Dato for udgivelse
10 Aug 2017 12:36
SKM-nummer
SKM2017.488.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
16-1583934
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Valgkampagne, donationer, gavebidrag, skattepligt
Resumé

Landsskatteretten fandt, at en folketingskandidat var skattepligtig af bidrag til førelse af kandidatens kampagne. Landsskatteretten anså det ikke for godtgjort, at bidraget i det pågældende tilfælde var ydet til partiet som et led i dettes overordnede kampagne. 

 

Reference(r)

Statsskattelovens § 4
Personskattelovens § 3, stk. 1
Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-1 - C.A.6.1.2.2


SKAT har ved bindende svar besvaret følgende spørgsmål

”Er SKAT enig i, at alle donationer og gavebidrag i forbindelse med den afholdte valgkampagne i denne konkrete sag og under de særlige omstændigheder (som beskrevet), kan anses for tilgået lokalforeningen og tilsvarende, at udgifter er afholdt som udlæg på vegne af lokalforeningen – og dermed uden skattemæssige konsekvenser (skattepligt) for A?”

På følgende måde:

”Nej”

Landsskatteretten stadfæster SKATs bindende svar.

Faktiske oplysninger
Klageren var i indkomståret 2015 opstillet som folketingskandidat for partiet H1 i […] Storkreds, for lokalforening [område]. Valget blev udskrevet den 27. maj 2015, og afholdt den 18. juni 2015.

Ved kampagnens start indbetalte partiets sponsorer støtte til lokalforeningens konto, hvor kasserer B var registreret som ene fuldmagtshaver.

Klageren har forklaret, at sponsorbidrag, ved starten af valgkampagnen til folketingsvalg 2015, blev håndteret således, at sponsorer indbetalte bidrag til lokalforeningens konto.

Når klageren afholdt en udgift, der vedrørte kampagnen, fremsendte hun bilag til lokalforeningen, hvorefter hun fik refunderet udgiften svarende til hendes udlæg.

Kasserer B afgik ved døden medio februar 2015.

Klageren har forklaret, at hun herefter aftalte med sponsorer, at de indbetalte sponsorater til lokalforeningen til hendes private konto, da det i en periode efter kassererens dødsfald, ikke var muligt for lokalforeningen, at afholde kampagneudgifter fra foreningens konto, da der ikke var noget registreret fuldmagtshaver.

Klageren har i email af den 11. maj 2016 til SKAT forklaret, at aftalerne blev indgået telefonisk.
Klageren har i redegørelsen til SKAT yderligere forklaret, at C blev indsat som kasserer i en periode, inden D tiltrådte som kasserer.

Klageren anmodede efter valgkampens afslutning om møde med SKAT, og deltog i december 2015 i møde med SKAT, med henblik på at få afklaret den skattemæssige behandling, af tre indbetalinger fra sponsorer til klagerens private konto:

Dato

Bidragsyder

Beløb

6. marts 2015

[…]

50.000 kr.

4. maj 2015

[…]

10.000 kr.

1. juni 2015

[…]

8.000 kr.

Klageren har, ifølge opgørelse fremsendt til SKAT, afholdt kampagneudgifter som følger:

Firma

Beløb

Dato på mit kontoudtog

[…]

29.950,00

2014

[…]

970,00

2014

[…]

16.250,00

2014

[…]

2.031,25

2014

[…]

500,00

2014

[…]

3.500,00

28. januar

[…]

1.775,00

2. februar

[…]

840,00

12. februar

[…]

10.617,19

23. marts

[…]

1.495,31

8. april

[…]

1.109,25

8. april

[…]

128.395,00

16. april

[…]

77.500,00

17. april

[…]

2.812,50

17. april

[…]

10.541,25

22. april

[…]

2.625,00

22. april

[…]

1.093,75

4. maj

[…]

1.885,31

7. maj

[…]

8.500,00

7. maj

[…]

3.378,50

27. maj

[…]

9.968,75

27. april

[…]

468,75

28. april

[…]

6.000,00

12. juni

[…]

1.000,00

15. juni

[…]

1.625,00

13. juni

[…]

1.562,50

29. juni

[…]

1.093,75

29. juni

[…]

6.250,00

29. juni

[…]

1.098,75

29. juni

[…]

2.600,00

29. juni

[…]

4.125,00

2. juli

[…]

5.515,70

Løbende

I alt

347.077,51

Klageren har oplyst, at kampagneregnskabet er forelagt lokalformanden og godkendt af denne.

Der fremgår ikke af regnskabet nogen angivelse af dato eller påtegning for kontrol og godkendelse.

Formand for H1 [område], E, har den 25. april 2016 anmodet den efterfølgende kasserer D, om at indhente oplysninger om fuldmagtsforhold vedrørende foreningens konto fra Danske Bank. Kasserer D har herefter kontaktet Danske Bank i overensstemmelse hermed.

KI, rådgiver i Danske Bank, afdeling ”[…]”, har i email dateret 30. april 2016 svaret D’s forespørgsel:

”Jeg kan bekræfte, at konto […] med reg. nr. […] er tilkoblet cvr nr. […] H1 By Y1.

Jeg kan oplyse at C har haft netbank adgang og fuldmagt til kontoen fra den 27.03.2015.

Foreningen tegningsregel er: Formanden og mindst et andet bestyrelsesmedlem.

Kontoen har ikke været spærret, men der har ikke været en fuldmagtshaver, så der har ikke været en der har haft adgang til kontoen.”

SKATs afgørelse
SKAT har ved bindende svar besvaret følgende spørgsmål

”Er SKAT enig i, at alle donationer og gavebidrag i forbindelse med den afholdte valgkampagne i denne konkrete sag og under de særlige omstændigheder (som beskrevet), kan anses for tilgået lokalforeningen og tilsvarende, at udgifter er afholdt som udlæg på vegne af lokalforeningen – og dermed uden skattemæssige konsekvenser (skattepligt) for A?”

På følgende måde:

”Nej”

SKAT har begrundet deres bindende svar som følger:

”Det er SKATS afgørelse, at når tilskuddene er indsat på A’s konto direkte fra konkrete navngivne personer, er tilskuddene skattepligtige for A efter SL § 4.

Der er efter SKATS vurdering ikke tale om en sådan særlig situation, at det har været påkrævet, at tilskudsgiver kunne indsætte penge direkte på A’s konto.

Foreningens konto har ikke været spærret, men har alene afventet, at foreningens formand og bestyrelse har indsat en ny tegningsberettiget, og ifølge bankrådgiver KI, har C haft fuldmagt til kontoen fra d. 27.3.2015, og de tre indsætninger på A’s konto er de foretaget således:

06.03.2015                                     kr. 50.000      af […]
04. 05. 2015                                   kr. 10.000      af […]
01.06.2015                                     kr. 08.000      af […]

Det er SKATS vurdering, at der ikke har været tale om en særlig nødsituation for A af få dækket udgifter til kampagneudgifterne ved en direkte indsætning på A’s personlige konto.

SKAT svarer NEJ til spørgsmålet. Donationer indsat på A’s personlige konto er skattepligtige gaver for A efter SL § 4.”

SKAT har i supplerende bemærkninger anført:

”Det af klageren anførte giver anledning til at præcisere, at kontoen ikke var spæret, og at det alene beroede på bestyrelsen, at der gik så lang tid inden der blev indsat en ny tegningsberettiget.”

Klagerens opfattelse
Klageren har nedlagt påstand om, at kampagnesponsorater indbetalt på klagerens private konto, ikke skal anses som skattepligtig indkomst for klageren.

Klageren har til støtte herfor anført:

”Jeg finder klart, at der lige præcis her er tale om en særlig situation, som følge af et dødsfald. Det er helt ekstraordinært og alene som følge af den meget ulykkelige situation, som beskrevet i anmodningen, og som har gjort de foretagne dispositioner nødvendige, således at jeg helt ekstraordinært har fået udbetalt donationer fra sponsorer direkte ind på min personlige bankkonto.
Denne helt ekstraordinære håndtering af bidrag er sket efter aftale med lokalforeningen, og såvel lokalforeningen som jeg selv har – som anført i anmodningen om bindende svar – været bekendt med gældende regler og praksis for håndtering af indbetalinger af donationer og gavebidrag.
Det anføres af SKAT, at lokalforeningens konto ikke har været spærret, men at der dog ikke har været adgang – fordi der i en periode ikke har været en person med tegningsret til at disponere over kontoen, hvilket jo netop er begrundelsen for de ekstraordinære dispositioner, da midler på foreningskontoen ikke umiddelbart var tilgængelige.
For foreningen og for mig gør det ikke nogen forskel, om kontoen er spærret eller om der ikke er adgang til den. For foreningen og mig betød det, at der ikke var adgang til pengene. Og det var ikke muligt hurtigere at oprette ny tegningsret. Alle modtagne midler er i øvrigt – som dokumenteret – ubetinget anvendt efter hensigten og formål.

SKAT´s vurdering af, at der ikke skulle være tale om en særlig nødsituation er – efter min bedste overbevisning – forkert. Det bindende svar samt SKAT´s konklusion om, at de aktuelle donationer efter SL § 4 skal anses for skattepligtige gaver for mig personligt får således helt urimelige skattemæssige konsekvenser, da midlerne uden tvivl er brugt efter hensigten på vegne af lokalforeningen og på ingen måde er tilgået mig privat.
På baggrund af foranstående og tidligere fremførte argumenter er det min opfattelse, at svaret på spørgsmålet skal ændres til ”ja”.”

Landsskatterettens afgørelse
Til den skattepligtige indkomst skal medregnes den skattepligtiges samlede årsindtægter efter bestemmelsen i statsskattelovens § 4.

Privat ydet støtte til en kandidat uden for partierne eller til en bestemt politiker inden for et parti er personlig indkomst for politikeren, jf. personskattelovens § 3, stk. 1 jf. statsskattelovens § 4.

Et bidrag, som et politisk parti får af en privatperson eller fra en privat virksomhed, er skattefrit for partiet, fordi bidraget er en indkomst af ikke-erhvervsmæssige karakter, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.

Af Told- og Skattestyrelsens meddelelse af 1. juli 1997, jf. TfS1997.553, fremgår:

”Med det nuværende regelsæt er valgtilskud m.v. fra private kun skattefrie, såfremt de ydes direkte til et politisk parti. Til gengæld får det ingen skattemæssige konsekvenser for modtagerne, såfremt et bidrag derefter kanaliseres ud til brug for enkeltkandidaters valgkampagner m.v.”

Skatteministeren har i svar på spørgsmål nr. 61 af 3. maj 1995, jf. TfS1997.554, anført:

”Er situationen den, at en politiker til fordel for sit parti giver afkald på et bidrag, som den pågældende har modtaget fra privat side, vil bidraget være skattepligtigt for politikeren, da denne ved afkaldet disponerer over bidraget.”

Det er mellem SKAT og klageren ubestridt, at tre indbetalinger fra sponsorer er tilgået klagerens private konto i indkomståret 2015. SKAT har ikke bestridt de af klageren opgjorte udgifter til valgkampagne i forbindelse med folketingsvalget 2015.

Klageren har i redegørelse til SKAT den 11. maj 2016 oplyst, at aftalen med foreningens sponsorer, om at kampagnesponsorater til partiet skulle indbetales til klagerens private konto, er indgået mundtligt pr. telefon. Klageren har fremlagt overordnet regnskab over udgifter afholdt til valgkampagnen. Klageren har ikke fremlagt underliggende bilag hertil.

Danske Bank har den 30. april 2016 bekræftet, at lokalforeningens konto ikke kunne disponeres over i perioden fra kassererens dødsfald i februar 2015 til den 23. marts 2015, da der ikke var nogen registreret fuldmagtshaver tilknyttet til kontoen.

Da klageren ikke har fremlagt materiale, der kan dokumentere, at de afholdte kampagneudgifter, og modtagne kampagnebidrag, klart kan henføres H1’s overordnede kampagne, og ikke klagerens individuelle kandidatur, findes det ikke, at kampagnebidragene kan sidestilles med bidrag ydet direkte til et politisk parti.

De modtagne indbetalinger er derfor personlig indkomst for klageren, jf. personskattelovens § 3, stk. 1 jf. statsskattelovens § 4.

SKATs bindende svar stadfæstes.