Dato for udgivelse
11 Aug 2017 11:01
Til
Virksomheder beskæftiget med eksport af varer til ikke EU-lande
Sagsnummer
17-1376214
Ved spørgsmål, kontakt
Skattecentre med toldopgaver
Resumé

e-Export opdateres den 6. september 2017 og med certifikatkoder til rubrik 44.2, 44.3 og 44.5 vedrørende EU’s eksportkontrol toldordninger.

Af hensyn til bl.a. virksomheder, som indsender eksportangivelser via filoverførsel opdateres e-Export - TFE (Testsystemet for Erhvervsvirksomheder) allerede den 24. august 2017.  

 


EU har de seneste år indført et antal eksportkontrol toldordninger, der handler om foranstaltninger og betingelser, som eksportører skal iagttage ved eksport af varer ud af EU.

Der er lige nu 20 gældende ordninger. Som eksempler herpå kan nævnes:

 • Kontrol med eksport til konkrete lande hvor der er indført særlige restriktive foranstaltninger (Nordkorea, Syrien, Iran m.fl.)

 • Kontrol med eksport af varer med dobbelt anvendelse (dual use)

 • Kontrol med eksport af varer og teknologier der er underlagt restriktion

 • Kontrol med eksport af affald

 • Kontrol med eksport af farlige kemikalier

 • Kontrol med eksport af kulturgoder

Betingelserne for eksport af varer, omfattet af eksportkontrol toldordninger, finder man bl.a. i EU’s elektroniske toldtarif TARIC under de enkelte varekoder. På mange af betingelserne er der krav om angivelse af certifikatkoder. Det kan være en konkret certifikatkode, der angiver en tilladelse, attest eller licens, som eksportøren skal være i besiddelse af. Det kan også være en certifikatkode, der angiver, at man som eksportør ikke er omfattet af eksportkontrol ordningen.

e-Export vil den 6. september blive opdateret, så det indeholder alle gældende certifikatkoder og eventuelt tilknyttede varebestemmelseskoder, således at varer omfattet af eksportkontrol herefter kan angives, som betingelserne i TARIC kræver det.

For at give eksportører mulighed for at teste ændringerne, både ved filoverførsel og Online, opdateres e-Export-TFE (Testsystemet for Erhvervslivet) den 24 august 2017. Nærmere information om tidspunkt vil blive oplyst på "Driftsmeddelelser og status på toldsystemer" på SKAT’s hjemmeside.

Konkret drejer det sig om følgende opdateringer og ændringer:

 • Certifikater (type/nr) - rubrik 44.2

Listen af certifikatkoder vedrørende eksportkontrol toldordningerne er opdateret i overensstemmelse med TARIC.

Listen er desuden ændret så den nu udelukkende omfatter certifikattyper, hvor der er fastsat betingelser om manuel frembydelse for SKAT før frigivelse til eksport. Certifikattyper, som ikke er betinget af manuel frembydelse for SKAT findes nu under Transport (og andre) dokumenter - rubrik 44.5.

Ændringerne fremgår af oversigten sidst i dette nyhedsbrev. De gældende koder findes også i bilag 16 i den "Fælles stamdataliste" på Eksports hjemmeside på SKAT.dk.

 • Varebestemmelser - rubrik 44.3

Listen af varebestemmelseskoder (VAB) er opdateret.

Ændringerne fremgår af oversigten sidst i dette nyhedsbrev. De gældende koder findes også i bilag 17 i den "Fælles stamdataliste" på Eksports hjemmeside på SKAT.dk.

I bilag 21 i den "Fælles stamdataliste" findes der også en oversigt, som viser sammenhængen mellem certifikatkoder i rubrik 44.2 og VAB-koder i rubrik 44.3.

 • Transportdokumenter (og andre dokumenter) rubrik 44.5

Listen af dokumenter som kan angives i rubrik 44.5 "Transportdokumenter" er udvidet så den nu omfatter følgende dokumenttyper:

 • Transport- og ledsagerdokumenter,

 • AEO erklæringer,

 • BTO oplysninger

 • Certifikater, tilladelser, attester mm, som ikke er betinget af frembydelse for SKAT før frigivelse til eksport

 • "Varer ikke omfattet af foranstaltning - erklæringer" - de særlige Y-certifikattyper i TARIC (eksempelvis Y901-Ikke opført på Dual use kontrollisten).

Listen af dokumentkoder er opdateret i overensstemmelse med TARIC.

Ændringerne fremgår af oversigten sidst i dette nyhedsbrev. De gældende koder findes også i bilag 20 i den "Fælles stamdataliste" på Eksports hjemmeside på SKAT.dk.

Bilag 21 i den "Fælles stamdataliste" viser om certifikatkoden/dokumentkoden skal angives i rubrik 44.2 eller rubrik 44.5.

 • Svartekstkoder

Ny svartekstkode 9998 (Varebestemmelser skal iagttages, før varerne kan frigives.) er tilføjet listen af svartekstkoder. De gældende "Svartekstkoder" findes på Eksports hjemmeside - SKAT.dk.

 • Ændringsoversigt

Ændring og opdatering af certifikat-, varebestemmelses- og dokumentkoder i e-Export.

 • Certifikater (type/nr) - rubrik 44.2:

Nye certifikatkoder i rubrik 44.2:

58            Udførselstilladelse/Politimesteren

59            Udførselstilladelse/Justitsministeren

C034       "Kimberley" fællesskabscertifikat

C039       ICCAT- Statistikdokument for sværdfisk

C040       ICCAT/IOTC Statistikdokument for storøjet tun e

C041       ICCAT-Reeksportcertifikat for almindelig tun

C042       ICCAT-Reeksportcertifikat for sværdfisk

C043       ICCAT/IOTC-Reeksportcertifikat for storøjet tun

C047       ICCAT-fangstopgørelsesdokument for almindelig tun

C052       Eksporttilladelse-Varer og teknologier (underlagt restriktioner)

C064       Tortur-Eksporttilladelse (efter RFO 1236/2005)

C400       CITES certifikat

C656       Dissostichus - Fangstdokument

C676       Tilladelse til eksport (udstedt af kompetent EU myndighed)

E020       Våben-Udførselstilladelse (RFO 258/2012)

X001       AGREX-Eksportlicens

X035       Eksporttilladelse (narkotika prækursorer)

Udgår af rubrik 44.2

Certifikatkoder der ikke længere kan benyttes i rubrik 44.2:

40          Kontrolattest - UDGÅR helt

Y022       Afsender/eksportør (AEO-certifikatnummer) - FLYTTES til 44.5

Y024       Klarerer (AEO-certifikatnummer) - FLYTTES til 44.5

X002       Udførselstilladelse for dual-use produkter (Erhvervsstyrelsen) - FLYTTES til 44.5

Y920       Andre vare, end dual-use - FLYTTES til 44.5

Y922       Andre pelsskind end kat og hund - FLYTTES til 44.5

 • Varebestemmelser - rubrik 44.3

Nye varebestemmelseskoder i rubrik 44.3:

A             Veterinærkontrol for levende dyr og animalske produkter

G             Narkotika

L              Landbrugsvarer, licenser

N             Handels- og våbenembargo

Y              Narkotikaprækusorer

Udgår af rubrik 44.3:

Varebestemmelseskode der ikke længere kan benyttes i rubrik 44.2.

D             Kvalitetskontrol - frugt og grønt

 • Transportdokumenter - rubrik 44.5

Transport- og andre dokumentkoder

Nye dokumentkoder i rubrik 44.5:

C626       BTO - Bindende tariferingsoplysninger

C627       BOO - Bindende oprindelsesoplysninger

C653       Bekræftelse (eksport til Irak)

C669       Affald-Anmeldelsesformular (RFO 1013/2006 art 4 og bilag IA)

C670       Affald-Transportformular (RFO 1013/2006 art 4 og bilag IB)

C672       Affald-Ledsagedokument (RFO 1013/2006 art 18 og bilag VII)

C673       Fangstattest                      

E012       Kulturgoder-Udførselstilladelse (R1

E013       Nedbrydning af ozonlaget-Eksportlicens

L136       Varer med ozonnedbrydende stoffer

X002       Udførselstilladelse for dual-use produkter (Erhvervsstyrelsen)

Y010       Opfylder krav til tilberedning/identifikationsmærkning (RFO852/853 fra 2004)

Y011       Opfylder krav til tilberedning/identifikationsmærkning (RFO852/854 fra 2004)

Y015       Uslebne diamanter (i beholder, sikret mod manipulation og med ubrudt segl)

Y026       Hovedforpligtet (AEO-certifikatnummer)

Y027       Oplagshaver (AEO-certifikatnummer)

Y028       Transportør (AEO-certifikatnummer)

Y029       Andre autoriseret økonomiske operatører (AEO-certifikatnummer)

Y031       AEO i tredjeland (certifikatnummer)

Y034       Fravigelse af eksportforbud (RFO 2016/682 art 1 nr 2)

Y037       Varer fritaget fra forbuddet - biatlonudstyr

Y048       Særlige betingelser til produktionen (Ref.nr. på angivelse jf. RFO 1731/2006 art 3 stk. 1)

Y900       Ikke omfattet af CITES

Y901       Varen er ikke opført i dual-use produktlisten/kontrollisten

Y902       Ikke opført i OZ-fodnoterne til foranstaltningen

Y903       Ikke opført på listen over kulturgoder

Y904       Ikke opført i TR-fodnoterne til foranstaltningen

Y906       Ej torturvarer

Y907       EU/FN fredsbevarende mission eller krisestyringsoperation

Y908       Visse territorier tilhørende EU medlemsstater (varer der kan anvendes til tortur)

Y909       Ej omfattet af ICCAT/IOTC RFO 1984/2003 og/eller 640/2010)

Y915       Kemikalier-reference-ID (Eksportanmeldelse - farlige kemikalier)

Y916       Kemikalier -Ikke omfattet bilag I (eksportktl. af farlige kemikalier (RFO 649/2012)

Y917       Kemikalier -Ikke omfattet bilag IV (eksportktl. af farlige kemikalier (RFO 649/2012)

Y919       Kemikalier-reference-ID (Eksportanmeldelse farlige kemikalier jf. art 2 stk. 3 RFO 649/2012)

Y920       Ikke anført i foranstaltningen tilknyttet fodnoten

Y921       Varer fritaget fra forbuddet

Y922       Ej pelsskind fra katte og hunde (som nævnt i RFO 1523/2007)

Y923       Affald-Produktet er ikke omfattet af best. i RFO 1013/2006.

Y924       Andre varer end metallisk kviksølv (RFO 1102/2008)

Y925       Eksport til forsknings- udviklings- lægevidenskabelige eller analyseformål

Y927       Ikke omfattet af RFO 1005/2008

Y934       Våben-Ej omfattet af krav om udførselstilladelse (RFO 258/2012)

Y935       Syrien-Ikke er omfattet af bestemmelserne om eksporttilladelse (RFO 1332/2013)

Y939       Rusland/Ukraine-Ikke omfattet af bestemmelserne om eksporttilladelse (bilag II RFO 833/2014)

Y946       Nordkorea-Varer til officielle formål med medlemsstaternes diplomatiske eller konsulære missioner (RFO 329/2007)

Y947       Nordkorea-Eksporteres til humanitære formål (RFO 329/2007)

Y949       Ikke anført i foranstaltningen tilknyttet fodnoten

Udgår af rubrik 44.5

Dokumentkoder der ikke længere kan benyttes i rubrik 44.5:

7777       Ikke omfattet af betingelsen