Krav til tilladelsesindehaverne

Tilladelsesindehaver skal betale et særligt bidrag på 8 procent af indskud på væddemål på hestevæddeløb der foregår i Danmark. Se SPILL § 43a, stk. 1.

Kravet gælder også for de indtægtsbegrænsede og omsætningsbegrænsede tilladelser.

Anmeldelsespligt

Personer og juridiske personer der er bidragspligtige skal indgive anmeldelse herom til Spillemyndigheden, jf. SPILL § 43a, stk. 4.

Kombinationsvæddemål, Væddemålsbørser og kompakte spil

Indgår en dansk hest i et kombinationsvæddemål, hvor der væddes om resultatet af flere begivenheder, skal det særlige bidrag betales af hele indsatsen. Se SPILL § 43a, stk.2.

For Væddemålsbørser gælder at der skal betales særlig bidrag af indsatsen fra begge sider af væddemålet.

Såfremt der spilles "kompakte spil" som fx alle tripler af 5 begivenheder - er det kun de kombinationer, der faktisk indeholder væddemål på hestevæddeløb afholdt i Danmark, som er omfattet af bidragspligten.

"Cash out"

Hvis spilleren benytter sig af Cash Out inden (første) hestevæddeløb i Danmark i væddemålet er startet, skal der stadig betales særlig bidrag af indsatsen.

Betaling og regnskab

Det særlige bidrag opgøres kvartalsvis til Spillemyndigheden, hvortil bidraget også indbetales. Betalingen skal ske senest den 15. i første måned efter kvartalets udløb. Se SPILL § 43a, stk. 3.

Bidragspligtige tilladelsesindehavere skal føre et regnskab for hver kvartalsperiode, således det pligtige særlige bidrag fremgår heraf.

Regnskabsmaterialet skal indeholde daterede oplysninger om indskud foretaget af spillerne på spil der er omfattet af det særlige bidrag. Regnskabet skal føres i det almindelige forretningsregnskab. 

Tilladelsesindehaverne skal opfylde bogføringslovens krav uanset om de er bogføringspligtige eller ej, dog kan tilladelsesindehavere etableret i et andet EU- eller EØS-land vælge i stedet at følge bogføringskrav i etableringslandet.

Tilbagebetaling

Såfremt det særlige bidrag ikke bruges fuldt ud af hestesporten, får bidragsyderne deres bidrag delvist tilbage proportionalt med størrelsen af deres indbetalte bidrag for den relevante periode.

Data

Tilladelsesindehaver skal leve op til de enhver tid gældende dataleveringskrav fra Spillemyndigheden - hvilket pt. vil sige at alle væddemål hvorpå der skal betales særlig bidrag, skal angives i strukturerne

 • FastoddsspilDanskHest,
 • FastoddsspilBeXDkHest,
 • PuljespilDanskHest eller
 • HestDK.

 Bemærk

Datakravet gælder ikke for de indtægt- og omsætningsbegrænsede tilladelser.

 Krav til hestesporten

Indtægterne fra det særlige bidrag tildeles hestevæddeløbssporten med henblik på dækning af udgifter af fælles interesse for hestevæddeløbssporten og indehaverne af tilladelse til udbud af væddemål. Se SPILL § 43a, stk. 1, 2. pkt.

Udgifter af fælles interesse kan fx være

 • løbspræmier,
 • organisationsudgifter,
 • udgifter til transmission af hestevæddeløb til diverse medier,
 • dopingbekæmpelse,
 • bekæmpelse af aftalt spil (matchfixing),
 • drift af hestevæddeløbsbanerne,
 • udbygning og forbedring af infrastruktureren på banerne, eller
 • uddannelse af trænere mm.

Det er en forudsætning at disse udgifter har direkte forbindelse til hestevæddeløb afholdt i Danmark, og hvorpå der kan udbydes væddemål.

Det særlige bidrag kan ikke bruges til at dække udgifter der allerede er dækket fra anden side fx til "at betale" præmier der allerede er sponsorerede.

Det særlige bidrag skal bruges i det kalenderår de modtages, dog således at op til 20 procent løbende kan overføres til efterfølgende år - men kun inden for en fast 5-årig periode.  Det vil sige. at der kan overføres 20% fra hver af de første 4-år i en periode til det 5. år, hvorefter det hele så skal bruges (eller tilbagebetales). Desuden tilbagebetales hvert år uforbrugt særligt bidrag der ligger udover de 20 procent der kan overføres.

Regnskab

Hestevæddeløbssporten skal føre et årligt regnskab for opgørelsen af udgifter af fælles interesse, hvor der er anvendt det særlige bidrag eller udlodningsmidler, samt af indtægter fra det særlige bidrag, udlodningsmidler og andre indtægter. Hestevæddeløbssporten skal hvert år senest den 31. maj sende regnskabet samt en redegørelse for anvendelsen af det særlige bidrag og udlodningsmidler for det foregående år med en revisionserklæring fra en statsautoriseret revisor til Spillemyndigheden.

Hestevæddeløbssporten skal årligt offentliggøre en aktivitetsplan på deres hjemmeside, hvoraf en fordeling af indtægterne fra det særlige bidrag og udlodningsmidlerne samt tiltag i forhold til anti-doping, match-fixing og ungdomsarbejde m.v. fremgår.

Ud- og tilbagebetaling

Spillemyndigheden udbetaler det særlige bidrag til hestesporten kvartalsvist. Se SPILL § 43b

Spillemyndigheden kan beslutte at der skal ske helt eller delvis tilbagebetaling af det særlige bidrag, hvis

 • betingelserne for støtten ikke er opfyldt,
 • der er er givet urigtige eller vildledende oplysninger,
 • der er fortiet oplysninger, eller
 •  hvis forudsætningerne for anvendelsen af det særlige bidrag falder bort eller ændres væsentligt.