Dato for udgivelse
26 Jun 2017 10:38
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 Mar 2017 12:36
SKM-nummer
SKM2017.418.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
S-3114-16
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, told, smugleri
Resumé

Ægteparret T1 og T2 var i forening tiltalte for smugleri ved den 18. juni 2014 ved indrejse i lufthavnen at have indført 20 kg vandpibetobak uden at angive indførslen overfor SKAT. T1 var tillige tiltalt for smugleri ved den 3. juli 2015 i lufthavnen at indføre 5 L vodka 40 % og 1.250 g vandpibetobak uden at angive indførslen overfor SKAT. T1 havde derved unddraget for 24.454 kr. i told i alt og T2 for 22.598 kr. i told. 

T1 forklarede at han og hans hustru i alt havde 7 stk. bagage med. Han havde haft 3 stk. bagage med som han selv havde pakket og var gået alene med gennem den grønne kanal i lufthavnen. Ved indtjekningen afleverede de alle kufferterne og deres pas. Han vidste ikke, at det hele var noteret i hans navn. Der var tilbehør til vandpiber i bagagen. Han var ikke klar over, at der var vandpibetobak i konens kuffert. I afrejselandet boede de hver for sig. Han var ikke fulgtes med sin hustru fordi han havde noget mad med og han troede kontrollen stoppede alle familier, der gik igennem og han så ikke fik lov at få maden med. T1 erkendte forholdet begået den 3. juli 2015. 

T2 forklarede at hun havde 2 stk. bagage med og en lille taske. Hun havde selv pakket det. De 20 kg vandpibetobak var ikke i kufferten, da de tog af sted. En mand hun havde mødt på nettet, som solgte vandpibetobak havde lagt vandpibetobakken på hendes kuffert efter at hun var gået igennem kontrollen. Hun betalte med svenske kr. 

Byretten fandt T1 og T2 skyldige i smugleri. Retten lagde til grund at de tiltalte i forening indførte vandpibetobakken den 18. juni 2014 uden at foretage angivelse. T1 fandtes tillige skyldig i smugleri for indførslen den 3. juli 2015. T1 idømtes en bøde på 48.500 kr. og T2 en bøde på 45.000 kr. 

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

Reference(r)

Toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. nr. 1, nr. 1, jf. § 23, stk. 2.

Henvisning

-


Østre Landsrets dom af d. 3. marts 2017, sags nr. S-3114-16 

Parter 

Anklagemyndigheden 

Mod 

1) T1

(v/Adv. Finn Bachmann, besk.)

2) T2

(v/Adv. Ole Olsen, besk.) 

Afsagt af Landsretsdommerne 

Ib Hounsgaard Trabjerg, Karen Hald og Finn Morten Andersen

........................................................................................... 

Byrettens dom af d. 27. oktober 2016, sags nr. SS 1-11200/2016 

Sagens baggrund og parternes påstande 

Anklageskrift er modtaget den 2. maj 2016. 

T1 og T2 er tiltalt for 

1. 

Begge 

smugleri efter toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 23. stk. 2. 

ved i forening og efter forudgående aftale, i forbindelse med indrejse den 18. juni 2014 fra udlandet til Danmark med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter, at have indført 20.000 gram vandpibetobak uden at angive indførslen overfor told- og skatteforvaltningen, idet tiltalte T1 indtjekkede 6 stk. bagage, hvoraf tiltalte T2 i to af disse indførte henholdsvis 19.500 gram og 1.000 gram vandpibetobak uden angivelse, hvorved de tiltalte unddrog statskassen 22.598 kr. i told og afgifter. 

2.

T1 

smugleri efter toldlovens § 73, stk. 2. jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 23. stk. 2, 

ved den 3. juli 2015 i forbindelse med indrejse fra udlandet til Danmark med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter, at have indført 5 liter vodka 40 % og 1.250 gram vandpibetobak  uden at angive indførslen over for told- og skatteforvaltningen,  hvorved tiltalte unddrog statskassen 1.856 kr. i told og afgifter. 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bøde på 48.500 kr. til tiltalte T1 og en bøde på 45.000 kr. til tiltalte T2. 

De tiltalte har nægtet sig skyldige i forhold 1. 

Tiltalte T1 har erkendt sig skyldig i forhold 2. 

Forklaringer 

Der er afgivet forklaring af de tiltalte og vidnerne JP og KS. 

Tiltalte T1 har til retsbogen afgivet følgende forklaring: 

"... til forhold 1, at han den 18.juni 2014 rejste fra udlandet til Y3 via Danmark. Han havde 3 stk. bagage med. Han og hans hustru havde i alt 7 stk. bagage med. I toldslusen gik han igennem grøn kanal. Tiltalte fulgtes ikke med sin hustru på det tidspunkt. Hun var gået før ham. 

Foreholdt bilag 12, hvorefter 6 stk. bagage er tjekket ind i tiltaltes navn og i alt har vejet 110 kg, forklarede tiltalte, at de ved indtjekningen afleverede alle kufferterne og deres pas. Han vidste ikke, at det hele var noteret i hans navn. 

Tiltalte forklarede, at der var tilbehør til vandpiber i bagagen. Han og hans hustru blev stoppet, og han fik at vide, at der var 20 kg vandpibetobak for meget i hans hustrus kuffert. Tiltalte var ikke klar over, at der var vandpibetobak i hendes kuffert. I udlandet boede de hver for sig. Tiltalte havde sine egne 3 kufferter, som han selv pakkede. Han kendte ikke til det, der var i hustruens kufferter. I lufthavnen fulgtes tiltalte ikke med sin hustru, fordi han havde noget mad med, som han først skulle af med. Tiltaltes mor havde givet ham meget mad med. Kontrollen stoppede alle familier, der gik igennem, og tiltalte var bange for, at han ikke fik lov til at få maden med." 

Tiltalte T2 har til retsbogen afgivet følgende forklaring: 

"... til forhold 1, at hun havde to stykker bagage med og en lille taske. Hun havde selv pakket sine kufferter. De 20 kg tobak, der blev fundet, var ikke i kufferten, da de tog afsted fra udlandet. Tiltalte mødte en mand i lufthavnen i Danmark, efter at hun var gået igennem kontrollen. Manden lagde tobakken på hendes kuffert. Det var en mand, hun havde mødt på nettet, som solgte vandpibetobak. Hun husker ikke navnet på manden eller hvad hun betalte for tobakken. Det var måske 200 kr. pr. kg. Hun betalte med svenske kroner. 

Foreholdt bilag 10 forklarede hun, at hun ikke helt forstod, hvad tolderne sagde. De råbte meget. Hun var bange og havde sin søn med, der græd. Hun sagde, at hun havde fået tobakken uden for lufthavnen. Hun har ikke forklaret, at tobakken tilhørte hendes mand, og at hun ikke havde noget med den at gøre." 

JP har til retsbogen afgivet følgende forklaring: 

"... at han befandt sig i kontrolområdet den pågældende dag. LL foretog kontrol af tiltalte T1s bagage. Af bagagesedlen fremgik, at der var mere bagage. Han oplyste, at hans kone havde den resterende bagage og var gået med den. Vidnet gik ud for at se efter konen sammen med T1. Han oplyste, at de skulle til Y3. Hun ville blive hentet af hendes bror, mens han selv ville tage toget. Tiltalte stillede sig op i køen ved billetkontoret. Da vidnet gik væk, forlod han imidlertid køen igen og forsvandt ud af syne. Vidnet fik øje på tiltalte T2 udenfor, hvor hun stod med et barn og en bagagevogn. Hun fortalte, at hun var ankommet med T1, og at de skulle følges til Y3 i bil. På bagagevognen lå 2 kufferter og en taske og en papkasse til en gåvogn til et barn øverst. De tog hende med tilbage til kontrol. LL fandt vandpibetobak i hendes bagage. Vidnet prøvede at finde T1 udenfor og så ham ved Y1. Da T1 fik øje på vidnets kollega, stak han af. Han blev indhentet af vidnet og kollegaen og fulgte herefter med tilbage. Vidnet har set overvågningen igennem, fordi han fik at vide, at de tiltalte skiftede lidt forklaring. Han husker, at det kunne ses, at T1 tog al bagagen af båndet og fordelte den på 2 vogne. Derefter gik hans kone ud, hvorefter han selv gik ud. På overvågningen udenfor kunne det ses, at kufferterne og papkassen lå på nøjagtig samme måde, som de havde ligget fra starten af. Det tydede på, at der ikke var flyttet om på noget udenfor. Det fremgik ikke af overvågningen, at hun blev kontaktet af nogen. Vidnet ved ikke, hvor lang tid der gik, fra T2 forlod bagagebåndet, til hun blev stoppet udenfor, men måske var det 15-20 minutter." 

KS har til retsbogen afgivet følgende forklaring: 

"... at der var noget tumult i kontrollen, hvorfor hun blev bedt om at hjælpe. Begge de tiltalte var kommet til stede. Hun husker ikke, om hun var med til at gennemgå bagage. Det er normalt, som det fremgår af bilag 10, at hun gør opmærksom på de økonomiske konsekvenser af ulovlig indførsel. Hun husker ikke, hvad hun sagde i den konkrete sag. Hun husker, at T1 sagde, at tobakken var hans kones, og at hun havde fået den udleveret i Danmark. Hun husker også, at tiltalte T2 på et tidspunkt ville tale med vidnet alene. De gik derefter ind i en andet lokale, hvor de var alene. 

Her sagde T2, at vandpibetobakken tilhørte hendes mand og at han havde haft den med på rejsen, og at hun ikke kendte noget til den. Da de kom tilbage til kontrollen, råbte hendes mand meget højt og ophidset til hende, hvad hu n havde gjort eller sagt. Dette husker vidnet tydeligt. Hun husker ikke, hvilket sprog de talte."

Rettens begrundelse og afgørelse 

Forhold 1 

Efter de afgivne vidneforklaringer og de i øvrigt foreliggende oplysninger må retten tilsidesætte de tiltaltes forklaringer som utroværdige. Efter bevisførelsen lægges det herefter til grund, at de tiltalte, der er ægtefæller, i forening indførte den omhandlede vandpibetobak fra udlandet uden at foretage angivelse. De tiltalte er derfor skyldige i overensstemmelse med tiltalen.

Forhold 2 

Ved tiltaltes erkendelse og de i øvrigt foreliggende oplysninger er det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes for tiltalte T1 til en bøde på 48.500 kr., jf. toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. l, jf. § 23, stk. 2. 

Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage. 

Straffen fastsættes for tiltalte T2 til en bøde på 45.000 kr., jf. toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. l, jf. § 23, stk. 2.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage. 

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på størrelsen af unddragne told og afgifter. 

T h i  k e n d e s  f o r  r e t: 

Tiltalte T1 straffes med en bøde på 48.500 kr. 

Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage. 

Tiltalte T2 straffes med en bøde på 45.000 kr. 

Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage. 

De tiltalte skal betale sagens omkostninger.

.......................................................................................................... 

Østre Landsrets dom af d. 3. marts 2017, sags nr. S-3114-16 

Byrettens dom af 27. oktober 2016 (SS 1-11200/2016) er anket af T1 og T2 med påstand om frifindelse i forhold 1, og i øvrigt formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse for begge de tiltalte. 

Tiltalte T2 har samtykket i, at ankesagen behandles i hendes fravær. 

Forklaringer 

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte T1 og vidnet JP, SKAT.

De i byretten af medtiltalte T2 og vidnet KS afgivne forklaringer er dokumenteret. 

Tiltalte T1 har supplerende forklaret blandt andet, at han skulle bruge det vandpibeudstyr, som han har forklaret om i forhold 1, til eget forbrug, fordi han ikke kan købe det, hverken i Y3 eller Danmark. Han har ikke haft tobak med til vandpiberne. Han køber normalt tobak i Y3. Vandpiberne køber han i udlandet. Det er billigere at købe vandpibetobak i udlandet. Når han alligevel ikke tog vandpibetobak med fra udlandet, skyldtes det, at han ikke ville risikere at få en bøde. I forhold 2, der foregik i sommeren 2015, havde han købt vandpibetobak i lufthavnen i udlandet og i den forbindelse fået at vide, at han kunne have den lukkede pose med. Hans hustru var også med. Normalt ryger han cigaretter og derudover ryger han årligt omkring et til to kilo vandpibetobak. Det kom bag på ham, at der var 20 kilo vandpibetobak i hans hustrus bagage. De havde hver især pakket deres tasker. Han var bange for ikke at få lov at tage den mad, hans mor havde givet ham, med fordi der var både kød og mælk i. Hustruen og han skulle ikke følges videre til Y3, fordi de ikke bor sammen. Barnet er deres fælles barn. Han ville selv tage toget hjem. Han ved ikke, hvordan hans hustru ville komme hjem, men måske ville hun blive hentet. Det er rigtigt, at han på et tidspunkt stak af fra toldmyndighederne af hensyn til den mad, han havde fået med af sin mor. 

Han har været gift med medtiltalte i syv år. De har boet hver for sig i fire et halvt år. De er på vej til at blive skilt. De har nu to børn på henholdsvis tre og to år, der bor hos deres mor. Børnene er født, mens parterne boede sammen. De besøger hinanden, og de rejser sammen til udlandet, fordi de kommer fra samme by i udlandet, og af hensyn til familien. I udlandet bor de hver for sig hos deres respektive familier. I 2014 havde de været i udlandet i omkring halvanden måned. I denne periode sås de, når de hentede og afleverede børnene. Han var derfor ikke sammen med hende, da hun pakkede sin taske. Bagagen var pakket, da han hentede hende i en taxa for at tage til lufthavnen. Flybilletterne havde de købt sammen, fordi hun ikke ved, hvordan man køber billetter over internettet. De havde taget samme taxa fra Y3 til Danmark, og de tjekkede bagagen ind sammen. Han bemærkede ikke, hvilket navn der stod på kvitteringen vedrørende hendes bagage. Da de skulle hjem fra udlandet, foregik det på samme måde. I Danmark lagde han alle taskerne på bagagevogne og sorterede dem, så hver fik sine egne tasker. De tog afsked i bagageområdet og gik hver især gennem tolden. 

JP har supplerende forklaret blandt andet, at T2 forklarede, at hun stod og ventede på T1, for de skulle sammen til Y3. De eftersatte T1 på et tidspunkt, hvor han selv stod ved Y2, og en kollega fik øje på T1 ved Y1. Da T1 og T2 blev afhørt sammen, skændtes de indledningsvist, fordi T1 var sur over, at hun var med. T2 fortalte til en af hans kolleger, at hun havde fået vandpibetobakken overdraget af en i ankomsthallen. Dette hørte han selv. Han husker ikke at have hørt T1 sige noget om vandpibetobakken. Som følge af tvivlen så han overvågningsvideoen igennem. På videoen kunne han se T1 lige som sende T2 af sted gennem den grønne zone. Der er et slip i overvågningen af T2 på et bestemt sted, hvor der.er en blind vinkel, men de mente ikke, at det på nogen måde er sandsynligt, at hun kan have fået overdraget vandpibetobakken der. 

Tolderne talte en blanding af engelsk og svensk med T2 og T1. Han var ikke klar over, at de to tiltalte havde taget afsked med hinanden i bagageområdet. T2 sagde jo også, at hun ventede på sin mand. Han ved ikke, hvad der blev fundet i kufferten ud over vandpibetobakken. Han ved heller ikke, hvad der blev fundet i T1 kufferter. Typisk har rejsende fra Mellemøsten to stykker bagage med. Han kan ikke nærmere sige, hvilken betydning det har, at bagagen var tjekket ind i T1s navn, ud over, at han havde tre stykker bagage mere, end han fremviste ved toldkontrollen. Da T1 var stukket af, gik han og en kollega ud i området og ledte efter ham. Selv gik han op til Y2, mens kollegaen gik ud på gaden, hvor han fik øje på ham ved Y1. Han så, at kollegaen løb efter T1. 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Også efter bevisførelsen for landsretten findes de tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldige efter anklageskriftet. 

Straffene findes passende. Der er således ikke grundlag for at nedsætte bøderne på grund af lang sagsbehandlingstid. 

Landsretten stadfæster derfor dommen. 

T h i k e n d e s f o r r e t: 

Byrettens dom i sagen mod T1 og T2 stadfæstes. 

De tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten, herunder hver især salæret til deres forsvarer.