Dato for udgivelse
11 Jul 2017 08:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 Jul 2017 08:25
SKM-nummer
SKM2017.438.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
17-1003648
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Øl, vin og spiritus
Emneord
Fritagelse, alkohol, denaturering
Resumé

Fra den 1. august 2017 ændres denatureringsproceduren for fuldstændig denaturering af alkohol i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1112 af 22. juni 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 3199/93 om gensidig anerkendelse af fremgangsmåderne for fuldstændig denaturering af alkohol med henblik på fritagelse for punktafgift. Styresignalet indeholder bl.a. overgangsregler for eksisterende beholdninger som følge af de ændrede regler.

Samtidig ophæves styresignal SKM2017.57.SKAT af 26. januar 2017.

 

Hjemmel

Spiritusafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 82 af 21. januar 2016 med senere ændringer.

 

Reference(r)

Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer, artikel 27, stk. 1, litra a.

Spiritusafgiftslovens § 15, stk. 1, nr. 1.

Kommissionens forordning (EF) nr. 3199/93 af 22. november 1993 om gensidig anerkendelse af fremgangsmåderne for fuldstændig denaturering af alkohol med henblik på fritagelse for punktafgift

 

Henvisning

Afsnit E.A.3.1.8.1 Kort om afgiftsfritagelse

 

Henvisning

Afsnit E.A.3.1.8.2 Denatureret sprit

 

Redaktionelle noter

Ophæves 31. januar 2018


 1. Sammenfatning

Fra den 1. august 2017 ændres denatureringsproceduren for fuldstændig denaturering af alkohol i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1112 af 22. juni 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 3199/93 om gensidig anerkendelse af fremgangsmåderne for fuldstændig denaturering af alkohol med henblik på fritagelse for punktafgift for fuldstændig denatureret alkohol, der fremstilles her i landet, modtages fra et andet EU-land eller importeres fra et tredjeland.

Eksisterende beholdninger her i landet pr. 1. august 2017, som er denatureret efter den denatureringsprocedure, der er beskrevet i afsnittet "I. Denatureringsprocedure, der anvendes i alle medlemsstater" i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 3199/93, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 162/2013, kan sælges afgiftsfrit.

Eksisterende beholdninger her i landet pr. 1. august 2017, som er denatureret og fritaget for punktafgift efter en af de denatureringsprocedurer, der er beskrevet i afsnittet "II. Yderligere denatureringsprocedurer, som anvendes i visse medlemsstater" i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 3199/93, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 162/2013, kan sælges afgiftsfrit til og med den 31. januar 2018. Denne begrænsning gælder dog ikke for fuldstændig denatureret alkohol fra enkelte lande, som ifølge afsnit III i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1112 efter 1. august 2017 fortsat anvender deres hidtidige denatureringsprocedurer, som er beskrevet i ovennævnte afsnit II i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 3199/93, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 162/2013.

Samtidig ophæves styresignal, SKM2017.57.SKAT af 26. januar 2017.

2. Baggrund og problemstilling

Det fremgår af afsnittene I, II og III i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1112, hvilke denatureringsprocedurer de enkelte EU-lande anvender fra den 1. august 2017 med henblik på fritagelse for punktafgift. En række EU-lande, herunder Danmark, anvender den fælles denatureringsprocedure (afsnit I), enkelte EU-lande anvender den fælles denatureringsprocedure, men i øgede koncentrationer (afsnit II), mens enkelte EU-lande, udover den fælles denatureringsprocedure, tillige fortsat anvender deres hidtidige nationale denatureringsprocedurer (afsnit III).

Fra den 1. august 2017 gives der afgiftsfritagelse for alkohol, der fremstilles her i landet (eller importeres fra et tredjeland), når alkoholen er denatureret efter den fælles denatureringsprocedure ifølge afsnit I i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1112, der pr. hektoliter absolut ethanol består af følgende tre stoffer:

 • 1,0 liter isopropylalkohol (IPA)

 • 1,0 liter methylethylketon (MEK)

 • 1,0 gram denatoniumbenzoat.

Alkohol, der fra den 1. august 2017 modtages fra et andet EU-land, kan ligeledes sælges afgiftsfrit, når alkoholen er fuldstændig denatureret med de tre stoffer i den fælles denatureringsprocedure i en koncentration pr. hektoliter absolut ethanol på mindst henholdsvis 1,0 liter isopropylalkohol (IPA), 1,0 liter methylethylketon (MEK) samt 1,0 gram denatoniumbenzoat.

Desuden kan alkohol, der fra den 1. august 2017 modtages fra enkelte EU-lande (Finland, Grækenland og Tjekkiet) sælges afgiftsfrit, når alkoholen er fuldstændig denatureret efter en denatureringsprocedure, som anvendes for det pågældende EU-land ifølge afsnit III i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1112.

Eksempler

 • En dansk virksomhed (oplagshaver) fremstiller i august 2017 denatureret alkohol, som pr. hektoliter absolut ethanol denatureres med 1,0 liter isopropylalkohol (IPA), 1,0 liter methylethylketon (MEK) samt 1,0 gram denatoniumbenzoat. Da alkoholen herved er fuldstændig denatureret efter den fælles denatureringsprocedure, som Danmark ifølge bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1112 anvender fra den 1. august 2017, kan alkoholen sælges afgiftsfrit.

 • En dansk virksomhed køber i august 2017 i X-land (tredjeland) denatureret alkohol, som pr. hektoliter absolut ethanol er denatureret med 1,0 liter isopropylalkohol (IPA), 1,0 liter methylethylketon (MEK) samt 1,0 gram denatoniumbenzoat. Da alkoholen herved er fuldstændig denatureret efter den fælles denatureringsprocedure, som Danmark ifølge bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1112 anvender, herunder for alkohol der importeres fra et tredjeland, fra den 1. august 2017, kan alkoholen sælges afgiftsfrit.

 • En dansk virksomhed køber i august 2017 i Sverige denatureret alkohol, som pr. hektoliter absolut ethanol er denatureret med 1,0 liter isopropylalkohol (IPA), 2,0 liter methylethylketon (MEK) samt 1,0 gram denatoniumbenzoat. Da alkoholen herved er fuldstændig denatureret efter den fælles denatureringsprocedure, i den højere koncentration som Sverige ifølge bilag II til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1112 anvender fra den 1. august 2017, kan alkoholen sælges afgiftsfrit.

 • En dansk virksomhed køber i august 2017 i Finland denatureret alkohol, som pr. hektoliter absolut ethanol er denatureret med 2,0 liter methylethylketon samt 3,0 liter methylisobutylketon. Da alkoholen herved er fuldstændig denatureret med en af de yderligere denatureringsprocedurer, som Finland ifølge bilag III til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1112 anvender fra den 1. august 2017 og indtil den 31. december 2018, kan alkoholen sælges afgiftsfrit.

 • En dansk virksomhed påtænker efter 1. august 2017 at købe denatureret alkohol i Tyskland. Alkoholen er denatureret efter den hidtidige tyske nationale denatureringsprocedure, som er beskrevet i afsnittet "II. Yderligere denatureringsprocedurer, som anvendes i visse medlemsstater" i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 3199/93, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 162/2013. Da Tyskland ifølge bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1112 imidlertid anvender den fælles denatureringsprocedure fra den 1. august 2017, anses alkoholen ikke for fuldstændig denatureret og vil derfor ikke kunne sælges afgiftsfrit.

  Hvis virksomheden derimod pr. 1. august 2017 her i landet har en eksisterende beholdning af alkohol, som er denatureret og fritaget for afgift ifølge ovennævnte hidtidige tyske denatureringsprocedure, kan denne alkohol sælges afgiftsfrit til og med den 31. januar 2018.

Med styresignal SKM2017.57.SKAT meddelte SKAT, at formlen for fuldstændig denaturering af alkohol ville blive ændret fra den 1. august 2017 i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1867. En procedurefejl i forbindelse med vedtagelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1867 har imidlertid medført, at gennemførelsesforordningen er blevet ophævet og erstattet af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1112.

Det skal understreges, at Danmark fra den 1. august 2017 anvender samme denatureringsprocedure, som blev meddelt ved SKM2017.57.SKAT. I forhold til SKM2017.57.SKAT er det derfor kun fuldstændig denatureret alkohol, der modtages fra andre EU-lande, som fra den 1. august 2017 kan være denatureret efter andre denatureringsprocedurer med henblik på fritagelse for punktafgift.

3. Regelgrundlaget

Hjemlen til at fritage fuldstændig denatureret alkohol for punktafgift findes i art. 27, stk. 1, litra a, i Rådets direktiv 92/83/EØF. Hjemlen er implementeret i spiritusafgiftslovens § 15, stk. 1, nr. 1

Kommissionen har i forordning (EF) nr. 3199/93 fastsat nærmere regler om denaturering, herunder i et bilag fastlagt hvilke denatureringsprocedurer der anvendes i de enkelte medlemsstater.

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1112 har Kommissionen ændret bilaget til ovennævnte forordning.

4. SKATs opfattelse

For at alkohol kan fritages for afgift i henhold til art. 27, stk. 1, litra a, i Rådets direktiv 92/83/EØF, som er implementeret i spiritusafgiftslovens § 15, stk. 1, nr. 1, skal alkoholen være fuldstændig denatureret. Fra den 1. august 2017 er denatureringsprocedurerne for fuldstændig denaturering af alkohol ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1112.

Uanset, at en forordning er almengyldig og bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat, indeholder Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1112 ikke overgangsregler vedrørende eksisterende beholdninger af fuldstændigt denatureret alkohol pr. 1. august 2017.

SKAT fastsætter på den baggrund følgende:

Eksisterende beholdninger her i landet pr. 1. august 2017, som er denatureret efter den denatureringsprocedure, der er beskrevet i afsnittet "I. Denatureringsprocedure, der anvendes i alle medlemsstater" i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 3199/93, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 162/2013, kan sælges afgiftsfrit.

Eksisterende beholdninger her i landet pr. 1. august 2017, som er denatureret og fritaget for punktafgift efter en af de denatureringsprocedurer, der er beskrevet i afsnittet "II. Yderligere denatureringsprocedurer, som anvendes i visse medlemsstater" i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 3199/93, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 162/2013, kan sælges afgiftsfrit til og med den 31. januar 2018. Denne begrænsning gælder dog ikke for fuldstændig denatureret alkohol fra enkelte lande (Finland, Grækenland og Tjekkiet), som ifølge afsnit III i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1112 efter 1. august 2017 fortsat anvender deres hidtidige denatureringsprocedurer, som er beskrevet i ovennævnte afsnit II i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 3199/93, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 162/2013.

Samtidig ophæves styresignal, SKM2017.57.SKAT.

5. Gyldighed

Indholdet af dette styresignal vil blive indarbejdet i den juridiske vejledning 2018-1, afsnit E.A.3.1.8.2 Denatureret sprit. Styresignalet ophæves pr. 31. januar 2018, hvor perioden udløber (med undtagelse af Finland, Grækenland og Tjekkiet) for afgiftsfrit at kunne sælge alkohol, der er denatureret efter en af de denatureringsprocedurer, der er beskrevet i afsnittet "II. Yderligere denatureringsprocedurer, som anvendes i visse medlemsstater" i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 3199/93, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 162/2013.