Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:44
Serienummer
S nr. 51
Resumé

Vejledningen forklarer, hvordan man foretager indberetning til Skattestyrelsen om beholdninger af aktier. Aktier som er optaget til handel på et reguleret marked og aktier som ikke er optaget til handel på et reguleret marked.

Vejledningen er nu opdateret med de ændringer der fremgår af årsbrevet vedrørende indkomståret 2017. 

Hvad er nyt?

I version 1.2:

Styrelsesnavn og mailadresser er opdateret. Vejledningen er derudover uændret.

I version 1.1:

Nominee-/medarbejderaktiekode (felt 11).

I felt 11 indberettes oplysning om en aktie er en medarbejderaktie eller ligger i et fælles- eller nominee-depot. Indberetning kan antage følgende værdier/koder:

0         

Depotet er ikke nominee eller medarbejderaktiedepot

1

Nominee, der ikke er omfattet af 3 og 4

2

Medarbejderaktier i eget (medarbejderens) depot, af LL omfattet §7A

3

Medarbejderaktier i fællesdepot eller virksomhedens depot (kode 3 findes ikke i AKSA)

4

Fællesdepot, hvor den registrerede depothaver er det kontoførende pengeinstitut eller anden depotfører.

Det skal præciseres, at nominee-/medarbejderaktiekode = 2, KUN må anvendes, når der er tale om medarbejderaktier omfattet af Ligningslovens §7A (nu ophævet ordning).  
Hvis medarbejderaktien ikke er omfattet af LL §7A, og ligger i medarbejderens eget depot, skal indberetningen foretages med nominee-kode 0.
Kode 2 skal kun anvendes på LL §7A medarbejderaktier i den periode hvor aktien er båndlagt. Når båndlæggelsesperioden er ophørt, skal beholdningen af LL §7A-aktier indberettes med kode = 0.

Legitimations-og dokumentationskrav vedrørende udenlandske personer/selskaber.

Hjemmel til indberetning af udenlandsk identifikationsnummer, og hvor dette ikke findes, oplysning om fødselsdato, fødselssted og fødselsland ved den nationale indberetning, fremgår af §4 i bekendtgørelse nr. 542 af 30/5-2016, som trådte i kraft den 1/7-2016. For så vidt angår indberetning til brug for international udveksling, fremgår hjemlen af §102 stk. 1 nr. 1 i bekendtgørelse nr. 1316 af 20/11-2015 (CRS-indberetning). 

Der er opstået usikkerhed om hvilke krav Skattestyrelsen stiller ved afgivelse af identifikationsoplysninger på udlændinge efter SKL 8X er ophævet og der er indført en ny hjemmel til indberetning af identifikationsnummer (TIN-nr.) jf. bekendtgørelse nr. 542 af 30/5-2016, som trådte i kraft d. 1/7-2016. Der er samtidig usikkerhed om, det er de samme krav der gælder for den nationale og internationale indberetning (FATCA/CRS).

Skattestyrelsen skal derfor komme med følgende præcisering:

Kravene til legimitation ved afgivelse af identifikationsoplysninger følger generelt hvidvaskningslovens regler. Det er de samme krav der gælder uanset om oplysninger skal bruges til den nationale eller internationale indberetning (FATCA/CRS).

Ved afgivelse af identifikationsoplysninger vil Skattestyrelsen anbefale at der forevises billedlegitimation i form af pas eller nationalt ID-kort. Billedlegitimation bør sammenholdes med anden legitimation, eksempelvis sundhedskort. 

Hvis der ikke forefindes billedlegitimation kan der bruges anden legitimation som f.eks. dansk sundhedskort (med CPR-nr.), dåbs- eller navneattest (med CPR-nr.), vielsesattest, årsopgørelse fra skattemyndighederne eller lignende.

I hvidvaskningsloven stilles der ikke krav om, at der skal indhentes oplysning om udenlandsk identifikationsnummer (TIN). Skattestyrelsen skal derfor præcisere, at oplysning om udenlandsk identifikationsnummer, og hvor dette ikke findes, oplysning om fødselsdato, fødselssted og fødselsland kan afgives via en underskrevet "egenerklæring".  Der er ingen formkrav til en sådan erklæring. Der er ikke krav om, at der samtidig skal forevises dokumentation for oplysningernes rigtighed.

Hvis den indberetningspligtige ligger inde med tidligere fremsendt dokumentation, hvoraf oplysningerne fremgår, og der er uoverensstemmelse mellem disse oplysninger i forhold til hvad der oplyses i erklæringen, skal dette dog give anledning til yderligere undersøgelse. 

Skattestyrelsen anbefaler, at det undersøges om det udenlandske identifikationsnummer opfylder det pågældendes lands formatkrav.

Der henvises til følgende hjælpelister som udgives sammen med årsbrevet;

  •  TIN ON EUROPA - kontrol gyldighed af TIN nummer
  • OECDs Automatic Exchange Portal

Nyt underafsnit om identifikation af investor

I afsnit 3 er der indsat et nyt underafsnit om retningslinjer for identifikation af investor. 

Kurstrappemodellen (felt 25) - præcisering:Hvis der mangler en kursoplysning - papirer indskrevet i VP:

Retningslinjer for kursdata til skattemæssig indberetning af værdipapirbeholdninger mv. efter reglerne i skattekontrollovens §§10 og 10A fremgår af SKM.2011.868.SKAT - benævnt "Kurstrappemodellen".

Skattestyrelsen gør opmærksom på, at hvis der ikke er leveret en kurs fra kursleverandøren, er det vigtig at den udstederansvarlige manuelt indberetter ultimokursen til VPs system, så alle kan anvende den samme kurs. Den udstederansvarlige har ganske få dage efter årsskiftet til manuel indberetning af ultimokursen i VPs system.

Såfremt der hverken er leveret en kurs fra kursleverandøren eller indberettet en kurs fra den udstederansvarlige, må den indberetningspligtige indberette den kurs, der afspejler værdien ultimo. Skattestyrelsen ser ikke at der i praksis er andre muligheder.

Nyheder fra Skattestyrelsen:
Vi anbefaler, at I abonnerer på nyheder om eKapitals løsninger og driftsmeddelelser ved at tilmelder jer vores RSS-feeds.
Se vejledning under afsnittet "Indledning".

Test og produktionsperioder.
Bemærk test og produktionsperioder er ændret, se afsnit "Tidsplan."

ISBN-nummer
978-87-417-0277-3
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen