Dato for udgivelse
19 Dec 2017 14:51
SKM-nummer
SKM2017.735.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
17-0989827
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL)
Emneord
Aldersopsparing, indbetaling, udbetaling, overskridelse, fejldisposition, afgift
Resumé

Da en indbetaling på en pensionsordning, der hidrørte fra et ejendomssalg i udlandet, måtte anses for en åbenbar fejldisposition, kunne der ske tilbagebetaling af det pågældende beløb uden betaling af afgift.

 

Reference(r)

Pensionsbeskatningslovens § 16, § 25, stk. 1 nr. 1-8, § 28, stk. 2

 

Henvisning

SKATs Juridiske Vejledning, afsnit C.A.10.2.7.2

 


Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Fritagelse af afgiftsbetaling i forbindelse med udbetalingen fra alderspension.

Nej

Ja

Ja

Faktiske oplysninger
Klageren har den 9. november 2015 overført 73.429,07 kr. til en aldersopsparing, i forbindelse med lukning af sine udenlandske konti. Det indbetalte beløb stammer fra klagerens hussalg i udlandet.

Aldersopsparingen er en konvertering af tidligere kapitalpension.

Det fremgår af aftalen mellem klageren og F1-Bank følgende:

”Indbetaling på aldersopsparing
Pensionsbeskatningsloven fastlægger et maksimum for den årlige indbetaling på en aldersopsparing. Beløbet reguleres hvert år efter personskatteloven og er i 2015 28.600 kr.

Jeg ønsker at indbetale 200 kr. om måneden på min aldersopsparing. Beløbet skal hæves fra min konto nr. […]. Den første indbetaling gennemføres den første bankdag i måneden efter min kapitalpension er konverteret. Jeg kan til enhver tid ændre eller slette indbetalingsaftalen ved at kontakte banken”

Som dokumentation for posteringen på alderspensionskontoen, har klageren fremsendt en posteringsoversigt. Oversigten er for perioden fra den 15. januar 2016 frem til 30. december 2016, og der fremgår, at klageren månedligt indbetaler 200 kr.

F1-Bank oplyser, at klageren den 9. november 2017 indbetalte 73.429,70 kr. ved en fejl, idet klageren indbetaler via et IBAN-nr., som er tilhørende aldersopsparingen, og at klageren ikke er opmærksom på, at der eksisterer et IBAN nummer til hver konti.

Da det indbetalte beløb overskrider den maksimale årlige indbetaling, pålægges der en afgift på 9.380 kr.

F1-Bank oplyser endvidere, at da indbetalingen sker fra en udenlandsk konto, sker der ikke en afvisning af indbetalingen, ved overskridelsen af den maksimale indbetaling, som hvis overførslen var sket mellem to danske konti.

Ved udenlandske indbetalinger er det F1-Banks procedure, at beløbet skal bogføres manuelt. F1-Bank tilbageførte derfor manuelt den 11. januar 2017, 73.429,70 kr. til klageren. Det er for tilbagebetalingen beregnet 14.680 kr. i afgift, idet SKAT ikke har godkendt tilbageførelse af beløbet.

SKATs afgørelse
SKAT har ikke givet tilladelse til tilbagebetaling fra alderspensionen uden afgiftsmæssige konsekvenser.

Der er som begrundelse herfor anført:

Begrundelse
Der fremgår ingen overførselstekst på overførslen fra den [udenlandske] konto til den danske konto der kan begrunde at, der er tale om en åbenbar fejloverførsel.

Hævning på aldersopsparingskontoen den 11-1-2017 er tilsyneladende sket uden aftale med dig og uden tilladelse fra SKAT. På baggrund af hævningen den 11-1-2017 skal der pålægges afgift således:

2016

Kontobevægelser

Afgift

Samlede indbetaling

kr. 75.826,07

Maks-beløbsgrænse

kr. 28.900,00

Overskridelse pålægges 20% afgift ved årsopgørelsen
Denne afgift kan nedsættes hvis beløbet overføres til en fradragsberettiget pensionsordning

kr. 46.926,07

Kr. 9.380

Hævning den 11-1-2017 pålægges 20% afgift

kr. 73.429,07

Kr. 14.680

(..)

SKATs bemærkninger
Der fremgår ingen overførselstekst på din overførsel til aldersopsparingen. Det kan derfor ikke afvises, at du havde til hensigt, at indbetale beløbet til en pensionsordning.
SKAT er enig i, al du har reageret umiddelbart efter overførsel har fundet sted. Der er imidlertid grænse for indbetaling til aldersopsparing, hvorfor der maksimalt kan indbetales kr. 28.900 i 2016.

F1-Bank har ikke sikret, al du ikke kunne overføre mere en maksimum-beløbet til aldersopsparing for 2016.

Der er fremsendt kopi af kontoudtog hvoraf det fremgår at du har indbetalt kr. 200 pr. måned. Indbetalingerne efter overskridelsen af maksimum-beløbet er ikke afvist”

Lovgrundlag
SKAT henleder opmærksomheden på pensionsbeskatningslovens § 16 stk. I, 2. punktum hvor det fremgår at livsforsikringsselskabet, pensionskassen eller pengeinstituttet skal påse, at der i det pågældende livsforsikringsselskab m.v. ikke anvendes et større beløb end grundbeløbet i 1. pkt.
Indbetaling af beløb over kr. 28.900 til aldersopsparing pålægges 20% afgift af beløbet over maksimumsgrænsen eller 4% hvis det overskydende beløb overføres til en fradragsberettiget pensionsordning. Dette følger af pensionsbeskatningslovens § 25 A stk. 5 og stk. 6.

SKAT henviser til pensionsbeskatningslovens § 28 stk. 2 vedrørende afgift i forbindelse med udbetaling fra en aldersopsparing, der ikke er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 25 stk. I, nr. 1-8 jf. § 25 A stk. l, eller § 29 A stk. 1. Hvis der udbetales beløb fra en aldersopsparingskonto medfører det afgift på 20% af det udbetalte beløb.

Afgiftspligten påhviler den der er berettiget til udbetalingen jfr. Pensionsbeskatningslovens § 38. SKAT henviser i denne forbindelse til pensionsbeskatningslovens § 38 stk. 5 om at pengeinstituttet er ansvarlig over for statskassen for betaling af manglende beløb.

I pensionsbeskatningsloven er der generelt ikke hjemmel til at tillade korrektioner af foretagne indbetalinger til eller udbetalinger fra en pensionsordning. Der findes dog regler om korrektion i pensionsbeskatningsloven § 21 A og §§ 22 - 22 B. Disse bestemmelser er ikke anvendelige i denne situation.

Efter praksis kan der ske korrektion i tilfælde, hvor der er sket en åbenbar fejldisposition. Tilladelse til korrektion gives derimod som udgangspunkt ikke i tilfælde, hvor den påberåbte fejl beror på ejerens misforståelse af reglerne jr. SKATs Juridiske Vejledning C.A. 10.2.7.2 om korrektioner af pensionsaftaler.

I konkrete tilfælde kan der gives tilladelse til korrektion af fejl foretaget af ejeren af pensionsordningen uden for ansættelsesforhold, hvis det blandt andet kan dokumenteres, at der er tale om en åbenbar fejldisposition, som kan annulleres civilretligt eller ejeren af pensionsordningen straks rettet henvendelse til SKAT og pensionsinstituttet for at få rettet fejlen”

Klagerens opfattelse
Klageren har nedlagt påstand om, at der ikke skal betales afgift af overskridelsen af den maksimale indbetaling og den senere foretaget tilbagebetaling. 

Der er til støtte herfor anført, at:

”Klageren gør således gældende,
at Klagerens overførsel den 9. november 2016 af 73.429,07 kr. til hendes aldersopsparingskonto i F1-Bank er en åbenbar fejldisposition, som vil kunne annulleres civilretligt,
at Klageren straks hun bliver opmærksom på fejlen, og således allerede den 10. november 2016 kontakter både SKAT og F1-Bank, at det med al tydelighed fremgår, at overførslen er atypisk i forhold til Klagerens sædvanlige indbetalingsmønster, idet Klageren helt standardmæssigt alene har overført 200 kr. månedligt,
at beløbet er det resterende indestående for Klagerens salg af en lejlighed i By Y1,
at Klageren har modtaget aftale om Aldersopsparing og tilhørende vilkår, hvorfor hun må antages at være bekendt med den tilladte grænse for indbetaling,
at det ikke bør tillægges betydning i forhold til Klageren, at F1-Bank først efter manuel behandling den 11. januar 2017 får ”afvist” og derfor tilbageført beløbet, og
at overførslen og den efterfølgende tilbageførelse således bør accepteres uden afgiftsmæssige konsekvenser for Klageren.”

Landsskatterettens afgørelse og begrundelse
En aldersopsparing giver pensionsejeren ret til afgiftsfri at få udbetalt et engangsbeløb i tidsrummet fra 5 år før pensionsopspareren når pensionsudbetalingsalderen, og indtil 15 år efter at pensionsopspareren har nået pensionsalderen.

Det fremgår af pensionsbeskatningslovens § 28, stk. 2, at der ved udbetalinger fra en aldersopsparing i utide og som ikke kan henføres til de i § 25, stk. 1 nr. 1-8 oplistede tilfælde, skal svares en afgift på 20 pct. af det udbetalte beløb.

Den omhandlende udbetaling kan ikke henføres til de § 25 stk. 1 nr. 1-8 oplistede tilfælde.

Til en aldersopsparing kan der årligt kun anvendes et beløb af en given størrelse, og det påhviler pengeinstituttet mv. at påse, at beløbet ikke overskrides. Det fremgår af pensionsbeskatningslovens § 16.

Efter praksis kan tillades afgiftsfri udbetaling, hvis det er dokumenteret, at der er tale om en helt åbenbar fejldisposition. Fejlen skal være så åbenbar, at den ikke giver anledning til tvivl jf. TfS 1999.738 i SKATs Juridiske Vejledning, afsnit C.A.10.2.7.2.

Klageren har oplyst, at hun fejlagtig overførte beløbet på 73.429 kr. til sin aldersopsparing, beløbet overstiger den maksimale indbetaling, som for indkomståret 2016 udgjorde 28.900 kr.  

Det fremgår af klagerens dispositionsoversigt, at hun fast pr. måned indbetaler 200 kr. til sin alderspension, ifølge en aftale med banken. Klagerens indbetaling på 73.429 kr. afviger således væsentligt fra den månedlige indbetaling.

Banken ville normalt have afvist indbetalingen, da den overstiger maksimumgrænsen, men det skete ifølge banken fejlagtigt ikke, da der var tale om overførsel fra udlandet.

Det har formodningen mod sig, at det var klagerens hensigt at indbetale beløbet på 73.429 kr. på sin aldersopsparing, da beløbet åbenbart overstiger maksimumgrænsen for indskud og i øvrigt går ud over den aftale, hun har indgået med banken.

Det er herefter rettens vurdering, at der er tale om en sådan åbenbar fejldisposition, at der kan ske tilbageføring uden afgiftsberigtigelse.