Dato for udgivelse
11 Dec 2017 09:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 Nov 2012 11:25
SKM-nummer
SKM2017.705.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
S-3562-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, registreringsafgift, tillægsstraf, prøveplader
Resumé

T var tiltalt for overtrædelse af registreringsafgiftsloven, idet han med forsæt til at unddrage statskassen afgift den 21. marts 2010 havde anvendt et afgiftspligtigt køretøj, som ikke var afgiftsberigtiget, til kørsel her i landet. T var ved ankedom af den 18. august 2011 samt dom af den 28. juni 2011 dømt for tyveri, tyveriforsøg, overtrædelse af straffelovens § 131, stk. 1, overtrædelse af våbenbekendtgørelsen og overtrædelse af våbenloven samt færdselsloven.

T’s forklaring blev lydoptaget.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen, men fandt at der ikke var forskyldt en tillægsstraf. T skulle betale en tillægsbøde på 63.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

Reference(r)

Registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3, jf. straffelovens § 89.

Straffelovens § 58, stk. 2.

Henvisning

-


Østre Landsrets dom af den 6. november 2012, sagnr. S-3562-11:

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

(V/advokat Andro Vrlic, besk.)

Afsagt af landsretsdommene

Nonnan E. Cleaver, John Mosegaard og Kinna Eidem (kst.) med domsmænd

…………………………………………………………………….

Byrettens dom af den 17. november 2011, sagsnr. 15-6132/2011

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den 27. juli 2011.

T er tiltalt for overtrædelse af

registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3,

ved den 21. marts 2010 cirka kl. 21.50 ud for Y1-adresse i Y2-by med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have anvendt et afgiftspligtigt køretøj, som ikke var afgiftsberigtiget, til kørsel her i landet.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om en tillægsbøde på 63.000,00 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne politiassistent JU og LJ, SKAT.

Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Tiltalte er straffet senest ved

-ved ankedorn af 18. august 2011 for tyveri og til dels forsøg herpå, overtrædelse af straffelovens § 131, stk. 1, og overtrædelse af våbenbekendtgøreisen med fængsel i 1 år 2 måneder.

-ved dom af 28.juni 2011 for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, § 121, 124, stk. 1, tyveri og til dels forsøg herpå og hærværk, samt overtrædelse af våbenloven og færdselsloven med fængsel i 1 år og tillægsbøde på 100.000,00 kr. samt frakendelse af førerretten i 1 år fra den 28. juni 2011.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det lægges efter den af politiassistent JU afgivne forklaring til grund, at tiltalte på eget initiativ meddelte vidnet, at bilen tilhørte ham, og at tiltalte efterfølgende fremviste en registreringsattest som bevis over for vidnet på, at bilen tilhørte tiltalte. Endelig er det med nogen vægt indgået i rettens vurdering, at tiltalte indhentede tilladelse til kørsel med prøvemærker for perioden 15. marts til 19. marts 2010. På denne baggrund finder retten det bevist, at tiltalte er skyldig efter anklageskriftet.

Tiltalte er herefter skyldig overtrædelse af registreringsafgiftslovens§ 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3, jf. straffelovens § 89.

Efter oplysningerne om de idømte forstraffe er der ikke forskyldt nogen tillægsstraf.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 63.000,00 kr., jf. straffelovens § 58, stk. 2.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Der er ikke forskyldt nogen tillægsstraf vedrørende tiltalte, T.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 63.000,00 kr. Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 20 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

…………………………………………………………………….

Østre Landsrets dom af den 6. november 2012, sagnr. S-3562-11:

Glostrup Rets dom af 17. november 2011 (15-6132 /2011) er anket af T med påstand om frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse efter anklageskriftet samt skærpelse.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne JU og LJ, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Tiltalte har forklaret blandt andet, at han fortsat ikke ønsker at oplyse navnet på bilens ejer. Det er det politiets opgave at finde ud af. De var på vej til en person, der skulle prøve bilen. Prøvepladerne blev købt i tiltaltes navn, da han havde billede-id. Det er ikke ham, der har importeret bilen fra England

Vidnet JU har forklaret, at han ikke husker bilens farve. Tiltalte fremviste den engelske registreringsattest. Der sad et sæt nøgler i bilen, og der blev fundet et yderligere sæt, som var tabt. Foreholdt rapport ex side 34 kan det godt være de fik det andet sæt nøgler udleveret.

Vidnet LJ har forklaret blandt andet, at prøvemærker kun må bruges til de afkrydsede formål i ansøgningsskemaet. Den angivne bruger er den person, der møder op på motorkontoret og legitimerer sig som bruger.

Tiltalte er efter den indankede dom straffet

ved Københavns Byrets dom af 21. september 2011 efter straffelovens § 276, jf. § 21. Der er i medfør af straffelovens § 89 ikke fastsat tillægsstraf.

ved Retten i Lyngbys dom af 9. december 2011 efter straffelovens§ 285, stk. 1, jf. § 276, våbenloven og færdselsloven med fængsel i 6 måneder samt bøde på 5.000 kr.

ved Horsens Rets dom af 9. august 2012 efter straffelovens§ 124, stk. 4, jf. til dels § 21 og bekendtgørelse om euforiserende stoffer, jf. til dels straffelovens § 89, med fængsel i 20 dage. Dommen er anket.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet.

Det tiltrædes, at der ikke er grundlag for at fastsætte frihedsstraf som tillægsstraf, jf. straffelovens § 89. Den ankede dom af 9. august 2012 indgår ikke i denne vurdering.

Tillægsbøden findes passende, jf. straffelovens § 50, stk. 2. Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.