Dato for udgivelse
25 Apr 2018 10:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Apr 2017 10:41
SKM-nummer
SKM2018.181.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
6. afdeling S-388-17
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, told, cigaretter, vandpibetobak, tilståelsessag, udvisning, samfundstjeneste
Resumé

T var tiltalt for i lufthavnen i forbindelse med indrejse forsætligt for at undgå betaling af told og afgifter, at have undladt at angive 32.800 cigaretter og 500 g vandpibetobak til SKAT. T havde derved unddraget for 59.730 kr. i told og afgifter.

T tilstod. T forklarede, at han var klar, over at det han havde gjort ikke var tilladt. Han var arbejdsløs i den periode og skulle tjene nogle penge ved at sælge cigaretterne i Y4-land. Han havde ingen tilknytning til Danmark.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes 40 dages ubetinget fængsel samt 6 års indrejseforbud.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men ændrede fængselsstraffen til 30 dage betinget efter det oplyste om T’s gode personlige forhold, herunder at han ikke tidligere var straffet og nu havde arbejde i Y1-land. Han blev ikke idømt vilkår om samfundstjeneste, da dette spørgsmål ikke var tilstrækkeligt belyst for landsretten.

Reference(r)

Toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 23, stk. 2

Henvisning

-


Østre Landsrets dom af den 25. april 2017, sagr.nr. S-388-17

Parter

Anklagemyndigheden

Mod

T

(v/Jørgen Lange, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Sanne Kolmos, Kåre Mønsted og Ane Røddik Christensen (kst.)

…………………………………………………………………………………

Byrettens dom af den 16. januar 2017, sagsnr. SS-1-20375-2016

Sagens baggrund og parternes påstande

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den 22. august 2016.

T er tiltalt for

overtrædelse af toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 23 stk. 2,

ved den 18. januar 2016 ca. kl. 02.00 i Y6-by Lufthavn i Y7-by i forbindelse med indrejse fra Y2-land via Y3-land, med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter, at have undladt at angive 32.800 cigaretter og 500 g vandpibetobak til told- og skatteforvaltningen, hvorved tiltalte unddrog statskassen for 59.730 kr. i told og afgifter.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om ubetinget fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte i medfør af udlændingelovens § 49, stk. 1, jf. § 24, nr. 2 og § 32, stk. 3, udvises med indrejseforbud i 6 år.

Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse for påstanden om udvisning og i øvrigt om rettens mildeste dom.

Bevisførelsen, herunder forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte, der har erkendt sig skyldig. Tiltalte har til retsbogen forklaret følgende: "at det er korrekt, at han havde cigaretterne og vandpibetobakken med, da han rejste ind i Danmark. Han var klar over, at det ikke var tilladt. Han skulle sælge cigaretterne. Han skulle tjene nogle penge. Han havde ikke arbejde i den periode. Tiltalte har ikke nogen tilknytning til Danmark. Han skulle ikke sælge cigaretterne i Danmark, han skulle videre med toget til Sverige og sælge dem der."

Der er dokumenteret foto og opgørelse over det unddragne beløb.

Personlige oplysninger

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han bor i Y1-land, hvor han har hustru og 2 børn. Han har på et tidspunkt haft arbejde i Y4-land. Han har ingen tilknytning til Danmark. Han har nu arbejde med bilvask og værksted i Y5-by i Y1-land.

Tiltalte er ikke tidligere straffet i Danmark.

Rettens begrundelse og afgørelse

Ved tiltaltes forklaring og de i øvrigt foreliggende oplysninger er det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes efter toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 23 stk. 2, til fængsel i 40 dage. Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på karakteren og omfanget af overtrædelsen. Der er ikke fundet grundlag for at gøre straffen betinget.

Da udvisning ikke vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, tager retten i medfør af de påberåbte bestemmelser påstanden om udvisning til følge som nedenfor bestemt. Retten bemærker i denne forbindelse, at udlændignelovens § 26 ikke findes til hinder herfor, og at omstændgihederne ved tiltaltes kriminalitet findes at være af en sådan professionel karakter, at den indebærer en aktuel og tilstrækkelig alvorlig trussel mod grundlæggende samfundshensyn, herunder pligten til at betale lovbestemt told, skat og afgift, som gør, at udvisning af tiltalte er berettiget uanset, at han er EU/EØS-stats­ borger.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Tiltalte T straffes med fængsel i 40 dage.

Tiltalte udvises af Danmark. Tiltalte pålægges indrejseforbud i 6 år. Fristen for indrejseforbuddet regnes fra den 1. i den førstkommende måned efter udrejsen eller udsendelsen.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 7.400 kr.+ moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Jørgen Lange.

…………………………………………………………………….

Østre Landsrets dom, den 25. april 2017, sagr.nr S.-388-17

Københavns Byrets dom af 16. januar 2017 (SS 1-20375/2016) er anket af T med påstand om formildelse samt frifindelse for påstanden om udvisning.

Anklagemyndigheden har nedlagt endelig påstand om stadfæstelse.

Personlige forhold

Tiltalte har om sine personlige forhold supplerende forklaret blandt andet, at han fortsat bor i Y1-land med sin hustru og deres to børn på henholdsvis 4 og 5 år, som han også deltager i pasningen af. Hans hustru er ved at være færdiguddannet. Han arbejder fuldtids med bilvask på et autoværksted. Det har han nu gjort i 7-8 måneder. Da han foretog indsmuglingen, var han uden beskæftigelse. Han er Y1-land statsborger. Han vil være indstillet på at udføre samfundstjeneste som vilkår for en betinget dom.

Landsrettens begrundelse og resultat

Straffen nedsættes til fængsel i 30 dage. Landsretten har ved strafudmålingen lagt vægt på størrelsen af den unddragne afgift, og at tiltalte ikke er tidligere straffet i Danmark.

Efter det oplyste om tiltaltes gode personlige forhold findes der grundlag for undtagelsesvis at gøre straffen betinget alene på vilkår af, at tiltalte ikke begår nyt strafbart forhold i en prøvetid på 1 år regnet fra landsrettens dom. Landsretten bemærker herved, at spørgsmålet om samfundstjeneste ikke er tilstrækkeligt belyst for landsretten.

Tiltalte, der er Y1-land statsborger, har efter sin egen forklaring ikke nogen tilknytning til Danmark. Landsretten tiltræder på den baggrund og henset til kriminalitetens karakter, at tiltalte er udvist af Danmark med et indrejseforbud i 6 år, jf. udlændingelovens § 49, stk. 1, jf. § 24, nr. 2, jf. § 32, stk. 3.

I øvrigt stadfæstes dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t :

Byrettens dom ændres, således at T straffes med fængsel i 30 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte ikke begår nyt strafbart forhold i en prøvetid på 1 år, der regnes fra landsrettens dom.

I øvrigt stadfæstes byrettens dom.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.