Dato for udgivelse
26 Jun 2017 10:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Jan 2017 08:34
SKM-nummer
SKM2017.419.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
1-635/2017
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Forsvarersalær, straffesag, bødenedsættelse, udrede
Resumé

I en afsluttet administrativ straffesag havde SKAT anmodet om at retten traf afgørelse om, hvem der endeligt skal udrede salærerne, der foreløbigt var udredt af statskassen til to beskikkede advokater, idet sagen var blevet afgjort med en bøde. Det oprindelige bødeforlæg var blevet nedsat med henvisning til, at T havde medvirket med oplysninger til sagen og havde betalt skatten.

Det var SKATs opfattelse, at salæret endeligt skulle udredes af T.

Byretten fastsatte salær på 5.100 kr. med tillæg af moms til den tidligere beskikkede forsvarer og 20.400 kr. med tillæg af moms til den senest beskikkede forsvarer. Salæret skulle endeligt betales af T.

Retten lagde vægt på, at en bødenedsættelse som følge af T’s frivillige indbetaling af den skyldige skat ikke kan begrunde, at statskassen skal bære hele eller dele af sagens omkostninger.

Reference(r)
  • Forsvarerbistandslovens § 4
Henvisning

-

Byrets salærkendelse af d. 30 januar 2017, sags nr. 1-635/2017

Den 30. januar 2017 blev retten sat af dommer Seerup.

Retsmødet var offentligt.

Rettens nr. 1-635/2017

Politiets nr. xxx

Fastsættelse af salær til advokat for:

T

cpr-nummer xxx

Ingen var mødt.

Der blev fremlagt mails af henholdsvis 10. januar 2017 og 27. januar 2017 fra SKAT ved IB med anmodning om, at retten træffer afgørelse om, hvem der endeligt skal udrede salærerne, der er foreløbigt er udredt af statskassen i sagerne 1-3703/2015 og 20-2260/2016. Det er SKAT's opfattelse, at salærerne skal udredes endeligt af T.

Der blev fremlagt brev af 26. januar 2017 fra den beskikkede advokat SG, hvoraf det fremgår, at det oprindelige bødeforlæg fra SKAT blev nedsat under hensyntagen til dennes medvirken med oplysninger til sagen og indbetaling af skyldige skatter, således at en fordeling af sagsomkostninger forekommer velbegrundet.

Der blev fremlagt mail af 27. januar 2017 fra den tidligere beskikkede forsvarer, advokat JB, hvoraf det fremgår, at sagsomkostningerne som udgangspunkt må udredes endeligt af T.

Retten besluttede, at salæret på 5.100 kr. med tillæg af moms til den tidligere beskikkede forsvarer, advokat JB jf. retsbog af 17. november 2015 i rettens nr. 1-3703/2015, der foreløbigt blev udredt af statskassen, udredes endeligt af T.

Retten besluttede, at salæret på 20.400 kr. med tillæg af moms til den beskikkede forsvarer, advokat SG jf. retsbog af 6. juni 2016 i rettens nr. 20-2260/2016, der foreløbigt blev udredt af statskassen, udredes endeligt af T.

Retten har lagt vægt på, at en bødenedsættelse som følge af Ts frivillige indbetaling af den skyldige skat ikke kan begrunde, at statskassen skal bære hele eller dele af sagens omkostninger.

Sagen sluttet.