Dato for udgivelse
07 Dec 2017 12:58
SKM-nummer
SKM2017.696.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
16-1480557
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Registreringsafgift, varebil, ombygning, godstransport
Resumé

En varebil var blevet ombygget og indrettet med sovekabine, og den kunne herefter ikke anses for utvivlsomt indrettet til godstransport, jf. registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1. Der skulle derfor pålægges yderligere afgift med 73.408 kr.

 

Reference(r)

Registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1 samt stk. 12, jf. § 4

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit E.A.8.1.4.3

SKAT har pålagt klageren yderligere registreringsafgift på hans indregistrerede varebil med 73.408 kr.

Den afgiftspligtige værdi er fastsat af SKATs motorkompetencecenter i By Y1.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Faktiske oplysninger
Politiet har d. 21. januar 2016, kl 12.10, på Adresse Y1, By Y1, bragt et køretøj af mærket Mercedes-Benz, model Sprinter 316 CDI, med registreringsnummer […] og stelnummer […] til standsning. Føreren af køretøjet var klageren.

Der er tale om en varebil registreret til udelukkende erhvervsmæssig anvendelse på gule plader. Bilens totalvægt er 3500 kg.

Det blev konstateret, at der i varerummets fulde bredde, lige bag forsæderne, ca. 1 meter over gulvet, var fastmonteret en hylde/vinklet bænk.

SKAT har i forbindelse med sagsbehandlingen taget foto af køretøjets ydre og varerum. På billederne ses, at der 1 meter fra gulvet var indsat en sengeramme med madras og tæpper i varerummet. Væggene var beklædt med et tykt stofmateriale.

Klageren har fremlagt egne billeder af køretøjets varerum. På disse billeder ses, at der under tæpperne befinder sig 3 kasser, nedsænket i madrassen.

Klageren hæfter for registreringsafgiften in solidum med ejeren af køretøjet, F1-Bank A/S, jf. registreringsafgiftslovens § 20, stk. 5.

SKATs afgørelse
SKAT har pålagt klageren at betale 73.408 kr. i registreringsafgift med henvisning til registreringsafgiftslovens (lovbekendtgørelse nr. 29 af 10. januar 2014) § 1, stk. 1 og § 5, stk. 12, idet køretøjet efter ombygning ikke længere opfylder betingelserne i registreringsafgiftsloven for registrering som varebil.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen bl.a. anført:

"[…]

Der er tale om en varebil til udelukkende erhvervsmæssig anvendelse på gule plader. Bilens totalvægt er 3500 kg.

[…]

Der var indrettet en soveplads/kabine umiddelbart bag førersæderne ind i varerummet.

Sovekabinen var bygget ind i varerummet ca. 1 meter over gulvet, og den var ligeledes bygget mere end 1 meter ind i varerummet i hele køretøjets bredde.

Sovekabinen var beklædt med tykt polstret stofmateriale på sider og loft, og der var ilagt en tyk skummadras samt tæpper og puder til overnatning. Sovekabinen "svæver" ind i varerummet via beslag.

Der sås ikke at være monteret sikkerhedsseler eller vinduer til sovepladsen.

Der var adgang til sovepladsen fra forsæderne eller fra køretøjets højre sidedør.

[…]

Køretøjet er indregistreret på nedsat registreringsafgift som varebil på gule plader. Efter bestemmelserne i registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1, er det en betingelse for denne indregistrering, at køretøjet utvivlsomt er indrettet til godstransport. Det indebærer at

  • der kun må være sæder i førerkabinen
  • varerummet skal være indrettet med en fastmonteret flad bund
  • der må ikke være sædearrangementer af nogen art eller indretninger til anbringelse af sæder eller lignende til personbefordring
  • der skal være etableret adskillelse mellem varerummet og førerkabinen

Det kunne umiddelbart konstateres, at

  • der var indrettet soveplads i køretøjets fulde bredde ind i varerummet i en højde af ca. 1 meter over varevognens bund.
  • Sovepladsen var indrettet med madras, tæpper og puder.
  • Indretningen af køretøjet er dokumenteret til sagen med foto.

 […]

SKATs endelige afgørelse
Ud fra en samlet vurdering af de modtagne indsigelser til sagen, er det SKATs endelige afgørelse, at der skal betales 73.408 kr. i registreringsafgift af køretøjet.

SKAT har gennemgået politiets fotos nøje, og det fremgår af disse, at den originale adskillelse mellem førerkabinen og varerummet er fjernet, at senge-bunden er monteret med beslag ind i varevognens sider og bagvæggen til førerkabinen. Køjerummet er adskilt fra den øvrige del af varerummet ved, at der er monteret en væg, som er sammenhængende med køjens sengebund. Loftet i køjen og endevæggen ved hovedgæret er beklædt med polstret stof som isolering. Køjen er indrettet med madras og sengetøj. Der er adgang til køjerummet via førerkabinen eller ind af varerummets sidedør.

Politiet har beskrevet, at sovepladsen er mere end 1 meter ind i varerummet i hele køretøjets bredde.

A erkendte på standsningstidspunktet overfor politiet, at han selv havde lavet indretningen, idet han kører mange kilometer med gods i udlandet og skulle have mulighed for overnatning.

[…]

Det er SKATs opfattelse, at der er tale om en almindelig varebil til godstransport, og at køretøjet ikke kan godkendes med den indrettede sovekabine.
[…]"

Klagerens opfattelse
Klageren har nedlagt påstand om, SKATs afgørelse ændres, således at der ikke sker forhøjelse og opkrævning af registreringsafgift, og således at varebilen med registreringsnummer […] fortsat er omfattet af registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1.

Klageren har til støtte for påstanden bl.a. anført følgende:

"[…]
Jeg har prøvet at ringe til […] (Told og Skat i By Y1), for at forklare
Og ville komme ned og vise hende bilen, men hun afslog og henviste til at
Jeg skulle indsende en klage.
Jeg vil godt forklare, hvordan jeg oplevede situationen, da jeg bliver standset af politiet
På Adresse Y1 i By Y1.
Jeg bliver stoppet og det første betjenten gør, er at stikke hovedet ind af højre siderude
Og kigger om på hylden, og siger sådan en seng må du ikke have. Jeg når ikke og fortælle ham At hylden er beregnet til transport af temperatur følsomt gods og ikke nogen seng, før end han Begynder at fortælle mig, om at det koster en afgift på mellem 100.000 og 400.000, hvilket Påvirkede mig meget, da jeg kommer til at tænke på lukning af firma osv. Så derfor er jeg jo ikke Helt mig selv og kan få fortalt at det bare er en hylde, og der under tæppet befinder sig 3 kasser Til transport af temperatur følsomt gods.
Jeg vedhæfter billeder af dette, som betjenten ikke så.
Som I kan se, kan den ikke bruges som seng og er ydermere kun 1.68 lang. Til orientering er jeg 1.88 lang.
[…]"

Klageren har på et telefonmøde med sagsbehandleren bl.a. oplyst, at hylden er beregnet til transport af temperaturfølsomt gods og ikke er nogen seng. Han driver enkeltmandsvirksomhed med vejgodstransport i By Y1 og omegn. Han er registreret som virksomhed i bl.a. www.landtransport.dk, og transporterer bl.a. diverse temperaturfølsomme varer.

Når han transporterer varer på den slags ture, fx lokale ture med æg, som både af hensyn til skrøbeligheden og vigtigheden af at stå mørkt og koldt, kræves en form for fast enhed i lastrummet, der kan opfylde begge behov. Ved en sådan transport af æg er det vigtigt både at have faststående kasser, der ikke kan rutsje rundt i bilen, at æggene heller ikke kan rutsje rundt i selve kassen, og at de står mørkt. Ved varer, der skal holdes varme, gælder samme forhold, dog her således, at de udover stabiliteten også skal holdes varme i den periode, det tager at transportere varerne fra A-B. Det sker bl.a. ved at svøbe dem i noget, der kan holde dem varme/lune, fx ved, at der er lagt et lag af tykt fyldigt stof rundt om kasserne. Klageren var ærgerlig over, at han også havde anvendt en madras i hele længden af hylden. Den er god til formålet, men den kan desværre også fejlagtigt antyde, at hylden bruges til soveplads. Det er lagt til grund i afgørelsen, at det kan lade sig gøre at sove på hylden. Hertil bemærkede klageren, at den ikke er lang nok til det. Allerede af denne grund burde man se, at det ikke er muligt. Hylden er kun 1.68 m lang, dvs. ikke lang nok til fx en mand af lav højde. Klageren forklarede på mødet, at han ærgrer sig over, at man ikke kan besigtige bilen og lastrummet, da det tydeligt vil fremgår, at det er sådan en hylde. Han vil ikke prøve at gøre noget for at snyde med udseendet af rummet ved en sådan besigtigelse, men det vil man også let kunne se. Han har i stedet vedlagt billeder.

Landsskatterettens afgørelse
Af registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1 fremgår, at afgiftssatsen for nye biler med en tilladt totalvægt på ikke over 4 ton, der utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport, udgør 0 af et reguleret grundbeløb og 50 % af resten.

Af § 5, stk. 12, fremgår, at en bil som er afgiftsberigtiget efter § 5, stk. 1-11, afgiftsberigtiges efter § 4 (personbil), når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren har foretaget ændringer på køretøjet ved at fastmontere en hylde/bænk i hele køretøjets bredde bag førersæderne. Hylden er ca. en meter bred og monteret en meter over køretøjets bund. Desuagtet at der, på den af klageren indsendte billeddokumentation, er transportkasser nedsænket i madrassen, vurderer Landsskatteretten, at der er tale om en sengeramme, der kan anvendes til overnatning.

Ændringerne medfører, at køretøjet herefter ikke længere utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport.

Ved afgørelsen er der lagt vægt på, at sovekabinen var beklædt med tykt polstret stofmateriale på sider og loft, og at sengerammen var fuldt opredt med skummadras, tæpper og puder. Det er Landsskatterettens opfattelse, at sengerammens længde er tilstrækkelig til, at den kan bruges til at sove på.

Der henvises til SKM2015.450.LSR, der for så vidt angår køretøjets indretning vurderes sammenlignelig med nærværende sag.

Køretøjet opfylder herefter ikke betingelserne i registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1, og det er derfor med rette, at SKAT har opkrævet klageren en yderligere registreringsafgift i henhold til registreringsafgiftslovens § 5, stk. 12, jf. § 4.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.