Dato for udgivelse
05 Apr 2018 10:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 Feb 2018 11:51
SKM-nummer
SKM2018.137.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 99-418/2016
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Udgifter, tilslutningsbidrag, vurdering, tilslutningsafgift, kloakforsyningsledninger,
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt sagsøgeren var berettiget til fradrag i grundværdien for udgifter til tilslutningsbidrag efter dagældende vurderingslovs §§ 17 og 18.

Ved sagens anlæg påstod sagsøgeren sig berettiget til fradrag for tilslutningsafgift til el og tilslutningsafgift for varme. Sagsøgeren påstod fradrag både for den del af tilslutningsafgifterne, der skulle være gået til anlæg af ledninger internt på grunden og den del, der skulle være gået til anlæg af ledninger uden for grunden.

Sagsøgeren reviderede senere sin påstand, således at sagsøgeren alene påstod fradrag for udgifter til tilslutningsbidrag for varme, og kun for den del, der var gået til anlæg af kloakforsyningsledninger uden for grunden.

Skatteministeriet tog derefter bekræftende til genmæle over for sagsøgerens påstand. Skatteministeriet påstod samtidig, at ministeriet skulle tilkendes sagsomkostninger, idet ministeriet havde vundet størstedelen af sagen, samt at det beroede på sagsøgerens forhold, at der først for byretten forelå den tilstrækkelige dokumentation for udgiftsafholdelsen og for, at en del af udgiften var gået til grundværdiforbedrende foranstaltninger.

Retten traf afgørelse om, at sagsøgeren skulle betale 20.000 kr. i delvise omkostninger til Skatteministeriet, jf. retsplejelovens § 313, stk. 1.

Reference(r)

Vurderingsloven § 17 (dagældende)

Vurderingsloven § 18 (dagældende)

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2018-1 H.A.3.3.2


Parter

A
(v/adv. Othman El-Khadri)

mod

Skatteministeriet
(v/Kammeradvokaten, v/Adv.fm. Rebecca Hannibal Hjorth)

Afsagt af byretsdommer

Lars Krunderup

Sagens baggrund og parternes påstande

Under denne sag, der er modtaget i Retten i Aalborg den 16. marts 2016, har sagsøgeren, A, ved sin endelige den 22. juni 2017 nedlagte påstand, påstået sagsøgte, Skatteministeriet, dømt til, at fradragsansættelsen ved vurderingerne og årsreguleringerne i perioden 2005-2010 for ejendommen beliggende Y1-adr (ejendomsnummer ...21), hjemvises til vurderingsmyndigheden til beløbsmæssig opgørelse af fradrag for udgifter til anlæg af varmeforsyningen markeret med rød på bilag 10 betalt via afholdt tilslutningsbidrag.

Sagsøgte har den 20. december 2017 taget bekræftende til genmæle over for den korrigerede påstand. Vedrørende sagens omkostninger har sagsøgte henvist til, at det beror på boligforeningens forhold, at der først under sagens behandling for byretten forelå dokumentation for udgiftsafholdelsen og for, at en del af udgiften er gået til grundværdiforbedrende foranstaltninger. Dette fører samlet set til, at Skatteministeriet skal tilkendes sagsomkostninger, jf. også Østre Landsrets kendelse i SKM2017.704.ØLR

Sagsøgeren har ikke udtalt sig om sagens omkostninger.

Rettens begrundelse og afgørelse

Da sagsøgte har taget bekræftende til genmæle, afsiges der dom efter sagsøgerens endelige påstand.

Retten finder efter sagens forløb og udfald, at sagsøgeren skal betale delvise sagsomkostninger til Skatteministeriet, jf. retsplejelovens § 313, stk. 1.

Retten lægger i den forbindelse lagt vægt på, at sagsøgeren ved dommen kun har fået medhold i en mindre del af den oprindelige påstand og at sagsøgeren efter det oplyste først i forbindelse med G1's besvarelse i oktober 2017 har fremlagt den fornødne dokumentation for, at boligselskabet havde afholdt de omhandlede udgifter.

På den baggrund finder retten, at andelsboligforeningen til Skatteministeriet i sagsomkostninger skal betale 20.000 kr., der dækker passende udgifter til advokatbistand inkl. moms.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Fradragsansættelsen ved vurderingerne og årsreguleringerne i perioden

2005-2010 for ejendommen beliggende Y1-adr (ejendomsnummer ...21), hjemvises til vurderingsmyndigheden til beløbsmæssig opgørelse af fradrag for udgifter til anlæg af varmeforsyningen markeret med rød på bilag 10 betalt via afholdt tilslutningsbidrag.

Sagsøgeren, A, skal inden 14 dage til sagsøgeren, Skatteministeriet, betale sagens omkostninger med 20.000 kr.