Indhold

Det var ved gaveoverdragelse i årene 2016-2019 muligt at overdrage en erhvervsvirksomhed eller aktier til en nedsat gaveafgift. Lov nr. 1589 af 27. december 2019 afskaffer muligheden for nedsættelsen af bo- og gaveafgiften. Der er i stedet indført en mulighed for henstand med betaling af afgiften i forbindelse med overdragelsen. Endvidere kan en gavegiver, der ikke selv har afkom, overdrage aktier og erhvervsvirksomheder til sine søskende og disse børn og børnebørn til en 15% gaveafgift.  

Dette afsnit beskriver reglerne om afgift ved gaveoverdragelse af virksomheder eller aktier i 2020 eller senere, herunder reglerne om henstand med betaling af gaveafgift. 

Afsnittet indeholder:

 • Regler ved gaveoverdragelse af aktier og virksomheder i 2020 eller senere
 • Henstandsordning
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regler ved gaveoverdragelse af aktier og virksomheder i 2020 eller senere

Reglerne om nedsat gaveafgift gælder ikke ved overdragelser i 2020 eller senere. 

Er overdragelsen sket i 2020 eller senere, skal der betales en gaveafgift på 15 %, hvis overdragelsen sker indenfor den kreds, der er nævnt i BAL § 22, stk. 1, litra a-e og § 22, stk. 2. (Den personkreds, der er omfattet af en 15% gaveafgift). Når gavegiver ikke har afkom, kan aktier og virksomheder endvidere overdrages til gavegivers søskende og dennes børn og børnebørn til 15 % gaveafgift. (Denne gruppe vil ellers som udgangspunkt skulle indkomstbeskattes af gavens værdi).  

Der er mulighed for henstand med afgiftsbetalingen. Se nedenfor under henstandsordning. 

Se BAL § 23 a.

Når gavegiver ikke har afkom

Når gavegiver ikke har afkom, kan aktier og virksomheder overdrages til gavegivers søskende og dennes børn og børnebørn til 15 % gaveafgift. Det er en betingelse for denne 15 % gaveafgift, at overdragelsen kan ske med skattemæssig succession. 

Successionsadgangen er begrænset til udlodning til fysiske personer.

Der kan alene ske udlodning med succession af en erhvervsvirksomhed eller en ideel andel af en eller flere erhvervsvirksomheder. Der er fastsat særlige regler for udlodning af aktier m.v., jf. nærmere nedenfor. Det er samme type aktiver, der kan overdrages med succession efter dødsboskatteloven, som kan overdrages med succession i levende live efter kildeskattelovens § 33 C.

For så vidt angår aktier, skal modtageren efter successionsreglerne erhverve mindst 1 pct. af aktiekapitalen i selskabet, jf. aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 1. Endvidere skal selskabet opfylde betingelserne for ikke at være en pengetank, jf. aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 6.

Det er en betingelse for at anvende reglerne om gaveafgift ved tildeling af aktier eller en virksomhed, at:

 • Gavegiver har ejet virksomheden det seneste år umiddelbart forud for overdragelsen ved ejerskab af en personligt ejet virksomhed, eller ved ejerskab af aktier i et selskab, der direkte eller indirekte har ejet virksomheden i den anførte periode, og
 • Gavegiver eller dennes nærtstående i mindst 1 år af gavegivers ejertid har deltaget aktivt i virksomheden enten ved, i en personligt ejet virksomhed, at have deltaget i driften af virksomheden i et ikke uvæsentligt omfang, eller ved, i en virksomhed i selskabsform, at have deltaget i selskabets ledelse

Som gavegivers nærtstående anses

 • Afkom, stedbørn og deres afkom. (Denne grupper er ikke relevant, i forhold til situationen, hvor gavegiver ikke har afkom)   
 • Afdødt barns eller stedbarns længstlevende ægtefælle
 • Forældre
 • Personer, der har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste 2 år før modtagelsen af gaven, og personer, der tidligere har haft fælles bopæl med gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig
 • Plejebørn, der har haft bopæl hos gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos gavegiver sammen med plejebarnet
 • Stedforældre og bedsteforældre
 • Gavegivers ægtefælle, eller barns eller stedbarns ægtefælle
 • Gavegivers søskende, søskendes afkom og disses afkom

I forhold til arbejdstidskravet i virksomheden, er en personlig arbejdsindsats på 50 timer månedligt som udgangspunkt væsentlig.

Deltagelse i driften af en personligt ejet virksomhed eller ledelsen i en virksomhed i selskabsform kan opfyldes af afdødes nærtstående, dvs. personer inden for den nære familie, jf. oplistningen ovenfor.

Kravet om et års aktiv deltagelse skal opfyldes selvstændigt af enten ejeren eller én af de anførte nære pårørende i en sammenhængende periode på et år.

Det ét-årige ejertidskrav udelukker ikke 15 % gaveafgift ved virksomheder i selskabsform, der har været omstruktureret i perioden. Er det overdragede selskab fx nystiftet ved spaltning (udspaltning af den aktive virksomhed til et nyt selskab), udelukker det ikke nedsat afgift, at det nye selskab fx har eksisteret i mindre end ét år, eller at afdøde har omdannet en personlig ejet virksomhed til et selskab, hvis blot overdragerens samlede ejertid af virksomheden opfylder betingelsen.

Ved overdragelse af aktier skal overdrageren eller dennes nærtstående i mindst 1 år af ejertiden have deltaget i selskabets ledelse (direktion eller bestyrelse). I begge tilfælde skal der ikke nødvendigvis være tale om året umiddelbart forud for overdragelsen.

Se BAL § 23 a.

Henstandsordning

Har en gavemodtager modtaget aktier eller en erhvervsvirksomhed, der opfylder betingelserne i ABL § 34, stk. 1, stk. nr. 2 og 3, jf. dog stk. 5, eller kildeskattelovens § 33 C, stk. 1, kan vedkommende vælge at afdrage gaveafgiften, der hviler på de nævnte aktiver. Afdraget kan ske over en periode på op til 30 år og skal være med lige store årlige afdrag. 

Henstandsbeløbet forrentes med en rentesats svarende til standardrenten i selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2. Renten forfalder til betaling samtidig med det årlige afdrag. I 2020 er standardrenten 2,5 pct.

Valg af afdragsordningen for betaling af gaveafgifter skal meddeles told- og skatteforvaltningen samtidig med indsendelse af gaveanmeldelsen.

Se BAL § 36, stk. 1.

Det er kun muligt at anvende denne henstandsordning, hvis gaven er ydet den 1. januar 2020 eller senere.

Hjemsted uden for Danmark

Har gavemodtageren hjemsted i et land, der ikke er omfattet af

 • Overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager eller
 • Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger (direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010), eller
 • OECD og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager

er reglerne om henstand betinget af, at der over for told- og skatteforvaltningen stilles betryggende sikkerhed for betaling af afgiften.

Sikkerheden skal stå i passende forhold til afgiftsbeløbet og kan stilles i form af aktier, obligationer der er optaget til handel på et reguleret marked, bankgaranti eller anden betryggende sikkerhed.

Har gavemodtageren hjemsted i et land, som nævnt oven for, og flytter denne efterfølgende til et land, der ikke er omfattet af overenskomsten, direktivet eller konventionen, forfalder afgiften til betaling, medmindre der stilles betryggende sikkerhed.

Har gavemodtageren hjemsted i et land, der ikke er omfattet af overenskomsten, direktivet eller konventionen, og flytter personen efterfølgende til et land, der er omfattet af nævnte overenskomst, direktiv eller konvention, frigives den stillede sikkerhed efter anmodning

Se BAL § 36, stk. 2

Efterfølgende afståelse inden udløbet af afdragsperioden

Foretager gavemodtageren inden udløbet af afdragsperioden, direkte eller indirekte, en hel eller delvis overdragelse af aktierne eller virksomheden, som der er valgt henstand med, forfalder det resterende henstandsbeløb, der vedrører de overdragne aktiver, til betaling senest 4 uger efter afhændelsen med sidste rettidige betalingsdag 14 dage senere.

Afgiften forfalder dog ikke til betaling, hvis overdragelsen sker ved en skattefri virksomhedsomdannelse eller skattefri omstrukturering, hvis der ved virksomhedsomdannelsen eller omstruktureringen ikke sker vederlæggelse med andet end aktier i det modtagende selskab.

For de modtagne aktier, i det modtagende selskab, der er modtaget som vederlag gælder, at restløbetiden på afdragsperioden finder anvendelse på disse aktier.

Se BAL § 36, stk. 4.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2019.358.SR

Efter boafgiftslovens § 23 a, kan der gaveoverdrages aktier til en lavere gaveafgift, såfremt betingelserne i bestemmelsen er opfyldt.

Spørgers far ønskede at overdrage en del af sine aktier til sin datter til den lavere gaveafgift.

Overdrager erhververen aktierne inden udløbet af en periode på 3 år fra modtagelsen, sker der dog en forhøjelse af gaveafgiften til 15 %. Fraflytter gavemodtageren Danmark, skal der, afhængigt af hvilket land der flyttes til, stilles en sikkerhed, for at undgå af gaveafgiften forhøjes, jf. boafgiftslovens § 23 b.

Spørger ønskede Skatterådets stillingtagen til, at det ikke ville udløse en forhøjelse af gaveafgiften efter boafgiftslovens § 23 b, hvis spørger inden for en treårig periode efter at have modtaget gaven skattemæssigt fraflyttede til Etiopien.

Spørger var af den opfattelse, at der ikke skulle ske en forhøjelse af gaveafgiften, såfremt der blev stillet betryggende sikkerhed for en eventuel gaveafgiftsforhøjelse.

Skatterådet kunne bekræfte, at det ikke ville udløse en forhøjelse af gaveafgiften, hvis gavemodtager indenfor tre år efter gavemodtagelsen skattemæssigt fraflyttede Danmark og flyttede til Etiopien.

Etiopien er ikke et land, der er omfattet af de internationale aftaler Danmark har indgået, som nævnt i boafgiftslovens § 23 b, stk. 3 (overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager, Rådets direktiv af 16. marts 2010 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger eller OECD-konvention om bistand i skattesager).

Det var dog en betingelse, at gavemodtageren stillede betryggende sikkerhed for en eventuel gaveafgiftsforhøjelse.

SKM2019.357.SR

Efter boafgiftslovens § 23 a, kan der gaveoverdrages aktier til en lavere gaveafgift, såfremt betingelserne i bestemmelsen er opfyldt.

Spørgers far ønskede at overdrage en del af sine aktier til sin datter til den lavere gaveafgift.

Overdrager erhververen aktierne inden udløbet af en periode på 3 år fra modtagelsen, sker der dog en forhøjelse af gaveafgiften til 15 %. Fraflytter gavemodtageren Danmark, skal der, afhængigt af hvilket land der flyttes til, stilles en sikkerhed, for at undgå af gaveafgiften forhøjes, jf. boafgiftslovens § 23 b.

Spørger ønskede Skatterådets stillingtagen til, at det ikke vil udløse en forhøjelse af gaveafgiften efter boafgiftslovens § 23 b, hvis spørger inden for en treårig periode efter at have modtaget gaven skattemæssigt fraflyttede til Norge.

Spørger var af den opfattelse, at der ikke skulle ske en forhøjelse af gaveafgiften, såfremt der blev stillet betryggende sikkerhed for en eventuel gaveafgiftsforhøjelse.

Skatterådet bekræftede, at det ikke ville udløse en forhøjelse af gaveafgiften, hvis gavemodtager indenfor tre år efter gavemodtagelsen skattemæssigt fraflyttede Danmark og flyttede til Norge.

Norge er et land, der er omfattet af de internationale aftaler Danmark har indgået, som nævnt i boafgiftslovens § 23 b, stk. 3 (overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager, Rådets direktiv af 16. marts 2010 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger eller OECD-konvention om bistand i skattesager).