Dato for udgivelse
24 Jul 2017 08:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 Jul 2017 07:13
SKM-nummer
SKM2017.448.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 6-1553/2014
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Yderligere, materiale, dokumentation, bekostet, etablering, grundværdien, vandledninger, fremlagt, udgifterne, omkostninger
Resumé

Sagen angik retten til fradrag for forbedringer i grundværdien vedrørende nogle vandledninger internt på sagsøgerens grund. Spørgsmålet i sagen var for det første, om sagsøgeren havde bekostet etableringen af ledningerne, og for det andet om ledningerne på grunden udgjorde et hovedanlæg i større omfang end anerkendt af Landsskatteretten.

Sagsøgeren fremlagde for byretten yderligere materiale som dokumentation for at have afholdt udgiften til vandledningerne. Skatteministeriet anerkendte på denne baggrund, at sagsøgeren havde bekostet etableringen af ledningerne og derfor var berettiget til fradrag i grundværdien for den del af ledningerne, som Landsskatteretten havde anset for hovedanlæg.

Som følge af Højesterets dom i sagen SKM2017.330.HR ændrede sagsøgeren herefter sin påstand, således at sagsøgeren frafaldt den resterende del af sagen vedrørende hovedanlæggets udstrækning.

Om sagens omkostninger bemærkede retten, at sagsøgeren først under byretssagen havde fremlagt dokumentation for at have afholdt udgifterne til etablering af vandledningerne, og at det måtte antages, at denne dokumentation kunne være fremlagt tidligere, således at sagsanlæg ikke havde været nødvendigt. Retten ophævede derfor sagens omkostninger vedrørende dette spørgsmål, jf. retsplejelovens § 312, stk. 3.

Vedrørende spørgsmålet om hovedanlæggets udstrækning fandt retten, at sagsøgeren skulle betale omkostninger til Skatteministeriet, jf. § 312, stk. 1.

Reference(r)

Retsplejelovens § 312, stk. 1

Retsplejelovens § 312, stk. 3

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2017-1, A.C.1 


Parter

H1

(v/Adv. Tue Martin Berg)

Mod

Skatteministeriet

(Kammeradvokaten v/Adv. David Staun)

Afsagt af byretsdommer

Jørgen Bjerkesmoen Petersen

Sagens baggrund og parternes påstande

Under denne sag der er anlagt den 12. september 2014 har sagsøgeren H1 nedlagt følgende endelige påstand:

Fradragsansættelsen ved vurderingerne og årsreguleringerne 2002-2006 for ejendommen beliggende Y1-adresse, (ejd.nr. ...21) hjemvises til vurderingsmyndigheden til beløbsmæssig opgørelse af fradrag for afholdte udgifter til etablering af de dele af vandledningerne, der er markeret med blå farve på bilag A.

Rettens begrundelse og afgørelse

Skatteministeriet ved Kammeradvokat har ved skrivelse af 21. juni 2017 taget bekræftende til genmæle overfor sagsøgerens endelige påstand.

Sagen har vedrørt 2 spørgsmål. 1, dels hvorvidt grundejeren har afholdt de udgifter til forbedringer der bevirkede en stigning i grundværdi. 2, hvorvidt den del af anlægget der er markeret med rød i bilag 24 udgjorde et hovedanlæg. Sagsøgeren har under sagen fremlagt dokumentation for at have afholdt udgifterne vedrørende spørgsmål 1. Sagsøgeren har efter Højesterets dom frafaldet anbringender vedrørende spørgsmål 2.

Idet sagsøgeren først under sagen har fremlagt dokumentation for at have afholdt udgifterne til forbedringer og da det må antages at denne dokumentation kunne have været forelagt tidligere, således at sagsanlæg ikke havde været nødvendigt, finder retten i medfør af retsplejelovens § 312, stk. 3, at omkostninger vedrørende dette punkt ophæves. For så vidt angår spørgsmål 2 skal sagsøgeren betale omkostninger til sagsøgte, jf. retsplejelovens § 312, stk. 1..

Sagen er anlagt som et anerkendelsessøgsmål og værdien af påstanden er i en email af 3. december 2014 af sagsøgeren opgjort til 13.624 kr. Henset til sagens værdi, forløb og omfang, finder retten, at H1 i sagsomkostninger til Skatteministeriet skal betale 9.000 kr.

T h i  k e n d e s  f o r r e t:

Fradragsansættelsen ved vurderingerne og årsreguleringerne 2002 2006 for ejendommen beliggende Y1-adresse (ejd.nr. ...21) hjemvises til vurderingsmyndigheden til beløbsmæssig opgørelse af fradrag for afholdte udgifter til etablering af de dele af vandledningerne, der er markeret med blå farve på bilag A.

H1 betaler inden 14 dage til Skatteministeriet i sagsomkostninger 9.000 kr.