Varer, der angives til en af de særlige procedurer, er under tilsyn af toldmyndigheden. Det skyldes at varerne i de fleste tilfælde fortsat er ikke-EU-varer, og tilsynet skal sikre at varerne ikke anvendes i modstrid med de formål, der er tilladt for den enkelte særlige procedure.

Det er en betingelse for at bruge procedurerne for midlertidig import, særligt anvendelsesformål, aktiv og passiv forædling, at toldmyndigheden har udstedt en bevilling til formålet. Toldstyrelsen kræver ikke, at en virksomhed har en bevilling for at bruge toldoplagsproceduren, men vi kræver en bevilling for at kunne drive et toldoplag.

For at få bevilling til en særlig procedure, skal virksomheden opfylde følgende betingelser:

 • De er etableret i EU's toldområde
 • De yder den nødvendige sikkerhed for, at transaktionerne forløber korrekt
 • De stiller sikkerhed for den potentielle toldskyld.

Når en virksomhed får udstedt en bevilling, skal den overholde en række forpligtelser i forbindelse med modtagelse, opbevaring og anvendelse af de varer, der henføres under den særlige procedure. 

Webinar om særlige procedurer

Vil du vide mere om de særlige procedurer, kan du tilmelde dig webinaret "Særlige procedurer - sådan gør du"

Proceduren for Aktiv forædling giver virksomheder mulighed for at indføre varer til EU, uden at de skal betale told af varerne på importtidspunktet, når varerne importeres med henblik på forædling. Hvis varerne eller de forædlede produkter efterfølgende overgår til fri omsætning i EU’s toldområde, skal virksomheden betale told af varerne/forædlingsprodukterne.

Virksomhederne kan fx bruge proceduren ved:

 • Forarbejdning af råvarer eller halvfabrikata til færdigvarer
 • Lønforarbejdning, hvor der udføres arbejde på ikke EU-varer for tredjemands regning og risiko
 • Garantireparationer udført i EU på varer solgt til kunder i et land uden for EU
 • Installation og montering af komponenter fra et land uden for EU i færdigvarer

Betingelser

Toldmyndighederne kræver en bevilling for at kunne henføre varer under proceduren for aktiv forædling.
Varerne skal forblive under toldtilsyn, så længe proceduren for Aktiv forædling ikke er afsluttet.
Aktivforædlingsproceduren kan afsluttes ved, at varerne enten:

 • reeksporteres
 • overgår til en anden toldprocedure fx Toldoplag, Forsendelse eller ved at varerne kommer i fri omsætning.

Der er ikke noget krav om, at varerne skal reeksporteres. Hvis varerne overgår til fri omsætning i EU, skal virksomheden betale told. Tolden bliver beregnet enten på grundlag af den indførte vare eller af den forarbejdede vare. Det skal fremgå af bevillingsansøgningen, hvilken af beregningsmetoderne den ansøgende virksomhed ønsker at bruge.

Den der har bevillingen skal føre et regnskab over varer under aktiv forædling, så det til en hver tid er muligt at se, hvor i processen varerne befinder sig. Bevillingshaveren skal indgive en afslutningsopgørelse til toldmyndighederne, når varerne har afsluttet aktiv forædlingsproceduren.

En bevilling kan være gyldig i op til 5 år. For visse landbrugsvarer dog kun op til 3 år fra udstedelsesdatoen.

Inden du søger en bevilling

Før du starter en ansøgning om en bevilling, skal du have følgende informationer:

 • Ansøger og eventuel repræsentants cvr-, EORI-og evt. AEO-nummer
 • Stedet hvor hovedbogholderi føres og bogholderitype
 • Stedet hvor toldregnskabet føres og regnskabstype
 • Bevillingens ønskede startdato og evt. udløbsdato
 • Planlagte aktiviteter, evt. stedet herfor og involveret person
 • Toldsteder
  • Toldsted hvor proceduren startes
  • Toldsted hvor proceduren afsluttes
  • Sikkerhedsstillelsestoldsted
 • Nødvendig tid i måneder for at kunne afslutte proceduren
 • Oplysninger om der søges om reduceret sikkerhedsstillelse - i givet fald oplyses referencenummeret på bevilling til samlet sikkerhedsstillelse
 • Evt. oplysninger om overførsel af rettigheder og forpligtelser og i givet fald, oplysninger om hvem der overføres til
 • Sikkerhedsstillelsesbeløb
 • Oplysninger om ækvivalente varer, Hvis der anvendes ækvivalente varer skal varekode og middel til identifikation også angives
 • Oplysninger om den eller de indførte varer, som ansøgningen vedrører
  • En detaljeret varebeskrivelse
  • En varekode i henhold til den Kombinerede Nomenklatur (KN-kode)
  • Varemængder i tal
  • Varernes værdi
 • Beregnet udbyttesats
 • Informationer om vareidentifikation af de indførte varer
 • Oplysninger om den eller de forarbejdede varer, som ansøgningen vedrører
  • En detaljeret varebeskrivelse
  • En varekode i henhold til den Kombinerede Nomenklatur (KN-kode)
 • Oplysning om de økonomiske betingelser for aktiv forædling er opfyldt. Oplysning om der er planer om forudgående udførsel og i givet fald foreslået tidsfrist for angivelse af ikke EU-varer til aktiv forædling
 • Anvendelses- og forædlingssted(er)

Søg bevilling

Du skal søge om en bevilling digitalt gennem Toldbevillingssystemet.

Log på og ansøg om bevilling i Toldbevillingssystemet

Læs vejledning til ansøgning om bevillingen

Bevillingen kan kræve anvendelse af INF-systemet

I din bevilling til aktiv forædling (IPO) kan der være et krav om, at du skal afgive oplysninger i INF-systemet for at dokumentere dine varers toldmæssige status. Du logger på virksomhedsportalen EU Customs Trader Portal for at tilgå INF-systemet. Når toldmyndighederne har accepteret og godkendt dine oplysninger, modtager du et INF-nummer. Det skal du bruge i toldangivelsen.

I importangivelsen skal du angive certifikatkode C710 og dit INF-nummer i rubrik 44.2 (certifikat). I eksportangivelsen skal du angive certifikatkode C710 og dit INF-nummer i rubrik 44.5 (andre dokumenter).

Obs: Fra 1. juni 2020 er oplysningsskemaerne til særlige procedurer i forbindelse med aktiv forædling (INF 1, 5 og 9) ophørt og erstattet af INF-systemet.

Log på INF-systemet via EU Customs Trader Portal
Læs en vejledning til at logge på EU Customs Trader Portal

Mere information

For uddybende og fyldestgørende juridisk information om Aktiv forædling, se Den juridiske vejledning

Hvis du har ubesvarede spørgsmål eller har problemer med at komme videre i ansøgningsprocessen kan du kontakte Toldstyrelsen.

EU-varer, der eksporteres fra EU's toldområde, anses som hovedregel for at være ikke-EU-varer, så snart de har forladt EU's toldområde. En reimport af varerne efter reparation eller forarbejdning til fri omsætning i EU's toldområde vil derfor som udgangspunkt medføre opkrævning af told og andre afgifter af den reimporterede vare.

Formålet med proceduren for passiv forædling er at give virksomheder, der er etableret i EU's toldområde, mulighed for midlertidigt at eksportere varer til forarbejdning eller reparation uden for EU's toldområde uden, at de skal betale told og afgifter af EU-varernes værdi, når varerne importeres på ny (reimport).
De forarbejdede/reparerede varer kan reimporteres til fri omsætning med delvis eller fuldstændig fritagelse for told og afgifter. Det skyldes, at proceduren for passiv forædling fastsætter, at virksomheder kun skal betale told og andre afgifter af de omkostninger, der er påløbet uden for EU's toldområde. Anvendelse af proceduren for passiv forædling forudsætter, at virksomheden har en bevilling.

Inden du søger en bevilling

Før du starter en ansøgning om en bevilling, skal du have følgende informationer:

 • Ansøger og eventuel repræsentants cvr-, EORI-og evt. AEO-nummer
 • Stedet hvor hovedbogholderi føres og bogholderitype
 • Stedet hvor toldregnskabet føres og regnskabstype
 • Bevillingens ønskede startdato og evt. udløbsdato
 • Planlagte aktiviteter og stedet herfor
 • Toldsteder
  • Toldsted hvor proceduren startes
  • Toldsted hvor proceduren afsluttes
  • Sikkerhedsstillelsestoldsted
 • Oplysninger om du søger om reduceret sikkerhedsstillelse. Hvis du søger det, skal du også oplyse referencenummeret på bevilling til samlet sikkerhedsstillelse
 • Evt. oplysninger om overførsel af rettigheder og forpligtelser og i givet fald, oplysninger om hvem der overføres til
 • Sikkerhedsstillelsesbeløb
 • Oplysninger om evt. ækvivalente varer. Hvis der anvendes ækvivalente varer skal varekode og middel til identifikation også angives
 • Oplysninger om den eller de udførte varer, som ansøgningen vedrører
  • En detaljeret varebeskrivelse
  • En varekode i henhold til den Kombinerede Nomenklatur (KN-kode)
  • Varemængder i tal
  • Varernes værdi
 • Beregnet udbyttesats 
 • Informationer om vareidentifikation af de udførte varer
 • Oplysninger om den eller de forædlede varer, som ansøgningen vedrører
  • En detaljeret varebeskrivelse
  • En varekode i henhold til den Kombinerede Nomenklatur (KN-kode
 • Oplysning om de økonomiske betingelser for passiv forædling er opfyldt
 • Oplysning om der er planer om forudgående indførsel og i givet fald foreslået tidsfrist for angivelse af EU-varer til passivforædling
 • Oplysning om der er planer om standardombytning og i givet fald om det er med eller uden forudgående import, varekoden for de ækvivalente varer, beskrivelse af ombytningsvarer og midler til identifikation af ombytningsvarerne
 • Anvendelses- og forædlingssted(er)
 • Hvis der er ansøgt om forudgående import af ombytningsvarer eller forarbejdede varer, skal ansøgeren foreslå en tidsfrist (i måneder) til at henføre EU-varerne under passiv forædling

Søg bevilling

Du skal søge om en bevilling digitalt gennem Toldbevillingssystemet.

Log på og ansøg om bevilling i Toldbevillingssystemet

Læs vejledning til ansøgning om bevillingen

Bevillingen kan kræve anvendelse af INF-systemet

I din bevilling til passiv forædling (OPO) kan der være et krav om, at du skal afgive oplysninger i INF-systemet for at dokumentere dine varers toldmæssige status. Du logger på virksomhedsportalen EU Customs Trader Portal for at tilgå INF-systemet. Når toldmyndighederne har accepteret og godkendt dine oplysninger, modtager du et INF-nummer. Det skal du bruge i toldangivelsen.

I importangivelsen angiver du certifikatkode C710 og dit INF-nummer i rubrik 44.2 (certifikat). I eksportangivelsen angiver du certifikatkode C710 og dit INF-nummer i rubrik 44.5 (andre dokumenter).

Obs: Fra 1. juni 2020 er oplysningsskemaerne til særlige procedurer i forbindelse med passiv forædling (INF 2) ophørt og erstattet af INF-systemet.

Log på INF-systemet via EU Customs Trader Portal

Læs en vejledning til at logge på EU Customs Trader Portal

Mere information

For uddybende og fyldestgørende juridisk information om Passiv forædling, se Den juridiske vejledning

Hvis du har ubesvarede spørgsmål eller har problemer med at komme videre i ansøgningsprocessen kan du kontakte Toldstyrelsen.

Import af varer til EU's toldområde er reguleret for at sikre, at virksomheder i EU kan konkurrere med virksomheder uden for EU's toldområde. En af disse reguleringer er proceduren for særligt anvendelsesformål, også kaldet END-USE. Proceduren tillader import af nogle ikke-EU-varer, som kan overgå til fri omsætning i EU's toldområde med hel eller delvis toldfritagelse. Det kræver dog, at varerne bruges til et nærmere bestemt formål. Varen skal være anvendt til det bestemte formål indenfor en tidsfrist, som bliver fastsat i bevillingen.

De varer, der er berettiget til toldlempelse under proceduren for End-use, står som underpositioner i Toldtariffen (TARIC) og identificeres med fodnoter.

For at bruge proceduren, skal virksomheden have en bevilling, føre et godkendt regnskab og stille sikkerhed.
Når varen er blevet brugt til det fastsatte formål, skal virksomheden indgive en afslutningsopgørelse til Toldstyrelsen, der viser, at varen er brugt til End-use.

Inden du søger en bevilling

Før du starter en ansøgning om en bevilling, skal du have følgende informationer:

 • Ansøger og eventuel repræsentants cvr-, EORI- og evt. AEO-nummer
 • Stedet hvor hovedbogholderi føres og bogholderitype
 • Stedet hvor toldregnskabet føres og regnskabstype
 • Bevillingens ønskede startdato og evt. udløbsdato
 • Planlagte aktiviteter evt. stedet herfor og involveret person
 • Toldsteder
  • Toldsted hvor proceduren startes
  • Toldsted hvor proceduren afsluttes
  • Sikkerhedsstillelsestoldsted
 • Afslutningsfrist
 • Oplysninger om du søger om reduceret sikkerhedsstillelse. Hvis du søger det, skal du også oplyse referencenummeret på bevilling til samlet sikkerhedsstillelse
 • Evt. oplysninger om overførsel af rettigheder og forpligtelser og i givet fald, oplysninger om hvem der overføres til
 • Sikkerhedsstillelsesbeløb
 • Oplysninger om den eller de varer, som ansøgningen vedrører
  • En detaljeret varebeskrivelse
  • En varekode i henhold til den Kombinerede Nomenklatur (KN-kode)
  • Varemængder i tal
 • De indførte varers værdi
 • Beregnet udbyttesats
 • Informationer om vareidentifikation
 • Oplysninger om den eller de forarbejdede varer, som ansøgningen vedrører
  • En detaljeret varebeskrivelse
  • En varekode i henhold til den Kombinerede Nomenklatur (KN-kode)
  • Varemængder i tal
 • Forarbejdningssted

Søg bevilling

Du skal søge om en bevilling digitalt gennem Toldbevillingssystemet.

Log på og ansøg om bevilling i Toldbevillingssystemet

Læs vejledning til ansøgning om bevillingen

Mere information

For uddybende og fyldestgørende juridisk information om Særlige anvendelsesformål, se Den juridiske vejledning

Hvis du har ubesvarede spørgsmål eller har problemer med at komme videre i ansøgningsprocessen kan du kontakte Toldstyrelsen.

Midlertidig import er en særlig procedure, der giver virksomheder mulighed for at importere ikke-EU-varer til midlertidig anvendelse i EU's toldområde med fuldstændig eller delvis fritagelse for betaling af told. Det forudsætter, at varerne reeksporteres efter anvendelsen. Fristen er som hovedregel 24 måneder, men det afhænger af, hvilken vare, der er tale om.

Det er et krav, at varerne skal forblive i samme stand, mens de er under proceduren for midlertidig import. Varerne må ikke ændres på nogen måde, bortset fra deres normale forringelse i værdi som følge af brug.

Fuldstændig eller delvis fritagelse for told

En virksomhed kan få fuldstændig toldfritagelse for visse varer. Se listen i Den juridiske vejledning.

Varer, der ikke opfylder alle de relevante betingelser for fuldstændig toldfritagelse, kan i stedet opnå delvis toldfritagelse. Det kræver også en bevilling.

Ved delvis toldfritagelse skal du betale et toldbeløb pr. måned eller pr. del af en måned, hvor varen har været under proceduren for midlertidig import. Dette toldbeløb er på 3 % pr. måned eller pr. del af en måned af det toldbeløb, der skulle have været betalt, hvis varerne var overgået til fri omsætning i stedet for proceduren for midlertidig import.

Det samlede toldbeløb kan dog ikke være større end det toldbeløb, som skulle have været betalt, hvis varerne var overgået til fri omsætning i stedet.

Inden du søger en bevilling

 • Ansøger og eventuel repræsentants cvr-, EORI- og evt. AEO-nummer
 • Stedet hvor hovedbogholderi føres og bogholderitype
 • Stedet hvor toldregnskabet føres og regnskabstype
 • Bevillingens ønskede startdato og evt. udløbsdato
 • Planlagte aktiviteter og stedet herfor
 • Evt. om virksomheden kan fritages fra importafgifter ud fra en konkret artikel i Kommissionens Delegerede Forordning
 • Evt. beskrivelse af producerede varer og varernes mængde
 • Varernes ejer
 • Toldsteder
  • Toldsted hvor proceduren startes
  • Toldsted hvor proceduren afsluttes
  • Sikkerhedsstillelsestoldsted
 • Oplysninger vedrørende om du søger om nedsættelse af sikkerhedsstillelsen og i givet fald referencenummer på sikkerhedsstillelsen
 • Evt. oplysninger om overførsel af rettigheder og forpligtelser
 • Evt. oplysning om sikkerhedsbeløbets størrelse
 • Evt. oplysninger om ækvivalente varer. Hvis der anvendes ækvivalente varer skal varekode og middel til identifikation også angives
 • Oplysninger om den eller de varer, som ansøgningen vedrører
  • En detaljeret varebeskrivelse
  • En varekode i henhold til den Kombinerede Nomenklatur (KN-kode)
  • Varemængder i tal
 • Varernes værdi
 • Informationer om vareidentifikation

Søg bevilling

Du skal søge om en bevilling digitalt gennem Toldbevillingssystemet.

Log på og ansøg om bevilling i Toldbevillingssystemet

Læs vejledning til ansøgning om bevillingen

Mere information

For uddybende og fyldestgørende juridisk information om Midlertidig import, se Den juridiske vejledning

Hvis du har ubesvarede spørgsmål eller har problemer med at komme videre i ansøgningsprocessen kan du kontakte Toldstyrelsen.

Privat toldoplag (CWP), Offentligt toldoplag type I (CW1) og Offentligt toldoplag type II (CW2)

Et toldoplag giver virksomheder mulighed for at opbevare ikke-EU-varer på et godkendt sted, uden at de skal betale told og afgifter. Derudover skal en række varebestemmelser heller ikke opfyldes på importtidspunktet. Der kan dog ikke dispenseres for hårde varebestemmelser som fx veterinærkontrol.

En vare kan være oplagt på et toldoplag i en ubegrænset periode. Derfor kan du placere varer på et toldoplag, indtil du ved, om de skal i fri omsætning eller reeksporteres.

Brug af toldoplag kan fx give virksomheden tid til at beslutte, om varerne skal overgå til fri omsætning i EU eller reeksporteres. På den måde kan virksomheden sikre, at den først betaler told og afgift af varerne, hvis varerne angives til fri omsætning.

Hvis varerne reeksporteres, skal virksomheden ikke betale told.

Typer af toldoplag i Danmark:

 • Offentligt oplag (både CW1 og CW2). Både indehaveren af bevillingen og personen, der er ansvarlig for proceduren, har ansvaret for at sikre, at varer under proceduren for toldoplag forbliver under toldtilsyn og for at forpligtelserne ved proceduren opfyldes.
 • Privat toldoplag (CWP). Kun indehaveren af bevillingen må oplægge varer. Det er derfor også bevillingshaveren, der har ansvaret for at sikre, at varer under proceduren for toldoplag forbliver under toldtilsyn og for at forpligtelserne ved proceduren opfyldes.

Inden du søger en bevilling

Før du starter en ansøgning om en bevilling, skal du have følgende informationer:

 • Ansøger og eventuel repræsentants cvr-, EORI- og evt. AEO-nummer
 • Stedet hvor hovedbogholderi føres og bogholderitype
 • Stedet hvor toldregnskabet føres og regnskabstype
 • Bevillingens ønskede startdato og evt. udløbsdato
 • Planlagte aktiviteter og stedet for disse
 • Toldsteder
  • Toldsted hvor proceduren startes
  • Toldsted hvor proceduren afsluttes
  • Sikkerhedsstillelsestoldsted
 • Oplysninger vedrørende om du søger om reduceret sikkerhedsstillelse og i givet fald referencenummer på bevilling til samlet sikkerhed
 • Oplysninger vedrørende om du søger om overførsel af rettigheder og forpligtelser. Hvis du ansøger om det, skal du foreslå overførselsformaliteter og navn og adresse på den, der overdrages til
 • Oplysninger om evt. særlige oplagringsfaciliteter og evt. ækvivalente varer. Hvis I anvender ækvivalente varer skal du oplyse varekoder, deres handelsmæssige kvalitet og tekniske egenskaber. Desuden skal du oplyse, om de ækvivalente varer og om ikke-EU-varerne er omfattet af anti-dumping-modvirkende beskyttelsesforanstaltninger eller yderligere afgifter stammende fra en suspension af modydelser samt informationer om vareidentifikation
 • Oplysninger om den eller de udførte varer, som ansøgningen vedrører
  • En detaljeret varebeskrivelse
  • En varekode i henhold til den Kombinerede Nomenklatur (KN-kode)
  • Oplysning om identifikation af varer
 • Beskrivelse af opbevaringsstedet, dets afgrænsning og dets faciliteter
 • Informationer om der er planer om at opbevare EU-varer på stedet
 • Oplysninger om midlertidig fjernelse og svindprocent
 • Elektroniske dokumenter, der
  • dokumenterer lagerets egnethed.
  • dokumenterer råderet over lageret (lejekontrakter e.l.).

Søg bevilling

Du skal søge om en bevilling digitalt gennem Toldbevillingssystemet.

Log på og ansøg om bevilling i Toldbevillingssystemet

Læs vejledning til ansøgning om bevilling til Privat toldoplag (CWP)

Læs vejledning til ansøgning om bevilling til Offentligt toldoplag, type 1 (CW1)

Læs vejledning til ansøgning om bevilling til Offentligt toldoplag, type 2 (CW2) 

Mere information

For uddybende og fyldestgørende juridisk information om toldoplag, se Den juridiske vejledning.

Hvis du har ubesvarede spørgsmål eller har problemer med at komme videre i ansøgningsprocessen, kan du kontakte Toldstyrelsen.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.