Dato for udgivelse
17 May 2017 14:56
SKM-nummer
SKM2017.367.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
16-1558678
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Uindregistreret køretøj, prøveskilte, inddragelse
Resumé

Landsskatteretten fandt, at tildeling af en karensperiode i forbindelse med inddragelse af prøveskilte var uhjemlet. Landsskatteretten lagde til grund, at tildelingen af karensperioden var en bebyrdende forvaltningsakt, der havde karakter af en straflignende sanktion. Idet tildelingen af karensperioden ikke havde hjemmel i registreringsloven eller registreringsbekendtgørelsen, tilsidesatte Landsskatteretten denne.

 

Reference(r)

Registreringsbekendtgørelsen § 76, stk. 1 og stk. 6, § 77, stk. 2, § 79, § 117, stk. 3 og stk. 5
Bekendtgørelse af lov om registrering af køretøjer (lovbekendtgørelse nr. 16 af 9. januar 2013), § 7, stk. 5
Straffelovens § 1

 

Henvisning

Den Juridiske Vejledning, E.A.8.5.11.


Inddragelse af prøveskilte
Politiet har inddraget selskabets faste prøveskilte.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen for dette punkt.

Tildeling af karensperiode
SKAT har tildelt selskabet en karensperiode på 6 måneder.

Landsskatteretten ændrer afgørelsen for dette punkt.

Faktiske oplysninger
Område Y1 Politi standsede den 28. juli 2016 et uindregistreret køretøj i forbindelse med en kontrol. Køretøjet var påmonteret prøveskilte med registreringsnummer [...] tilhørende H1 A/S (herefter selskabet). Politiet inddrog selskabets faste prøveskilte.

SKATs afgørelse
Politiet har inddraget selskabets faste prøveskilte med registreringsnummer [...], idet det er politiets opfattelse, at skiltene er anvendt i strid med reglerne i registreringsbekendtgørelsen.

SKAT har tildelt selskabet en karensperiode på 6 måneder, hvor selskabet ikke kan få tildelt nye prøveskilte eller få fornyet eksisterende prøveskilte.

SKAT har i en udtalelse af 28. oktober 2016 blandt andet anført følgende:

"[...]
SKAT har den 29. juli 2016 modtaget de faste prøveskilte fra Politiet, idet de er blevet inddraget på grund af misbrug. De er i den forbindelse blevet afmeldt og destrueret.

Selskabet har oplyst, at værkføreren efter endt synstjek af en kundes køretøj, har udlånt selskabets faste prøveskilte til kunden, således at han kunne køre til syn med sit køretøj. Værkføreren var ikke klar over, at man skal være ansat i selskabet for at kunne benytte selskabets prøveskilte.

Dette er efter SKAT's opfattelse i strid med reglerne i bekendtgørelsen og vi har derfor tildelt selskabet en karensperiode på 6 måneder for at have udlånt deres faste prøveskilte til tredje mand. Selskabet har ikke bestridt, at der er sket en overtrædelse af reglerne i bekendtgørelsen.

Det er endvidere vores opfattelse, at indehaver af faste prøveskilte har pligt til at sætte sig ind i gældende regler på området og sikre sig, at de ansatte ligeledes er bekendt med dem.

SKAT har en administrativ praksis, hvor vi som udgangspunkt giver en karensperiode på 6 måneder, hvis de faste prøveskilte anvendes i strid med reglerne i bekendtgørelsen.

Advokaten anfører i klagen, at en karensperiode på 6 måneder umuliggør en tilfredsstillende drift af klagers virksomhed, idet klager ikke har mulighed for at give sine kunder adgang til at prøvekøre de biler, som klager sælger.

SKAT er i forbindelse med klagebehandlingen blevet opmærksom på, at selskabet har yderligere et sæt faste prøveskilte, hvor licensperioden er udløbet. Disse vil derfor nu blive inddraget.

Det tilføjes, at selskabet har mulighed for at leje løse prøvemærker jfr. registreringsbekendtgørelsens § 81 til samme formål, som de kan anvende de faste prøveskilte.

SKAT fastholder derfor vores afgørelse af 16. september 2016.
[...]"

Klagerens opfattelse
Klagerens repræsentant har nedlagt principal påstand om, at SKATs afgørelse ændres, således prøveskiltene udleveres. Der er nedlagt subsidiær påstand om, at karensperioden ophæves.

Til støtte herfor er følgende blandt andet anført i klagen af 7. oktober 2016:

"[...]
Forholdet er nærmere det, at klager driver virksomhed indenfor autobranchen, herunder med køb og salg af nye og brugte biler samt automekanikervirksomhed.

Den 28. juli 2016 inddrog politiet klagers faste prøveskilte i forbindelse med, at politiet bragte en ikke-indregistreret bil til standsning, der var påmonteret prøveskilte, der var registreret til klager.

Den ikke-indregistrerede bil tilhørte en kunde hos klager, der efter endt reparation hos klager ville køre bilen til syn.

Prøveskiltene blev fejlagtigt udleveret af en værkfører, der er ansat hos klager.

Værkføreren var ikke bekendt med, at udleveringen af prøveskiltene til en kunde, ville være i strid med bekendtgørelse nr. 1315 om registrering af køretøjer af 9. december 2014.

En karensperiode på 6 måneder umuliggør tilfredsstillende drift af klagers virksomhed, idet klager ikke har mulighed for at give sine kunder adgang til at prøvekøre de biler, som klager sælger, hvilket selvsagt medfører et betydeligt tab for klager.

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det derfor gældende:

at karensperioden på 6 måneder er i strid med proportionalitetsprincippet, herunder at sanktionen og klagers tab står i misforhold til den udøvede overtrædelse,

at karensperioden er urimelig byrdefuld for klager,

at såfremt værkføreren selv havde kørt bilen til syn med de omhandlede prøveskilte, ville kørslen ikke have været i strid med registreringsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 77, stk. 2, nr. 5, jf. § 79, stk. 1,

at der alene er tale om et bagatelagtigt forhold - en kørsel på ca. 1 kilometer i et førstegangstilfælde,

at SKAT uden nærmere redegørelse eller begrundelse om karensperiodens tidsmæssige udstrækning har besluttet, at karensperioden skal udgøre 6 måneder,

at prøveskiltene allerede har været inddraget siden 28. juli 2016, det vil sige over 2 måneder på nuværende tidspunkt,

at klager har instrueret sine ansatte i, hvorledes faste prøveskilte skal anvendes i henhold til registreringsbekendtgørelsen, således at en ny overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen ikke vil finde sted,

at der ikke er indsat nogen periode i registreringsbekendtgørelsens § 76, stk. 6, idet der alene er anført, at SKAT kan inddrage et prøveskilt, jf. § 111. hvis skiltet bruges i strid med §§ 77-80, eller hvis rettighedshaveren ophører med at opfylde betingelserne i stk. 1,

at det fremgår af registreringsbekendtgørelsens § 111, stk. 2, nr. 3, at SKAT kan bestemme, at et køretøjs nummerplader skal inddrages, såfremt køretøjet anvendes i strid med lov om registrering af køretøjer eller denne bekendtgørelse, og SKAT vurderer, at der er en nærliggende risiko for, at køretøjet fortsat vil blive brugt i strid med disse regler, og

at der ikke er nærliggende risiko for, at klager vil anvende faste prøveskilte i strid med registreringsbekendtgørelsen.

Med disse bemærkninger skal jeg anmode Skatteankestyrelsen om, at SKATs afgørelse af 16. september 2016 tilsidesættes som påstået."

SKATs udtalelse af 30. januar 2017
"Skatteankestyrelsen har anmodet SKAT om redegørelse for den specifikke hjemmel for tildeling af karensperiode på 6 måneder, når prøveskilte inddrages, jf. registreringsbekendtgørelsens § 76, stk. 6, og § 111.
SKAT har hjemmel i registreringsbekendtgørelsens § 76, stk. 6, til at inddrage prøveskilte, hvis prøveskiltet anvendes i strid med registreringsbekendtgørelsens §§ 77 - 80, eller hvis rettighedshaveren i øvrigt ophører med at opfylde betingelserne i registreringsbekendtgørelsens § 76, stk. 1.
Tidligere havde SKAT hjemmel i registreringsbekendtgørelsen til at inddrage prøveskilte i et bestemt tidsrum af ikke under 1 år. Bestemmelsen om en tidsbestemt inddragelse "falder ud" af registreringsbekendtgørelsen ved bekendtgørelse nr. 1567 af 20. december 2007. Muligheden for inddragelse kan findes tilbage til bekendtgørelse nr. 678 af 6. oktober 1986.
Det fremgår ikke specifikt af registreringsbekendtgørelsen, at den person, som har fået inddraget prøveskiltet én gang som følge af anvendelse i strid med reglerne, aldrig kan erhverve et prøveskilt igen. SKAT har derfor set det nødvendigt at fastlægge praksis, så der blev givet den pågældende person en vis karensperiode, eftersom at reglerne om inddragelse ville miste meget af den tilsigtede virkning, hvis personen allerede dagen efter kunne erhverve et nye prøveskilt."

Landsskatterettens afgørelse
Inddragelse af prøveskilte
Af registreringsbekendtgørelsens § 76, stk. 1 (bekendtgørelse nr. 1315 om registrering af køretøjer af 9. december 2014) fremgår følgende:

"SKAT kan udlevere nummerplader i form af prøveskilte (faste prøveskilte) til erhvervsdrivende fysiske eller juridiske personer, der vedvarende og i et ikke uvæsentligt omfang har brug for skiltene i deres erhverv til kørsel som nævnt i §§ 77-80."

Det fremgår af § 76, stk. 6, at:

"SKAT kan inddrage et prøveskilt, jf. § 111, hvis skiltet bruges i strid med §§ 77-81, eller hvis rettighedshaveren i øvrigt ophører med at opfylde betingelserne i stk. 1."

Af registreringsbekendtgørelsens § 77, stk. 2, fremgår, at prøveskilte kun må bruges til midlertidig eller lejlighedsvis kørsel med følgende formål:

  1. "Afprøvning og indstilling af et nyt køretøj, men ikke til tilkørsel af køretøjet.
  2. Kørsel i forbindelse med import eller eksport af et køretøj til/fra det sted her i landet, hvor importøren/eksportøren har adresse, herunder virksomhedsadresse.
  3. Kørselsprøve i anledning af reparation af et køretøj, men ikke til tilkørsel af et istandsat køretøj.
  4. Afhentning eller udbringning af et køretøj i anledning af reparation eller salg.
  5. Kørsel, der er nødvendig i forbindelse med registrering eller godkendelse af et køretøj.
  6. Overførsel af et køretøj til anden forhandler, andet udsalgs- eller udstillingssted eller lager. Et demonstrationssted, der ikke henhører under færdselslovens område, hvor køretøjet præsenteres for publikum i salgsøjemed, f.eks. en væddeløbsbane eller en dyrskueplads, sidestilles med et udstillingssted.
  7. Demonstration af et køretøj for en forhandler eller dennes personale.
  8. Demonstration eller prøve af et køretøj i anledning af salg. Kørslen må kun finde sted efter forudgående anmodning i hvert enkelt tilfælde fra en eventuel køber af et køretøj af den pågældende type.
  9. Optagelse af fotografier eller film af et køretøj. Kørslen må kun foretages af en fabrikant eller importør af køretøjer, og alene for at fremstille reklamemateriale for køretøjet.
  10. Kortvarig kørsel her i landet i optog i forbindelse med åbning af salg af lodsedler til velgørerende eller almennyttige formål, eller i forbindelse med en lokal børnehjælpsdag, dyreskue eller lignende arrangementer. Kørslen må kun ske efter tilladelse fra politiet i hvert enkelt tilfælde."

De omhandlede prøveskilte var på standsningstidspunktet påmonteret et uindregistreret køretøj, der ikke tilhører det klagende selskab, og føreren af køretøjet, var ikke ansat hos dette selskab. På dette grundlag anses prøveskiltene for at være anvendt i strid med bestemmelserne i §§ 77 og 79.

Det er herefter med rette, at SKAT har inddraget prøveskiltene i henhold til registreringsbekendtgørelsens § 76, stk. 6. Den påklagede afgørelse vedrørende dette punkt stadfæstes derfor.

Tildeling af karensperiode
Det følger af legalitetsprincippet, jf. princippet i straffelovens § 1, at straf eller sanktion ikke kan pålægges uden hjemmel i lov.

Registreringsbekendtgørelsens regler er udstedt i medfør af bekendtgørelse af lov om registrering af køretøjer (lovbekendtgørelse nr. 16 af 9. januar 2013). Af lovens § 7, stk. 5 fremgår, at Skatteministeren fastsætter regler om brug af prøveskilte og prøvemærker til midlertidig eller lejlighedsvis kørsel.

Det fremgår af § 76, stk. 6, i registreringsbekendtgørelsen, at SKAT kan inddrage prøveskilte. Det fremgår af § 117, stk. 3, at med bøde straffes den, der overtræder §§ 77-79, og af stk. 5, at der kan pålægges selskaber m.v. strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Det fremgår ikke af bestemmelserne vedrørende faste prøveskilte eller i øvrigt af registreringsbekendtgørelsen, at SKAT kan pålægge en karensperiode som sanktion ved overtrædelse af reglerne om brug af prøveskilte.

SKAT har anført, at tildeling af karensperiode har hjemmel i administrativ praksis. Der kan under visse forudsætninger støttes ret på gældende administrativ praksis, heriblandt, at praksissen skal dokumenteres eller sandsynliggøres, at praksissen er så entydig og uden forbehold, at der kan støttes ret på denne, og at praksissen ikke er klart i strid med højere retskilder. Det bemærkes, at administrativ praksis ikke kan være selvstændig hjemmel for udstedelse af bebyrdende forvaltningsakter, der har karakter af at være en straflignende sanktion, jf. legalitetsprincippet.

Tildelingen af karensperioden anses for at være en bebyrdende forvaltningsakt, der har karakter af en straflignende sanktion. Den anførte administrative praksis kan allerede på dette grundlag ikke være hjemmel for tildeling af karensperioden. Idet tildelingen af karensperiode ikke har hjemmel i registreringsloven eller registreringsbekendtgørelsen tilsidesætter Landsskatteretten denne.

Landsskatteretten ændrer afgørelsen for dette punkt således, at tildeling af karensperioden tilsidesættes.