Herunder kan du læse om en række af de systemer, du kan bruge i forbindelse med dine toldprocesser. Udvidet information om systemerne finder du på de emnesider, der omhandler de delprocesser, du kan foretage dig, og hvor it-systemerne kan hjælpe dig på vej.

Du kan også læse om de ændringer og forbedringer, som berører toldsystemerne frem mod 2021.

Toldstyrelsens systemer vil frem mod 2021 blive berørt af ændringer i større eller mindre grad. Desuden skal der implementeres helt nye systemer til de tiltag, der endnu ikke er digitale. Derfor vil det være nødvendigt for virksomhederne på sigt at tilpasse deres it-løsninger.

Hvordan vil Toldstyrelsen inddrage virksomhederne?

Toldstyrelsen vil inddrage virksomhederne i takt med, at vi får mere information om de nødvendige ændringer, således at virksomhederne kan komme med input. Inddragelsen vil ske gennem den etablerede It-følgegruppe, hvor leverandører og udviklere orienteres om de it-mæssige ændringer, der sker henover de næste år. Formålet med It-følgegruppen er:

  • At inddrage og anvende deltagernes kompetencer til at udvikle løsninger, som både kan understøtte de lovmæssige krav og virksomhedernes processer
  • At softwareudviklerne får de nødvendige oplysninger og specifikationer til udvikling af systemerne løbende og hurtigst muligt, herunder information omkring ændringer til tidligere udsendte specifikationer
  • At medlemmerne er orienteret omkring tidsplaner, både overordnede og for de enkelte systemer, for de kommende ændringer så tidligt som muligt i forløbet.

Du kan læse mere i referaterne fra møderne i It-følgegruppen.

Hvornår sker systemændringerne i Toldstyrelsen?

Kommissionen har udarbejdet et arbejdsprogram, som stadig mangler at blive godkendt i Rådet og EU-parlamentet. Arbejdsprogrammet er en forordning, der dikterer, hvornår medlemslandene skal implementere de forskellige systemer samt fastsætter, hvornår de enkelte systemændringer skal ske. Arbejdsprogrammet er offentliggjort i EU-tidende.

Systemændringerne sker løbende henover de næste år, og der vil være vinduer, hvor der for en del systemer bliver en periode til at implementere ændringerne. I 2016 kommer der enkelte rettelser i form af ændring af visse koder i eksisterende felter, men ikke ændringer som kræver tilpasning af fil-layoutet i virksomhedernes toldrelaterede systemer. Toldstyrelsen sender nyhedsbreve til virksomhederne i takt med, at ændringerne kommer. De større ændringer kommer først senere, for eksempel sker der større ændringer til Eksportsystemet i vinduet Q4 2019 - Q1 2020.  

Hvornår giver Toldstyrelsen besked om de enkelte systemændringer?

Toldstyrelsen vil informere om systemændringer i takt med, at detaljerne for ændringerne bliver kendt. Når systemerne skal udvikles, vil vi have fokus på at inddrage erhvervslivet, interessenter, herunder it-leverandører, og brugere for at sikre effektive og brugervenlige systemer. Vi gennemfører pt. overordnede analyser med fokus på EU's toldkodeks' konsekvenser for de enkelte systemer, herunder for virksomhederne og deres it-systemer. Vi vil løbende orientere om analysen og de forventede ændringer på kommende møder i Toldkontaktudvalget og i IT-følgegruppen. Vi vil også orientere om konkrete ændringer via nyhedsbreve på sædvanlig vis.

Importsystemet

Importsystemet er Toldstyrelsens system til at angive varer til import. Selvom du bruger en toldrepræsentant (speditør/transportør) til at lave dine importangivelser, kan du med fordel have en adgang til at lave forespørgsler, så du har mulighed for at følge og udskrive dine importangivelser.

Log på Importsystemet.

Læs mere om import.

 

Eksportsystemet (e-Export)

e-Export er Toldstyrelsens system til at angive varer til eksport. Selvom du bruger en toldrepræsentant (speditør/transportør) til at lave dine eksportangivelser, kan du med fordel have en adgang til at lave forespørgsler, så du har mulighed for at følge og udskrive dine eksportangivelser.

Log på Eksportsystemet.

Læs mere om eksport.

 

Toldtariffen online (TARIC)

Toldtariffen henvender sig til alle, der arbejder med varehandel mellem EU og lande uden for EU. Systemet giver præcise og opdaterede data om EU's fælles toldtarif og nationale ordninger. Det er muligt at lave online forespørgsler, toldberegninger, generere udskrifter og formidle data.

Søg i TARIC (DK).
Søg i TARIC (EU).

Læs mere om TARIC.

 

eVITA

Du kan bruge eVITA til at finde en varekode i Toldtariffen, hvis du i forbindelse med import eller eksport er i tvivl om hvilken kode, varen hører under.

Søg i eVITA.

Læs mere om eVITA.

 

Manifest

Manifestsystemet bruges til sikring af, at der er angivet summariske indgangsangivelser (ENS) for alle varer, der ankommer direkte fra tredjelande. Det bruges også til at føre kontrol med, at alle T1-varer, der losses fra skibe og fly, bliver angivet til en toldprocedure eller genudført.

Log på Manifestsystemet.

Læs mere om Manifestsystemet.

 

Import Control System (ICS)

I ICS skal der som hovedregel indgives en elektronisk summarisk indgangsangivelse (ENS) for alle varer, der ankommer til EU's ydre grænse fra et tredjeland. En ENS er den angivelse, der lægges ind i import kontrol systemet (ISC) med henblik på en risikovurdering, før en vare ankommer til EU's ydre grænse.

Log på ICS web-portal.
Log på ICS TFE-portal (testportal).

Læs mere om Import Control System (ICS) her.

 

Transit (NCTS)

NCTS er et fælleseuropæisk system til håndtering af data om forsendelser af varer mellem de lande, der er tilsluttet EU's forsendelsesordning. Formålet med systemet er at lette brugen af forsendelsesproceduren. Det er gratis at blive tilsluttet systemet. Tilslutningen sker ved at udfylde blanket 49.027. Oplysninger, der vedrører NCTS skal overføres til Toldstyrelsens toldsystemer via SFTP til Toldstyrelsens server. Du får mere information om, hvordan du overfører oplysninger til NCTS, når du har udfyldt og indsendt blanketten.

Læs mere om Forsendelse og NCTS

 

AEO (Autoriseret Økonomisk Operatør)

Her kan du søge oplysninger om de virksomheder som har status som Autoriserede Økonomisk Operatører (AEO) i EU og om AEO kompetente toldsteder.

Søg oplysninger om virksomheder med AEO-status

BTO (Bindende tariferingsoplysninger)

Bindende tariferingsoplysninger udstedes på anmodning af de erhvervsdrivende. De er gyldige i hele EU, uanset hvilken medlemsstat, de er udstedt i, men dog kun for den der har modtaget BTO'en. Du kan dog ved hjælp af databasens søgefunktion, få en indikation af hvad varekoden er, for et tilsvarende eller lignende produkt. Hermed mindskes risikoen for at man anvender en forkert varekode i forbindelse med import eller eksport af varer.

Søg i EBTI

EORI

Her er det muligt at verificere og identificere en økonomiske operatørs EORI-nr i EU. EORI-nummeret starter med det pågældende lands ISO kode (ex DK12345678)

Søg efter EORI-nummer


EXPORT

Her er det muligt at følge op på, om en exportangivelse er afsluttet. Der anvendes Movement Reference Number (MRN) til søgningen.

Søg i EXPORT

TARIC

Her kan du søge på TARIC-databasen og få oplysninger om toldordninger. Se for eksempel om der er en præferenceaftale som giver mulighed for toldnedsættelse eller toldfrihed. Der kan søges på varekode og oprindelsesland.

Søg i TARIC (EU)

 

Øvrige systemer på siden

Oversigten over EU-databaser indeholder også følgende opslagsværker indenfor bl.a. moms, skat og punktafgifter:

ECICS, QUOTA, SEED, SURVEILLANCE, SUSPENSIONS, VIES, Taxes in Europe

Øvrige systemer på siden

 

Se aktuelle driftsproblemer og planlagte nedlukninger på toldsystemerne.

Teknisk helpdesk

Telefon:

+ 45 70 15 73 01

Telefonerne er åbne mandag til fredag kl. 8.00-17.00.

E-mail:

Uden for telefontiden kan kontakt ske på mail servicedesk@toldst.dk

Mailen bliver overvåget på hverdage i tidsrummet 7.00-20.00 samt kl. 10. 00 og 14.00 i weekender og på helligdage.

Vær opmærksom på, at den tekniske helpdesk kun kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til toldsystemerne og EMCS. Den tekniske helpdesk kan ikke hjælpe dig med toldfaglige spørgsmål. Har du toldfaglige spørgsmål, skal du ringe til Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 12. 

Helpdesk uden for åbningstid 

Hvis du uden for åbningstiden oplever driftsproblemer med systemerne eller problemer med ændring af dit password, kan du kontakte CGI Helpdesk på telefon 44 82 79 58 eller skat@cgi.com.

Nødprocedurer ved fejl i brug af toldsystemer

Nødprocedure hvis systemerne ikke er tilgængelige