Dato for udgivelse
01 Nov 2017 07:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Aug 2017 13:15
SKM-nummer
SKM2017.618.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
B-0620-17
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man vil klage
Emneord
Udgifter, etablering, ikke, godtgjort, afholdt, fremlagt, retssag, relevant, materiale
Resumé

En boligforening var ved Landsskatteretten blevet nægtet fradrag for udgifter til etablering af en sti med henvisning til, at foreningen ikke havde godtgjort, at have afholdt udgifterne til stien.

Foreningen indbragte herefter Landsskatterettens afgørelse for byretten. Efter der var pågået skriftveksling ved stævning, svarskrift, replik og processkrift 1 tog Skatteministeriet, som hidtil havde påstået frifindelse, bekræftende til genmæle. Skatteministeriet påstod i den forbindelse, at der var grundlag for helt eller delvist at ophæve sagens omkostninger, bl.a. under henvisning til, at den dokumentation der havde ført til sagens udfald, først blev fremlagt under retssagen.

Byretten tilkendte boligforeningen sagsomkostninger. Byretten bemærkede i den forbindelse bl.a., at ministeriet havde peget på en række bilag som nyt relevant materiale. Byretten bemærkede videre, at et af disse bilag indholdsmæssigt svarede til det, der var fremlagt ved Landsskatteretten, at et andet bilag først var fremlagt efter der var afgivet indstilling om at tage bekræftende til genmæle, og et tredje bilag ikke umiddelbart forekom afgørende for sagen.

Ministeriet kærede med Procesbevillingsnævnets tilladelse byrettens afgørelse til landsretten med påstand om hel eller delvis ophævelse af sagens omkostninger.

Landsretten var enig i byrettens resultat og begrundelsen herfor, hvorfor landsretten stadfæstede byrettens afgørelse.

Reference(r)

Retsplejelovens § 312, 

Henvisning

-


Parter

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/Birgigge Kjærulff Vognsen)

Mod

H1

(v/Adv. Claus Rosenkilde)

Afsagt af landretsdommerne

Hanne Harritz Pedersen, John Lundum og Julie Breum (kst.)

Sagens oplysninger

Fremlagte bilag:

-        kæreskrift med bilag A

-        brev af 26. april 2017 fra Retten i Esbjerg

-        udskrift af dombogen (sag nr. BS 4-901/2015)

-        kæresvarskrift med bilag 1

-        kærereplik

-        kæreduplik.

Ved dom af 3. februar 2017 har Retten i Esbjerg bl.a. truffet afgørelse om, at Skatteministeriet inden 14 dage skal betale 11.750 kr. i sagsomkostninger til H1.

Afgørelsen er med Procesbevillingsnævnets tilladelse kæret af Skatteministeriet med påstand om, at sagsomkostningerne for byretten ophæves, subsidiært at H1 kun tilkendes delvise sagsomkostninger.

Til støtte for påstanden har Skatteministeriet navnlig anført, at H1 under Landsskatterettens behandling af sagen var blevet opfordret til at fremlægge dokumentation for, at Andelsboligforeningen havde afholdt udgifter til det interne stianlæg via købssummen. Andelsboligforeningen fremlagde først under sagens behandling for byretten oplysninger, der dokumenterede, at Andelsboligforeningen havde afholdt udgifter til det interne stianlæg. Da oplysningerne blev fremlagt, tog Skatteministeriet bekræftende til genmæle. De relevante oplysninger var tilgængelige allerede under Landsskatterettens behandling af sagen. Det bør under disse omstændigheder ikke pålægges Skatteministeriet at betale sagsomkostninger til Andelsboligforeningen.

H1 har påstået afgørelsen om sagsomkostninger stadfæstet og har til støtte herfor navnlig anført, at allerede den dokumentation, Andelsboligforeningen havde fremlagt under Landsskatterettens behandling, udgjorde fornøden dokumentation for, at Andelsboligforeningen havde afholdt udgifter til det interne stianlæg via købssummen. Betydningen af de nye bilag, Andelsboligforeningen fremlagde sammen med stævningen, har byretten forholdt sig til i forbindelse med sagsomkostningsafgørelsen, og der er ikke grund til at tilsidesætte byrettens vurdering. Såfremt bilagene havde været afgørende for vurderingen, burde Skatteministeriet have taget bekræftende til genmæle allerede i svarskriftet, da de relevante bilag var fremlagt sammen med stævningen.

Landsdommerne Hanne Harritz Pedersen, John Lundum og Julie Breum (kst.) har behandlet sagen.

Landsretten afsagde

K e n d e l s e:

Landsretten er enig i byrettens resultat og begrundelsen herfor. Landsretten stadfæster derfor byrettens afgørelse.

T h i  b e s t e m m e s:

I sagsomkostninger for landsretten skal Skatteministeriet inden 14 dage betale 4.000 kr. til H1.

Sagen sluttet.