Dato for udgivelse
15 Jan 2018 09:38
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Nov 2017 13:54
SKM-nummer
SKM2018.32.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
15-4381/2017
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, registreringsafgiftsbekendtgørelsen, mærkning, prøvesag, selskab
Resumé

Selskabet var tiltalt for overtrædelse af registreringsafgiftsbekendtgørelsen, ved i tiden forud for den 5. november 2016 kl. 04.00, hvor bilen blev standset på motorvejen, som ejer at have undladt at mærke siderne på varebil med virksomhedens navn eller logo og cvr-nummer.

Selskabet udeblev fra retsmødet.

Byretten fandt selskabet skyldig i tiltalen. Selskabet idømtes en bøde på 5.000 kr. under henvisning til bemærkningerne til lovforslaget, hvoraf fremgår, at et af formålene er at sikre høj grad af synlighed og gennemsigtighed i forhold til sort arbejde og førstegangsovertrædelse straffes med en bøde på 5.000 kr.

Reference(r)

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer nr. 1315 af 9. december 2014 § 117, stk. 3, jf. § 87 (nu § 118, stk. 3, jf. § 89 i bekendtgørelse nr. 599 af 31. maj 2017)

Henvisning

-


Byrettens dom af den 23. november 2017, sags nr. 15-4381/2017

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T1

Afsagt af Byretsdommer

Sophia Dankelev

Sagens oplysninger

Denne sag er anlagt som prøvesag.

Anklageskrift er modtaget den 19. maj 2017.

T1 er tiltalt for

overtrædelse af § 117, stk. 3, jf. § 87, i bekendtgørelse nr. 1315 af 9. de­cember 2014 (Nu § 118, stk. 3, jf. § 89, i bekendtgørelse nr. 599 af 31. maj 2017)

ved i tiden forud for den 5. november 2016 kl. 04.00, hvor bilen blev stands­et på motorvejen ved Y1-by, som ejer at have undladt at mærke siderne på varebil Q… med virksomhedens navn eller logo og cvr-nummer.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte er korrekt indkaldt, men er udeblevet uden oplyst lovligt forfald.

Retten behandler herefter sagen, som om tiltalte har erkendt sig skyldig, jf. retsplejelovens § 897, stk. 1, nr. 1.

Da omstændighederne ikke taler imod det, findes tiltalte derfor skyldig i. overensstemmelse med tiltalen.

Af de almindelige bemærkninger til lovforslag LFF 2012-04-25 nr. 170 fremgår, at et af formålene med lovforslaget er at sikre høj grad af synlighed og gennemsigtighed i forhold til sort arbejde, og af pkt. 3.7.2. i lovforslagets bemærkninger fremgår, at ordensbødeniveauet for manglende navn/logo m.v. på en gulpladebil foreslås fastsat, så første ovetrædelse straffes med en bøde på 5.000 kr.

Straffen fastsættes i overensstemmelse med lovforslagets bemærkninger til en bøde på 5.000 kr., hvilket bødeniveu retten finder passende, jf. § 117. stk. 3, jf. § 87, i bekendtgørelsenr. 1315 af 9. december 2014 (Nu § 118, stk. 3, jf. § 89, i bekendtgørelse nr. 599 af 31. maj 2017).

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Tiltalte, T1, straffes med en bøde på 5.000 kr. Tiltalte skal betale sagens omkostninger.