumenteret, viser den meget tætte og direkte forbindelse mellem selskaberne, hvor G1 havde været ude af stand til at agere økonomisk uden den tætte og præcise kontakt til tiltalte T2s selskaber. Der er i selskaberne udstedt fakturaer med moms, og som det fremgår af SKATs redegørelse, ville handlerne have medført betydelige underskud for de omhandlede selskaber, såfremt hensigten ikke var at unddrage det offentlige moms, hvilket tiltalte T2 efter hans reelle og faktiske stilling i selskaberne har været vidende om og medvirket til. Hertil kommer, at hverken SKAT eller tiltalte T2s egen revisorer kunne få etableret den fornødne kontakt for at få det ene af hans selskaber momsregistreret, hvilket det så heller aldrig blev. Dette hindrede ikke tiltalte T2 i selskaberne G3 og G4 at handle og udstede fakturaer med moms, som blev opkrævet, men ikke anmeldt og betalt til SKAT, ligesom det skete i G1.

De fakturaer, der er fundet i det oprindelige materiale og dem, der er frembragt under sagen mellem G1 og tiltalte T2s selskaber, kan ikke antages at være ægte eller i øvrigt have et reelt indhold, jf. det ovenfor anførte om selskabernes indbyrdes forhold.

Tiltalte T2s egen forklaring er i væsentligt omfang utroværdig og ikke bestyrket af sagens beviser i øvrigt.

Det findes herefter bevist, at tiltalte T2 har haft forsæt til unddragelse af moms i det af anklagemyndigheden anførte omfang, og han findes derfor skyldig i forhold II.

Ved strafudmålingen er der lagt vægt på den professionelle og systematisk gennemførte unddragelse af registreringsafgift gennem selskaber erhvervet til formålet. Selskaber, der alene har fungeret i kort tid og dernæst er tømt for midler. Der er tillige lagt vægt på, at tiltalte T2 har fungeret som hovedmand og idémand til bedragerierne, som han særdeles aktivt medvirkede til.

--------------------------

Straffen for T2 fastsættes til fængsel i 4 år, jf. straffe lovens § 286, stk. 2, jf. § *279, jf. registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, og straffelovens § 286, stk. 2, jf. § *279, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1.

Tiltalte T2 skal endvidere betale en tillægsbøde på 2.000.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Forvandlingsstraffen er fastsat som nedenfor anført.

Straffen for tiltalte T1 fastsættes til fængsel i 1 år 6 måneder, jf. straffelovens § 286, stk. 2, jf. § *279, jf. registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1.

Tiltalte T1 skal endvidere betale en tillægsbøde på 1.000.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Forvandlingsstraffen er fastsat som nedenfor anført.

Retten tager erstatningspåstanden til følge som nedenfor bestemt.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Tiltalte T2 skal straffes med fængsel i 4 år.

Tiltalte T2 skal betale en tillægsbøde på 2.000.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte T1 skal straffes med fængsel i 1 år 6 måneder.

Tiltalte T1 skal betale en tillægsbøde på 1.000.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

De tiltalte skal hver for deres vedkommende betale sagens omkostninger.

Tiltalte T2 skal inden 14 dage til SKAT betale moms med 6.815.765 kr. og registreringsafgift med 8.468.721 kr., heraf 6.610.582 kr. in solidum med tiltalte T1.

Tiltalte T1 skal inden 14 dage til SKAT betale registreringsafgift med 6.610.582 kr., hvilket beløb skal betales in solidum med tiltalte T2.

* 289

Berigtiget i medfør af retsplejelovens § 221, stk. 1.

...........................................................................

Østre Landsrets dom den 6. november 2015, sags nr. S-3140-11

Byrettens dom af 7. oktober 2011 (2-4104/2010) er anket af T1 med endelig påstand om frifindelse, subsidiært formildelse, herunder særligt således, at tillægsbøden bortfalder.

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse efter tiltalen i anklageskriftets forhold I samt skærpelse.

Anklagemyndigheden har - med tiltaltes samtykke og rettens godkendelse - berigtiget tiltalen i forhold I på følgende måde: I underforhold 1 (bil nr. 1) ændres "1.120 km" til "15.000 km", og beløbet "720.356 kr." ændres til "720.365 kr.". I underforhold 3 (bil nr. 3) ændres "214.518 kr." til "214.578 kr.". I underforhold 5 (bil nr. 5) ændres stelnummeret "...25" til "...79". I underforhold 9 (bil nr. 9) ændres "G12 GbR" til "G12 GbR". I underforhold 10 (bil nr. 77) ændres stelnummeret "...30 BMW" til "...80 BMW 330i". I underforhold 11 (bil nr. 13) ændres beløbet "841.328 kr." til "954.958 kr.". I underforhold 12 (bil nr. 14) ændres stelnummeret "...32 Porsche" til "...81 122 Porsche". I underforhold 13 (bil nr. 15) ændres beløbet "1.006.074 kr." til "1.066.074 kr.". I underforhold 14 (bil nr. 16) ændres beløbet "389.806 kr." til "632.315 kr." og beløbet "619.316 kr." ændres til "861.825 kr.". I underforhold 16 (bil nr. 11) ændres beløbet "268.009 kr." til "477.321 kr." og beløbet "739.733 kr." ændres til "949.045 kr.". I underforhold 17 (bil nr. 78) svarer beløbet 36.546 euro rettelig til 272.311 kr., og beløbet 18.600 euro svarer rettelig til 145.000 kr.

Tiltalte har påstået SKATs erstatningskrav udskudt til civilt søgsmål under henvisning til, at SKAT har rejst krav om betaling af registreringsafgift over for nogle af slutkøberne af bilerne.

Anklagemyndigheden har på vegne af SKAT tilsluttet sig tiltaltes påstand om, at erstatningskravet om efterbetaling af registreringsafgift udskydes til civilt søgsmål.

Den foreliggende ankesag har sammenhæng med de straffesager mod tidligere medtiltalte T2 og medgerningsmand IF, som blev afgjort ved Østre Landsrets ankedomme af henholdsvis 29. januar 2013 og 4. juni 2015.

Forklaringer

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og af vidnerne pensioneret specialkonsulent NB og kriminalassistent ST.

De i byretten af tidligere medtiltalte T2 og vidnerne LM, KH, VM, SM, ST, JK, NG, SO, SL og NJ afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923. Endvidere er dele af de forklaringer, som IF har afgivet i byretten og i landsretten som tiltalt i samme sagskompleks, dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han efter afsoning af en tysk dom blev udvist af Tyskland i foråret 2007. Han kendte IF, og T2 lærte han at kende omkring september 2007 gennem IF. I løbet af sommeren 2007 blev han i begrænset omfang involveret i indkøb af biler. Fra medio august 2007 begyndte han at arbejde på fuld tid med indkøb af biler i Tyskland. IF havde bedt ham om at hjælpe med den tyske korrespondance. Han hjalp med det praktiske. Han havde ikke før beskæftiget sig med handel med biler, men havde handlet med møbler. Han ved ikke, hvorfor det var nødvendigt, at han skulle indtræde som direktør i G2.2. Selskabet blev ikke brugt til noget på det tidspunkt, hvor han indtrådte. På dette tidspunkt havde han hjulpet med to biler, og det havde været aftenarbejde sideløbende med hans arbejde i dagtimerne med at sælge møbler. Han satte sig ikke ind i reglerne for indkøb af biler i udlandet. Da han alene havde med det praktiske vedrørende indkøb af bilerne at gøre, var der ikke efter, at han var begyndt at arbejde på fuld tid med bilhandel, anledning til at sætte sig ind i reglerne om indregistrering af biler. Hvis han fik at vide, at han skulle bruge G2.2 eller et af de andre selskaber til at købe en bil i Tyskland, gjorde han det. Han har ikke haft noget med videresalget af de indkøbte biler til slutkøberne at gøre, og han har ikke spurgt IF eller T2 om, hvordan videresalget foregik. Det arbejde, han foretog, kan bedst betegnes som sekretærarbejde. Han fik ikke nogen fast andel af overskuddet ved videresalget af bilerne. De penge, han modtog for sin hjælp med indkøb af bilerne, fik han fra henholdsvis IF og T2. Det var mere eller mindre sort, og der var ikke nogen fast afregning. Han udtrådte af G2.2, fordi han modtog rykkere fra SKAT vedrørende manglende betaling af registreringsafgift og der i den forbindelse opstod uoverensstemmelser med IF. IF tilkendegav, at der ikke var nogen problemer, og at han nok skulle tage sig af det. Det troede tiltalte dog ikke på, og han ville derfor ikke have mere med G2.2 at gøre. Før han modtog rykkerne fra SKAT, var han ikke klar over, at der var ubetalte regninger i selskabet. Den person, der indtrådte som direktør i G2.2 efter ham, kendte han ikke. Han har ikke haft uoverensstemmelser med T2. G2.2 havde adresse i en lejlighed tilhørende IF i en beboelsesejendom. Lejlighedens værelser var fordelt på 2 etager. Han havde et privat værelse på 3. sal, og på samme sal lå også det værelse, hvor han havde hjemmekontor sammen med IF. Han har ikke været på de toldsteder, hvor man ved import af biler skal møde frem med papirer mv. Han har ikke haft med den konkrete indregistrering af bilerne at gøre. Han kan ikke huske, om anmeldelserne til SKAT var udfyldt, da han skrev under på dem.

Tiltalte har vedrørende de enkelte underforhold til forhold I supplerende forklaret blandt andet følgende:

Vedrørende underforhold 1 (bil nr. 1) har tiltalte forklaret, at han ikke kan svare på, hvorfor G2.2 skulle være det købende selskab, når det reelt var et andet selskab tilhørende IF eller T2, der var køber af bilen. Han skrev under på anmeldelsen til SKAT om afgiftsberigtigelse af bilen, da IF bad ham om det. Han ved ikke, om det var SKAT eller andre, der udfyldte anmeldelsesblanketten, og han kan ikke huske, om anmeldelsen var udfyldt, da han skrev under. Det var ikke noget, han tænkte over, og han kiggede ikke nærmere på dokumentet. Det er ikke ham, der fysisk har afleveret blanketten hos SKAT. Informationen om, hvilket selskab der skulle købe bilen i Tyskland, kom fra IF. Han ved ikke, hvor de penge, som blev brugt til at betale bilen kontant, stammede fra. Det var ikke ham eller G2.2, der betalte for bilen. Den anførte adresse i Y5-by, hvor G2.2 ifølge regningen fra G16 Tyskland skulle være beliggende, kender han ikke noget til.

Vedrørende underforhold 2 (bil nr. 2) har tiltalte forklaret, at han ikke kan svare på, hvorfor det var G2.2 og ikke G1, der købte bilen, når det var G1, der skulle sælge bilen videre. Han spurgte ikke IF herom. Han kan ikke huske, om anmeldelsen til SKAT om afgiftsberigtigelse af bilen allerede var udfyldt, da han skrev under. Han underskrev bare blanketten. Han kan godt se, at det var uansvarligt.

Vedrørende underforhold 3 (bil nr. 3) har tiltalte forklaret, at han har skrevet under på bestillingen på vegne af G1. Han kan ikke huske, om det var IF eller T2, der bad ham om at underskrive bestillingen. Han har ikke været involveret i indregistreringen af bilen. Han formoder, at der er tale om en forfalskning af anmeldelsen foretaget af IF. Han har ikke haft med udarbejdelsen af fakturaen fra G5 SL at gøre. Det er ham, som har lavet designet til fakturaen til G33. Han kan ikke forklare, hvad meningen har været med fakturaen.

Vedrørende underforhold 4 (bil nr. 4) har tiltalte forklaret, at han over for tyskerne underskrev på vegne af G1. Han underskrev, fordi IF ikke var på kontoret på det tidspunkt, hvor papirerne skulle ekspederes. Hvis IF havde været der, havde IF selv underskrevet. Han kender intet til, at IF har brugt G2.2' navn i forbindelse med afgiftsberigtigelsen hos SKAT.

Vedrørende underforhold 5 (bil nr. 5) har tiltalte forklaret, at han ikke har haft indsigt i pengeoverførslerne, og at han ikke kan svare på, hvorfor G2.2 skulle være det købende selskab, når det reelt var G1, der var køber af bilen. Det var sådan, det blev gjort dengang, og han spurgte ikke ind til, hvorfor G2.2 skulle stå som køber af bilen. Han undrede sig ikke over det, og han havde ikke nogen idé om, at der var tale om noget kriminelt. Han kan ikke huske, om anmeldelsen til SKAT var udfyldt, da han skrev under. Han var ikke bekendt med, at oplysningerne blev afgivet under strafansvar.

Vedrørende underforhold 6 (bil nr. 6) har tiltalte forklaret, at det er ham, der har skrevet brevene af 30. august og 3. september 2007 til den tyske bilforhandler G51. Han var klar over, at bilen havde kørt 9.900 km., da han skrev brevet af 30. august 2007. Det er ham, der har lavet fakturaen af 4. oktober 2007 til ST. Han ved ikke, om det var noget, der skulle bruges som en slags mellemregning. Han var blevet bedt om at lave det af enten IF eller T2. Det var ikke noget, han tænkte over, og han kan derfor ikke forklare nærmere om formålet med fakturaen til ST. De ting, han skulle ordne omkring bilhandlen, anså han for at være almindeligt papirarbejde. Han fik at vide, at det var "gængse metoder", og han har ikke stillet spørgsmålstegn herved.

Vedrørende underforhold 7 (bil nr. 7) har tiltalte forklaret, at han hjalp IF med at købe bilen i Tyskland. Det er helt sikkert ikke hans underskrift på anmeldelsen til SKAT.

Vedrørende underforhold 8 (bil nr. 8) har tiltalte forklaret, at han ikke kan udelukke, at han har været involveret i bestillingen af bilen på samme måde som med hensyn til de andre biler. Han kan dog ikke i dag huske, om han var involveret i bilhandlen.

Vedrørende underforhold 9 (bil nr. 9) har tiltalte forklaret, at han ikke kan forklare, hvorfor det var G2.2, der stod som køber af bilen, når det ikke var selskabet, der skulle sælge bilen videre. Han har ikke haft noget med toldsynsrapporten eller aflevering af papirer på toldstedet at gøre. Han kan ikke huske, om anmeldelsen til SKAT var udfyldt, da han skrev under på den.

Vedrørende underforhold 12 (bil nr. 14) har tiltalte forklaret, at det ikke er hans underskrift på fuldmagten dateret den 9. juli 2007. De dokumenter, han har underskrevet, angår købet af bilen i Tyskland. Han har ikke underskrevet andre dokumenter vedrørende den pågældende bil.

Vedrørende underforhold 13 (bil nr. 15) har tiltalte forklaret, at han kan huske, at der blev købt flere dyre biler hos den pågældende forhandler. Han havde i den forbindelse korrespondance med forhandleren. Det er muligt, at han var involveret i købet af bilen, men han kan ikke nærmere huske det.

Vedrørende underforhold 14 (bil nr. 16) har tiltalte forklaret, at handlen er indgået i sommeren 2007, og at det var begrænset, hvor meget han på dette tidspunkt var involveret i bilhandler. Både IF og T2 har købt biler i Tyskland, før han blev involveret. IF og T2 havde forskellige kunder. Han ved ikke, om IF og T2, efter han kom med, købte biler i Tyskland uden hans involvering.

Vedrørende underforhold 16 (bil nr. 11) har tiltalte forklaret, at det er ham, der har affattet og underskrevet bestillingen til den tyske forhandler. Han kan ikke huske, hvad han i øvrigt har hjulpet med i relation til denne bil.

Vedrørende underforhold 18 (bil nr. 56) har tiltalte forklaret, at han havde et lille regnskab over videresalg af biler fra G2.2 til selskaber tilhørende IF og T2. Han vil tro, at han lavede ca. 10 mellemfakturaer. Han kan ikke svare på, om han har lavet en mellemfaktura vedrørende bilen i dette forhold. Han har stået for korrespondancen og har handlet efter instruks. Det er ikke ham, der har betalt for bilen. Han kan ikke svare på, hvorfor der skulle laves en mellemfaktura, når det ikke var G2.2, der betalte for bilen.

Vedrørende underforhold 19 (bil nr. 85) har tiltalte forklaret, at fakturaen af 28. september 2007 er en proformafaktura. T2 havde bedt ham om at lave fakturaen. Han tænkte ikke over, hvad fakturaen skulle bruges til. Han kan ikke huske, om T2 sagde noget om, hvad fakturaen skulle bruges til.

Tiltalte har ikke afgivet supplerende forklaring vedrørende underforhold 10 og 11 (bil nr. 77 og nr. 13), underforhold 15 (bil nr. 17) og underforhold 17 (bil nr. 78).

Vidnet NB har supplerende forklaret blandt andet, at det var den normale udsalgspris til slutkøbere i Danmark, der skulle betales registreringsafgift af. Der var dog også en mindstebeskatningssats, som altid skulle gælde ved parallelimport af nye biler. I forbindelse med at der blev anmeldt flere parallelimporterede nye biler til indregistrering i Danmark, undersøgte SKAT, om det kunne lade sig gøre at købe nye biler billigere i udlandet end i Danmark. Det viste sig, at det i nogle tilfælde godt kunne lade sig gøre, fordi den udenlandske forhandler var villig til at sælge med tab. Beregningen af den pligtige registreringsafgift blev foretaget i Motorkompetencecentret. Der blev ikke foretaget nogen kontrol af, hvem der afleverede papirerne til afgiftsberigtigelse, og man skulle ikke legitimere sig, når man afleverede papirerne. Det er ikke en forudsætning, at man medbringer bilen på toldstedet, da man havde toldsynsrapporten. Bilen besigtiges i forbindelse med toldsyn, hvor der foretages syn vedrørende udstyr mv., inden bilen kan indregistreres. Man skulle heller ikke legitimere sig ved betaling af skyldig afgift. I nogle tilfælde var der tale om en så lav indkøbspris, at myndighederne undrede sig over, om det var den korrekte indkøbspris. Men normalt foretog myndighederne ikke nærmere kontrol af, om de dokumenter, der blev afleveret, var korrekte. Mange af de ansatte var ikke sagkyndige i forhold til bilpriser, særligt ikke i forhold til, hvad forskelligt ekstraudstyr betød i forhold til bilens kostpris. Motorkompetencecentret blev opmærksom på, at der kunne være noget galt med de parallelimporterede biler, og de gjorde derfor SKATs interne revision opmærksom på, at de burde kigge nærmere på de pågældende selskaber, som tilhørte tiltalte, IF og T2. Politiet prøvede at spore sammenhængen mellem selskaberne, herunder særligt om der var pengespor, og SKAT prøvede at følge faktureringssporet, men der var ikke noget faktureringsspor, da bilerne kunne være købt af et selskab og videresolgt af et andet selskab. SKAT anså derfor selskaberne for at være ét. Når selskaber handler med hinanden, vil der normalt blive overført penge vedrørende handlerne. Vidnet har ikke kunnet se noget sådant i denne sag. Der er ikke blevet bogført noget i selskaberne, og der er heller ikke årsregnskaber. Han ved med sikkerhed, at SKAT har opkrævet manglende registreringsafgift hos flere af slutkøberne. Vidnet bekendt har OS fra SKAT lavet en opgørelse over det, der er opkrævet. Han er ikke bekendt med, hvor meget der måtte være efterbetalt i registreringsafgift af slutkøberne.

Kriminalassistent ST har supplerende forklaret blandt andet, at tiltalte havde bopæl på samme adresse som IF. Der var tale om en lejlighed i en beboelsesejendom. Lejligheden var fordelt på to etager. På 2. sal lå IFs lejlighed, og på 3. sal var der indrettet et fælles kontor for IF og tiltalte, og i forlængelse heraf havde tiltalte et værelse til privat brug. På kontoret var der mange computere, og der var et virvar af papirer og mapper mv., da de ransagede lejligheden. Der var ikke nogen adskillelse mellem IFs og tiltaltes arbejdsstationer på kontoret. Der var kun et køkken og et toilet på 2. sal i lejligheden. I en skuffe i køkkenet blev der fundet et prøvestempel med teksten "G5 SL Systems". De fandt også fakturaer på ure. Fakturaerne lå frit tilgængelige i lejligheden. Han kan ikke huske, hvor i lejligheden de forfalskede stiftelsesdokumenter blev fundet. Han er ikke sikker på, at de foretog undersøgelser vedrørende det polske firma G21 i Polen, idet der i forhold til dette selskab alene var tale om en enkelt bilhandel.

Personlige oplysninger

Om sine personlige forhold har tiltalte forklaret, at han i perioden fra marts 2001 til marts 2007 afsonede en tysk dom vedrørende transport af hash. Derefter blev han udvist af Tyskland og rejste umiddelbart efter løsladelsen tilbage til Danmark. Efter prøveløsladelsen fra en dom fra marts 2010 fra Østre Landsret var han på et tidspunkt i Holland. I forbindelse med hjemrejsen til Danmark blev han anholdt i Tyskland på grund af overtrædelse af et tysk indrejseforbud. Han blev indsat i fængsel til afsoning af reststraffen af den tyske dom. Han blev løsladt medio september 2015 og rejste hjem til Danmark. Han er nu bosat i Y50-by i egen lejlighed. Han har indrettet en del af lejligheden til kontor og laver grafisk design, særligt logoer til tøj. Det er hans plan at opstarte egen virksomhed, men han har endnu ikke gjort det. Han blev uddannet til grafisk designer, mens han afsonede i Tyskland. Han har tilmeldt sig hos kommunen og forventer at få starthjælp i løbet af kort tid.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter bevisførelsen findes det bevist, at tiltalte i hvert fald måtte have indset, at han med sine handlinger medvirkede til sammen med T2 og IF at unddrage staten betaling af registreringsafgift vedrørende de i forhold I, underforhold 1-12, 16 og 18-19 nævnte biler (bil nr. 1-9, 11, 13-14, 56, 77 og 85). Landsretten har herved navnlig lagt vægt på den fremlagte skriftlige dokumentation for tiltaltes deltagelse i indkøb af biler i Tyskland, de fremlagte anmeldelsesblanketter vedrørende afgiftsberigtigelse af de indkøbte biler, som til dels er underskrevet af tiltalte, samt det i øvrigt fremkomne om den anvendte fremgangsmåde og den tidsmæssige nære sammenhæng mellem de begåede lovovertrædelser, som blandt andre G2.2, hvor tiltalte var direktør, har været involveret i.

Landsretten finder det på denne baggrund og under hensyn til det af byretten i øvrigt anførte bevist, at tiltalte er skyldig i den rejste og berigtigede tiltale i disse forhold.

Særligt henset til at der ikke foreligger skriftlig dokumentation for tiltaltes deltagelse i købet af bilerne i forhold I, underforhold 13-15 og 17 (bil nr. 15-17 og 78), tiltræder landsretten, at der ikke er ført det til domfældelse nødvendige bevis for, at tiltalte har medvirket til de skete lovovertrædelser. Det tiltrædes derfor, at tiltalte er frifundet i disse forhold.

Den udmålte fængselsstraf på 1 år og 6 måneder, som fastsættes efter straffelovens § 289 og registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, og som tillige fastsættes som en tillægsstraf, jf. straffelovens § 89, findes passende. Der er herved lagt vægt på, at tiltalte må anses for at have haft en mere underordnet rolle, og at tiltalte kun i begrænset omfang må antages at have fået del i de ved lovovertrædelserne indvundne beløb.

Landsretten tiltræder - i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand - at tiltalte skal betale en tillægsbøde på 1.000.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 60 dage. Der er ikke fundet grundlag for at lade tillægsbøden bortfalde.

De juridiske dommere finder, at de oplysninger, der foreligger om SKATs erstatningskrav, er forbundet med en sådan usikkerhed, at kravet ikke kan tages under påkendelse, jf. retsplejelovens § 992, stk. 1. Erstatningskravet udskydes derfor til et civilt erstatningssøgsmål, og dommens bestemmelse om erstatning udgår som følge heraf.

Landsretten stadfæster med denne ændring byrettens dom.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Byrettens dom i sagen mod T1 stadfæstes med den ændring, at dommens bestemmelse om erstatning udgår.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.