Dato for udgivelse
23 Nov 2017 11:23
SKM-nummer
SKM2017.663.SANST
Myndighed
Skatteankestyrelsen
Sagsnummer
17-0837144
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Prøveskilte, udlån, inddragelse
Resumé

Sagen vedrørte, om selskabets faste prøveskilte med rette var blevet inddraget af SKAT. Ved en kontrol konstaterede SKAT, at selskabets faste prøveskilte var blevet anvendt af en person, som ikke var ansat i selskabet. Prøveskiltene var blevet anvendt i forbindelse med eksportsyn af et andet selskabs køretøj, og SKAT traf afgørelse om at inddrage selskabets faste prøveskilte, idet selskabet havde anvendt selskabets faste prøveskilte i strid med reglerne i registreringsbekendtgørelsen. Selskabet påklagede SKATs inddragelse af prøveskiltene til Skatteankestyrelsen, som stadfæstede SKATs afgørelse. Skatteankestyrelsen fandt, at prøveskiltene var blevet overdraget til en person, som ikke var ansat i selskabet, jf. registreringsbekendtgørelsens § 79, stk. 1, jf. § 76, stk. 5. Skatteankestyrelsen fandt det ikke dokumenteret, at kørslen var sket med et lovligt formål, jf. registreringsbekendtgørelsens § 77, stk. 2, nr. 8, i form af selvstændig afprøvning af køretøjet som led i demonstrationskørsel. Det var derfor berettiget, at SKAT inddrog selskabets faste prøveskilte, jf. registreringsbekendtgørelsens § 76, stk. 6.

 

Reference(r)

Registreringsbekendtgørelsen § 76, stk. 1, stk. 5-6, § 77, stk. 2, § 79, stk. 1-3

 

Henvisning

-


SKAT har inddraget selskabets faste prøveskilte med registreringsnummer […].

Skatteankestyrelsen stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger
H1 ApS (herefter benævnt selskabet) udlånte den 28. marts 2017 selskabets faste prøveskilte med registreringsnummer […] til direktøren i G1 ApS, BS.

Den 29. marts 2017 konstaterede SKAT i FDM testcenter i By Y1, at BS havde anvendt selskabets faste prøveskilte på en af G1 ApS’ biler i forbindelse med eksportsyn.

BS oplyste overfor SKAT, at prøveskiltet var udlånt af selskabet til G1 ApS, idet G1 ApS’ egne prøveskilte skulle bruges i anden forbindelse. Samme dag oplyste selskabets direktør, A, telefonisk til SKAT, at han var klar over at selskabet ikke måtte udlåne prøveskiltene til et andet selskab. Han oplyste endvidere, at selskabets prøveskilte var udlånt til BS i forbindelse med køb af en bil (BMW).

Der var i forbindelse med overdragelsen af prøveskiltene ikke udarbejdet en 3 timers seddel, der skal anvendes i forbindelse med prøvekørsel ved køb af en bil.

I umiddelbar tilknytning til SKATs telefonsamtale med A den 29. marts 2017, oplyste BS til SKAT, at han tidligere havde købt en BMW af selskabet, men at dette ikke var tilfælde den 29. marts 2017. Der var alene tale om lån af selskabets faste prøveskilte.

SKATs afgørelse
SKAT har inddraget selskabets faste prøveskilte med registreringsnummer […], jf. registreringsbekendtgørelsens (bekendtgørelse nr. 1315 af 9. december 2014 om registrering af køretøjer mv.) § 76, stk. 6, idet selskabet har anvendt prøveskiltene i strid med reglerne i registreringsbekendtgørelsens § 77.

Det fremgår af SKATs afgørelse, at:

”(…)

SKATs bemærkninger
SKAT finder, at H1 ApS har overdraget selskabets ovenstående prøveskilt, til selskabet G1 ApS, CVR-nr. […]. Udlån af selskabets faste prøveskilte, reg. nr. […], til 3. mand er ikke omfattet af lovlig brug af prøveskilte, jf. registreringsbekendtgørelsen § 76, stk. 5 samt § 79, stk. 1.

Prøveskilte kan ikke overdrages til andre, jf. registreringsbekendtgørelsen § 76, stk. 5, og de kan udelukkende anvendes af den der har fået skiltene udleveret og de hos denne ansatte, jf. registreringsbekendtgørelsen § 79, stk. 1.

Et køretøj med prøveskilte kan alene anvendes af en person, som ikke er ansat i virksomheden, såfremt køretøjet udlånes til afprøvning i anledning af salg. Køretøjet kan kun udlånes til selvstændig afprøvning i op til 3 timer.

Det er således SKATs opfattelse, at prøveskiltene er anvendt i strid med bestemmelserne i registreringsbekendtgørelsen. Ud fra en samlet vurdering har SKAT ved forslaget til inddragelse lagt til grund, at køretøjet er anvendt til formål der ikke er omfattet af lovlig kørsel efter bestemmelserne i registreringsbekendtgørelsen §§ 76-79.

(…)”

SKAT har i et høringssvar til Skatteankestyrelsen oplyst, at:

SKAT bemærker (se sagsnotat – akt 6):

(…)

Fremviser, BS, blev forundret over at SKAT inddrog prøveskiltet, men afleverede disse til SKAT.

Han fremførte endvidere, at det kom til at bringe ham i en uheldig situation, idet han havde lånt prøveskiltet af naboselskabet (H1 ApS) og at SKAT nu inddrog prøveskiltet.

SKAT talte efterfølgende telefonisk med A fra H1 ApS, der oplyste at han godt var klar over at selskabet ikke måtte udlåne selskabets prøveskilte til et andet selskab og fremførte at det var en drastisk konsekvens for selskabet når SKAT inddrog prøveskiltet.

Han blev oplyst omkring reglerne for anvendelse af faste prøveskilte og han ændrede nu forklaring til at selskabets prøveskilt var udlånt i forbindelse med køb af en bil (BMW) til BS.

På forespørgsel fra SKAT blev det konstateret at der ikke var udfærdiget en 3 timers seddel og det var SKATs kontrolmedarbejders opfattelse, at det tydeligt fremgik af telefonsamtalen, at der nok ikke var tale om et udlån af prøveskiltet i forbindelse med et muligt køb af en bil, men i stedet for en ny forklaring for at selskabets prøveskilt ikke skulle inddrages.

Samtalen sluttede herefter.

I umiddelbar tilknytning til afslutning af telefonsamtale med A, talte SKAT med BS, der oplyste, at han tidligere havde købt en BMW af H1 ApS, men at det ikke var i dette tilfælde at han havde lånt prøveskilt tilhørende H1 ApS.

Prøveskiltet som G1 ApS selv rådede over, skulle bruges i dag i anden forbindelse, hvorfor BS havde spurgt om han kunne låne prøveskiltet tilhørende H1 ApS og havde fået lov til det.

(…)

SKAT har nedenstående bemærkninger til de i klagen oplistede punkter:
Der er således ikke fremkommet nye oplysninger i klagen, der kan bevirker en ændret afgørelse i registreringsafgiftssagen.

Det er SKATs opfattelse at prøveskilt med reg. nr. […], tilhørende H1 ApS, har været udlånet uberettiget til 3. mand hvorfor prøveskiltet er blevet inddraget, jf. Registreringsbekendtgørelsen § 76, stk. 5.

På kontroltidspunktet, den 29. marts 2017, talte SKAT telefonisk med A, der oplyste at han var vidende om at selskabets prøveskilte ikke måtte udlånes til 3. mand.

SKAT oplyste i hvilke tilfælde at selskabets prøveskilte lovligt kunne anvendes, hvorefter A ændrede forklaring til at BS var ved at købe en BMW (dvs. et andet køretøj end det som prøveskiltet var påsat på ved fremvisning af køretøj til SKAT i FDM sysnhal den 29. marts 2017) af ham og han derfor havde udlånt selskabets prøveskilte.

Endvidere er det mundtlig oplyst, ved telefonsamtale med A, at der ikke har været udfærdiget en 3-timers seddel, jf. Registreringsbekendtgørelsen § 79, stk. 3.

I umiddelbar tilknytning til afslutning af telefonsamtale med A, blev BS forelagt denne oplysning, hvilket han ikke kunne bekræfte. Denne forelagte oplysning skal nok tilskrives et forsøg på at undgå at SKAT inddrog selskabets prøveskilt.

SKAT bemærke at der på kontroltidspunktet, hverken af A eller BS blev oplyst, at prøveskiltene var udlånt til BS, i forbindelse med ”prøvekørsel med henblik på køb”. SKAT anser derfor denne oplysning i klage til Skatteankestyrelsen, vedrørende SKAT inddragelse af selskabe faste prøveskilte for tvivlsomt og har dermed ikke lagt oplysningen til grund.

(…)”

Selskabets opfattelse
Selskabet har nedlagt påstand om, at SKATs afgørelse ændres, således at de faste prøveskilte med registreringsnummer […] ikke inddrages.

Det fremgår af selskabets klage, at:

”referat af situation:

Tirsdag d. 28/3 sidst på dagen spørger BS (direktør i G1 ApS) A (Direktør H1 ApS) om han kan låne et sæt prøveplader. A giver BS lov til at låne prøvepladerne, i den tro at de skulle anvendes til prøvekørsel af VW Tiguan (tidligere reg. nr. […]), med henblik på salg til G1 ApS. A havde tidligere spurgt om eksportpris på overnævnte bil, og fandt det naturligt at prøvepladerne skulle anvendes til dette formål. Virksomhederne er naboer, og BS har købt mange biler af A.

Anklagepunkter:

H1 er uskyldig, da der er tale om § 77 stk. 8. "prøvekørsel med henblik på køb"”

Skatteankestyrelsens afgørelse
Af registreringsbekendtgørelsens § 76, stk. 1 (bekendtgørelse nr. 1315 om registrering af køretøjer af 9. september 2014)  fremgår følgende:

”SKAT kan udlevere nummerplader i form af prøveskilte (faste prøveskilte) til erhvervsdrivende fysiske eller juridiske personer, der vedvarende og i et ikke uvæsentligt omfang har brug for skiltene i deres erhverv til kørsel som nævnt i §§ 77-80.”

Det fremgår af registreringsbekendtgørelsens § 76, stk. 5-6, at:

”Stk. 5. Retten til et prøveskilt kan ikke overdrages.

Stk. 6. SKAT kan inddrage et prøveskilt, jf. § 111, hvis skiltet bruges i strid med §§ 77-81, eller hvis rettighedshaveren i øvrigt ophører med at opfylde betingelserne i stk. 1.”

Af registreringsbekendtgørelsens § 77, stk. 2, fremgår, at prøveskilte kun må bruges til midlertidig eller lejlighedsvis kørsel med følgende formål:

”1) Afprøvning og indstilling af et nyt køretøj, men ikke til tilkørsel af køretøjet.
2) Kørsel i forbindelse med import eller eksport af et køretøj til/fra det sted her i landet, hvor importøren/eksportøren har adresse, herunder virksomhedsadresse.
3) Kørselsprøve i anledning af reparation af et køretøj, men ikke til tilkørsel af et istandsat køretøj.
4) Afhentning eller udbringning af et køretøj i anledning af reparation eller salg.
5) Kørsel, der er nødvendig i forbindelse med registrering eller godkendelse af et køretøj.
6) Overførsel af et køretøj til anden forhandler, andet udsalgs- eller udstillingssted eller lager. Et demonstrationssted, der ikke henhører under færdselslovens område, hvor køretøjet præsenteres for publikum i salgsøjemed, f.eks. en væddeløbsbane eller en dyrskueplads, sidestilles med et udstillingssted.
7) Demonstration af et køretøj for en forhandler eller dennes personale.
8) Demonstration eller prøve af et køretøj i anledning af salg. Kørslen må kun finde sted efter forudgående anmodning i hvert enkelt tilfælde fra en eventuel køber af et køretøj af den pågældende type.
9) Optagelse af fotografier eller film af et køretøj. Kørslen må kun foretages af en fabrikant eller importør af køretøjer, og alene for at fremstille reklamemateriale for køretøjet.
10) Kortvarig kørsel her i landet i optog i forbindelse med åbning af salg af lodsedler til velgørerende eller almennyttige formål, eller i forbindelse med en lokal børnehjælpsdag, dyreskue eller lignende arrangementer. Kørslen må kun ske efter tilladelse fra politiet i hvert enkelt tilfælde.”

Af registreringsbekendtgørelsens § 79, stk. 1-3, fremgår endvidere, at:

”Et prøveskilt må, med de undtagelser der følger af stk. 2 og 3, kun bruges af den, der har fået udleveret prøveskiltet efter § 76, og de hos denne ansatte.

Stk. 2. Ved demonstrationskørsel som nævnt i § 77, stk. 2, nr. 7 og 8, med et køretøj, der ikke kan medføre passagerer, kan køretøjet med prøveskilte udlånes til forhandleren og dennes personale eller den interesserede køber, dennes pårørende og personer, der bistår køberen med at bedømme køretøjet, til afprøvning for et kortere tidsrum inden for den nærmeste omegn.

Stk. 3. Ved demonstrationskørsel som nævnt i§ 77, stk. 2, nr. 7 og 8, med et køretøj, der kan medføre passagerer, kan køretøjet føres af de personer, som er nævnt i stk. 2, hvis prøveskilteindehaveren eller en ansat hos denne befinder sig i køretøjet under kørslen. Køretøjet kan endvidere udlånes til selvstændig afprøvning eller demonstrationskørsel, hvis kørslens varighed ikke overstiger 3 timer, og der under kørslen medbringes dokumentation for, at udlånet ikke overstiger 3 timer. Dokumentationen skal ske på en blanket, der er godkendt af SKAT, medmindre SKAT har tilladt, at dokumentationen kan ske på en nærmere angiven digital måde. Indehaveren af retten til prøveskiltet skal opbevare dokumentationen i 3 måneder efter, at kørslen har fundet sted.”

BS er direktør i selskabets nabovirksomhed, G1 ApS, og det er oplyst at selskaberne H1 ApS og G1 ApS er naboer. Det er Skatteankestyrelsens opfattelse, at BS ikke kan anses for at være ansat i selskabet, jf. registreringsbekendtgørelsens § 79, stk. 1.

Skatteankestyrelsen anser det ikke for dokumenteret, at kørslen er foregået som selvstændig afprøvning af køretøjet som led i demonstrationskørsel, jf. § 77, stk. 2, nr. 8. Der er herved lagt vægt på, at BS har oplyst, at han tidligere har købt biler af selskabet, men at dette ikke var tilfælde den 29. marts 2017, samt at der ikke var medbragt dokumentation for, at udlånet af prøveskiltene ikke oversteg de tilladte 3 timer ved selvstændig afprøvning af et køretøj med henblik på salg, jf. registreringsbekendtgørelsens § 79, stk. 3. Det er uden betydning for afgørelsen, at selskabets direktør har oplyst i klagen, at han troede prøveskiltene skulle anvendes til demonstrationskørsel af en VW Tiguan med henblik på salg til G1 ApS.

Som følge heraf var det uberettiget, at BS anvendte selskabets prøveskilte den pågældende dag.

Skatteankestyrelsen skal endvidere bemærke, at det fremgår af registreringsbekendtgørelsens § 76, stk. 5, at selskabet ikke kan overdrage prøveskiltene.

Efter det oplyste om selskabets anvendelse af prøveskiltene, er det ikke godtgjort, at selskabet har anvendt prøveskiltene til kørsel omfattet af § 77, stk. 2, jf. § 79, stk. 1. Det er herefter med rette, at SKAT har inddraget prøveskiltene i henhold til registreringsbekendtgørelsens § 76, stk. 6.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.