Dato for udgivelse
08 Dec 2017 12:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Oct 2017 13:02
SKM-nummer
SKM2017.703.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
S-1465-17
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, importør, pant, ølafgift
Resumé

T var tiltalt for overtrædelse af ordensbestemmelserne i øl- og vinafgiftsloven og pantbekendtgørelsen. T havde indført 2.376 dåser øl til landet uden at være registreret som midlertidig registreret varemodtager hos SKAT og uden at anmelde og indbetale afgiften til SKAT inden varetransporten fra Tyskland. T havde endvidere ikke opfyldt sin pligt til overfor Dansk Retursystem A/S forinden varetransporten fra Tyskland at tilmelde sig som importør og tilmelde produkt og emballagetyper.

T forklarede at han ikke havde foretaget indbetalingerne, tilmeldingerne m.v., men den indførte mængde øl var til eget forbrug og ikke til videresalg. Han havde et dagligt forbrug på 20-30 øl.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Navnlig efter den meget store mængde øl fandt retten det bevist, at øllene ikke udelukkende var til eget forbrug. Udover det daglige forbrug havde T ikke forklaret om særlige anledninger, der kunne begrunde et indkøb i den pågældende størrelsesorden. T idømtes en bøde på 15.000 kr. beregnet som tre overtrædelser af afgifts- og pantlovgivningen.

Landsretten stadfæstede byretsdommen. Bøden var passende fastsat.

Reference(r)

Øl- og vinafgiftslovens § 25, stk. 1, nr. 2 og stk. 5 og 6, jf. § 6, stk. 1

Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 3 og stk. 8, jf. § 9, stk. 2, nr. 3, jf. pantbekendtgørelsens § 106, stk. 1, nr. 5, jf. § 9, stk. 1 og 2

Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 3 og stk. 8, jf. § 9, stk. 2, nr. 3, jf. pantbekendtgørelsens § 106, stk. 1, nr. 5, jf. § 10, stk. 1 og 3

Henvisning

-


Østre Landsrets dom af den 30. oktober 2017, sags nr. S-1465-17

Parter

Anklagemyndigheden

Mod

T

(v/advokat Susanne Merete Ravn, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Ulla Staal, Julie Arnth Jørgensen og Brit Frimann (kst.).

----------------------------------------------------------

Byrettens dom af 18. maj 2017, sag nr. 10A-7013/2016

Sagens oplysninger

Anklageskrift er modtaget den 21. november 2016

T, Y1-adresse, er tiltalt for

1.

overtrædelse af øl- og vinafgiftslovens § 25, stk. 1, nr. 2 og stk. 5 og 6, jf. § 6, stk. 1,

ved den 16. december 2013 forud for kl. 7.15 i Y2 at have indført 2.376 dåser øl bestemt til videresalg eller overdragelse i Danmark uden at være registreret som midlertidig registreret varemodtager hos eller anmelde til told- og skatteforvaltningen og uden indbetale afgiften inden varetransport fra Tyskland.

2.

overtrædelse af miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 3 og stk. 8,  jf.§  9, stk. 2, nr. 3, jf. pantbekendtgørelsens § 106, stk. 1, nr. 5, jf. § 9, stk. 1 og 2, (tidligere bekendtgørelse af miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. juni 2010 § 110, stk. 3 og stk. 8, jf.§ 9, stk. 2, nr. 3. jf. tidligere pantbekendtgørelse nr. 1129 af 27. september 2010 § 118, stk. 1, nr. 5, jf. § 9, stk. 1 og 2.

ved som beskrevet i forhold 1 at have indført 2.376 dåser øl i pantpligtig emballage, bestemt til videresalg eller overdragelse i Danmark, uden forud for importen at have tilmeldt sig som importør hos Dansk Retursystem A/S.

3.

overtrædelse af miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 3 og stk. 8,  jf.§  9, stk. 2, nr. 3, jf. pantbekendtgørelsens § 106, stk. 1, nr. 5, jf. § 10, stk. 1 og 3, (tidligere bekendtgørelse af miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. juni 2010 § 110, stk. 3 og stk. 8, jf. § 9, stk. 2, nr. 3, jf. tidligere pantbekendtgørelse nr. 1129 af 27. september 2010 § 118, stk. 1, nr. 5, jf. § 10, stk. 1 og 3)

ved som beskrevet i forhold 1 at have indført 2.376 dåser øl i pantpligtig emballage, bestemt til videresalg eller overdragelse i Danmark, uden forud for importen at have tilmeldt produkter og emballagetyper hos Dansk Retursystem A/S.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er under hovedforhandlingen i sagen afgivet forklaring af tiltalte og af vidnet LD fra SKAT.

Tiltalte har forklaret, at han den 16. december 2013 blev stoppet af SKAT i Y2. Han husker ikke, hvordan kontrollen nærmere foregik. Det er korrekt, at han var i besiddelse af 3.168 dåser øl. Det var hans øl, og han havde indført dem fra Tyskland. En kammerat, NF, var til stede i bilen, men han havde ikke andel i de indkøbte øl. Øllene lå bag i hans bil. Det kan godt passe, at han fik lov at beholde 792 dåser øl. De indkøbte øl skulle han selv drikke, ligesom han skulle dele ud til sine venner, blandt andet fordi det snart var jul og nytår. Han skulle ikke holde større fester elle sammenkomster på det pågældende tidspunkt. Han er alkoholiker og drak på det pågældende tidspunkt 20-30 øl dagligt. Han skulle således ikke sælge af øllene. Han har ikke indbetalt afgift af øllene. Han var klar over, at de var pantpligtige. Han har ikke været registreret som varemodtager eller anmeldt varetransporten, og han har ikke tilmeldt sig som importør hos Dansk Retursystem Al S eller tilmeldt produkterne eller emballagetyperne. Han blev standset af SKAT lige efter, at han var kørt ud fra færgelejeområdet.

LD har forklaret, at hun var med til dele af kontrollen, der foregik den 16. december 2013. Det var IC fra SKAT, der var den primære sagsbehandler, men hun arbejder ikke længere hos SKAT. Tiltalte blev stoppet, idet han var i besiddelse af store mængder øl, som han kørte ind fra Tyskland. Det, der svarede til cirka en palle øl, blev taget i bevaring. 32-33 rammer øl blev frigivet til tiltaltes eget forbrug. Det var således mere end de vejledende 110 liter øl, tiltalte fik udleveret. Det kan godt passe, at der i alt var tale om 3.168 dåser øl, og at tiltalte herefter fik udleveret 792 dåser. SKAT har i vurderingen af, at øllene var beregnet til videresalg, navnlig lagt vægt på de vejledende mængder, der kan anses for at være til eget forbrug. Hun er ikke bekendt med, at tiltalte oplyste om særlige anledninger til det store indkøb.

Der har under hovedforhandlingen været dokumenteret fra sagens forhold 1, bilag 3-1-4 (SKAT's afgørelse - afkrævning af afgift).

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har forklaret blandt andet, at han kan erkende, at han ikke har foretaget de indbetalinger, tilmeldinger og anmeldelser mv., der er omhandlet i tiltalen. Baggrunden herfor var, at den indførte mængde øl var til eget forbrug og således ikke med henblik på videresalg. Tiltalte har i den forbindelse forklaret blandt andet, at han havde et dagligt forbrug på 20-30 øl.

Retten finder navnlig efter den meget store mængde øl og tiltaltes egen forklaring, at det er bevist, at de øl, som tiltalte har  indført,  ikke  udelukkende var til eget forbrug. Retten har herved blandt andet lagt vægt på, at tiltalte ikke ud over en henvisning til sit eget store daglige forbrug har forklaret om særlige anledninger, der kunne begrunde et indkøb af den pågældende størrelse.

Tiltalte findes derfor skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes til en bøde på 15.000 kr., jf. øl- og vinafgiftslovens § 25, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5 og 6, jf. § 6, stk. 1, 2. pkt., og miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 3 og stk. 8, jf. § 9 stk. 2, nr. 3, jf. pantbekendtgørelsens § 106, stk. 1, nr. 5, jf. § 9, stk. 1 og 2, og § 10, stk. 1 og 3, jf. til dels straffelovens § 3, stk. 1.

Retten har ved bødefastsættelsen navnlig lagt vægt på den pågældende mængde øl og på, at forholdene må anses som tre overtrædelser af afgifts- og pantlovgivningen.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Tiltalte, T, skal betale en bøde på 15.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 10 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

..................................................................................................................

Østre Landsrets dom af den 30. oktober 2017, sags nr. S-1465-17

Dom afsagt den 18. maj 2017 af Retten i Roskilde (10A-7013/2016) er anket af T med endelig påstand om formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte.

Den i byretten af vidnet LD afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at det godt kan passe, at han havde 132 rammer øl med i bilen. De to tidligere gange, han er blevet standset af kontrollen i forbindelse med indførsel af øl og sodavand i Danmark, var de flere personer i bilen, og selv indførte han da ikke så mange øl. Han har aldrig undersøgt reglerne for, hvor store mængder øl og sodavand, han må indføre. For 3-4 måneder siden blev han tilkendt førtidspension, blandt andet fordi han har været alkoholiker i ca. 20 år, men det er han ikke længere. Han har anket byrettens dom, fordi han synes, at bøden er for stor.

Personlige oplysninger

Af SKATs brev af 17. december 2009 til tiltalte fremgår, at SKAT ved kontrol samme dag i Y2 havde konstateret, at tiltalte - henset til mængderne - erhvervsmæssigt havde indført eller forsøgt at indføre varer i engangsemballage uden den lovpligtige registrering og tilmelding hos Dansk Retursysten A/S, og at tiltalte samtidig var blevet indskærpet overholdelse af reglerne om tilmelding.

Den 26. juni 2013 har tiltalte over for SKAT kvitteret på, at han i forbindelse med indførsel samme dag af ca. 30 rammer øl som medpassagerer i bil, der indeholdt i alt 80 rammer øl, var blevet indskærpet bødebestemmelser og mulighed for beslaglæggelse, da han ikke var i besiddelse af de fornødne registreringer/papirer.

Landsrettens begrundelse og resultat

Bøden er passende fastsat.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.