Eksport af varer betyder, at en EU-vare føres helt ud af EU’s toldområde. Når en virksomhed i Danmark sender en vare til en kunde i et andet EU-land, er der ikke tale om eksport ifølge toldreglerne, men derimod om levering inden for EU.

Når varer eksporteres, giver det eksportøren mulighed for at sælge/afsende varerne uden moms, da de ikke forbruges her i Danmark.

Registrer dig som eksportør

Inden din virksomhed erhvervsmæssigt sælger varer til lande uden for EU, skal du registreres som eksportør på virk.dk.

Registreringen er nødvendig for, at din virksomhed kan lave eller få lavet eksportangivelser.

Angiv dine varer via e-Export

Du skal angive alle varer, du erhvervsmæssigt udfører af EU's toldområde, på en eksportangivelse. Det skal du gøre elektronisk ved at benytte systemet e-Export. Læs mere om adgang til systemet under "IT-systemer til eksport" nederst på siden.

Hvis du ikke selv vil lave angivelsen for din virksomhed, kan du få hjælp til at udfylde og indgive angivelsen af en toldrepræsentant, som fx kan være et speditørfirma eller en transportør.

Din virksomhed kan udføre varerne, når din angivelse er antaget og frigivet af Toldstyrelsen og efter frembydelse af varerne ved en toldekspedition. Hvis din virksomhed jævnligt udfører varer, kan du søge om at få tilladelse til at frembyde varerne fra din egen adresse. Varerne frembydes igen ved det toldekspeditionssted, hvor de forlader EU’s toldområde.

Når varerne er frigivet til eksport i e-Export, kan du aflevere varerne og en udskrift af udførselsangivelsen på posthuset, som sørger for den endelige eksport ud af EU's toldområde.

Din virksomhed kan sælge varerne uden moms, hvis du kan dokumentere, at de er sendt ud af EU.

Læs mere om reglerne for udførsel af varer fra EU's toldområde eller om reglerne for levering af varer til udførsel  i den juridiske vejledning.

Eksportkontrol

Du skal også være opmærksom på, at der kan være særlige varebestemmelser, der skal være opfyldt i forbindelse med eksporten, og som du skal angive i eksportangivelsen i e-Export.

Læs mere om, hvordan du angiver varer omfattet af disse varebestemmelser i e-Export i følgende vejledninger: 

Vejledning til eksportører - Varer omfattet af eksportkontrol

Vejledning til eksportører - Varer med dual use

EU har indgået en række handelsaftaler med lande, der ikke er medlemmer af EU. Aftalerne indeholder regler og krav til varerne, som skal være opfyldt, før de kan komme ind i aftalelandet til en lavere told end den tarifmæssige told (toldpræference).

Læs mere om handelsaftaler, præferenceoprindelse og toldnedsættelse.

Inden du eksporterer varer til lande uden for EU (gælder også Grønland og Færøerne), skal din virksomhed registreres som eksportør hos Erhvervsstyrelsen.

Log på indberet.virk.dk og registrer din virksomhed.
Registreringen er nødvendig for, at din virksomhed kan indgive eksportangivelser

Når du registrerer din virksomhed, får den automatisk tildelt et EORI-nummer, som er din virksomheds cvr-nummer med DK foran. I de tilfælde, hvor virksomheden ikke har et CVR-nummer, men kun et SE-nummer, bruges SE-nummeret som EORI-nummer. I de tilfælde, hvor virksomheden ikke har et CVR-nummer, men kun et SE-nummer, bruges SE-nummeret som EORI-nummer.

Hvad er et EORI-nummer?

EORI er en engelsk forkortelse for ''Economic Operators' Registration and Identification'' og dit EORI-nummer registreres i et fælles EU-register over virksomheder beskæftiget med import og/eller eksport fra/til lande uden for EU.
EORI-nummeret sikrer, at virksomheder kan identificeres entydigt og effektivt i hele EU.
Du skal dog angive CVR/SE-nummer i forbindelse med import, eksport og transit i danske toldsystemer.

Du kan validere EORI-numre på EU's hjemmeside.

Registrering af virksomheder fra ikke-EU-lande

Virksomheder i ikke-EU-lande skal registreres i det EU-land, hvor de første gang har toldaktiviteter. I Danmark skal virksomheden registreres hos Erhvervsstyrelsen via indberet.virk.dk.

Registrering af danske rederier, speditører med flere

Registrering af danske rederier, speditører med flere, der har toldaktiviteter, men som ikke skal registreres for import og/eller eksport, skal registreres for andre toldaktiviteter hos Erhvervsstyrelsen. Registrering skal også ske via indberet.virk.dk.

Registreringen for andre toldaktiviteter skal ske ved hjælp af blanket 40.002 for danske virksomheder og blanket 40.110/40.112 for udenlandske virksomheder. Da der ikke findes en særskilt afkrydsningsrubrik for andre toldaktiviteter på blanketten, skal danske virksomheder notere en ansøgning om registrering for "Andre toldaktiviteter" i rubrik 13, mens udenlandske virksomheder skal anvende rubrik 14. 

Særligt vedr. moms

Ved levering (eksport) til private i et andet EU-land er der særlige regler omkring momsberegningen. Formaliteterne for momsberegningen ved levering til et EU-land eller til eksport helt ud af EU er meget forskellige og det er vigtigt, at kende de pågældende regler og procedurer (læs Den juridiske vejledning), du som virksomhed skal overholde.

Hvis din virksomhed udelukkende leverer varer til andre EU-lande skal du være opmærksom på, at der er forskel på at sælge til virksomheder og privatpersoner. De eneste dokumenter du skal bruge er salgsfaktura og transport oplysninger om, at varerne har forladt Danmark.

Salg til virksomheder

Sælger din virksomhed varer til en momsregistreret virksomhed i et andet EU-land og leverer varerne i et andet EU-medlemsland, kan du sælge varen uden moms. Udover de lovpligtige oplysninger, skal fakturaen indeholde cvr.nummer og købers momsregistreringsnummer.

Din virksomhed er betalingspligtig af momsen, hvis det viser sig, at den udenlandske virksomhed ikke er momsregistreret, eller hvis varerne ikke har forladt Danmark.

Du kan få den udenlandske kundes momsnummer bekræftet ved en forespørgsel i VIES-systemet under skat.dk/tastselverhverv.

Sælger en virksomhed varer og ydelser til virksomheder i andre EU-lande, skal den for hver måned indberette oplysninger om EU-salg til Skattestyrelsen på momsangivelsen. Det skal ske på skat.dk/tastselverhverv.

Er din virksomheds årlige handel med andre EU-lande på en vis størrelse, skal du også indberette dit salg til Danmarks Statistik. Her skal du oplyse hvilke varer/ydelser virksomheden har solgt inden for en måned. Systemet til indberetning hedder Intrastat.

Salg til private

Sælger din virksomhed varer til en privat kunde i EU, skal du som udgangspunkt opkræve dansk moms, ligegyldigt om varen udleveres i Danmark eller sendes til et andet EU-land.

Hvis det samlede salg til private kunder i et EU-land ved fjernsalg (fx salg på internettet) overstiger 35.000 Euro eller 100.000 Euro, alt efter hvilken beløbsgrænse det pågældende EU-land har valgt, skal din virksomhed i visse tilfælde momsregistreres i det pågældende EU-land, hvor til varen leveres og beregne den moms der er gældende i leveringslandet.

Læs mere om de tekniske forhold, der vedrører toldsystemerne

e-Export

e-Export er Skattestyrelsens system til at angive varer til eksport. For at bruge det skal du have en tilladelse. Tilladelsen ansøger du om på blanket 49.027.

Selvom du bruger en toldrepræsentant (speditør/transportør) til at lave dine eksportangivelser, kan du med fordel have en forespørgselsadgang, så du har mulighed for at følge og udskrive dine eksportangivelser.

Log på Eksportsystemet.

Se filbeskrivelser.

Toldtariffen (TARIC)

Toldtariffen henvender sig til alle, der arbejder med varehandel mellem EU og lande uden for EU. Systemet giver præcise og opdaterede data om EU's fælles toldtarif og nationale ordninger. Det er muligt at lave web-baserede forespørgsler, toldberegninger, generere udskrifter og formidle data.

Læs mere om TARIC (Toldtariffen).

Momsnumre i EU

På Europa-Kommissionens website kan du tjekke momsnumre i hele EU

Find også blanketter og dokumenter fra EU og andre myndigheder

Tekniske krav ved brug af toldsystemerne

Læs mere om de tekniske forhold, der vedrører toldsystemerne

Filbeskrivelser

Nødprocedurer ved fejl i brug af toldsystemer

Nødprocedure hvis systemerne ikke er tilgængelige

Intrastat er en database hos Danmarks Statistik, der indsamler statistik på Danmarks varehandel med andre EU-lande.

Danmarks Statistik orienterer automatisk virksomheder om, hvornår indberetningspligten begynder, ligesom virksomhederne bliver orienteret, hvis der sker ændringer i indberetningspligten.

Læs mere om Intrastat på Danmarks Statistiks hjemmeside.

AEO (Autoriseret Økonomisk Operatør)

Her kan du søge oplysninger om de virksomheder som har status som Autoriserede Økonomisk Operatører (AEO) i EU og om AEO kompetente toldsteder.

Søg oplysninger om virksomheder med AEO-status

BTO (Bindende tariferingsoplysninger)

Bindende tariferingsoplysninger udstedes på anmodning af de erhvervsdrivende. De er gyldige i hele EU, uanset hvilken medlemsstat, de er udstedt i, men dog kun for den der har modtaget BTO'en. Du kan dog ved hjælp af databasens søgefunktion, få en indikation af hvad varekoden er, for et tilsvarende eller lignende produkt. Hermed mindskes risikoen for at man anvender en forkert varekode i forbindelse med import eller eksport af varer.

Søg i EBTI

EORI

Her er det muligt at verificere og identificere en økonomisk operatørs EORI-nr i EU. EORI-nummeret starter med det pågældende lands ISO kode (ex DK12345678)

Søg efter EORI-nummer


EXPORT

Her er det muligt at følge op på, om en exportangivelse er afsluttet. Der anvendes Movement Reference Number (MRN) til søgningen.

Søg i EXPORT

TARIC

Her kan du søge på TARIC-databasen og få oplysninger om toldordninger. Se for eksempel om der er en præferenceaftale som giver mulighed for toldnedsættelse eller toldfrihed. Du kan søge på varekode og oprindelsesland.

Læs mere om TARIC (Toldtariffen).

Toldbevillingssystemet

Toldbevillingssystemet er et fælleseuropæisk it-system til håndtering af 22 forskellige toldbevillinger. Virksomheder kan ansøge om toldbevillinger gennem systemet, og al kommunikation med toldmyndigheden om bevillingsprocessen sker gennem systemet. 
I Toldbevillingssystemet kan virksomheden dels få overblik over alle virksomhedens bevillinger (af de 22 typer) samt følge med i status på sagsbehandlingen af ansøgningerne.
For at få adgang til systemet, skal du bruge NemID eller TastSelv-kode. Læs mere om Toldbevillingssystemet.

Øvrige systemer på siden

Oversigten over EU-databaser indeholder også følgende opslagsværker indenfor bl.a. moms, skat og punktafgifter:

ECICS, QUOTA, SEED, SURVEILLANCE, SUSPENSIONS, VIES, Taxes in Europe

Øvrige systemer på siden

Se den samlede oversigt over blanketter, dokumenter og koder til brug ved import og eksport.

Se aktuelle driftsproblemer og planlagte nedlukninger på toldsystemerne.

Du kan kontakte Teknisk servicedesk på telefon 70 15 73 01.

Teknisk helpdesk

Telefon:

+ 45 70 15 73 01

Telefonerne er åbne mandag til fredag kl. 8.00-17.00.

E-mail:

Uden for telefontiden kan kontakt ske på mail servicedesk@toldst.dk

Mailen bliver overvåget på hverdage i tidsrummet 7.00-20.00 samt kl. 10. 00 og 14.00 i weekender og på helligdage.

Vær opmærksom på, at den tekniske helpdesk kun kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til toldsystemerne og EMCS. Den tekniske helpdesk kan ikke hjælpe dig med toldfaglige spørgsmål. Har du toldfaglige spørgsmål, skal du ringe til Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 12. 

Helpdesk uden for åbningstid 

Hvis du uden for åbningstiden oplever driftsproblemer med systemerne eller problemer med ændring af dit password, kan du kontakte CGI Helpdesk på telefon 44 82 79 58 eller skat@cgi.com.

Nødprocedurer ved fejl i brug af toldsystemer

Nødprocedure hvis systemerne ikke er tilgængelige

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.