Dato for offentliggørelse
07 Feb 2018 07:51
Tidsfrist for afgivelse af høringssvar
27 Feb 2018 23:59
Kontaktperson
Julie Rabølle Nyrnberg
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
17-1523482
Dokument type
Udkast til styresignal
Overordnede emner
Afgift
Emneord
Kvadratmeterafgift - momsfradragsprocent - opgørelse
Resumé

Ændringen består i en regulering for momsfradragsprocenten efter energiafgiftslovene, når virksomheden samtidig betaler en kvadratmeterafgift. Styresignalet er til gavn for virksomhederne.

Reference(r)

Elafgiftsloven § 11, stk. 1, stk. 6, stk. 7, og stk. 15
Gasafgiftsloven § 10 stk. 1, stk. 2, stk. 6, og stk. 7
Kulafgiftsloven § 8, stk. 1, stk. 2, stk. 5, og stk. 6
Mineralolieafgiftsloven § 11, stk. 1, stk. 2, stk. 6, og stk. 7

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-2, afsnit E.A.4.6.13.6

Høringsparter
Høringsliste Moms.docx

1. Sammenfatning

I styresignalet beskrives ændring i forbindelse med regulering for momsfradragsprocenten i energiafgiftslovene, når virksomheden samtidig betaler en kvadratmeterafgift (m2-afgift).

Der har været en uens administration af reglerne i SKAT. Dette styresignal fastlægger således en entydig praksis.

Ændringen består i, at virksomheder - i forbindelse med opgørelse af tilbagebetaling af afgiften - skal regulere for momsfradragsprocenten, efter der er foretaget regulering for m2-afgiften.  Reglerne fremgår fx af elafgiftslovens § 11, stk. 6, og 15. Efter den hidtidige praksis skulle reguleringen for momsfradragsprocenten foretages inden reguleringen for m2-afgiften.  

Ændringen medfører, at virksomheder, som har momsfritaget omsætning, får tilbagebetalt deres afgift for så vidt angår m2-afgiften med samme andel, som virksomheder der udelukkende har momspligtig omsætning. Efter den hidtidige praksis får virksomheder med momsfritaget omsætning en mindre forholdsmæssig andel af den samlede afgift tilbagebetalt.

I styresignalet fastsættes frister for genoptagelse og reaktionsfrist og krav til den dokumentation, der skal ledsage en anmodning om genoptagelse.

2. Hidtidig praksis

Virksomheder kan som udgangspunkt få tilbagebetalt afgiften på deres energiforbrug. Det følger fx af elafgiftsloven § 11, stk. 1. Udgangspunktet er, at dette forbrug skal måles. Dog er det muligt at få tilbagebetaling af forbrug, som ikke har været målt, hvis det faktiske forbrug vedrører et areal på under 100 m2. Her skal virksomheden i stedet under visse betingelser indbetale et beløb på 10 kr. pr. m2 pr. måned, jf. fx elafgiftslovens § 11, stk. 6. Dette gælder også i de tilfælde, hvor arealet er større end 100 m2, og hvor det kan påvises, at en reel måling ville have medført et større tilbagebetalingsbeløb, jf. fx elafgiftsloven § 11, stk. 7.  Afgiften tilbagebetales i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for indgående moms, jf. fx elafgiftslovens § 11, stk. 15.

SKAT anvender i nogle tilfælde en beregningsmetode, hvor det tilbagebetalingsberettigede forbrug først bliver reguleret med momsfradragsprocenten, og herefter bliver der reguleret for m2-afgiften. Dette bevirker, at momsfradragsprocenten ikke slår igennem og reducerer m2-afgiften.

Eksempel

Delvis fradragsret (50 pct.)  Fuld fradragsret
Tilbagebetalingsberettigede forbrug 100.000 kr. 100.000 kr.
Regulering af momsfradrag 50.000 kr. 0 kr.
Resultat før regulering for m2 afgift  50.000 kr. 100.000 kr.
Regulering for m2 afgift  10.000 kr. 10.000 kr.
Tilbagebetaling    40.000 kr. 90.000 kr.

 

3. Baggrunden for ændring af praksis

Beregningen af kvadratmeterafgiften har været uklar, hvorfor SKAT har vurderet det nødvendigt at præcisere reglerne.

Det er SKATs opfattelse, at, der ikke er holdepunkter for, at der først sker regulering med momsfradragsprocenten, hvorefter m2-afgiften efterfølgende fratrækkes. Denne praksis bevirker, at m2-afgiften ikke bliver reguleret for virksomhedens momsfradragsprocent, hvilket ellers er tilsigtet.

Princippet vedrørende tilbagebetaling af afgifter skal ske i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for moms. Dette betyder samtidig, at diverse energiafgiftsmæssige reguleringer skal ske inden, at tilbagebetalingsgrundlaget reduceres med momsfradragsprocenten.

Den hidtidige praksis medfører en skævvridning i forhold til virksomheder med delvis momsfradragsret, fordi de kommer til at betale den fulde m2-afgift til trods for, at de alene kan få tilbagebetalt af en del af deres samlede forbrug. Dermed får virksomheder med delvis momsfradragsret i denne situation et forholdsmæssigt lavere beløb tilbagebetalt  end en virksomhed med fuld fradragsret. Dette har efter SKATs opfattelse ikke været hensigten med reglerne.

Der er hverken i loven eller i dens forarbejder belæg for at opretholde en forskelsbehandling imellem virksomheder med hel og delvis momsfradragsret i relation til tilbagebetaling af energiafgifter og beregning af m2-afgiften. Derfor skal den momsmæssige regulering i disse situationer ske som det sidste.

4. Ny praksis

Virksomheder kan få tilbagebetalt afgiften af det afgiftspligtige energiforbrug. Såfremt energiforbruget ikke måles, kan virksomheden få tilbagebetalt afgiften, såfremt virksomheden betaler en afgift på 10 kr. pr. m2. Betalingen sker i praksis ved, at den fulde tilbagebetaling nedsættes med de 10 kr. pr. m2.

Den opgjorte afgift tilbagebetales herefter i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for indgående moms af fx elektricitet.

Beløbet skal opgøres med fradrag af m2-afgiften, og herefter reguleres med momsfradragsprocenten. Dette bevirker, at m2-afgiften også reduceres i forhold til momsfradragsprocenten.

Eksempel

 

Delvis fradragsret (50 pct) Fuld fradragsret
Tilbagebetalingsberettiget forbrug    100.000 kr. 100.000 kr.
Regulering for m2 afgift  10.000 kr. 10.000 kr.
Resultat før regulering for moms  90.000 kr. 90.000 kr.
Regulering for momsfradrag   45.000 kr. 0 kr.
Tilbagebetaling 45.000 kr. 90.000 kr.

                              

De beskrevne regler findes i elafgiftslovens § 11, stk. 1, 6, 7, og 15, gasafgiftslovens § 10, stk. 1, 2, 6, og 7, kulafgiftsloven § 8, stk. 1, 2, 5, og 6, og mineralolieafgiftsloven § 11, stk. 1, 2, 6 og 7.

5. Genoptagelse

Den ændrede praksis indebærer, at virksomheder kan få nedsat m2-afgiften med momsfradragsprocenten. Der kan derfor udarbejdes nye opgørelser efter retningslinjerne i dette styresignal. Det er en betingelse for genoptagelse, at virksomheden tidligere har afregnet godtgørelsesbeløbet, hvor der først er sket regulering med momsfradragsprocenten, og dernæst er reguleret med m2-afgiften, og i øvrigt opfylder de krav, som fremgår af de relevante bestemmelser i energiafgiftslovene.

5.1 Frister for genoptagelse

5.1.1 Ordinær genoptagelse

I henhold til skatteforvaltningens § 31, stk. 2, kan der ske ordinær genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes senest 3 år efter angivelsesfristens udløb.

5.1.2 Ekstraordinær genoptagelse

Hvis fristen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, 2. led, efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse til gunst for den afgiftspligtige/godtgørelsesberettigede fra og med den afgiftsperiode, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet 3 år forud for, at praksisændringen er offentliggjort af Skatteministeriet.

Hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt, kan der derfor ske genoptagelse for alle virksomheder med en påbegyndt, men ikke udløbet, afgiftsperiode 3 år forud for den 7. februar 2018, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1.

Det betyder, at der kan ske ekstraordinær genoptagelse af sager, hvor virksomheder ikke har fået reduceret kvadratmeterafgiften med momsfradragsprocenten fra den 7. februar 2021 eller senere.

5.2 Reaktionsfrist

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, at en anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder efter den afgiftspligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Reaktionsfristen regnes fra offentliggørelsen af dette styresignal på SKATs hjemmeside. 

5.3 Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse kan ske digitalt på www.skat.dk, eller ved at sende en skriftlig anmodning til SKAT på adressen: SKAT, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing, med oplysninger, der kan identificere den pågældende virksomhed.  

Anmodningen om genoptagelse skal indeholde oplysninger om virksomhedens navn, adresse og CVR-nr., samt en specificeret opgørelse af kravet på tilbagebetaling.

5.4 Dokumentation

Virksomheden skal kunne dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem relevant regnskabsmateriale og andet relevant bilagsmateriale, som efter virksomhedens opfattelse kan bidrage til at dokumentere kravet for hver afgiftsperiode. SKAT forbeholder sig ret til at anmode virksomheden om yderligere dokumentation og oplysninger til brug for vurderingen af anmodningen om genoptagelse og tilbagebetaling af afgift.

6. Gyldighed

Praksisændringen har virkning fra datoen for offentliggørelsen af dette styresignal.

Den ændrede praksis, som er indeholdt i styresignalet, vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2018-2, afsnit E.A.4.6.13.6. Efter offentliggørelsen i Den juridiske vejledning 2018-2 og udløbet af reaktionsfristen i pkt. 5.2. er styresignalet ophævet.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter