Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:40
Serienummer
S nr. 52
Resumé

Indberetningsvejledning om gældende retningslinjer for registreringspligt og indberetningspligt til Skattestyrelsen om personers og selskabers, (herunder I/S, K/S og enkeltmandsvirksomhed) aktiekøb og aktiesalg.

Vejledningen er opdateret i afsnit 2 vedrørende indberetningspligtens omfang jf. SKL 10. stk. 4.

Hvad er nyt?

I version 1.3:

Styrelsesnavn og mailadresser er opdateret. Vejledningen er derudover uændret.

I version 1.2:

Indberetningspligten omfang jf. SKL §10 stk. 4

I afsnit 2 er der præciseret hvornår man har formidlet en handel, som er omfattet af indberetningspligten SKL §10 stk. 4.

Præcisering af bestemmelsen i SKL §7E - selskabers indberetningspligt ved køb af egne aktier.

Fra indkomståret 2016 blev selskaber, der køber egne aktier uden medvirken af en fondshandler, indberetningspligtige vedrørende købet, jf. skattekontrolloven §7E.

Teksten i Årsbrev for 2016 kan give det indtryk, at indberetningspligten alene gælder ved tilbagekøb af tildelte medarbejderaktier.

Skattestyrelsen skal derfor komme med følgende præcisering: 

Bestemmelsen i SKL §7E om indberetning af køb af egne aktier, omfatter ikke kun tilbagekøb af tildelte medarbejderaktier, men alle køb af egne aktier, herunder tvangsindløsninger, når der ved handlen ikke medvirker en fondshandler. Medvirker en fondshandler, således at denne foretager indberetning af handlen, skal selskabet ikke selv foretage indberetning af købet.

Hvis tilbagekøbet af egne aktier beskattes som udbytte og derfor indberettes efter skattekontrollovens §9B som udbytte til den der tilbagesælger aktierne, skal der ikke også ske indberetning af salget efter skattekontrolloven §7E.

Nominee-/medarbejderaktiekode (felt 60).

I felt 60 indberettes oplysning om en aktie er en medarbejderaktie eller ligger i et fælles- eller nominee-depot. Indberetning kan antage følgende værdier/koder:

0         

Depotet er ikke nominee eller medarbejderaktiedepot

1

Nominee, der ikke er omfattet af 4

2

Medarbejderaktier i eget (medarbejderens) depot, omfattet af LL §7A

4

Fællesdepot, hvor den registrerede depothaver er det kontoførende pengeinstitut eller anden depotfører.

Det skal præciseres, at nominee-/medarbejderaktiekode = 2, KUN må anvendes, når der er tale om medarbejderaktier omfattet af Ligningslovens (LL) §7A (nu ophævet ordning). 

Hvis medarbejderaktien ikke er omfattet af Ligningslovens §7A, og ligger i medarbejderens eget depot, skal indberetningen foretages med nominee-kode 0.

Kode 2 skal kun anvendes på LL §7A medarbejderaktier i den periode hvor aktien er båndlagt. Når båndlæggelsesperioden er ophørt, skal beholdningen af LL §7A-aktier indberettes med kode = 0.

Legitimations-og dokumentationskrav vedrørende udenlandske personer/selskaber.

Hjemmel til indberetning af udenlandsk identifikationsnummer, og hvor dette ikke findes, oplysning om fødselsdato, fødselssted og fødselsland ved den nationale indberetning, fremgår af §4 i bekendtgørelse nr. 542 af 30/5-2016, som trådte i kraft den 1/7-2016. For så vidt angår indberetning til brug for international udveksling, fremgår hjemlen af §102 stk. 1 nr. 1 i bekendtgørelse nr. 1316 af 20/11-2015 (CRS-indberetning). 

Der er opstået usikkerhed om hvilke legitimationskrav Skattestyrelsen stiller ved afgivelse af identifikationsoplysninger på udlændinge efter SKL 8X er ophævet og der er indført en ny hjemmel til indberetning af identifikationsnummer (TIN-nr.) jf. bekendtgørelse nr. 542 af 30/5-2016, som trådte i kraft d. 1/7-2016. Der er samtidig usikkerhed om, det er de samme krav der gælder for den nationale og internationale indberetning (FATCA/CRS).

Skattestyrelsen skal derfor komme med følgende præcisering:

Kravene til legimitation ved afgivelse af identifikationsoplysninger følger generelt hvidvaskningslovens regler. Det er de samme krav der gælder uanset om oplysninger skal bruges til den nationale eller internationale indberetning (FATCA/CRS).

Ved afgivelse af identifikationsoplysninger vil Skattestyrelsen anbefale, at der forevises billedlegitimation i form af pas eller nationalt ID-kort. Billedlegitimation bør sammenholdes med anden legitimation, eksempelvis sundhedskort. 

Hvis der ikke forefindes billedlegitimation kan der bruges anden legitimation som f.eks. dansk sundhedskort (med CPR-nr.), dåbs- eller navneattest (med CPR-nr.), vielsesattest, årsopgørelse fra skattemyndighederne eller lignende.

I hvidvaskningsloven stilles der ikke krav om, at der skal indhentes oplysning om udenlandsk identifikationsnummer (TIN).  Skattestyrelsen skal derfor præcisere, at oplysning om udenlandsk identifikationsnummer, og hvor dette ikke findes, oplysning om fødselsdato, fødselssted og fødselsland kan afgives via en underskrevet "egenerklæring".  Der er ingen formkrav til en sådan erklæring. Der er ikke krav om, at der samtidig skal forevises dokumentation for oplysningernes rigtighed.

Hvis den indberetningspligtige ligger inde med tidligere fremsendt dokumentation, hvoraf oplysningerne fremgår, og der er uoverensstemmelse mellem disse oplysninger i forhold til hvad der oplyses i erklæringen, skal dette dog give anledning til yderligere undersøgelse. 

Skattestyrelsen anbefaler, at det undersøges om det udenlandske identifikationsnummer opfylder det pågældendes lands formatkrav.

Der henvises til følgende hjælpelister som udgives sammen med årsbrevet;

  • TIN ON EUROPA - kontrol gyldighed af TIN nummer
  • OECDs Automatic Exchange Portal

Nyt underafsnit om identifikation af investor

I afsnit 3 er der indsat et nyt underafsnit om retningslinjer for identifikation af investor. 

Nyheder fra Skattestyrelsen:
Vi anbefaler, at I abonnerer på nyheder om eKapitals løsninger og driftsmeddelelser ved at tilmelde jer vores RSS-feeds.
Se vejledning under afsnittet "Indledning".

Test og produktionsperioder.
Bemærk test og produktionsperioder er ændret, se afsnit "Tidsfrister mv."

Identifikation af investor

Den der skal foretages indberetning om, har pligt til at oplyse sit navn, adresse og cpr.nr, cvr.nr., se-nr. eller TIN-nr. til den indberetningspligtige.

Identifikationsoplysninger om herboende - indlænding
Ved indlænding forstås en person, der har bopæl eller er hjemmehørende her i Danmark.
Endvidere omfattes selskaber og foreninger m.v., der har hjemsted her i Danmark.
Det gælder også dødsboer og konkursboer, der behandles i Danmark.

Den som opretter et depot, skal oplyse om detpothavers navn, adresse og personnummer eller virksomhedsnummer.
Depothaver skal oplyse om ændringer i oplysningerne inden en måned efter, at ændringen er sket.

For selskaber, fonde, foreninger og dødsboer og lignende som hverken har et personnummer eller virksomhedsnummer, afgives identifikationsoplysninger om formanden eller en anden person der er berettiget til at handle på vegne af den, som indberetningen handler om. Det står i bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015, § 4.

Identifikationsoplysninger om ikke herboende - Valutaudlænding
Ved valutaudlænding forstås en person, der hverken har bopæl eller er hjemmehørende her i Danmark.
Endvidere omfattes selskaber og foreninger m.v., der ikke har hjemsted her i Danmark.
Det gælder også dødsboer og konkursboer, der ikke behandles her i Danmark.

Der gælder generelt de samme krav til identifikationsoplysninger for udlændinge som for indlændinge.

En udlænding der efter 1. juli 2016 opretter et depot skal også oplyse om bopælsland og identifikationsnummer (TIN) efter reglerne i det pågældende bopælsland. Udsteder bopælslandet ikke identifikationsnummer for den pågældende kundetype, så skal der for personer afgives oplysning om fødselsdato, fødselssted og fødselsland.

Udlændinge der før 1. juli 2016, men efter 1. januar 2004, har oprettet et depot, kunne vælge enten at oplyse identifikationsnummer (TIN) eller fødselsdato, fødselssted og fødselsland. Er identifikationsnummer (TIN) oplyst, skal det indberettes.

Der er pligt til at indberette oplysning om identifikationsnummer (TIN) for Juridiske personer, hvis kontoen er oprettet/aftalt efter 1. juli 2016.

Ændres eller udvides depotaftaler oprettet eller aftalt før 1. juli 2016, fx ved etablering af et nyt depot eller ændringer i ejerkredsen, skal der nu indberettes identifikationsnummer (TIN). Ændring af depothavers bopælsadresse ses ikke som en ændring eller udvidelse af kundeforholdet.

Findes der oplysning om identifikationsnummer (TIN) i jeres kunderegistrering skal det altid indberettes.

Krav til kundens legimitation
Krav til kundens legimitation ved afgivelse af identifikationsoplysninger følger reglerne i "hvidvaskningsloven" (Lov nr. 651 af 8. juni 2017, kapitel 3) og dette gælder, uanset om oplysningerne bruges til den nationale eller internationale indberetning.

Vi anbefaler, at der ved afgivelse af identifikationsoplysninger forevises billedlegitimation, fx pas eller nationalt ID-kort. Billedlegitimationen bør kontrolleres mod en anden type legitimation, fx sundhedskort.

Er der ikke billedlegitimation, kan I bruge fx dansk sundhedskort, dåbs- eller navneattest, vielsesattest, årsopgørelse fra Skattestyrelsen eller andet, som bærer cpr-nr.

Oplysning om udenlandsk identifikationsnummer, og hvor dette ikke findes, oplysning om fødselsdato, fødselssted og fødselsland kan afgives via en underskrevet "egen-erklæring".  Der er ingen formkrav til en sådan erklæring. Der er ikke krav om, at der samtidig skal forevises dokumentation for oplysningernes rigtighed.

Hvis den indberetningspligtige ligger inde med tidligere fremsendt dokumentation, hvoraf oplysningerne fremgår, og der er uoverensstemmelse mellem disse oplysninger i forhold til hvad der oplyses i erklæringen, skal dette dog give anledning til yderligere undersøgelse.

Skattestyrelsen vil anbefale, at det undersøges om det udenlandske identifikationsnummer opfylder det pågældendes lands formatkrav.

TIN ON EUROPA - kontrol gyldighed af TIN nummer.

OECDs Automatic Exchange Portal.

ISBN-nummer
978-87-417-0278-0
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen