Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:46
Serienummer
S nr. 54
Resumé

Vejledningen retter sig primært mod personer og virksomheder, der er hjemmehørende i Danmark, eller som driver virksomhed fra et fast driftsted her i landet, og som indgår/udbyder forskellige finansielle produkter (derivater), som er omfattet af kursgevinstlovens § 29, men også private personer kan være omfattet af indberetningspligten.

Hvad er nyt?

I version 1.2:

Styrelsesnavnet er rettet fra SKAT til Skattestyrelsen. Vejledningen er derudover uændret.

I version 1.1:

Nyheder fra eKapital
Vi anbefaler, at I abonnerer på nyheder om eKapitals løsninger og driftsmeddelelser ved at tilmelder jer vores RSS-feeds.
Se vejledning under afsnittet "Indledning".

Legitimations- og dokumentationskrav vedrørende udenlandske personer/selskaber.
Hjemmel til indberetning af udenlandsk identifikationsnummer, og hvor dette ikke findes, oplysning om fødselsdato, fødselssted og fødselsland ved den nationale indberetning, fremgår af §4 i bekendtgørelse nr. 542 af 30/5-2016, som trådte i kraft den 1/7-2016. For så vidt angår indberetning til brug for international udveksling, fremgår hjemlen af §102 stk. 1 nr. 1 i bekendtgørelse nr. 1316 af 20/11-2015 (CRS-indberetning).

Der er opstået usikkerhed om hvilke legitimationskrav Skattestyrelsen stiller ved afgivelse af identifikationsoplysninger på udlændinge efter SKL 8X er ophævet og der er indført en ny hjemmel til indberetning af identifikationsnummer (TIN-nr.) jf. bekendtgørelse nr. 542 af 30/5-2016, som trådte i kraft d. 1/7-2016. Der er samtidig usikkerhed om, det er de samme krav der gælder for den nationale og internationale indberetning (FATCA/CRS).

Skattestyrelsen skal derfor komme med følgende præcisering;

Kravene til legitimation ved afgivelse af identifikationsoplysninger følger generelt hvidvaskningslovens regler. Det er de samme krav der gælder uanset om oplysninger skal bruges til den nationale eller internationale indberetning (FATCA/CRS).

Ved afgivelse af identifikationsoplysninger vil Skattestyrelsen anbefale, at der forevises billedlegitimation i form af pas eller nationalt ID-kort. Billedlegitimation bør sammenholdes med anden legitimation, eksempelvis sundhedskort. 

Hvis der ikke forefindes billedlegitimation kan der bruges anden legitimation som f.eks. dansk sundhedskort (med CPR-nr.), dåbs- eller navneattest (med CPR-nr.), vielsesattest, årsopgørelse fra skattemyndighederne eller lignende.

I hvidvaskningsloven stilles der ikke krav om, at der skal indhentes oplysning om udenlandsk identifikationsnummer (TIN).  Skattestyrelsen skal derfor præcisere, at oplysning om udenlandsk identifikationsnummer, og hvor dette ikke findes, oplysning om fødselsdato, fødselssted og fødselsland kan afgives via en underskrevet ”egenerklæring”.  Der er ingen formkrav til en sådan erklæring. Der er ikke krav om, at der samtidig skal forevises dokumentation for oplysningernes rigtighed.

Hvis den indberetningspligtige ligger inde med tidligere fremsendt dokumentation, hvoraf oplysningerne fremgår, og der er uoverensstemmelse mellem disse oplysninger i forhold til hvad der oplyses i erklæringen, skal dette dog give anledning til yderligere undersøgelse.

Skattestyrelsen anbefaler, at det undersøges om det udenlandske identifikationsnummer opfylder det pågældendes lands formatkrav.

Der henvises til følgende hjælpelister som udgives sammen med årsbrevet;

  • TIN ON EUROPA – kontrol gyldighed af TIN nummer
  • OECDs Automatic Exchange Portal

Præcisering vedrørende indberetning af avance/tab på syntetiske CFD-kontrakter
Der er lavet en præcisering af hvordan indberetningen skal foretages ved indberetning af avance/tab for syntetiske CFD-kontrakter. Se i vejledningen under afsnittet Datafortegnelse til felt 09 Avance/tab (gevinst/tab).

Indberetning af ISIN-fondskode i flet 37, når ISIN-fondskoden kendesISIN-fondskoden skal indberettes, når denne findes, dvs. ikke alene for produkttype OBLG. ISIN-fondskoden anvendes for alle produkter, som er indskrevet i Værdipapircentralen. Ved udenlandske produkter anføres ISIN-fondskoden fra de udenlandske børser.

Kurstrappemodellen
Retningslinjer for kursdata til skattemæssig indberetning af værdipapirbeholdninger mv. efter reglerne i skattekontrollovens §§10 og 10A fremgår af SKM.2011.868.SKAT – benævnt ”Kurstrappemodellen”.

Vedrørende indberetning af kursoplysninger årsultimo, er Skattestyrelsen blevet spurgt om følgende:

Hvis der mangler en kursoplysning, hvad skal der da gøres (papirer indskrevet i VP)?

Skattestyrelsen gør opmærksom på, at hvis der ikke er leveret en kurs fra kursleverandøren, er det vigtig at den udstederansvarlige manuelt indberetter ultimokursen til VPs system, så alle kan anvende den samme kurs. Den udstederansvarlige har ganske få dage efter årsskiftet til manuel indberetning af ultimokursen i VPs system.

Såfremt der hverken er leveret en kurs fra kursleverandøren eller indberettet en kurs fra den udstederansvarlige, må den indberetningspligtige indberette den kurs, der afspejler værdien ultimo.

Test og Produktionsperioder.
Bemærk test og produktionsperioder er ændret, se afsnit "Tidsfrister mv.

ISBN-nummer
978-87-417-0280-3
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen