Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:43
Serienummer
S nr. 56
Resumé

Vejledningen beskriver de registrerings-, underretnings-, og indberetningspligter, som de der er omfattet af indberetningspligten er pålagt, herunder retningslinierne og dataindholdet for de enkelte dispositioner. Skattekontrollovens § 6 A, § 9, § 9 A, § 10 A og § 10 B, og jf. Bekendtgørelse om indberetningspligter mv. efter skattekontrolloven, nr. 890 af 10/7-2015 med senere ændringer.

Vejledningen gælder for indberetning om alle typer af investeringsinstitutter (med minimumsbeskatning), investeringsselskaber, A/S-selskaber der omfattes af reglerne for et investeringsselskab, SIKAVér (både lagerbeskattede og dem der ikke er), værdipapirfonde, akkumulerende skattepligtige investeringsforeninger, og kontoførende investeringsforeninger. Indberetningspligten gælder uanset om papiret er dansk eller udenlandsk, investor er en person eller et selskab, og uanset om papiret er optaget/ikke optaget til handel på et reguleret marked.

NB: Kontoførende investeringsforeninger har selv indberetningspligten om deres medlemmer/investorer.

Hvis ovenstående typer af investeringsinstitutter mv. har ladet sig indskrive i den danske Værdipapircentral, så udstiller Skattestyrelsen, til brug for indberetningen, deres indmeldte skattemæssige klassifikationer. De anførte klassifikationer er dem, som de udstederansvarlige udbydere har foretaget om sig selv, gennem det klassifikationsystem som VP har stillet til rådighed. Dette betyder, at klassifikationerne ikke er verificeret af Skattestyrelsen.

Oversigterne kan hentes fra Skattestyrelsens hjemmeside. Se Årsbrev 2017

Vejledningen er nu opdateret med de ændringer der fremgår af årsbrevet vedrørende indkomståret 2017.

Hvad er nyt?

I version 1.2:

Styrelsesnavnet er rettet fra SKAT til Skattestyrelsen. Vejledningen er derudover uændret.

I version 1.1:

Aktieselskaber der er investeringsselskaber.
Det præciseres at indberetningspligten i henhold til Skattekontrollovens §§ 10A og 10B også omfatter:
Aktieselskaber der er godkendt af Skattestyrelsen som omfattet af aktiebeskatningslovens § 19, jf. selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 19. Der er hermed tale om aktieselskaber, der skattemæssigt anses som investeringsselskaber.

Legitimations- og dokumentationskrav vedrørende udenlandske personer/selskaber.
Hjemmel til indberetning af udenlandsk identifikationsnummer, og hvor dette ikke findes, oplysning om fødselsdato, fødselssted og fødselsland ved den nationale indberetning, fremgår af §4 i bekendtgørelse nr. 542 af 30/5-2016, som trådte i kraft den 1/7-2016. For så vidt angår indberetning til brug for international udveksling, fremgår hjemlen af §102 stk. 1 nr. 1 i bekendtgørelse nr. 1316 af 20/11-2015 (CRS-indberetning).

Der er opstået usikkerhed om hvilke legitimationskrav Skattestyrelsen stiller ved afgivelse af identifikationsoplysninger på udlændinge efter SKL 8X er ophævet og der er indført en ny hjemmel til indberetning af identifikationsnummer (TIN-nr.) jf. bekendtgørelse nr. 542 af 30/5-2016, som trådte i kraft d. 1/7-2016. Der er samtidig usikkerhed om, det er de samme krav der gælder for den nationale og internationale indberetning (FATCA/CRS).

Skattestyrelsen skal derfor komme med følgende præcisering;

Kravene til legitimation ved afgivelse af identifikationsoplysninger følger generelt hvidvaskningslovens regler. Det er de samme krav der gælder uanset om oplysninger skal bruges til den nationale eller internationale indberetning (FATCA/CRS).

Ved afgivelse af identifikationsoplysninger vil Skattestyrelsen anbefale, at der forevises billedlegitimation i form af pas eller nationalt ID-kort. Billedlegitimation bør sammenholdes med anden legitimation, eksempelvis sundhedskort. 

Hvis der ikke forefindes billedlegitimation kan der bruges anden legitimation som f.eks. dansk sundhedskort (med CPR-nr.), dåbs- eller navneattest (med CPR-nr.), vielsesattest, årsopgørelse fra skattemyndighederne eller lignende.

I hvidvaskningsloven stilles der ikke krav om, at der skal indhentes oplysning om udenlandsk identifikationsnummer (TIN).  Skattestyrelsen skal derfor præcisere, at oplysning om udenlandsk identifikationsnummer, og hvor dette ikke findes, oplysning om fødselsdato, fødselssted og fødselsland kan afgives via en underskrevet "egenerklæring".  Der er ingen formkrav til en sådan erklæring. Der er ikke krav om, at der samtidig skal forevises dokumentation for oplysningernes rigtighed.

Hvis den indberetningspligtige ligger inde med tidligere fremsendt dokumentation, hvoraf oplysningerne fremgår, og der er uoverensstemmelse mellem disse oplysninger i forhold til hvad der oplyses i erklæringen, skal dette dog give anledning til yderligere undersøgelse.

Skattestyrelsen anbefaler, at det undersøges om det udenlandske identifikationsnummer opfylder det pågældendes lands formatkrav.

Der henvises til følgende hjælpelister som udgives sammen med årsbrevet;

  • TIN ON EUROPA - kontrol gyldighed af TIN nummer
  • OECDs Automatic Exchange Portal

Nyheder fra Skattestyrelsen:
Vi anbefaler, at I abonnerer på nyheder om eKapitals løsninger og driftsmeddelelser ved at tilmelde jer vores RSS-feeds.
Se vejledning under afsnittet "Indledning".

Felt 72: Depotkode REV - tilføjelse vedr. Indeholdelse af udbytteskat ved udbytter til investeringsselskaber
Ved udbytteudbetalinger til investeringsselskaber skal der som hovedregel indeholdes 15% udbytteskat. Der anvendes depotkoden FOR.

Der er situationer, hvor investeringsinstitutter kan udlade at indeholde udbytteskat ved udbytteudlodninger til investeringsselskaber. Reglerne fremgår af kildeskattebekendtgørelsens §34 stk. 1 jf. Kildeskatteloven §65 stk. 8, 2. pkt. og stk. 10.

Betingelserne for at man kan undlade at indeholde udbytteskat i udbytte til investeringsselskaber, er

  • Betingelse 1: Udbyttemodtager skal være et investeringsselskab (jf. SEL §3 stk. 1 nr. 19)

  • Betingelse 2: Udlodder skal være et investeringsselskab (3.1.19) eller et investeringsinstitut med minimumsbeskatning, der ifølge deres vedtægter ikke investerer i danske papirer (ud over aktier i administrationsselskabet). Dokumentation for at betingelsen er opfyldt skal foreligge i form af vedtægter fra det udloddende investeringsinstitut.

Hvis betingelserne for 0% udbytteskat er opfyldt, kan beholdningen lægges i et særskilt depot med depotkoden REV.

Felt 12: Kurstrappemodellen - præcisering:
Hvis der mangler en kursoplysning - papirer indskrevet i VP.

Skattestyrelsen gør opmærksom på, at hvis der ikke er leveret en kurs fra kursleverandøren, er det vigtig at den udstederansvarlige manuelt indberetter ultimokursen til VPs system, så alle kan anvende den samme kurs. Den udstederansvarlige har ganske få dage efter årsskiftet til manuel indberetning af ultimokursen i VPs system.

Såfremt der hverken er leveret en kurs fra kursleverandøren eller indberettet en kurs fra den udstederansvarlige, må den indberetningspligtige indberette den kurs, der afspejler værdien ultimo.

Hvorledes håndteres investeringsforeninger lukket for emission/indløsning i forbindelse med indberetning af ultimokurser
Det fremgår af retningslinjerne for indberetning af kursdata (SKM.2011.868.SKAT), at følgende kurs skal anvendes for investeringsforeninger:

"Lukkekurs på opgørelsesdagen som kursleverandøren anser som værende fra det mest likvide marked eller senest offentliggjorte NAV (Net Asset Value) på opgørelsesdagen, hvis denne er højere end lukkekursen på opgørelsesdagen."

Skattestyrelsen accepterer dog, at når der er tale om investeringsforeninger, der er lukket for emission/indløsning, kan der som ultimokurs anvendes markedskursen, selvom denne er lavere en NAV.

ISBN-nummer
978-87-417-0281-0
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen