Dato for udgivelse
12 Sep 2017 10:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Aug 2017 08:31
SKM-nummer
SKM2017.542.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
17-0920566
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Momsfritagelse - formueforvaltning - selvstændig gruppe - medlemmer
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, Spørgers levering formueforvaltning med investeringsmandat i relation til investering i forskellige investeringsaktiver leveret til 3 selskaber opfylder betingelserne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 19, således at ydelserne er momsfritagne. 

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 1

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 19.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit D.A.5.19.2.


Spørgsmål:

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at Spørgers levering af den omhandlede formueforvaltning opfylder betingelserne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 19, således at ydelsen er momsfritaget?

Svar:

 1. Ja

Under hensyn til skattemyndighedernes tavshedspligt, jf. skatteforvaltningslovens § 17, offentliggøres det bindende svar i redigeret form.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har til formål at opretholde og øge en formue gennem investering i forskellige investeringsaktiver. Spørger beskæftiger flere medarbejdere inden for administration og porteføljeforvaltning.

Spørger har på det seneste udvidet medarbejderstaben med to medarbejdere. Under disse to medarbejderes tidligere ansættelse beskæftigede de sig ligeledes med formueforvaltning af investeringer med tilknytning til Spørgers aktiviteter.

De pågældende medarbejdere vil yde formueforvaltning med investeringsmandat på vegne af henholdsvis X, Y og Z. Medarbejderne vil – hvis relevant – også yde formueforvaltning internt i Spørger. 

Det er hensigten, at Spørger skal fungere som en gruppe omfattet af reglerne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 19 (momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra f).

Formueforvaltningen med investeringsmandat leveres som tidligere omtalt til henholdsvis X, Y og Z. De tre medlemmers aktiviteter omfatter besiddelse af selskabsandele, administrationsvirksomhed samt direkte investering i værdipapirer. De omhandlede ydelser indkøbes til brug for aktiviteten med direkte investering i værdipapirer. 

Betalingen for ydelserne fordeles blandt medlemmerne efter medlemmernes andel i omkostningerne, der omfatter løn, bonus, lønsumsafgift og gruppens eksterne indkøb til brug herfor, inklusive moms, herunder indkøb af formueforvaltning samt leje af kontor, som dog ligeledes anvendes i forbindelse med andre aktiviteter, hvorfor omkostningen udgør en forholdsmæssig andel.

Fordelingen sker efter en nærmere angiven fordelingsnøgle ud fra den relative størrelse af de brutto-aktiver, som det enkelte medlem har under forvaltning af Spørger. Eventuelle resultatafhængige bonusser, som hidrører fra investeringer i forbindelse med formueforvaltningen, afholdes af de pågældende medlemmer.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Ydelser præsteret af selvstændig grupper er afgiftsfritaget under opfyldelse af følgende betingelser:

 • Der skal være tale om en selvstændig gruppe, som leverer ydelser til sine medlemmer.
 • Den aktivitet, som hver af gruppens medlemmer udøver, skal enten være momsfritaget efter andre bestemmelser eller falde uden for momslovens anvendelsesområde.
 • Ydelserne skal være direkte nødvendige for medlemmets virksomhed.
 • Det enkelte medlems betaling skal svare nøjagtig til medlemmets andel af de fælles udgifter.
 • Momsfritagelsen må ikke fremkalde konkurrenceforvridning.

Betingelserne skal fortolkes i lyset af fritagelsens formål om at give mulighed for større konkurrencemæssig lighed mellem virksomheder, der foretager henholdsvis egenproduktion og eksterne indkøb, jf. bl.a. Højesterets dom refereret i SKM2009.501.HR.

Ad 1 Selvstændig gruppe

Spørger er organiseret som et aktieselskab, der kan agere selvstændig gruppe for de ydelser, der leveres til medlemmerne, X, Y og Z.

Dette bekræftes af bl.a. Skatterådets afgørelse i SKM2015.233.SR.

På denne baggrund er det Spørgers opfattelse, at denne betingelse er opfyldt.

Ad 2 Medlemmerne udøver momsfritaget aktivitet eller aktivitet, der falder uden for momsloven

Ydelserne anvendes udelukkende til brug for aktiviteter hos medlemmerne i form af investeringer i værdipapirer, der er enten er momsfritagne i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e, eller ikke økonomisk virksomhed i momslovens § 3’s forstand.

På denne baggrund er det Spørgers opfattelse, at denne betingelse er opfyldt.

Ad 3 Ydelserne skal være direkte nødvendige for medlemmernes virksomhed

Ydelserne vil være specifikt relateret til medlemmernes leverancer derved, at de er direkte nødvendige og uundværlige for gennemførelsen af virksomheden.

I SKM2017.19.SR blev organisering og administration af genforsikringsdækning, kundesupport, markedsføring og udvikling af landespecifikke forsikringsprodukter samt ledelses- og administrationsfunktioner anset for direkte nødvendige og uundværlige for forsikringsvirksomheden.

I Skatterådets afgørelse i SKM2011.685.SR var udvikling og drift af it-system og adgang hertil direkte nødvendig for, at medlemmerne, a-kasser, kunne levere ydelser til deres kunder.

Spørger har stor indsigt i medlemmernes virksomhed, herunder de investeringsporteføljer, som er udloddet til to af medlemmerne i forbindelse med likvidationen. Spørgers forvaltning af dele af medlemmernes investeringsporteføljer med investeringsmandat, er en integreret del af medlemmernes investeringsaktivitet. Forvaltningen relaterer sig direkte til driften, herunder gennemførelsen, af medlemmernes virksomhed, og er herved direkte nødvendig og uundværlig for medlemmernes virksomhed.

På denne baggrund er det Spørgers opfattelse, at denne betingelse er opfyldt.

Ad 4 Medlemmernes betaling

I Skatterådets afgørelse i SKM2015.472.SR ansås pensionskassers betaling i forbindelse med investeringsrådgivning og formidling ved anvendelse af en fordelingsnøgle efter den investerede og formidlede formues størrelse i de tilknyttede pensionskasser for at opfylde betingelsen. 

I overensstemmelse hermed fordeles medlemmernes andel af omkostningerne til gruppens ydelse ud fra den relative størrelse af de bruttoaktiver, som det enkelte medlem har under forvaltning af Spørger. Eventuelle resultatafhængige bonusser, som hidrører fra investeringer i forbindelse med formue-forvaltningen, afholdes af de pågældende medlemmer.

Gruppen oparbejder hverken overskud eller underskud i forbindelse med aktiviteten, der holdes adskilt fra selskabets øvrige aktiviteter.

På denne baggrund er det Spørgers opfattelse, at denne betingelse er opfyldt.

Ad 5 Konkurrenceforvridning

Momsfritagelse for gruppens ydelser til medlemmerne vil ikke frembringe konkurrenceforvridning.

I EU-Domstolens dom i sag C-8/01, Taksatoringen, præmis 59, refereres til generaladvokatens udtalelse, således

”kan det - hvis sammenslutningerne, uanset enhver afgiftspålæggelse eller afgiftsfritagelse, kan være sikre på at beholde medlemmerne som kunder – ikke antages, at det er den afgiftsfritagelse, der indrømmes dem, som bevirker, at uafhængige erhvervsdrivende holdes ude fra markedet.”

Det tillægges ved vurderingen vægt, om de omhandlede ydelser allerede aftages uafhængigt af momspligten, jf. bl.a. Skatterådets afgørelse i SKM2016.238.SR.

På det seneste er forvaltningen leveret til de tre medlemmer af den nyetablerede afdeling i Spørger, der udgør den selvstændige gruppe. Leverancerne er integreret i medlemmernes virksomhed og leveres på nuværende tidspunkt uafhængigt af afgiftspligten.

Forvaltningen af de pågældende investeringsporteføljer fandt også sted tidligere. Her foregik den blot i andre enheder i koncernen.

På denne baggrund er det Spørgers opfattelse, at denne betingelse er opfyldt, og at Spørger opfylder samtlige betingelser for at levere ydelsen momsfritaget, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 19.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørgers levering af den omhandlede formueforvaltning opfylder betingelserne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 19, således at ydelsen er momsfritaget.

Begrundelse

Spørger driver virksomhed med formueforvaltning i relation til investering i forskellige investeringsaktiver.

Spørger påtænker at levere formueforvaltningsydelser med investeringsmandat til 3 selskaber mod vederlag.

Det lægges til grund for besvarelsen, at ydelserne som udgangspunkt er momspligtige porteføljeforvaltningsydelser, jf. EU-domstolens dom i sagen C-44/11, Deutsche Bank AG.

Ydelserne fra Spørger til medlemmerne kan momsfritages, hvis følgende fem betingelser i momslovens § 13, stk. 1, nr. 19, er opfyldt: 

 • Der skal anvendes en uafhængig enhed, der kan agere selvstændig gruppe, og som leverer ydelserne til sine medlemmer
 • Medlemmerne skal være enten afgiftspligtige personer, der har momsfritagne aktiviteter eller aktiviteter, der falder uden for momsloven, eller ikke-afgiftspligtige personer
 • Ydelserne skal være direkte nødvendige for medlemmernes momsfritagne aktiviteter eller aktiviteter, der falder uden for momslovens anvendelsesområde.
 • Prisen for ydelserne til medlemmerne skal fastsættes således, at det enkelte medlems betaling for ydelserne nøjagtigt svarer til medlemmets andel i de fælles udgifter
 • Momsfritagelsen må ikke fremkalde konkurrencefordrejning.

Uafhængig enhed

Spørger har oplyst, at Spørger skal være den selvstændige gruppe, som leverer ydelser til medlemmerne.

Momsfritagelsen stiller ingen umiddelbare krav til den juridiske status, som den selvstændige gruppe skal have. Der er derfor som udgangspunkt ingen restriktioner i forhold til under hvilke former medlemmerne finder sammen i en selvstændig gruppe.

På trods af, at den selvstændige gruppe må kunne antage enhver juridisk form, begrænser anvendelsen af ordet ”selvstændig” i momsfritagelsen mulighederne til, at der i det mindste skal anvendes en uafhængig enhed, som adskiller sig fra sine medlemmer.

Det er endvidere en afgørende forudsætning for anvendelsen af momsfritagelsen, at den uafhængige enhed opfylder betingelserne for at blive anset for en afgiftspligtig person, jf. momslovens § 3, og enheden skal derfor drive selvstændig økonomisk virksomhed. Årsagen hertil er, at anvendelsen af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 19, grundlæggende kun bliver relevant i de tilfælde, hvor der i første omgang er tale om en leverance foretaget af en afgiftspligtig person, jf. momslovens § 3.

Endelig anvendes ordet ”medlemmer” i flertal, og hele konstruktionen forudsættes derfor mindst at skulle omfatte 3 enheder – en selvstændig gruppe og to medlemmer.

Det er SKATs opfattelse, at den selvstændige gruppe i det konkrete tilfælde opfylder denne betingelse, idet gruppen er et aktieselskab, som er en selvstændig juridisk enhed, der er mere end 2 medlemmer af den selvstændige gruppe, ligesom Spørger ved levering af ydelserne mod vederlag til medlemmerne er en afgiftspligtig person, jf. momslovens § 3.

Der kan endvidere henvises til Skatterådets afgørelse i SKM2017.19.SR, hvor et selskab agerede selvstændige gruppe for datterselskaber og filialer.

Medlemmerne

Modtagerne af de momsfritagne ydelser skal lige som den selvstændige gruppe være selvstændige enheder, som kan antage enhver juridisk form. Medlemmerne kan både være fysiske og juridiske personer.

Det er dog ifølge ordlyden af momsfritagelsen en betingelse, at medlemmerne enten er ikke-afgiftspligtige personer eller afgiftspligtige personer, som har enten momsfritagne aktiviteter eller aktiviteter, der falder uden for momslovens anvendelsesområde.

Medlemmerne af den selvstændige gruppe vil være tre selskaber, som alle driver virksomhed med investering i forskellige investeringsaktiver.

Spørger har oplyst, at ydelserne fra den selvstændige gruppe udelukkende anvendes til brug for de tre medlemmers investeringsvirksomhed, som enten er ikke-økonomisk aktivitet efter momslovens § 3 eller momsfritaget virksomhed efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11.

Det er på denne baggrund SKATs vurdering, at Spørger opfylder denne betingelse for momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 19.

SKAT bemærker, at såfremt ydelserne fra den selvstændige gruppe til medlemmerne af den selvstændige gruppe helt eller delvist bliver anvendt til brug for momspligtige aktiviteter hos medlemmerne, så opfylder ydelserne fra den selvstændige gruppe ikke betingelserne for momsfritagelse, jf. også SKM2016.238.SR.

Nødvendige ydelser

Momsfritagelsen kan kun finde anvendelse på ydelser, som er direkte forbundet med medlemmernes momsfritagne leverancer eller de ikke-momspligtige aktiviteter, som medlemmerne udøver.

Ydelserne skal på denne baggrund være specifikt relaterede til medlemmernes momsfritagne leverancer eller de ikke-momspligtige aktiviteter derved, at de er direkte nødvendige og uundværlige for gennemførelsen af medlemmernes momsfritagne leverancer eller de ikke-momspligtige aktiviteter.

Momsfritagelsen af ydelserne leveret af Taksatorringen i EU-domstolens sag C-8/01 er et eksempel på ydelser, som er direkte nødvendig og uundværlig for medlemmernes momsfritagne leverancer. Her var der tale om ydelser i form af vurdering af skader på biler, som er direkte nødvendig og uundværlig for leveringen af medlemmernes momsfritagne bilforsikringsydelser.

Skatterådet har i SKM2016.238.SR i tråd hermed slået fast, at leverancer i form af assistance ved regnskabsudarbejdelse, økonomistyring, lønadministration, markedsføring mv. leveret til brug for momsfritagne tandlægevirksomheder måtte anses for direkte nødvendige og uundværlige for tandlægevirksomhederne, mens ydelser i form af investeringsrådgivning i relation til oparbejdede likvide midler i tandlægevirksomhederne ikke kunne anses for direkte nødvendige og uundværlige for tandlægevirksomhederne.

Det er oplyst, at den selvstændige gruppes ydelser til medlemmerne består i formueforvaltning med investeringsmandat i relation til investering i forskellige investeringsaktiver.

Det er SKATs opfattelse, at disse ydelser må anses for direkte nødvendige og uundværlige for investeringsvirksomheden, som medlemmerne driver.

Det er på denne baggrund SKATs vurdering, at Spørger opfylder denne betingelse for momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 19.  

Prisfastsættelsen af ydelserne

Det er en betingelse for momsfritagelse, at prisen for ydelserne til medlemmerne fastsættes således, at det enkelte medlems betaling for ydelserne nøjagtigt svarer til medlemmets andel i de fælles udgifter.

En opgørelse det enkelte medlems samlede andel af den selvstændige gruppes udgifter tager nødvendigvis udgangspunkt i en prisfastsættelse af de enkelte ydelser, som hvert enkelt medlem modtager fra den selvstændige gruppe.

EU-domstolen har således i præmis 38 i C-407/07, Stichting Centraal, understreget, at metoderne for analytisk bogføring fuldt ud gør det muligt at identificere den nøjagtige andel af den udgift, der skal henføres til hver individuelt leveret tjenesteydelse.

Videre har Skatterådet i SKM2015.472.SR anerkendt, at betingelsen blev opfyldt, idet den selvstændige gruppe økonomisk skulle hvile i sig selv, ligesom omkostningerne skulle fordeles mellem deltagerne i/ejerne af gruppen efter en fordelingsnøgle, der for så vidt angik momspligtig administration og momsfritagne betalingstransaktioner var knyttet til antallet af pensionstagere i pensionskasserne og for investeringsrådgivning/formidling var knyttet til formuens størrelse i de tilknyttede pensionskasser.

Spørger har oplyst, at omkostningerne til formueforvaltningsydelserne til medlemmerne vil blive opgjort som omkostningerne til den selvstændige gruppes ydelser fordelt ud fra den relative størrelse af de bruttoaktiver, som det enkelte medlem har under forvaltning af Spørger.

Videre oparbejder den selvstændige gruppe hverken overskud eller underskud i forbindelse med aktiviteten, der holdes adskilt fra selskabets øvrige aktiviteter.

Spørgers fordeling af omkostningerne kan herved sammenlignes med den valgte omkostningsfordeling i SKM2015.472.SR, idet der i denne sag netop tages udgangspunkt i forskellige fordelingsnøgler for hver kategori af ydelser, og de valgte fordelingsnøgler er direkte aktivitetsafhængige.

Det er på denne baggrund SKATs vurdering, at Spørger samlet set opfylder denne betingelse for momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 19.

Konkurrencefordrejning

Konkurrencefordrejning foreligger, når en momsfritagelse påvirker de gældende konkurrencevilkår på markedet til skade for andre virksomheder, der udøver tilsvarende aktiviteter.

Det er momsfritagelsen i sig selv, der ikke må kunne fremkalde konkurrencefor-drejning. Det er altså ikke relevant for spørgsmålet, om der foreligger konkurrencefordrejning, at konkurrencen under alle omstændigheder påvirkes af, at der findes en aktør, som leverer ydelser til sine medlemmer, og som ikke må søge at opnå overskud.

Det bemærkes, at EU-domstolen i dommen C-08/01, Taksatorringen, bemærkede, at hvis den selvstændige gruppe, uanset enhver afgiftspålæggelse eller afgiftsfritagelse, kan være sikre på at beholde medlemmerne som kunder, kan det ikke antages, at det er den afgiftsfritagelse, der indrømmes dem, som bevirker, at uafhængige erhvervsdrivende holdes ude fra markedet.

Der kan videre henvises til Skatterådets afgørelse i SKM2016.238.SR, hvor Skatterådet anerkendte, at momsfritagelse af forskellige ydelser til brug for tandlægevirksomhed ikke kunne anses for at medføre konkurrencefordrejning.

Spørger har oplyst, at Spørgers leverancer er integreret i medlemmernes virksomhed og leveres på nuværende tidspunkt uafhængigt af afgiftspligten.

Det er på denne baggrund SKATs vurdering, at momsfritagelsen af de pågældende ydelser fra den selvstændige gruppe til medlemmerne ikke i sig selv vil fremkalde konkurrencefordrejning.

Spørger opfylder derfor denne betingelse for momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 19.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med ”Ja”.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 19, har følgende ordlyd:

"§ 13. Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

...

19) Ydelser præsteret af selvstændige grupper af personer, som udøver en virksomhed, der er fritaget for afgift, eller for hvilken de ikke er afgiftspligtige, med henblik på at yde deres medlemmer de for udøvelsen af deres virksomhed direkte nødvendige tjenester. Det er en forudsætning, at det enkelte medlems betaling for disse ydelser nøjagtigt svarer til medlemmets andel i de fælles udgifter, og at afgiftsfritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning.

..."

Bestemmelsen implementerer momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra f, i dansk ret. Direktivet har følgende ordlyd:

"f) levering af ydelser præsteret af selvstændige grupper af personer, der udøver en virksomhed, som er fritaget for afgift, eller for hvilken de ikke er afgiftspligtige, med henblik på at yde deres medlemmer de for udøvelsen af denne virksomhed direkte nødvendige tjenester, såfremt disse grupper kun afkræver deres medlemmer en godtgørelse, som nøjagtigt svarer til deres andel af de fælles udgifter, under forudsætning af at denne fritagelse ikke vil kunne skabe konkurrenceforvridning."

Praksis

C-8/01, Taksatorringen

EF-domstolen udtaler, at indrømmelse af momsfritagelse i henhold til denne bestemmelse til en forening som den, der er tale om i hovedsagen - der opfylder alle bestemmelsens øvrige betingelser - skal nægtes, hvis der består en reel risiko for, at fritagelsen i sig selv, aktuelt eller i fremtiden, kan fremkalde konkurrencefordrejning.

C-407/07, Stichting Centraal

De tjenesteydelser, som selvstændige grupper leverer til deres medlemmer, er omfattet af den fritagelse, der er fastsat i denne bestemmelse, selv om disse ydelser kun leveres til et enkelt eller nogle af medlemmerne, forudsat at de øvrige betingelser i bestemmelsen er opfyldt.

SKM2009.501.HR

Under hensyn til at undtagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 20, skal fortolkes under hensyn til dens formål, der inden for forsikringsområdet må antages at være at give mulighed for større konkurrencemæssig lighed mellem selskaber med egen taksatororganisation, som ikke betaler moms for taksationen, og selskaber uden egen taksatororganisation, og at bestemmelsen skal fortolkes således, at den i praksis får et reelt anvendelsesområde, fandt Højesteret, at der - i hvert fald under hensyn til at de store forsikringsselskabers salg kun udgør en uvæsentlig del af det enkelte forsikringsselskabs forretningsområde og kun udgør en beskeden del af det samlede marked for autotaksation - måtte bortses fra dette salg ved vurderingen af, om en momsfritagelse for appellanten vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning.

Højesteret fandt derfor, at der med de nuværende forhold på markedet for autotaksation ikke bestod en reel risiko for, at momsfritagelse af appellanten ville kunne fremkalde konkurrencefordrejning, hvorfor appellantens påstand blev taget til følge.

SKM2011.685.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger - der er en forening stiftet af 3 arbejdsløshedskasser, der er gået sammen om at udvikle, implementere samt drive og vedligeholde et nyt og fælles a-kasse it-system - ikke skal opkræve moms af a-kassernes refusion af omkostninger relateret til driften og vedligeholdelsen af it-systemet, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 2. Skatterådet finder ikke, at spørger kan anses for at være et offentligretligt organ eller være anerkendt som et foretagende af almennyttig karakter, ligesom den ydelse som spørger leverer - at drive, vedligeholde og videreudvikle et it-system - ikke kan karakteriseres som social forsorg og bistand i sig selv.

Skatterådet kan derimod bekræfte, at spørger ikke skal opkræve moms af a-kassernes refusion af omkostninger relateret til driften og vedligeholdelsen af it-systemet med henvisning til momslovens § 13, stk. 1, nr. 19. Det er således Skatterådet opfattelse, at spørger er en selvstændig gruppe bestående af afgiftsfritagne medlemmer (arbejdsløshedskasser) og at spørger udøver en tjeneste, der er direkte nødvendig for a-kassernes virksomhed.

SKM2015.233.SR

Skatterådet kan bekræfte, at leverancer i form af forskellige særlige ydelser (som ikke er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 11), leveret af spørger i form af et aktieselskab, med det formål at levere disse ydelser til de enkelte medlemmer, anses for at være momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 19 (selvstændige gruppers leverancer til medlemmer).

Endvidere bekræfter Skatterådet, at den fritagelse, som spørger vil kunne opnå efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 19, ikke vil omfatte de af spørgers ydelser, der allerede i dag er momsfritaget efter momslovens § 13, stk.1, nr. 11.

SKM2015.472.SR

Skatterådet bekræfter, at en selvstændig gruppe, der etableres med det formål, at yde service til gruppemedlemmerne i form af administrativ bistand mv., kan anses for at være momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 19, når gruppens aktiviteter er en videreførelse af aktiviteter, der hidtil har været i et delvist momspligtigt aktieselskab, samt at den selvstændige gruppe kan etableres som et aktieselskab.

Videre kan det bekræftes, at momsfritagelsen kan bibeholdes for aktiviteter vendt mod gruppemedlemmerne, selv om den selvstændige gruppe samtidig udfører opgaver på kommerciel basis for tredjemand.

SKM2016.238.SR

Skatterådet kan bekræfte, at en selvstændig gruppe, der etableres med det formål at yde service til gruppemedlemmerne i form af administrativ bistand mv., kan anses for at være momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 19. Momsfritagelsen kan dog ikke omfatte investeringsrådgivningsydelser.

Rådet kan endvidere bekræfte, at momsfritagelsen bibeholdes for aktiviteterne vendt mod gruppemedlemmerne, selv om den selvstændige gruppe samtidig udfører opgaver på kommerciel basis for tredjemand, ligesom det ikke har betydning, at den selvstændige gruppe etableres som et selskab.

SKM2017.19.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at omkostningsfordelinger fra hovedkontoret i et andet EU-land til Spørger opfylder betingelserne for momsfritagelse i momslovens § 13, stk. 1, nr. 19. Der er herved henset til, at Spørger pålægger ydelserne en avance på 5 % i henhold til reglerne om transfer pricing, og Spørger opfylder derfor ikke betingelsen om, at prisen for ydelserne til medlemmerne skal fastsættes således, at det enkelte medlems betaling for ydelserne nøjagtigt svarer til medlemmets andel i de fælles udgifter.