Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:43
Serienummer
S nr. 53
Resumé

Denne vejledning retter sig mod den, der foretager eller formidler udlodning fra aktier. Vejledningen forklarer, hvordan der foretages indberetning til Skattestyrelsen. Gælder for depotførere eller andre, der vælger at anvende eKapitals indberetningsmulighed.

Vejledningen er nu opdateret med de ændringer, der fremgik af årsbrevet vedrørende indkomståret 2017.

Hvad er nyt?

I version 1.2:

Styrelsesnavnet er rettet fra SKAT til Skattestyrelsen. Vejledningen er derudover uændret.

I version 1.1:

Nyheder fra eKapital

Skattestyrelsens nyhedsmail blev fra 1. februar 2017 erstattet af nyhedsfeeds via RSS. Alle der var tilmeldt abonnement på Skattestyrelsens nyhedsmail fik i starten af 2017 tilsendt information om ændringen og hvordan man i stedet kan abonnere på nyhedsfeed.  Se hvordan i afsnittet 'Indledning'.

Legitimations- og dokumentationskrav vedrørende udenlandske personer/selskabet

Hjemmel til indberetning af udenlandsk identifikationsnummer, og hvor dette ikke findes, oplysning om fødselsdato, fødselssted og fødselsland ved den nationale indberetning, fremgår af §4 i bekendtgørelse nr. 542 af 30/5-2016, som trådte i kraft den 1/7-2016. For så vidt angår indberetning til brug for international udveksling, fremgår hjemlen af §102 stk. 1 nr. 1 i bekendtgørelse nr. 1316 af 20/11-2015 (CRS-indberetning).

Der er opstået usikkerhed om hvilke legitimationskrav Skattestyrelsen stiller ved afgivelse af identifikationsoplysninger på udlændinge efter SKL 8X er ophævet og der er indført en ny hjemmel til indberetning af identifikationsnummer (TIN-nr.) jf. bekendtgørelse nr. 542 af 30/5-2016, som trådte i kraft d. 1/7-2016. Der er samtidig usikkerhed om, det er de samme krav der gælder for den nationale og internationale indberetning (FATCA/CRS).

Skattestyrelsen skal derfor komme med følgende præcisering;

Kravene til legimitation ved afgivelse af identifikationsoplysninger følger generelt hvidvaskningslovens regler. Det er de samme krav der gælder uanset om oplysninger skal bruges til den nationale eller internationale indberetning (FATCA/CRS).

Ved afgivelse af identifikationsoplysninger vil Skattestyrelsen anbefale, at der forevises billedlegitimation i form af pas eller nationalt ID-kort. Billedlegitimation bør sammenholdes med anden legitimation, eksempelvis sundhedskort. 

Hvis der ikke forefindes billedlegitimation kan der bruges anden legitimation som f.eks. dansk sundhedskort (med CPR-nr.), dåbs- eller navneattest (med CPR-nr.), vielsesattest, årsopgørelse fra skattemyndighederne eller lignende.

I hvidvaskningsloven stilles der ikke krav om, at der skal indhentes oplysning om udenlandsk identifikationsnummer (TIN). Skattestyrelsen skal derfor præcisere, at oplysning om udenlandsk identifikationsnummer, og hvor dette ikke findes, oplysning om fødselsdato, fødselssted og fødselsland kan afgives via en underskrevet "egenerklæring".  Der er ingen formkrav til en sådan erklæring. Der er ikke krav om, at der samtidig skal forevises dokumentation for oplysningernes rigtighed.

Hvis den indberetningspligtige ligger inde med tidligere fremsendt dokumentation, hvoraf oplysningerne fremgår, og der er uoverensstemmelse mellem disse oplysninger i forhold til hvad der oplyses i erklæringen, skal dette dog give anledning til yderligere undersøgelse.

Skattestyrelsen anbefaler, at det undersøges om det udenlandske identifikationsnummer opfylder det pågældendes lands formatkrav.

Der henvises til følgende hjælpelister som udgives sammen med årsbrevet;

  • TIN ON EUROPA - kontrol gyldighed af TIN nummer

  • OECDs Automatic Exchange Portal

Nyt underafsnit om identifikation af investor

I afsnit 3 er der indsat et nyt underafsnit om retningslinjer for identifikation af investor. 

Indberetning af udbytteskat, når der indeholdes både dansk og udenlandsk udbytteskat (felt 20 og felt 55).

Det kan forekomme at et dansk selskab også anses for hjemmehørende i fx USA, hvorfor der i udbytte fra selskabet skal indeholdes både dansk udbytteskat og amerikansk udbytteskat.

Skattestyrelsen skal præcisere, at der ved indberetning af udbyttemodtageren til eKapital, skal indberettes det samlede bruttoudbyttebeløb men kun den danske udbytteskat. Den udenlandske udbytteskat skal ikke påvirke indberetningen.

Eksempel:

En dansk aktionær ejer aktier der giver et udbytte på 1.000 kr.
Der indeholdes dansk udbytteskat med 27% = 270 kr.
Der indeholdes desuden amerikansk udbytteskat med 30% = 300 kr.
Til kunden udbetales netto kr. 430 kr.

Ved indberetningen skal følgende beløb indberettes:

Bruttoudbytte 1.000 kr.
Udbytteskat 270 kr.
Nettoudbytte 730 kr.
 
Nominee-/medarbejderaktiekode 2 (felt 11).

I felt 11 indberettes oplysning om en aktie er en medarbejderaktie eller ligger i et fælles- eller nominee-depot. Indberetning kan antage følgende værdier/koder:

0         

Depotet er ikke nominee eller medarbejderaktiedepot

1

Nominee, der ikke er omfattet af 3 og 4

2

Medarbejderaktier i eget (medarbejderens) depot, omfattet af Ligningslovens §7A

3

Medarbejderaktier i fællesdepot eller virksomhedens depot

4

Fællesdepot, hvor den registrerede depothaver er det kontoførende pengeinstitut eller anden depotfører.

Det skal præciseres, at nominee-/medarbejderaktiekode = 2, KUN må anvendes, når der er tale om medarbejderaktier omfattet af Ligningslovens (LL) §7A (nu ophævet ordning).

Hvis medarbejderaktien ikke er omfattet af Ligningslovens §7A, og ligger i medarbejderens eget depot, skal indberetningen foretages med nominee-kode 0.

Kode 2 skal kun anvendes på LL §7A medarbejderaktier i den periode hvor aktien er båndlagt. Når båndlæggelsesperioden er ophørt, skal beholdningen af LL §7A-aktier indberettes med kode = 0.

ISBN-nummer
978-87-417-0279-7
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen