Dato for udgivelse
15 Sep 2017 13:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
04 Sep 2017 10:33
SKM-nummer
SKM2017.550.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
S-1263-17
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Forsvarersalær, størrelsen, nedsættelse
Resumé

I en afsluttet administrativ straffesag havde forsvareren anmodet byretten om at få tillagt salær for 10 timers arbejde. Advokaten havde deltaget i et møde hos SKAT af en times varighed, og efter mødet afsluttede SKAT sagen med en henstilling til T. Forinden havde SKAT i brev til T redegjort for sagen og reglerne om skattefrie kørselsgodtgørelser og gjort T bekendt, at SKAT sigtede ham for overtrædelse af skattekontrollovens § 13, og at han kunne få lejlighed til eventuelt sammen en advokat at kommentere sigtelsen.

Byretten tillagde forsvareren salær på 17.000 kr. plus moms.

SKAT kærede afgørelsen til landsretten med påstand om nedsættelse af det tillagte salær.

Landsretten nedsatte salæret til 10.000 kr. plus moms henset til sagens omfang og forløb. Efter det oplyste om skattesagens karakter, udbetaling af skattefrie kørselsgodtgørelser uden at betingelserne var opfyldt, fandt landsretten, at et tidsforbrug på 10 timer overstiger, hvad forsvareren kunne forvente at få honoreret af det offentlige.

Reference(r)

Forsvarerbistandslovens § 4

Henvisning

-


Vestre Landsrets dom af d. 4. september 2017, sags nr. V.L. S-1263-17

Parter

Anklagemyndigheden

Mod

T

Afsagt af landsretsdommerne

Eva Staal, Thomas Jønler og Susanne Madsen (kst.)

…………………………………………………………………………….

Byrettens dom af d. 23. juni 2017, sags nr. 7-2498/2017

Ingen var tilsagt eller mødt.

Der fremlagdes brev af 24. maj 2017 med bilag fra SKAT.

Der afsagdes følgende

KENDELSE

Det fremgår af sagens oplysninger, at retten den 10. april 2017 beskikkede advokat SB som advokat for T, der var sigtet for overtrædelse af skattekontrollovens § 13, som senere er berigtiget til overtrædelse af kildeskattelovens § 75, idet T i 2013 havde modtaget skattefrie rejsegodtgørelser for et beløb af 60.274 kr. uden at betingelserne for udbetaling var til stede. De samlede unddragelser er opgjort til 26.010 kr.

Det er endvidere oplyst, at T den 28. april 2017 afgav forklaring i sagen hos SKAT, og at den beskikkede advokat gav møde, og mødet varede 1 time. Advokaten havde forinden modtaget sagens bilag.

Sagen blev den 1. maj 2017 sluttet med en henstilling til T.

Advokat SB har ved et brev af 4. maj 2017 til retten anmodet om, at der fastsættes et salær, idet advokaten oplyste, at hun havde anvendt i alt 10 timer på sagen. Retten har den 8. maj 2017 tillagt advokaten et salær på 17.000 kr. med tillæg af moms.

SKAT har ved brev af 24. maj 2017 nedlagt påstand om, at salæret nedsættes til et lavere beløb.

Retten har anmodet advokat SB om hendes bemærkninger, og advokaten har i brev af 9. juni 2017 oplyst, at hun har anført det antal juristtimer, som hun har anvendt. Hun har haft bistand af en yngre kollega til at undersøge relevante faktuelle forhold, herunder anmodning om aktindsigt og at finde tilsvarende sager for at vurdere hvilken sanktion, der maksimalt kunne blive tale om.

Retten skal udtale

Salæret er fastsat med hjemmel i retsplejelovens § 741, jf. § 334, stk. 3, og retten har herved taget hensyn til det oplyste tidsforbrug. Da retten ikke har tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte advokatens tidsforbrug, fastholder retten det tilkendte salær.

T h i  b e s t e m m e s:

Det fastsatte salær på 17.000 kr. med tillæg af moms til advokat SB fastholdes.

Retten må forstå SKATs brev af 24. maj 2017 som en kære af rettens afgørelse, hvis salæret fastholdes.

…………………………………………………………………………………….

Vestre Landsrets dom af d. 4. september 2017, sags nr. V.L. S-1263-17

Fremlagte bilag:

-     mail af 8. august 2017 fra advokat SB.

Den 8. maj 2017 har byretten fastsat salæret til den beskikkede forsvarer, advokat SB, til 17.000 kr. + moms, der betales af det offentlige.

Afgørelsen er kæret af SKAT ved kæreskrift af 24. maj 2017.

Ved kendelse af 23. juni 2017 har byretten fastholdt salærfastsættelsen.

K e n d e l s e:

SKAT har i brev af 9. november 2015 til T redegjort for sagen og reglerne om skattefrie kørselsgodtgørelser. Ved brev af 21. marts 2017 blev T gjort bekendt med, at SKAT sigtede ham for overtrædelse af skattekontrollovens § 13, og at han kunne få lejlighed til eventuelt sammen med en advokat at kommentere sigtelsen. Herefter deltog T sammen med sin beskikkede forsvarer i et møde af omkring en times varighed hos SKAT den 28. april 2017, og efter mødet afsluttede SKAT sagen den 1. maj 2017 med en henstilling til T.

Efter det oplyste om skattesagens karakter, udbetaling af skattefrie kørselsgodtgørelser uden at betingelserne var opfyldt, finder landsretten, at et tidsforbrug på 10 timer overstiger, hvad den beskikkede forsvarer med rimelighed har kunnet forvente at få honoreret af det offentlige. Landsretten nedsætter derfor salæret til 10.000 kr. med tillæg af moms.

T h i  b e s t e m m e s:

Byrettens kendelse ændres, således at salæret til den beskikkede forsvarer nedsættes til

10.000 kr. med tillæg af moms.