Dato for udgivelse
05 Apr 2018 10:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 Feb 2018 09:39
SKM-nummer
SKM2018.136.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 10H-752/2016
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Når man vil klage
Emneord
Fradrag, grundværdi, forbedringer, udgifter, forsyningsanlæg, boligselskab, berettiget, kloak, vand
Resumé

Sagen angik, om et boligselskab var berettiget til fradrag i grundværdien for forbedringer for udgifter til etablering af et kloak og vandforsyningsanlæg. I stævningen gjorde boligselskabet gældende både, at en større del af anlægget efter sin karakter var fradragsberettiget, og at selskabet havde dokumenteret udgiftsafholdelsen. Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle over for boligselskabets reviderede på stand, som blev nedlagt i replikken, hvor det med henvisning til en højesteretsdom, som sagen havde været berostillet på, blev frafaldet, at en større del af anlægget var fradragsberettiget. Byretten afsagde dom i overensstemmelse med sagsøgers reviderede påstand og tog herefter stilling til sagsomkostnings spørgsmålet. Retten fandt, at sagsøgeren skulle betale sagsomkostninger til sagsøgte med 16.000 kr. med tillæg af moms. Byretten henviste herved til boligselskabets reviderede påstand.

Reference(r)

Vurderingsloven § 17 og 18 (dagældende) 
Retsplejeloven § 313, stk. 1

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2018-1 H.A.3.3.2


Parter

A
(v/adv. Claus Rosenkilde)

mod

Skatteministeriet
(v/Kammeradvokaten, v/adv. Anders Vangsø Mortensen, og v/adv.fm. Mia Ravn Christensen)

Afsagt af byretsdommer

Katrine B. B. Eriksen

Sagens oplysninger og parternes påstand

Under denne sag, der er modtaget i Retten i Glostrup den 20. marts 2016, har sagsøgeren, A, påstået sagsøgte, Skatteministeriet, dømt til at anerkende, at fradragsansættelsen ved vurderingerne 2003-2006 for ejendommen Y1-adr, hjemvises til vurderingsmyndigheden til beløbsmæssig ansættelse af fradrag for udgifter til anlæg af kloak-, vand-og varmeforsyning.

Efter skriftveksling og berostillelse på en principiel Højesteretsafgørelse nedlagde sagsøger i replik af 16. maj 2017 revideret påstand om, at fradragsansættelsen ved vurderingerne 2003-2006 for ejendommen Y1-adr, hjemvises til vurderingsmyndigheden til beløbsmæssig ansættelse af fradrag for udgifter til anlæg af den del af kloakforsyningsnettet og den del af vandforsyningsnettet internt på ejendommen, som Landsskatteretten anser for fradragsberettigende.

Sagsøgte har herefter taget bekræftende til genmæle over for den reviderede påstand.

Der afsiges således dom i overensstemmelse med sagsøgers reviderede påstand.

Vedrørende sagsomkostningsspørgsmålet bemærkes, at efter sagsøgers revision af påstanden bør sagsøger betale sagsomkostninger til sagsøgte med 16.000 kr. med tillæg af moms.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Sagsøgte Skatteministeriet skal anerkende, at fradragsansættelsen ved vurderingerne 2003-2006 for ejendommen Y1-adr, hjemvises til vurderingsmyndigheden til beløbsmæssig ansættelse af fradrag for udgifter til anlæg af den del af kloakforsyningsnettet og den del af vandforsyningsnettet internt på ejendommen, som Landsskatteretten anser for fradragsberettigende.

Sagsøger A skal inden 14 dage betale 20.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgte, Skatteministeriet.